Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших [...]
Верховна Рада України; Закон від 22.05.2003849-IV
Документ 849-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2012, підстава 5083-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік" та деяких інших
законодавчих актів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 33-34, ст.267 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законом
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 26, ст. 189) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та
"10.557.453,9" замінити відповідно цифрами "52.959.040,4",
"41.916.465" та "11.042.575,4";
у частині другій цифри "52.055.801,1", "40.373.422" та
"11.682.379,1" замінити відповідно цифрами "54.993.965,6",
"42.826.465" та "12.167.500,6";
2) у статті 2:
пункт 10 після слів "природний газ" доповнити словами
"газовий конденсат";
після пункту 29 доповнити двома пунктами такого змісту:
"30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що
вилучається до бюджету".
У зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32;
3) статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють
видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку
природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який
реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до
Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у
розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі
160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі
104,04 гривні за 1 тонну";
4) у статті 4:
абзац третій частини першої доповнити словами "крім
української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за
напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний
кордон України";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за
транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського
нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал
"Південний" - Броди - Західний кордон України діють до 31 грудня
2003 року";
5) у статті 5 цифри "700.000" замінити цифрами "1.255.000";
6) у статті 10:
пункти 1 та 7 виключити.
У зв'язку з цим пункт 24 вважати пунктом 1 та пункт 23
вважати пунктом 7;
7) абзац другий частини четвертої статті 25 доповнити словами
"крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України
"Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на
2003 рік" ( 372-15 );
8) у статті 36:
пункт 1 виключити;
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за
рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього
Закону, але не більше 225.000 тис. гривень)";
пункт 14 викласти у такій редакції:
"14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17
статті 10 цього Закону)";
у пункті 18 цифри і слово "90 відсотків" виключити;
пункт 19 викласти у такій редакції:
"19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих
електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків
джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після
проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному
обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього
Закону)";
пункт 20 викласти у такій редакції:
"20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних
цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених
пунктом 18 статті 10 цього Закону)";
у пункті 21 цифру "24" замінити цифрою "1";
пункт 34 вважати пунктом 1;
9) у статті 40:
пункт 5 частини першої після слів "ветеранам внутрішніх
справ" доповнити словами "реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами";
доповнити частинами п'ятою - шостою такого змісту:
"Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного
бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам,
районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і
Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм
Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2003 рік" ( 372-15 ) - у сумі 438.070 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін
затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами,
міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки
Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими
бюджетами";
10) статтю 52 викласти у такій редакції:
"Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) державні
некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх
об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету
України частину прибутку (доходу).
Для державних сільськогосподарських підприємств, які
постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів
України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду
Державного бюджету України частини прибутку (доходу).
Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку
(доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою
забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету
України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень";
11) у частині п'ятій статті 55:
після слів "в частині щодо дитячих санаторно-курортних та
оздоровчих закладів України" доповнити словами "крім тих закладів,
до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету";
після цифр "5-1" доповнити словами "(в частині
госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)";
12) пункт 3 статті 63 викласти у такій редакції:
"3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60
відсотків платежів за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої
статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток
мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36,
ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92)";
13) абзаци другий - п'ятий частини четвертої статті 65
доповнити словами "без урахування залишку за попередній рік";
14) доповнити статтями 10-1, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 52-1,
72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-9, 72-10, 72-11
такого змісту:
"Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році
цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з
тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) ( 2371а-14 ) 200 тис.
тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15
вересня 2003 року.
Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного
здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну
виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України";
"Стаття 37-1. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити
викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не
більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею
5 цього Закону.
Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів
України без нарахування та сплати податку на додану вартість.
Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна
Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1
вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України
приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.
Стаття 37-2. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації
продукції Державного комітету України з державного матеріального
резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні
операції із зерном на ринку України.
Стаття 37-3. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову
підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном,
здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до
10 червня 2003 року.
Стаття 37-4. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору,
які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету
України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України";
"Стаття 52-1. Установити, що субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів
використовується за переліком об'єктів, який затверджується
Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі
пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з
додатком N 5 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року
затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок
державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням
пропозицій народних депутатів України. З них на:
комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у
Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;
реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету
Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;
будівництво адміністративного будинку Верховної Ради
України - в сумі 60.000 тис. гривень;
придбання обладнання для діагностичного центру в місті
Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;
виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво
автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі -
в сумі 14.000 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів
та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями
спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення
екологічних проблем, завершення будівництва регіональних
онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого
складу державних судноплавних компаній";
"Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з
комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань
аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року
здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з
подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та
розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного
банку відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами
фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку
"Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця
здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування
податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками
Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх
дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена
виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним
Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку
визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний
рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський"
в сумі до 30,5 млн. гривень.
Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку,
використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами
фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку
"Слов'янський".
Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки)
минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету
України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації
проекту будівництва першої черги установки конгенерації на
компресорній станції Богородичани Управління магістральних
газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз"
та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних
газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких
об'єктів.
Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству
"Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та
нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним
установам, підприємствам житлово-комунального господарства.
Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми
власності, в тому числі державним акціонерним товариствам,
здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою
діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.
Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які
належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в
повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як
доходи від операцій з капіталом.
Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного
бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору,
в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється
державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до
правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого
обліку.
Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені
на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення
України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на
підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська
світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом.
Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок
погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської
техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським
виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної
класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на
придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового
лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної
класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків
державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у
2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних
послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа
незастрахованих осіб.
Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства
аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва
мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за
рахунок коштів Державного бюджету України 1999-2000 років
( 378-14, 1458-14 ) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 1998 року N 1953 ( 1953-98-п ), дозволити
Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до
Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року
перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення
заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані
роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами
хімічної галузі";
15) внести зміни у додатки N 1, 3, 4 і 5, виклавши їх у новій
редакції (додаються).
II. У статті 1 Закону України "Про встановлення розміру
мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 6, ст. 54) цифри і слова "з 1
липня 2003 року" замінити цифрами і словами "з 1 грудня 2003
року".

{ Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ V втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ VI втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

VII. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91; 2001 р.,
N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 30, ст. 240, N 50,
ст. 365):
1) у частині першій статті 4:
а) у абзаці другому цифри "10 000" та "2 100" замінити
відповідно цифрами "25 000" та "5 000";
б) у абзаці третьому цифри "10 000" замінити цифрами
"25 000";
в) у абзаці четвертому цифри "1 700" замінити цифрами
"4 000";
2) абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 після цифр
"0,25" доповнити цифрами "0,33";
3) у статті 15:
а) у частині другій:
у абзаці другому цифри "170 000" замінити цифрами
"250 000";
у абзаці третьому цифри "1 700" замінити цифрами "3 000";
у абзаці четвертому цифри "5 000" замінити цифрами
"50 000";
б) у частині сьомій цифри "1 700", "850", "340", "170"
замінити відповідно цифрами "4 000", "2 000", "500", "250";
4) у частині другій статті 17:
а) абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без
наявності ліцензій або за відсутності у місці торгівлі засвідчених
виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні
роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці
торгівлі, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не
менше 1700 гривень";
б) доповнити абзацом такого змісту:
"роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими
від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених
виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 100
відсотків вартості наявних у суб'єкта підприємницької діяльності
тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень".
{ Розділ VIII втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI
( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
IX. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25,
ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39,
N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13,
ст. 104; 2001 р., N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13, ст. 92):
1) пункт 8 статті 1 виключити;
2) пункт 7 статті 2 виключити;
3) пункт 9 статті 4 виключити.
X. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про
збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 967-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38,
ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86):
1) у пункті 1:
а) у абзаці першому цифру "8" виключити;
б) абзац другий виключити;
2) у пункті 2:
а) у абзаці четвертому цифру "7" виключити;
б) абзаци п'ятий - сьомий виключити;
3) у пункті 4:
а) у абзаці першому цифру "8" виключити;
б) абзац другий виключити.

{ Розділ XI втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ XII втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ XIII втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ XIV втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

XV. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
абзаців третього - шостого пункту 2, абзацу другого пункту 6 і
пункту 12 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня
2003 року; розділів III, IV (крім пункту 2), XI, які вводяться в
дію з 1 липня 2003 року; пункту 2 розділу IV, розділів V, VI (крім
пункту 1), пункту 4 розділу VII (в частині наявності у місці
торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних
декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які
продаються у такому місці торгівлі), розділів VIII, IX і X, які
вводяться в дію з 1 січня 2004 року, розділу XIV, який вводиться в
дію з 1 жовтня 2003 року. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" діють відповідно до терміну дії Закону України "Про
Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ). Зміни до інших
законів України є складовою частиною цих законів і діють
відповідно до терміну дії цих законів.
2. Установити, що:
1) тимчасово з 1 липня 2003 року до 1 січня 2004 року ставка
акцизного збору на сигарети з фільтром становить 11,5 гривні за
1000 штук;
2) максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, на які з
1 січня 2004 року встановлюються ставки у відсотках до обороту,
повинні бути задекларовані не пізніше 15 грудня 2003 року.
3. З метою забезпечення виконання Закону України "Про
встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік"
( 372-15 ) Кабінету Міністрів України щомісячно інформувати
Верховну Раду України про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх
видів.
4. Центральному органу державної податкової служби України
спільно з центральним органом державної митної служби України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за
проведення податкової політики, до 1 грудня 2003 року прийняти та
оприлюднити форму декларації про встановлені виробником або
імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 849-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
та деяких інших законодавчих актів"
"Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 )
Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн. ----------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |згідно з бюджетною | | фонд | фонд |класифікацією | | | ----------------------------------------------------------------------- 100000 Податкові надходження 34 132 413,1 32 270 421,7 1 861 991,4 110000 Податки на доходи, 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 110200 Податок на прибуток 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 підприємств
130000 Збори за спеціальне 754 445,0 754 445,0 0,0 використання природних
ресурсів 130100 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду 130101 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових
ресурсів державного
значення 130200 Збір за спеціальне 320 300,0 320 300,0 0,0 використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту 130300 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами 130301 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами
загальнодержавного
значення 130400 Збір за 300 000,0 300 000,0 0,0 геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету 130700 Плата за використання 1 245,0 1 245,0 0,0 інших природних ресурсів
140000 Внутрішні податки на 18 559 474,0 16 947 045,7 1 612 428,3 товари та послуги 140100 Податок на додану 13 652 000,0 13 652 000,0 0,0 вартість 140200 Акцизний збір із 4 226 804,0 2 978 790,8 1 248 013,2 вироблених в Україні
товарів 140300 Акцизний збір із 552 900,0 188 484,9 364 415,1 ввезених на територію
України товарів 140600 Плата за ліцензії на 127 770,0 127 770,0 0,0 певні види господарської
діяльності 140602 Плата за видачу ліцензій 34 500,0 34 500,0 0,0 та сертифікатів 140605 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0 0,0 виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів 140606 Плата за ліцензії на 600,0 600,0 0,0 право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового 140607 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0 0,0 право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140608 Плата за видачу дозволу 100,0 100,0 0,0 на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів 140610 Плата за ліцензії на 35 500,0 35 500,0 0,0 право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140612 Грошовий (ліцензійний) 4 000,0 4 000,0 0,0 збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення 140614 Плата за видачу ліцензій 20 000,0 20 000,0 0,0 на використання
радіочастот 140615 Плата за ліцензії, 7 500,0 7 500,0 0,0 видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
150000 Податки на міжнародну 2 975 454,1 2 855 891,0 119 563,1 торгівлю та зовнішні
операції 150100 Ввізне мито 2 582 500,0 2 483 100,0 99 400,0 150101 Мито на товари, що 2 290 500,0 2 290 500,0 0,0 ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150102 Мито на товари, які 150 000,0 150 000,0 0,0 ввозяться
(пересилаються)
громадянами 150105 Мито на нафтопродукти, 142 000,0 42 600,0 99 400,0 транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
150200 Вивізне мито 180 594,1 180 594,1 0,0 150201 Мито на товари, що 180 594,1 180 594,1 0,0 вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150300 Кошти, отримані за 204 360,0 184 196,9 20 163,1 вчинення консульських
дій 150400 Інші надходження від 8 000,0 8 000,0 0,0 зовнішньоекономічної
діяльності
160000 Інші податки 175 300,0 45 300,0 130 000,0 160200 Надходження плати за 10 300,0 10 300,0 0,0 надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон 160300 Податки, не віднесені до 35 000,0 35 000,0 0,0 інших категорій 160600 Збір на розвиток 130 000,0 0,0 130 000,0 виноградарства,
садівництва і хмелярства
200000 Неподаткові надходження 15 603 102,4 7 113 131,3 8 489 971,1 210000 Доходи від власності та 5 933 190,0 5 397 520,0 535 670,0 підприємницької
діяльності 210100 Частина прибутку 400 000,0 400 000,0 0,0 (доходу) державних
підприємств, що
вилучається до бюджету
210200 Надходження від 1 255 000,0 1 255 000,0 0,0 перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України 210300 Надходження від грошово- 75 000,0 75 000,0 0,0 речових лотерей 210500 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств 210501 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності 210600 Рентна плата 3 312 520,0 3 312 520,0 0,0 210601 Рентна плата за нафту, 306 420,0 306 420,0 0,0 що видобувається
в Україні 210602 Рентна плата за 554 350,0 554 350,0 0,0 природний газ та
газовий конденсат, що
видобуваються в Україні 210605 Рентна плата за транзит 2 243 250,0 2 243 250,0 0,0 природного газу через
територію України 210606 Рентна плата за 190 000,0 190 000,0 0,0 транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами 210607 Рентна плата за 18 500,0 18 500,0 0,0 транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом 210800 Інші надходження 580 670,0 45 000,0 535 670,0 220000 Адміністративні збори та 1 015 151,3 967 151,3 48 000,0 платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу 220600 Плата за надання послуг 2 600,0 2 600,0 0,0 службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ 220700 Виконавчий збір 96 000,0 48 000,0 48 000,0 220800 Плата за оренду цілісних 265 551,3 265 551,3 0,0 майнових комплексів та
іншого державного майна 220900 Державне мито 66 000,0 66 000,0 0,0 221000 Митні збори 540 000,0 540 000,0 0,0 221100 Єдиний збір, який 45 000,0 45 000,0 0,0 справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України 230000 Надходження від штрафів 283 800,0 283 800,0 0,0 та фінансових санкцій 230100 Суми, стягнені з винних 1 000,0 1 000,0 0,0 осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації 230200 Перерахування 200,0 200,0 0,0 підприємцями частки
вартості виготовленої
нестандартної продукції,
з дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів
щодо якості продукції,
виданого Державним
комітетом України по
стандартизації,
метрології і
сертифікації 230300 Адміністративні штрафи 281 000,0 281 000,0 0,0 та інші санкції 230400 Надходження штрафних 1 600,0 1 600,0 0,0 санкцій за порушення
правил пожежної безпеки 240000 Інші неподаткові 3 686 922,2 464 660,0 3 222 262,2 надходження 240100 Надходження коштів від 30 000,0 30 000,0 0,0 реалізації
конфіскованого майна 240300 Надходження сум 10 000,0 10 000,0 0,0 кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності 240400 Надходження коштів від 6 500,0 0,0 6 500,0 реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України 240500 Надходження коштів від 722 431,6 196 350,0 526 081,6 реалізації надлишкового
озброєння, військової
та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань 240600 Інші надходження 151 650,0 118 310,0 33 340,0 240602 Збори за послуги, 6 050,0 6 050,0 0,0 пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність 240603 Інші надходження 83 000,0 83 000,0 0,0 240605 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0 0,0 коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв 240614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0 0,0 радіочастотного ресурсу 240615 Надходження до 15 000,0 3 000,0 12 000,0 Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях 240617 Портовий 22 600,0 2 260,0 20 340,0 (адміністративний) збір 240618 Надходження до 1 000,0 0,0 1 000,0 страхового фонду безпеки
авіації 240800 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці 240810 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах 241100 Доходи від операцій з 30 340,6 30 000,0 340,6 кредитування та надання
гарантій 241102 Плата за користування 30 000,0 30 000,0 0,0 позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою 241104 Відсотки за користування 340,6 0,0 340,6 пільговим довгостроковим
державним кредитом,
наданим молодим сім'ям
та одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
та придбання житла 241200 Кошти, нараховані у 70 000,0 0,0 70 000,0 складі ціни продажу
електричної енергії
у вигляді цільової
надбавки в розмірі
0,75 відсотка до діючого
тарифу на електричну
енергію, що продається
виробниками електричної
енергії на оптовому
ринку електричної
енергії України 241300 Кошти, нараховані 833 000,0 0,0 833 000,0 у складі ціни продажу
електричної та теплової
енергії у вигляді
цільової надбавки
до діючого тарифу на
електричну та теплову
енергію 241400 Додаткові збори на 1 753 000,0 0,0 1 753 000,0 виплату пенсій 241401 Сплата збору 1 061 700,0 0,0 1 061 700,0 з купівлі-продажу валюти 241402 Сплата збору з торгівлі 6 100,0 0,0 6 100,0 ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння 241403 Сплата збору при 228 000,0 0,0 228 000,0 відчуженні легкових
автомобілів 241404 Сплата збору з 190 800,0 0,0 190 800,0 виробництва та імпорту
тютюнових виробів 241405 Сплата збору з операцій 70 100,0 0,0 70 100,0 купівлі-продажу
нерухомого майна 241406 Сплата збору з послуг 196 300,0 0,0 196 300,0 стільникового рухомого
зв'язку 250000 Власні надходження 4 684 038,9 0,0 4 684 038,9 бюджетних установ 250100 Плата за послуги, що 4 628 433,9 0,0 4 628 433,9 надаються бюджетними
установами 250200 Інші джерела власних 55 605,0 0,0 55 605,0 надходжень бюджетних
установ
300000 Доходи від операцій з 489 050,0 134 000,0 355 050,0 капіталом 310000 Надходження від продажу 56 000,0 56 000,0 0,0 основного капіталу 310100 Надходження коштів від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі 310200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0 0,0 Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 320000 Надходження від 405 050,0 50 000,0 355 050,0 реалізації державних
запасів товарів 320100 Надходження від 355 050,0 0,0 355 050,0 реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву 320200 Надходження від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 330000 Надходження від продажу 28 000,0 28 000,0 0,0 землі і нематеріальних
активів
400000 Офіційні трансферти 145 562,9 0,0 145 562,9 420000 Від урядів зарубіжних 145 562,9 0,0 145 562,9 країн та міжнародних
організацій 420100 Надходження від 145 562,9 0,0 145 562,9 секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
500000 Цільові фонди 190 000,0 0,0 190 000,0 500700 Платежі до Фонду України 120 000,0 0,0 120 000,0 соціального захисту
інвалідів 500800 Збір за забруднення 70 000,0 0,0 70 000,0 навколишнього природного
середовища
Разом доходів (без 50 560 128,4 39 517 553,0 11 042 575,4 урахування міжбюджетних
трансфертів)
400000 Офіційні трансферти 2 398 912,0 2 398 912,0 0,0 410101 Кошти, що надходять до 2 398 912,0 2 398 912,0 0,0 Державного бюджету з
інших бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ 52 959 040,4 1 916 465,0 11 042 575,4

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
та деяких інших законодавчих актів"
Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 )
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2003 рік
тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: про- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | держав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету|ків | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0110000 Апарат Верховної 201 628,0 150 577,9 59 523,0 2 170,8 51 050,1 36 774,6 28 350,5 7 585,0 4 528,2 8 424,1 238 402,6 Ради України
0111000 Апарат Верховної 201 628,0 150 577,9 59 523,0 2 170,8 51 050,1 36 774,6 28 350,5 7 585,0 4 528,2 8 424,1 238 402,6 Ради України
0111010 0111 Здійснення 115 753,1 73 282,4 36 365,5 0,0 42 470,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 753,1 законотворчої
діяльності
Верховної Ради
України
0111020 0111 Організаційне, 25 720,3 23 814,3 16 009,9 0,0 1 906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 720,3 інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної Ради
України
0111030 0111 Організація та 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 здійснення
офіційних прийомів
Верховною Радою
України
0111040 0113 Візити народних 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 500,0 депутатів
України за кордон
0111050 0111 Обслуговування 23 751,7 22 454,3 6 534,0 2 170,8 1 297,4 2 745,0 1 525,0 706,5 0,0 1 220,0 26 496,7 діяльності
Верховної Ради
України
0111060 0111 Створення 4 935,9 4 260,9 0,0 0,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 935,9 автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 34 029,6 26 825,5 6 878,5 4 528,2 7 204,1 38 829,6 санаторно-
курортного
комплексу
Управління
справами
Верховної Ради
України
0111080 0831 Висвітлення 8 936,0 4 985,0 613,6 0,0 3 951,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 936,0 діяльності
народних депутатів
України через
засоби телебачення
і радіомовлення
0111090 0832 Фінансова підтримка 5 481,0 5 481,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 481,0 видання газети
"Голос України" та
додатків до неї
мовами національних
меншин, журналу
"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 житлового фонду
Верховної Ради
України
0300000 Державне управління 231 516,9 187 389,6 61 898,5 10 630,9 44 127,3 107 046,0 89 512,7 20 885,8 13 724,1 17 533,3 338 562,9 справами
0301000 Апарат Державного 201 715,8 159 340,5 55 357,2 10 392,5 42 375,3 105 065,5 87 620,9 20 550,6 13 687,3 17 444,6 306 781,3 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 32 449,6 24 621,2 12 654,8 31,6 7 828,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 449,6 інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента
України
0301020 0111 Організація та 5 402,1 5 402,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 402,1 здійснення
офіційних прийомів
Президентом України
0301030 0111 Обслуговування 28 681,8 22 240,5 7 582,0 3 188,0 6 441,3 17 114,6 16 833,4 4 604,0 3 819,8 281,2 45 796,4 діяльності
Президента України
0301040 0113 Візити Президента 3 158,6 3 158,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 158,6 України за кордон
0301050 0133 Виготовлення 4 094,5 4 094,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 094,5 державних
нагород та
пам'ятних знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка 20 422,3 20 154,8 3 645,9 2 489,3 267,5 68 609,8 54 833,1 11 748,9 8 634,9 13 776,7 89 032,1 санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами
0301070 0140 Фундаментальні 1 147,2 1 147,2 764,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,2 дослідження у сфері
державного
управління
0301080 0140 Фундаментальні 7 148,8 6 748,8 3 882,5 59,5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 148,8 дослідження із
стратегічних
проблем внутрішньої
і зовнішньої
політики
0301090 0150 Прикладні розробки 434,4 434,4 285,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,4 у сфері державного
управління
0301110 0960 Оздоровлення і 14 850,0 14 850,0 364,9 88,2 0,0 433,7 433,7 0,0 6,0 0,0 15 283,7 відпочинок дітей в
дитячих оздоровчих
таборах Державного
управління справами
та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів 2 983,0 2 983,0 1 440,7 410,5 0,0 1 876,1 1 396,1 505,0 54,0 480,0 4 859,1 для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Острозька
академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 14 588,6 14 588,6 7 019,6 801,1 0,0 12 775,5 10 593,8 3 333,0 916,1 2 181,7 27 364,1 підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Українською
Академією
державного
управління при
Президентові
України
0301140 0520 Збереження 1 481,8 1 481,8 1 057,7 12,8 0,0 550,0 520,0 220,0 24,0 30,0 2 031,8 природно-
заповідного
фонду в Азово-
Сиваському
національному
природному парку
та Кримському
природному
заповіднику
0301160 0111 Створення 2 000,0 100,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента
України
0301170 0731 Стаціонарне медичне 24 671,0 21 705,0 9 428,1 2 363,0 2 966,0 1 960,8 1 960,8 85,7 182,5 0,0 26 631,8 обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади
0301180 0724 Надання швидкої та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 невідкладної
медичної допомоги
народним депутатам
України та
керівному складу
органів державної
влади
0301190 0721 Поліклінічно- 15 555,4 14 633,1 6 777,9 909,0 922,3 1 110,0 740,0 0,0 50,0 370,0 16 665,4 амбулаторне
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади
0301200 0740 Державний 776,7 776,7 440,4 39,5 0,0 280,0 255,0 54,0 0,0 25,0 1 056,7 санітарно-
епідеміологічний
нагляд в
лікувально-
оздоровчих
закладах
Державного
управління
справами та на
об'єктах органів
державної влади
0301220 0763 Централізована 1 851,9 202,1 0,0 0,0 1 649,8 355,0 55,0 0,0 0,0 300,0 2 206,9 закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-
оздоровчих
закладів
Державного
управління
справами
0301230 0950 Підвищення 18,1 18,1 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 кваліфікації
середнього
медичного
персоналу в
системі
лікувально-
оздоровчих
закладів
Державного
управління
справами
0301250 0731 Закупівля 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 діагностичного
та лікувального
обладнання для
клінічної
лікарні
"Феофанія"
0302000 Рада національної 9 581,3 8 898,3 4 750,2 195,4 683,0 1 980,5 1 891,8 335,2 36,8 88,7 11 561,8 безпеки і оборони
України
0302010 0350 Інформаційно- 4 404,1 3 874,4 1 995,5 0,0 529,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,1 аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності у сфері
національної
безпеки і оборони
0302020 0140 Фундаментальні 1 079,3 970,5 618,4 0,0 108,8 214,0 204,0 33,2 0,0 10,0 1 293,3 дослідження у сфері
національної
безпеки
0302030 0370 Прикладні розробки 4 097,9 4 053,4 2 136,3 195,4 44,5 1 766,5 1 687,8 302,0 36,8 78,7 5 864,4 у сфері
національної
безпеки
0303000 Представництво 707,9 612,9 257,1 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,9 Президента України
в Автономній
Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення 707,9 612,9 257,1 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,9 повноважень
постійним
представником
Президента
України в
Автономній
Республіці
Крим
0304000 Національна служба 2 693,4 2 619,4 1 304,5 33,2 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 693,4 посередництва і
примирення України
0304010 0412 Сприяння 2 544,7 2 470,7 1 304,5 33,2 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 544,7 врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки 55,7 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 з питань
посередництва і
примирення при
вирішенні
колективних
трудових
спорів
(конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників та
арбітрів у
вирішенні
трудових
спорів
0306000 Національний 1 837,5 937,5 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 837,5 комплекс
"Експоцентр
України"
0306020 0822 Фінансова 778,5 778,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,5 підтримка
Державного
камерного
ансамблю
"Київські
солісти"
0306030 0829 Фінансова 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 підтримка на
утримання,
ремонт і
облаштування
Палацу
мистецтв
"Український
Дім"
0306040 0829 Проведення 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 загальнодержавних,
галузевих та
регіональних
виставкових
заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"
0307000 Фонд сприяння 581,0 581,0 229,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 місцевому
самоврядуванню
України
0307010 0133 Надання науково- 581,0 581,0 229,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 методичної та
консультативної
підтримки
розвитку
місцевого
самоврядування
0309000 Державне 14 400,0 14 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0 авіапідприємство
"Україна"
0309010 0133 Перевезення вищих 14 400,0 14 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0 посадових осіб
держави
авіаційним
транспортом
0410000 Господарсько- 88 106,7 57 735,1 17 492,8 1 574,2 30 371,6 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 93 732,2 фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України
0411000 Секретаріат 88 106,7 57 735,1 17 492,8 1 574,2 30 371,6 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 93 732,2 Кабінету
Міністрів
України
0411010 0111 Організаційне, 32 032,2 26 628,2 12 672,8 0,0 5 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 032,2 інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Кабінету
Міністрів
України
0411020 0111 Організація та 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 здійснення
офіційних
прийомів
керівництвом
Кабінету
Міністрів
України
0411030 0111 Обслуговування 28 505,6 12 523,7 4 820,0 1 574,2 15 981,9 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 34 131,1 діяльності
Кабінету
Міністрів
України
0411040 0111 Створення 8 985,7 0,0 0,0 0,0 8 985,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 985,7 інтегрованої
телекомунікативної,
інформаційно-
аналітичної
системи Будинку
Уряду
0411050 0113 Візити за кордон 13 612,0 13 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 612,0 урядових
делегацій та
працівників
органів
виконавчої влади
за рішенням
Кабінету
Міністрів
України
0411060 0950 Підвищення 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
0411070 0832 Фінансова підтримка 2 959,2 2 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 959,2 газет "Урядовий
кур'єр" та
"Робітнича газета"
0500000 Державна судова 400 982,7 348 507,7 182 865,4 14 358,2 52 475,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 400 987,7 адміністрація
України
0501000 Апарат Державної 400 982,7 348 507,7 182 865,4 14 358,2 52 475,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 400 987,7 судової
адміністрації
України
0501010 0330 Організаційне 5 305,8 4 741,8 2 424,0 264,4 564,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 305,8 забезпечення
діяльності
судів та установ
судової системи
0501020 0330 Здійснення 58 078,0 48 314,6 19 650,4 1 756,6 9 763,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 078,0 правосуддя
місцевими
господарськими
судами
0501030 0330 Здійснення 73 487,2 67 994,1 38 267,1 1 546,7 5 493,1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 73 492,2 правосуддя
Апеляційним судом
України та
апеляційними
судами
0501040 0330 Здійснення 213 708,1 185 783,8 102 806,2 8 629,9 27 924,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213 708,1 правосуддя
місцевими
судами
0501050 0330 Здійснення 7 667,9 7 427,9 4 357,6 161,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 667,9 правосуддя
військовими
судами
0501080 0330 Здійснення 31 038,4 26 028,1 11 111,7 1 269,7 5 010,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 038,4 правосуддя
апеляційними
господарськими
судами
0501090 0370 Прикладні розробки 97,3 97,3 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3 у сфері розвитку
господарського
судочинства
0501110 0950 Підвищення 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 кваліфікації
суддів та
спеціалістів
господарських
судів
0501120 0950 Перепідготовка 803,1 602,1 330,0 15,1 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 803,1 осіб для
зайняття посад
професійних
суддів, підвищення
кваліфікації
суддів та
працівників
апаратів судів
Академією
суддів України
0501130 0370 Фінансова підтримка 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 технічного
забезпечення у
сфері
удосконалення
законодавства
0501140 0330 Здійснення 10 306,8 7 427,9 3 892,2 714,8 2 878,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 306,8 правосуддя
Касаційним
судом України
0600000 Верховний Суд 26 179,4 24 174,6 9 570,8 228,0 2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 179,4 України
0601000 Апарат Верховного 26 179,4 24 174,6 9 570,8 228,0 2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 179,4 Суду України
0601010 0330 Здійснення 26 119,8 24 115,0 9 570,8 228,0 2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 119,8 правосуддя
Верховним Судом
України
0601020 0950 Підвищення 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 кваліфікації
суддів та
працівників
апарату
Верховного
Суду України
0700000 Вищий господарський 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0 1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7 суд України
0701000 Вищий господарський 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0 1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7 суд України
0701010 0330 Здійснення 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0 1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7 правосуддя
Вищим
господарським
судом України
0750000 Вищий 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9 538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3 адміністративний
суд України
0751000 Апарат Вищого 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9 538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3 адміністративного
суду України
0751010 0330 Здійснення 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9 538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3 правосуддя
Вищим
адміністративним
судом України
0800000 Конституційний Суд 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6 1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8 України
0801000 Конституційний Суд 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6 1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8 України
0801010 0330 Забезпечення 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6 1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8 конституційної
юрисдикції
в Україні
0900000 Генеральна 218 519,0 206 834,9 134 723,5 7 913,4 11 684,1 21 556,6 6 752,6 15,0 35,0 14 804,0 240 075,6 прокуратура
України
0901000 Генеральна 218 519,0 206 834,9 134 723,5 7 913,4 11 684,1 21 556,6 6 752,6 15,0 35,0 14 804,0 240 075,6 прокуратура
України
0901010 0360 Нагляд органів 207 743,6 201 743,6 132 077,5 7 567,4 6 000,0 21 506,6 6 732,6 15,0 35,0 14 774,0 229 250,2 прокуратури за
додержанням
законів та
представницькі
функції в суді
0901020 0942 Підготовка кадрів 10 775,4 5 091,3 2 646,0 346,0 5 684,1 50,0 20,0 0,0 0,0 30,0 10 825,4 та підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих
кадрів Академією
прокуратури
України
1000000 Міністерство 1 794 822,5 1 697 585,5 1 360 209,9 79 516,2 97 237,0 654 589,0 601 618,0 190 625,4 12 012,2 52 971,0 2 449 411,5 внутрішніх справ
України
1001000 Апарат Міністерства 1 486 537,5 1 399 206,5 1 177 438,3 60 749,0 87 331,0 610 589,0 560 370,0 178 205,2 11 777,2 50 219,0 2 097 126,5 внутрішніх справ
України
1001010 0310 Керівництво та 16 738,6 16 738,6 14 686,8 0,0 0,0 410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 17 148,6 управління
діяльністю органів
внутрішніх справ
1001020 0310 Забезпечення 28 409,0 28 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 409,0 виготовлення
документів, що
засвідчують особу,
та їх видача
1001030 0310 Створення Єдиної 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 державної
автоматизованої
паспортної системи
1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 внутрішніх справ у
боротьбі з нелега-
льною міграцією
1001050 0310 Забезпечення 1 151 489,7 1 151 489,7 1 028 007,7 45 076,0 0,0 434 238,0 402 572,5 157 332,2 6 408,6 31 665,5 1 585 727,7 захисту прав і
свобод громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань, охорона
громадського
порядку
1001060 0310 Централізоване 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 797,8 75 831,6 0,0 0,0 2 966,2 78 797,8 матеріально-
технічне
забезпечення
органів внутрішніх
справ
1001070 0380 Участь органів 12 362,3 12 362,3 11 000,0 0,0 0,0 7 018,7 5 260,7 2 076,7 25,0 1 758,0 19 381,0 внутрішніх справ
у міжнародних
миротворчих
операціях
1001080 0942 Підготовка кадрів 84 456,0 84 435,0 66 518,9 8 500,0 21,0 62 788,9 50 410,9 14 679,9 3 345,1 12 378,0 147 244,9 для органів
внутрішніх справ
вищими закладами
освіти III і IV
рівнів акредитації
1001100 0721 Амбулаторне ліку- 5 515,0 5 515,0 3 462,0 345,0 0,0 3 565,0 3 429,5 500,7 96,4 135,5 9 080,0 вання працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
1001110 0731 Стаціонарне ліку- 61 787,0 61 787,0 34 983,0 6 000,0 0,0 20 977,1 19 844,3 3 362,0 1 813,4 1 132,8 82 764,1 вання працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
1001130 0910 Дошкільна освіта 7 020,9 7 020,9 3 451,9 568,0 0,0 1 096,1 1 031,4 5,1 14,4 64,7 8 117,0 дітей осіб рядового
і начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1001140 0960 Позашкільна освіта 1 794,0 1 794,0 475,0 260,0 0,0 1 150,9 1 104,8 80,2 69,3 46,1 2 944,9 та заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
працівників, осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення захо- 11 605,0 11 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 605,0 дів спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх
справ України
1001180 0310 Забезпечення 15 050,0 15 050,0 14 853,0 0,0 0,0 546,5 474,3 168,4 5,0 72,2 15 596,5 особистої безпеки
суддів і членів
їх сімей, охорони
приміщень суду,
громадського
порядку під час
здійснення
правосуддя
1001190 1062 Будівництво 72 310,0 0,0 0,0 0,0 72 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 310,0 (придбання) житла
для осіб рядового
і начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1003000 Головне управління 304 785,0 294 879,0 182 771,6 18 767,2 9 906,0 44 000,0 41 248,0 12 420,2 235,0 2 752,0 348 785,0 внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України
1003010 0310 Керівництво та 7 427,1 7 427,1 5 111,1 0,0 0,0 90,6 87,0 19,0 0,0 3,6 7 517,7

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »