Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Заходи від 17.10.20071242
Документ 1242-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава 970-2012-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2007 р. N 1242
Київ
Про затвердження Державної цільової соціальної
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), що
додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
фінансування Програми в межах асигнувань, що передбачаються у
державному і місцевих бюджетах на відповідний рік з цією метою, та
із залученням коштів з інших джерел.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до
1 лютого починаючи з 2009 року Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити протягом 1 кварталу 2008 р. регіональні програми
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
6. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерству освіти і науки, Міністерству праці та соціальної
політики, Міністерству охорони здоров'я, іншим заінтересованим
центральним органам виконавчої влади розробити та затвердити
протягом 2011 року галузеві програми реформування системи закладів
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1242
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

Мета Програми
Метою цієї Програми є створення у період до 2017 року умов
для реалізації державних гарантій і конституційних прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі -
діти).
Шляхи і способи розв'язання проблеми
У ході виконання Програми передбачається:
здійснити реформування системи закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - заклади) в
інтересах кожної дитини;
приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім'ю
громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну
сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (далі - сім'я громадян) та
до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;
забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім'ю
громадян;
влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з
певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім'ю
громадян;
здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому
разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший
спосіб;
забезпечити дотримання принципу родинного походження при
влаштуванні дітей в сім'ї громадян і до закладів.
Реформування системи закладів проводиться чотирма етапами:
перший - вивчення і поширення відповідного міжнародного
досвіду, удосконалення діяльності закладів, запровадження
влаштування дітей в сім'ї громадян (один рік);
другий - створення нормативно-правової бази, регулювання
діяльності закладів, пошук додаткових джерел для фінансування
заходів, визначених Програмою, в тому числі за участю міжнародних
організацій (один - два роки);
третій - утворення закладів нового типу, переведення до них
дітей, перепідготовка педагогічних та соціальних працівників
(три - чотири роки);
четвертий - перепрофілювання закладів та оптимальне їх
використання (сім - вісім років).
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість:
забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних
прав дітей;
збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та
усиновлених громадянами України;
піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей
усиновителів;
запровадити єдиний механізм фінансового забезпечення дітей;
зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;
посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;
зменшити кількість дітей, направлених до закладів;
збільшити кількість дітей, влаштованих у сім'ї громадян за
місцем походження дитини;
реформувати систему закладів із створенням умов для
проживання та виховання дітей, наближених до сімейних;
створити умови для забезпечення реалізації права дитини на
збереження або поновлення контактів з біологічною родиною,
родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;
підвищити фаховий рівень соціальних працівників.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.
Загальний обсяг фінансування Програми становить
621 209,92 тис. гривень, з них з державного бюджету -
583 797,92 тис., які спрямовані на соціальний захист дітей.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми реформування
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 263 ( 263-2006-р )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1488).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1242.
3. Державний замовник - Мінсім'ямолодьспорт.
4. Керівник Програми - Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту.
5. Виконавці Програми - Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ,
Мінпраці, Мінжитлокомунгосп, Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
6. Строк виконання: 2007-2017 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

-------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування| фінан- |-------------------------------------------------| | |сування, |2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012-| | |тис. | | | | | |2017 | | |гривень | | | | | | | |------------+---------+----+--------+---------+---------+---------+-----| |Державний |583797,92| |137019,4|144860,32|148156,02|153762,18| | |бюджет | | | | | | | | |------------+---------+----+--------+---------+---------+---------+-----| |Місцеві | 37412 | | 14100 | 12126 | 11186 | | | |бюджети | | | | | | | | |------------+---------+----+--------+---------+---------+---------+-----| |Інші джерела| | | | | | | | |------------+---------+----+--------+---------+---------+---------+-----| |Усього |621209,92| |151119,4|156986,32|159342,02|153762,18| | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямованні на виконання
Державної цільової соціальної програми
реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування



  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »