Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 10.08.1993623
Документ 623-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.08.2001, підстава 1094-2001-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 1993 р. N 623
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1094 ( 1094-2001-п ) від 21.08.2001 )
Про Положення про розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 97 ( 97-94-п ) від 23.02.94
N 915 ( 915-96-п ) від 05.08.96
N 923 ( 923-98-п ) від 17.06.98
N 1988 ( 1988-99-п ) від 27.10.99
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в
установах і організаціях, що додається.
2. Установити, що функції уповноваженого власником органу,
передбачені Положенням про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в
установах і організаціях, для підприємств, установ і організацій,
заснованих на загальнодержавній власності, виконують керівники цих
підприємств, установ і організацій.
3. Рекомендувати Радам народних депутатів визначити органи
(посадових осіб), що здійснюватимуть функції уповноваженого
власником органу, передбачені Положенням про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях, для підприємств,
установ і організацій, заснованих на комунальній власності.
4. Доручити Державному комітетові по нагляду за охороною
праці організувати розмноження Положення про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях. Державному комітетові з матеріальних ресурсів виділити для
цього 10 тонн паперу.
5. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити доведення до
підприємств, установ та організацій Положення про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях.
6. Державному комітетові по нагляду за охороною праці та
Міністерству охорони здоров'я за участю профспілок забезпечити
вивчення практики застосування Положення про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях та в разі необхідності
подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до
нього змін і доповнень.
7. Положення про розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях ввести в дію з 1 січня 1994 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1993 р. N 623
( В редакції Постанови КМ N 923
( 923-98-п ) від 17.06.98 )

ПОЛОЖЕННЯ
про розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях

Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і
організації усіх форм власності, що діють на території України
(далі - підприємства), всіх громадян (у тому числі іноземців та
осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або
уповноваженими ними особами (далі - власники), а також на
громадян, які виконують на цих підприємствах роботу за трудовим
договором (контрактом), проходять виробничу практику або
залучаються до роботи з інших підприємств. Розслідування нещасних випадків (професійних захворювань), що
сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном,
а також з громадянами іноземних держав, які працюють на
підприємствах, проводиться згідно з цим Положенням, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які працюють або
проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на
підвідомчих підприємствах і у військових частинах, підрозділах
Міноборони, МВС, Держкомкордону, Національної гвардії, СБУ,
Державного департаменту з питань виконання покарань. Порядок
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій встановлюється зазначеними органами за погодженням з
Держнаглядохоронпраці. ( Абзац третій із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1988 ( 1988-99-п ) від 27.10.99 ) Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і
студентами навчальних закладів під час навчально-виховного
процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі
визначається Міносвіти.
I. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Загальні положення
1. Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отримані
внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі
професійні захворювання і гострі професійні отруєння* та інші
отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження
електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням,
ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха
(землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події),
контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і
флори (далі - нещасні випадки), що призвели до втрати працівником
працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності
перевести потерпілого на іншу (легшу роботу) терміном не менш як
на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві. —————————————————————— * До гострих професійних захворювань і гострих професійних
отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом
не більше однієї робочої зміни) впливу небезпечних факторів,
шкідливих речовин. Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних
речовин, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, значним
фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем
людини. До них належать також інфекційні, паразитарні та алергійні
захворювання тощо. Гострі професійні отруєння спричиняються в основному
шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

2. За результатами розслідування складається акт за формою
Н-1 (додаток 1) і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з
працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у
тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час: перебування на робочому місці, на території підприємства або
в іншому місці роботи протягом робочого часу**, або за дорученням
власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові
дні; ————————————————————————— ** Термін "робочий час" - це час починаючи з моменту приходу
працівника на підприємство до його виходу, який повинен
фіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту,
одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання
заходів особистої гігієни; проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або
на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з
договором (заявкою), за наявності розпорядження власника; використання власного транспорту в інтересах підприємства з
дозволу або за дорученням власника; провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює
потерпілий*; ———————————————————————— * Дії в інтересах підприємства - дії працівника, які не
входять до кола його виробничого завдання чи прямих обов'язків. Це
може бути, наприклад, надання необхідної допомоги іншому
працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування
людей та майна підприємства.
ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на
виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються
підприємством; надання підприємством шефської допомоги; перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на
території вахтового селища, у тому числі під час змінного
відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням
потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього
виробничого фактора чи середовища; прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за
затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням
власника.

3. За результатами розслідування беруться на облік і
складаються акти за формою Н-1 також у випадках: природної смерті працівників під час перебування на підземних
роботах або після виїзду на поверхню внаслідок гострої
серцево-судинної недостатності; самогубства працівників плавскладу на суднах морського та
рибопромислового флотів у разі перевищення строку перебування їх у
рейсі, обумовленого колективним договором, або їх природної смерті
внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних та шкідливих
виробничих факторів.
4. Випадки зникнення працівника під час виконання трудових
(посадових) обов'язків розслідуються відповідно до цього
Положення. Якщо комісія з розслідування виходячи з конкретних
обставин прийде до висновку, що зникнення працівника пов'язане з
можливістю нещасного випадку під час виконання трудових
(посадових) обов'язків, акт спеціального розслідування з такими
висновками комісії видається сім'ї цього працівника або особі, яка
представляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про
оголошення працівника померлим. Після оголошення судом працівника
померлим власник зобов'язаний відповідно до акта спеціального
розслідування скласти акт за формою Н-1 і взяти випадок на облік.
5. Нещасні випадки, пов'язані із заподіянням тілесних
ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання,
або у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків
незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються
відповідно до цього Положення. Такі випадки беруться на облік і
про них складається акт за формою Н-1.
6. Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворювання,
погіршення стану здоров'я працівника, розслідуються згідно з
вимогами цього Положення. Про такі нещасні випадки складається акт за формою Н-1 за
умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок
впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або якщо
робота, що виконувалась, була протипоказана потерпілому відповідно
до медичного висновку про стан його здоров'я, а також якщо
потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого
законодавством.
7. Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території
підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для
відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами
внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування
працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням
власником наради, отриманням заробітної плати, обов'язковим
проходженням медогляду, а також у випадках, передбачених
колективним договором (угодою), розслідуються і про них
складається акт за формою Н-1, якщо буде встановлено факт впливу
на потерпілого виробничого фактора чи середовища.
8. За результатами розслідування не складаються акти за
формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з
працівниками: під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на
громадському, власному або іншому транспортному засобі, який не
належить підприємству і не використовувався в інтересах цього
підприємства; за місцем постійного проживання на території польових і
вахтових селищ*; —————————————————————— *За наявності тимчасової або постійної прописки.
під час використання ними в особистих цілях транспортних
засобів підприємства без дозволу власника, а також устаткування,
механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок
несправності цього устаткування, механізмів, інструментів; внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими
отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,
зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не
викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах, або
порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або
якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи
наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи; під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії
зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури; у разі природної смерті або самогубства за винятком випадків,
зазначених у пункті 3 цього Положення, що підтверджено висновками
відповідних органів.
9. Якщо за підсумками розслідування буде вирішено, що
нещасний випадок не підлягає обліку і на нього не повинен
складатися акт за формою Н-1, то в такому разі складається акт за
формою НТ (невиробничий травматизм). Вимоги цього Положення на
такий випадок не поширюються.
Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік
10. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його
виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити
безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити
заходів до надання необхідної допомоги. Керівник (посадова особа) у свою чергу зобов'язаний: терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі
необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу.
Повідомити про те, що сталося, власника, а також відповідну
профспілкову організацію підприємства. Якщо потерпілий є
працівником іншого підприємства - повідомити власника цього
підприємства у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі,
- місцеві органи державної пожежної охорони, а при гострому
професійному захворюванні (отруєнні) - санепідстанцію; зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на
робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були
на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших
працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також
вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що
склалася.
11. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення
потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства
повинен протягом доби повідомити власника підприємства, де працює
потерпілий, а в разі виявлення гострого професійного захворювання
(отруєння) - також санепідстанцію, надсилаючи екстрене
повідомлення про кожного потерпілого за встановленою формою
(додаток 3).
12. Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок,
організує його розслідування комісією, до складу якої включаються:
керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (голова
комісії), керівник структурного підрозділу або головний
спеціаліст, представник профспілкової організації, членом якої є
потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань охорони
праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих
професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст санепідстанції. На підприємствах, де немає спеціалістів з охорони праці,
головою комісії з розслідування призначається посадова особа
(спеціаліст), на яку наказом власника покладені функції з питань
охорони праці в порядку сумісництва. На суднах морського, річкового та рибопромислового флотів під
час плавання або перебування в іноземних портах комісія з
розслідування утворюється капітаном. Про це повідомляється власник
судна.
13. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана
протягом трьох діб: обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб,
які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це
можливо; розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам
нормативних актів про охорону праці; установити обставини і причини, що призвели до нещасного
випадку, визначити осіб, які допустили порушення нормативних
актів, а також розробити заходи щодо запобігання подібним
випадкам; скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і передати його
на затвердження власникові; у випадках гострих професійних захворювань (отруєнь) крім
акта за формою Н-1 складається також карта обліку професійного
захворювання (отруєння) за встановленою формою (додаток 15 ). До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків,
потерпілого, а у разі необхідності також витяги з експлуатаційної
документації, схеми, фотографії та інші документи, що
характеризують стан робочого місця (устаткування, машини,
апаратура тощо), медичний висновок щодо діагнозу ушкодження
здоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку, а у разі
необхідності також про наявність в його організмі алкоголю,
отруйних чи наркотичних речовин. Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1,
реєструються на підприємстві у спеціальному журналі за
встановленою формою (додаток 10).
14. Власник повинен розглянути і затвердити акти за формою
Н-1 протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків,
які сталися за межами підприємства, - після отримання необхідних
матеріалів. Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому
або особі, яка представляє його інтереси; керівникові цеху або
іншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для
здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; державному
інспекторові охорони праці; профспілковій організації, членом якої
є потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охорони праці
підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами
розслідування. На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайомити
потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з
матеріалами розслідування нещасного випадку. Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери
управління якого належить підприємство, у разі відсутності такого
органу - місцевому органу виконавчої влади. Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійного
захворювання (отруєння) надсилається також до санепідстанції, яка
здійснює облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).
15. Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування
підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником
якого є (був) потерпілий. Інші примірники акта та його копії
зберігаються до здійснення всіх намічених у них заходів, але не
менш як два роки. У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-1 підлягають
передачі правонаступникові, який бере на облік ці нещасні випадки,
а у разі його відсутності або банкрутства - до державного архіву.
16. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або
у разі смерті потерпілого власник і головний бухгалтер
підприємства, де взято на облік нещасний випадок, складають
повідомлення про наслідки нещасного випадку за встановленою формою
(додаток 2) і в десятиденний термін надсилають його організаціям і
посадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1. Повідомлення про наслідки нещасного випадку є обов'язковим
додатком до акта за формою Н-1 і підлягає зберіганню разом з ним
відповідно до цього Положення.
17. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника
потерпілого чи власника підприємства своєчасно не повідомили, або
якщо втрата працездатності від нього настала не зразу, незалежно
від терміну, коли він стався, розслідується згідно з цим
Положенням протягом місяця після одержання заяви потерпілого чи
особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта
за формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, а у разі
незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, за
рішенням комісії питання вирішується у порядку, передбаченому
законодавством про розгляд трудових спорів.
18. Нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником
іншого підприємства під час виконання ним завдання свого
керівника, розслідується підприємством, де стався нещасний
випадок, і про нього складається акт за формою Н-1 комісією з
розслідування за участю представників підприємства, працівником
якого є потерпілий. Такий нещасний випадок береться на облік
підприємством, працівником якого є потерпілий. Підприємство, де стався нещасний випадок, залишає у себе один
примірник затвердженого акта за формою Н-1.
19. Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово
був переведений за договором з власником підприємства на інше
підприємство або який виконував роботи за сумісництвом,
розслідується і береться на облік підприємством, куди його було
переведено або на якому він працював за сумісництвом.
20. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував
роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на
виділених територіях, об'єктах, дільницях на іншому підприємстві,
розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого
є потерпілий.
21. Нещасні випадки, що сталися з особовим складом
аварійно-рятувальних формувань, що був залучений до роботи на
об'єктах підприємства за договором (угодою) між формуванням і
підприємством, та виконував ці роботи під керівництвом посадових
осіб підприємства, розслідуються і беруться на облік цим
підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник
аварійно-рятувального формування.
22. Нещасні випадки з працівниками підрозділів Державної
служби охорони при МВС, а також інших охоронних підрозділів, які
мають юридичний статус і спеціальний дозвіл (ліцензію) на цей вид
діяльності, що сталися під час виконання обов'язків з охорони
підприємства, беруться на облік цими підрозділами. У розслідуванні
цих нещасних випадків повинен брати участь представник
підприємства.
23. Нещасні випадки з водіями транспортних засобів, які
виконували роботи у складі зведеної транспортної колони,
сформованої певним підприємством, розслідуються цим підприємством
за участю представника підприємства, яке направило водія на
зазначені роботи. Такі випадки беруться на облік підприємством,
яке сформувало автоколону.
24. Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних
закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики
або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його
посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством. У
розслідуванні повинен брати участь представник навчального
закладу.
25. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і
студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику
або виконували роботу під керівництвом викладача на виділеній
підприємством дільниці, розслідуються навчальним закладом разом з
представником підприємства і беруться на облік навчальним
закладом.
26. Нещасні випадки, що сталися з водіями, машиністами,
пілотами (екіпажем) транспортних засобів (автомобілів, поїздів,
літаків, морських та річкових суден тощо) під час перебування в
рейсі, розслідуються відповідно до цього Положення з обов'язковим
використанням матеріалів розслідування відповідних державних
органів нагляду за безпекою руху. Висновки зазначених органів про причини нещасного випадку і
осіб, які допустили порушення нормативних актів, передаються у
десятиденний термін підприємству, працівником якого є потерпілий,
або голові комісії, що проводить спеціальне розслідування
нещасного випадку.
27. Нещасні випадки, що сталися з громадянами України та
іноземцями, які входять до складу екіпажів (бригад) на морських і
річкових суднах, літаках, засобах залізничного і автомобільного
транспорту, що перебувають за кордоном (порти, доки, станції,
судноремонтні заводи, майстерні тощо), розслідуються відповідно до
цього Положення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України. Якщо розслідуванням установлено, що нещасний випадок стався з
вини іноземного підприємства (приватної особи), в результаті чого
можуть виникнути вимоги щодо відшкодування шкоди, акт за формою
Н-1 повинен бути поданий для підпису представникові цього
підприємства (приватної особи). Про відмову його підписати
інформується представництво України в державі, де стався нещасний
випадок.
28. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням,
документальним оформленням та обліком нещасних випадків,
виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюється органами
державного управління та органами державного нагляду за охороною
праці відповідно до їхньої компетенції та повноважень. Громадський контроль здійснюють трудові колективи через
обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в
особі виборних органів і представників. Ці органи мають право вимагати від власника складання акта за
формою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено
порушення вимог цього Положення або інших нормативних актів з
охорони праці, а також виплати відшкодування шкоди потерпілому або
сім'ї загиблого. Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці*
має право у разі необхідності самостійно проводити розслідування
нещасного випадку (надходження скарги, незгода з висновками
розслідування обставин та причин нещасного випадку або його
приховування тощо) і видавати обов'язкові для виконання власником
приписи за встановленою формою (додаток 9) щодо необхідності
складання акта за формою Н-1 та взяття нещасного випадку на облік. ___________________________
* До посадових осіб органу державного нагляду за охороною
праці відносяться: голова Держнаглядохоронпраці та його
заступники, начальники та заступники начальників управлінь і
відділів Комітету, територіальних управлінь і інспекцій, головні і
провідні інспектори, інспектори I і II категорій та державні
інспектори охорони праці.
29. У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про
нещасний випадок чи незгоди власника, потерпілого або особи, яка
представляє його інтереси, із змістом акта або з приписом
посадової особи органу державного нагляду за охороною праці,
питання вирішується вищестоящим органом державного нагляду за
охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством про
розгляд трудових спорів. Органи з розгляду трудових спорів у разі
необхідності одержують відповідний висновок представника органу
державного нагляду за охороною праці або органу державного
управління охороною праці, або профспілкового органу. Оскарження припису посадової особи органу державного нагляду
за охороною праці зупиняє його виконання до вирішення питання в
установленому порядку.
Спеціальне розслідування нещасних випадків
30. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки: із смертельним наслідком; групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками
незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я.
31. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із
смертельним наслідком власник зобов'язаний негайно передати
повідомлення за встановленою формою (додаток 4): відповідному місцевому органу державного нагляду за охороною
праці; прокуратурі за місцем виникнення нещасного випадку; органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у
разі його відсутності - місцевому органу виконавчої влади); санепідстанції у разі гострих професійних захворювань
(отруєнь); профспілковій організації, членом якої є потерпілий; вищестоящому профспілковому органу; місцевому штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій
та іншим (у разі необхідності). Зазначені органи (організації) повідомляють про нещасний
випадок свої вищестоящі органи (організації) згідно з установленим
порядком. Зазначене повідомлення надсилається також у разі, коли смерть
потерпілого настала внаслідок раніше одержаної травми. Спеціальне
розслідування щодо цього випадку здійснюється в установленому
порядку з використанням матеріалів раніше проведеного
розслідування.
32. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку,
нещасного випадку із смертельним наслідком організовує власник
(якщо постраждав сам власник, орган, до сфери управління якого
належить це підприємство, а у разі його відсутності - місцевий
орган виконавчої влади). Розслідування цього випадку проводиться
комісією, яка призначається наказом керівника територіального
органу державного нагляду за охороною праці за погодженням з
органами, представники яких входять до складу комісії з
розслідування. До складу комісії з розслідування включаються: посадова особа
органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії),
представники органу, до сфери управління якого належить
підприємство, а у разі його відсутності - місцевого органу
виконавчої влади, власника, профспілкової організації, членом якої
є потерпілий, представник з питань охорони праці її вищестоящого
профспілкового органу або уповноважений трудового колективу з
питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у
разі розслідування гострих професійних захворювань (отруєнь) -
також спеціаліст санепідстанції. Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і
можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть бути
включені спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та з
надзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров'я та
інших. Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на
ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання,
проводиться комісією, яка ним призначається. ( Абзац четвертий
пункту 32 в редакції Постанови КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від
09.08.2001 ) Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під
час катастроф та аварій з повітряними, морськими та річковими
суднами, рухомим складом залізничного транспорту, проводиться
комісією, яка призначається органами нагляду за безпекою польотів,
судноплавства, руху (якщо не було прийнято спеціального рішення
Кабінету Міністрів України) з обов'язковим включенням до складу
комісії представника Держнаглядохоронпраці. Головою комісії
призначається посадова особа відповідного органу нагляду за
безпекою польотів (судноплавства, руху). У разі коли нещасний випадок з працівниками авіаційного,
морського, залізничного та автомобільного транспорту стався за
кордоном і якщо представник органу державного нагляду за охороною
праці не може прибути на місце події, розслідування може бути
доручено цим органом представникові власника.
33. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під
час якого загинуло 2 - 4 особи, проводиться комісією із
спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника
територіального органу державного нагляду за охороною праці або
Держнаглядохоронпраці за погодженням з органами, представники яких
входять до складу комісії. Залежно від конкретних умов (характеру і можливих наслідків
аварії тощо) до складу комісії включаються представники
Держнаглядохоронпраці, міністерства або іншого центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство,
місцевого органу виконавчої влади, вищестоящого профспілкового
органу, власника, профспілкових організацій, членами яких є
потерпілі, або уповноважені трудових колективів з питань охорони
праці.
34. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під
час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше
осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування,
призначеною наказом Держнаглядохоронпраці, якщо не було прийнято
спеціального рішення Кабінету Міністрів України. До складу комісії включаються керівні працівники
Держнаглядохоронпраці, міністерства або іншого центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство,
місцевого органу виконавчої влади, відповідних рад профспілок або
центральних галузевих профспілкових органів, власника,
представники профспілкових організацій, членами яких є потерпілі,
відповідного штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій,
органів охорони здоров'я та інші. Головою комісії призначається
керівник Держнаглядохоронпраці.
35. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться
протягом не більше 10 робочих днів. У разі необхідності
встановлений термін може бути продовжений органом, який призначив
розслідування. За результатами розслідування складається акт спеціального
розслідування за встановленою формою (додаток 5), а також
оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 42 цього
Положення, у тому числі карта обліку професійного захворювання
(отруєння) на кожного потерпілого, якщо нещасний випадок
пов'язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням). В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який
стався внаслідок аварії, зазначається її категорія та розмір
заподіяної під час цієї аварії матеріальної шкоди. В акті спеціального розслідування комісія дає оцінку діям
державних і відомчих органів нагляду та контролю за безпечним
веденням робіт на підприємстві. Акт спеціального розслідування підписується головою і всіма
членами комісії. Якщо член комісії не згоден із змістом акта, він
у письмовій формі додає до акта свою думку. Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складається
відповідно до акта спеціального розслідування і затверджується
власником протягом доби після одержання ним цих документів. У
цьому разі в акті за формою Н-1 замість підписів членів комісії
підприємства робиться запис: "Складено відповідно до акта
спеціального розслідування".
36. У разі розходження думок членів комісії із спеціального
розслідування керівник відповідного органу державного нагляду за
охороною праці, який призначив цю комісію, розглядає з членами
комісії матеріали розслідування і може призначити нове
розслідування або видати власнику припис за встановленою формою
(додаток 9) щодо складання акта за формою Н-1 і взяття нещасного
випадку на облік.
37. Для встановлення причин нещасних випадків і опрацювання
заходів щодо недопущення подібних випадків надалі комісія із
спеціального розслідування має право вимагати від власника
створення за рахунок підприємства експертної комісії із залученням
експертів-спеціалістів науково-дослідних, проектно-
конструкторських та інших організацій, органів виконавчої влади та
державного нагляду за охороною праці. Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження
місця події та проведення необхідних розрахунків експертна комісія
складає висновок, в якому коротко описує обставини, визначає
причини травмування, гострого професійного захворювання
(отруєння), зазначає допущені порушення вимог нормативних актів,
пропонує заходи щодо запобігання подібним випадкам. Висновок
експертної комісіє викладається чітко, в стверджувальній формі. Комісія із спеціального розслідування нещасного випадку у
разі необхідності може призначити додатково незалежну експертну
комісію.

38. Медичні заклади, судово-медична експертиза, органи
прокуратури і внутрішніх справ та інші органи зобов'язані згідно
із законодавством видавати на запит посадової особи органу
державного нагляду за охороною праці відповідні матеріали та
висновки у визначені цим Положенням терміни розслідування, а у
випадках, коли необхідні висновки судовогістологічної та
судово-токсикологічної експертизи, матеріали надаються після
проведення відповідних досліджень.
39. Під час розслідування власник зобов'язаний: зробити, у разі необхідності, фотознімки місця нещасного
випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також
надати технічну документацію та інші необхідні матеріали; надати транспорт, засоби зв'язку, службові приміщення для
роботи комісії; організувати у разі розслідування гострого професійного
захворювання (отруєння) проведення медичного обстеження
працівників відповідної дільниці підприємства; забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і
випробувань, технічних розрахунків та інших робіт; організувати друкування, розмноження і оформлення в
необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування
нещасного випадку.
40. Члени комісії із спеціального розслідування мають право
одержувати письмові та усні пояснення від працівників підприємства
та свідків події або проводити їх опитування. Члени комісії із спеціального розслідування повинні
зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути і
вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх
вирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим
(сім'ям) щодо їх прав та належних компенсацій відповідно до
законодавства. Підприємство, працівником якого є потерпілий, компенсує
витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи
спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які
є членами комісії або залучені до її роботи, підприємство здійснює
в розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на
відрядження за рахунок валових витрат шляхом перерахування на
поточний рахунок сум за дорученням.
41. Власник у п'ятиденний термін з моменту підписання акта
спеціального розслідування нещасного випадку чи одержання припису
посадової особи органу державного нагляду за охороною праці щодо
взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці
матеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходів
щодо запобігання причинам подібних випадків, а також притягнути до
відповідальності працівників, які допустили порушення
законодавства про охорону праці. Про здійснення запропонованих заходів власник у письмовій
формі повідомляє органи, які брали участь у розслідуванні, в
терміни, зазначені в акті спеціального розслідування.
42. До матеріалів спеціального розслідування нещасного
випадку належать: копія рішення Кабінету Міністрів України або наказу
Держнаглядохоронпраці чи його територіального органу про
організацію спеціального розслідування нещасного випадку; акт спеціального розслідування нещасного випадку; протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за
встановленою формою (додаток 6); ескіз місця нещасного випадку за встановленою формою
(додаток 7), необхідні плани, схеми, фотознімки місця нещасного
випадку, пошкодженого об'єкта, обладнання, устаткування тощо; протоколи рішень комісії із спеціального розслідування про
розподіл функцій серед членів комісії, які беруть участь у
розслідуванні, призначення експертної комісії; припис посадової особи органу державного нагляду за охороною
праці (якщо він видавався) щодо зв'язку нещасного випадку з
виконанням трудових (посадових) обов'язків; копія акта за формою Н-1 на кожного потерпілого окремо; висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо
вона проводилася; медичний висновок про причини смерті або характер травми
потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю чи
наркотиків (у разі необхідності); висновок лікувально-профілактичного закладу про розслідування
гострих професійних захворювань (отруєнь), результати вимірів і
лабораторних досліджень виробничих факторів трудового процесу; пояснення та протоколи опитування потерпілих, свідків та
інших осіб, причетних до нещасного випадку, за встановленою формою
(додаток 8); копії документів про проходження потерпілим навчання та
інструктажів з охорони праці; копії приписів, що стосуються нещасного випадку, виданих
власникові державними інспекторами до настання нещасного випадку і
під час його розслідування; виписки з нормативних актів про охорону праці, що були
порушені; довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком,
та надання потерпілому чи членам його сім'ї матеріальної допомоги; копія наказу власника згідно з пунктом 41 цього Положення.

43. Власник у п'ятиденний термін після закінчення
спеціального розслідування нещасного випадку надсилає за рахунок
підприємства матеріали, зазначені в пункті 42 цього Положення,
прокуратурі, відповідним органам державного нагляду за охороною
праці і профспілковому органу, представники яких брали участь у
розслідуванні, міністерству або іншому центральному органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство,
Держнаглядохоронпраці, а у разі розслідування гострого
професійного захворювання (отруєння) - також санепідстанції.
Перший примірник матеріалів розслідування залишається на
підприємстві.
44. Міністерство або інший центральний орган виконавчої
влади, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі
його відсутності місцеві органи виконавчої влади після одержання
матеріалів повинні розглянути обставини і причини смертельного або
групового нещасного випадку і за результатами розгляду розробити
заходи щодо запобігання подібним випадкам.
45. Органи прокуратури надають територіальним органам
Держнаглядохоронпраці інформацію про прийняті рішення щодо
порушення кримінальної справи або про відмову в цьому.
Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
46. Власник на підставі актів за формою Н-1 складає державну
статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою
Держкомстатом, і подає її в установленому порядку у відповідні
організації, а також несе відповідальність за її достовірність
згідно із законодавством.
47. Власник зобов'язаний аналізувати причини нещасних
випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і
здійснювати заходи щодо запобігання подібним випадкам.
48. Органи, до сфери управління яких належать підприємства,
місцеві органи виконавчої влади зобов'язані аналізувати обставини
і причини нещасних випадків за підсумками півріччя і року,
доводити результати цього аналізу до відома підвідомчих
підприємств, а також розробляти та здійснювати заходи щодо
запобігання подібним випадкам.
49. Органи державного нагляду за охороною праці відповідно до
законодавства систематично перевіряють ефективність профілактики
нещасних випадків, вживають заходів до виявлення та усунення
порушень цього Положення.
50. Підприємства, органи, у сфері управління яких перебувають
підприємства, а також місцеві органи державного нагляду за
охороною праці ведуть облік усіх нещасних випадків, про які
складено акти за формою Н-1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а
також Держнаглядохоронпраці здійснюють оперативний облік
загального травматизму, потерпілих внаслідок групових нещасних
випадків та нещасних випадків із смертельними наслідками. Управління державної пожежної охорони МВС здійснюють облік
потерпілих під час пожеж, а санітарно-епідеміологічна служба МОЗ -
облік потерпілих від гострих професійних захворювань (отруєнь).

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК ХРОНІЧНИХ
ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І ОТРУЄНЬ
Загальні положення
51. Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання і
отруєння (далі - профзахворювання) підлягають розслідуванню.
52. Віднесення захворювання до професійного проводиться
відповідно до списку професійних захворювань, затвердженого МОЗ та
Мінпраці.
53. Зв'язок профзахворювання з умовами праці працівника
визначається на підставі клінічних даних і санітарногігієнічної
характеристики умов праці, яка складається санепідстанцією за
участю спеціалістів (представників) підприємства.
Санітарно-гігієнічна характеристика видається за запитом керівника
лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство,
або спеціаліста з профпатології міста (області), завідуючого
відділенням профпатології міської (обласної) лікарні. Професійний характер захворювання визначається експертною
комісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичних установ
та закладів охорони здоров'я, яким надано таке право (додаток 11),
і спеціалістів (представників) підприємства. Якщо на час складання санітарно-гігієнічної характеристики
умов праці потерпілий не підпадав під дію чинників виробничого
середовища, що могли викликати профзахворювання, враховується його
попередня робота, пов'язана з дією несприятливих виробничих
факторів.
54. У разі підозри на профзахворювання
лікувальнопрофілактична установа направляє працівника з
відповідними документами, перелік яких додається (додаток 12), на
консультацію до спеціаліста з профпатології міста (області).
55. Для встановлення остаточного діагнозу і зв'язку
захворювання з впливом виробничих факторів і трудового процесу
спеціаліст з профпатології Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва і Севастополя направляє хворого до спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладів згідно з переліком, що
додається. До цих закладів направляються для встановлення остаточного
діагнозу також хворі, які проходили обстеження в інших
науково-дослідних інститутах медичного профілю, що не ввійшли до
зазначеного переліку. Зазначені лікувально-профілактичні установи і заклади мають
право приймати на амбулаторне та стаціонарне обстеження
працівників за направленням обласного (штатного або позаштатного)
спеціаліста з профпатології відповідного профілю. Відповідальність
за встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання
покладається на керівників цих установ і закладів.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »