Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань [...]
ООН; Договір, Міжнародний документ від 17.12.1994
Документ 995_056, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.04.1998, підстава 995_h23
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

               Договір 
до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї
Статус Договору див.( 995_b19 )

( Договір ратифіковано Законом
N 89/98-ВР ( 89/98-ВР ) від 06.02.98 )
{ Додатково див. Поправку ( 995_h23 )від 24.04.98}

Преамбула
Договірні Сторони цього Договору; беручи до уваги Паризьку Хартію для Нової Європи ( 995_058 ),
підписану 21 листопада 1990 року; беручи до уваги Європейську Енергетичну Хартію ( 995_061 ),
прийняту в Заключному Документі Гаазької Конференції по
Європейській Енергетичній Хартії, підписану в Гаазі 17 грудня
1991 р.; нагадуючи, що всі сторони, які підписали Заключний Документ
Гаазької Конференції, зобов'язалися дотримуватись цілей і
принципів Європейської Енергетичної Хартії і здійснювати та
розширювати їхнє співробітництво якомога скоріше шляхом сумлінних
переговорів з метою вироблення Договору до ЕнергетичноЇ Хартії і
Протоколів і бажаючи, щоб зобов'язання, які містяться у зазначеній
Хартії, набули надійну основу у вигляді юридично зобов'язуючого
міжнародного документа; бажаючи також встановити структурні рамки, потрібні для
здійснення принципів, проголошених в Європейській Енергетичній
Хартії; бажаючи втілити основну ідею ініціативи щодо Європейської
Енергетичної Хартії, яка має стати каталізатором економічного
зростання, за допомогою заходів по лібералізації капіталовкладень
і торгівлі в енергетиці; стверджуючи, що Договірні Сторони надають виняткового
значення ефективному здійсненню національного режиму в повному
обсязі, а також режиму найбільш сприятливої нації, і що ці
зобов'язання будуть застосовуватися щодо здійснення
капіталовкладень відповідно до додаткового договору; беручи до уваги завдання послідовної лібералізації
міжнародної торгівлі і принцип недопущення дискримінації в
міжнародній торгівлі, як вони сформульовані в Генеральній Угоді
щодо тарифів і торгівлі ( 995_264 ) і зв'язаних з нею документах і
як вони іншим чином передбачені в цьому Договорі; сповнені рішучості послідовно усувати технічні,
адміністративні та інші перешкоди у торгівлі енергетичними
матеріалами і продуктами і зв'язаним з ним обладнанням,
технологіями і послугами; очікуючи евентуального членства в Генеральній Угоді щодо
тарифів і торгівлі ( 995_264 ) тих Договірних Сторін, які не є
нині її сторонами, і прагнучи передбачити тимчасові торговельні
домовленості, які допоможуть цим Договірним Сторонам і не
перешкоджатимуть їхній підготовці до такого членства; враховуючи права і зобов'язання тих Договірних Сторін, що є
також сторонами Генеральної Угоди щодо тарифів і торгівлі
( 995_264 ) і зв'язаних з ними документів; беручи до уваги правила конкуренції щодо злиття компаній,
монополій, антиконкурентної практики і зловживання домінуючим
становищем на ринку; беручи до уваги також Договір про нерозповсюдження ядерної
зброї, Керівні принципи експорту ядерних матеріалів та інші
міжнародні зобов'язання чи розуміння, зв'язані з ядерним
нерозповсюдженням, визнаючи необхідність у найбільш ефективному
розвідуванні, виробництві, перетворенні, зберіганні,
транспортуванні, розподілі і використанні енергії; нагадуючи про Рамкову Конвенцію ООН про зміну клімату
( 995_044 ), Конвенцію про транскордонне забруднення повітря на
далекі відстані ( 995_223 ) та протоколи до неї, а також про інші
міжнародні угоди щодо навколишнього середовища з пов'язаними з
енергією аспектами; та визнаючи зростаючу нагальність заходів щодо охорони
навколишнього середовища, включаючи виведення з експлуатації
енергетичних установок і видалення відходів, а також погоджених на
міжнародному рівні цілей і критеріїв для цієї мети; домовилися про таке:
Частина I
Визначення і мета
Стаття 1
Визначення
У цьому Договорі: (1) "Хартія" означає Європейську Енергетичну Хартію, прийняту
в Заключному Документі Гаазької Конференції по Європейській
Енергетичній Хартії, підписаному в Гаазі 17 грудня 1991 року;
підписання Заключного Документа розглядається як підписання
Хартії.
(2) "Договірна Сторона" означає державу або організацію
регіональної економічної інтеграції, які погодилися бути
зв'язаними цим Договором і для яких Договір є чинним.
(3) "Організація регіональної економічної інтеграції" означає
засновану державами організацію, якій вони передали компетенцію з
певних питань, ряд яких регулюється цим Договором, включаючи
повноваження приймати обов'язкові для них рішення з цих питань.
(4) "Енергетичні матеріали і продукти", на основі
Гармонізованої системи Ради Митного співробітництва і Комбінованої
номенклатури Європейських Співтовариств, означає позиції, включені
в Додаток ЕМ.
(5) "Господарська діяльність в енергетичному секторі" означає
господарську діяльність щодо розвідування, видобутку, переробки,
виробництва, зберігання, транспортування по суші, передачі,
розподілу, торгівлі, збуту чи продажу енергетичних матеріалів і
продуктів, за винятком тих, що включені у Додаток N 1, або щодо
розподілу тепла між множинними об'єктами.
(6) "Капіталовкладення" означає всі види активів, що є
власністю інвестора або прямо чи посередньо контролюються ним, і
включає:
(а) реальну і невідчутну, а також рухому і нерухому власність
і будь-які майнові права, такі як оренда, заставні, право
утримання іпотеки та іншої застави;
(b) компанію або ділове підприємство, або акції, внески чи
інші форми участі в акціонерному капіталі компанії або ділового
підприємства, а також облігації та інші боргові зобов'язання
компанії чи ділового підприємства;
(c) права вимоги з коштів і права вимоги по виконанню згідно
з контрактом, що має економічну цінність і зв'язаний з
капіталовкладенням;
(d) інтелектуальну власність; (е) доходи; (f) будь-яке право, надане відповідно до закону або за
контрактом або в силу будь-яких ліцензій і дозволів, виданих
згідно із законом, здійснювати будь-яку господарську діяльність в
енергетичному секторі.
Зміна форми, в якій інвестуються активи, не впливає на їхній
характер як капіталовкладень, і термін "капіталовкладення" включає
в себе всі капіталовкладення, незалежно від того, чи існували вони
до чи здійснені після пізнішої з дат набрання чинності цим
Договором для Договірної Сторони інвестора, який здійснює
капіталовкладення, і для Договірної Сторони, на території якої
здійснене капіталовкладення (далі - "дата набрання чинності"), за
умови, що Договір застосовується лише до питань, що зачіпають такі
капіталовкладення після дати набрання чинності. "Капіталовкладення" відноситься до будь-якого
капіталовкладення, зв'язаного з господарською діяльністю в
енергетичному секторі, а також до капіталовкладень або класів
капіталовкладень, які позначені Договірною Стороною на її
території як "проекти ефективності відповідно до Хартії" і про які
таким чином повідомлений Секретаріат. (7) "Інвестор" означає: (а) щодо Договірної Сторони: (і) фізичну особу, яка має громадянство або підданство цієї
Договірної Сторони або особу, яка постійно проживає в ній
відповідно до її застосовного законодавства;
(іі) компанію чи іншу організацію, засновану відповідно до
законодавства, застосовного у цій Договірній Стороні;
(b) щодо "третьої держави" - фізичну особу, компанію або іншу
організацію, яка відповідає, mutatis mutandis, умовам,
передбаченим в підпункті (а) для Договірної Сторони.
(8) "Здійснювати капіталовкладення" або "здійснення
капіталовкладень" означає здійснення нових капіталовкладень,
придбання всіх або частини існуючих капіталовкладень або поширення
на інші галузі інвестиційної діяльності.
(9) "Доходи" означає суми, одержувані від капіталовкладення
або зв'язані з ним, незалежно від форми, в якій вони сплачуються,
включаючи прибуток, дивіденди, відсотки, доходи від приросту
капітальної вартості, виплату роялті, винагороди за керування,
технічне сприяння чи інші винагороди або платежі натурою.
(10) "Територія" означає щодо держави, яка є Договірною
Стороною:
(а) територію, що знаходиться під її суверенітетом, при
розумінні, що ця територія включає сушу, внутрішні води і
територіальне море; і
(b) залежно від і відповідно до міжнародного морського права:
море, морське дно та його надра, по відношенню до яких ця
Договірна Сторона здійснює суверенні права і юрисдикцію.
Щодо організації регіональної економічної інтеграції, яка є
Договірною Стороною, "територія" означає територію держав-членів
такої організації, згідно з пропозиціями, що містяться в угоді про
заснування цієї організації. (11) (а) "ГАТТ" означає "ГАТТ 1947 р." ( 995_264 ) або "ГАТТ
1994 р.", або обидва, у тих випадках, коли обидва застосовні.
(b) "ГАТТ 1947 р." означає Генеральну Угоду по тарифах
і торгівлі ( 995_264 ), датовану 30 жовтня 1947 року, що додається
до Заключного Акта, прийнятого під час завершення Другої сесії
Підготовчого Комітету Конференції Організації Об'єднаних Націй
щодо торгівлі і зайнятості, як вона була згодом уточнена,
поправлена або змінена.
(с) "ГАТТ 1994 р." означає Генеральну Угоду по тарифах і
торгівлі, як вона визначена в Додатку 1А Угоди, яка засновує
Всесвітню торговельну організацію, як вона була згодом уточнена,
поправлена або змінена. Сторона Угоди, яка засновує Всесвітню
торговельну організацію, розглядається як сторона ГАТТ 1994 р.
(d) "Пов'язані з нею документи" означає, відповідно: (і) угоди, домовленості або інші юридичні документи,
включаючи рішення, декларації і розуміння, укладені під егідою
ГАТТ 1947 р., як вони були згодом уточнені, поправлені чи змінені;
або
(іі) Угода, яка засновує Всесвітню торговельну організацію,
включаючи її Додаток 1 (крім ГАТТ 1994 р.), її Додатки 2, 3 і 4, а
також рішення, декларації і розуміння, що відносяться до неї, як
вони були згодом уточнені, поправлені або змінені.
(12) "Інтелектуальна власність" включає авторські і суміжні
права, товарні знаки, географічні вказівки, промислові креслення,
патенти, проекти топології інтегральних схем і охорону
необнародуваної інформації.
(13) (а) "Протокол до Енергетичної Хартії" або "Протокол"
означає договір, переговори з якого санкціоновані і текст якого
прийнятий Конференцією щодо Хартії, в який вступають дві або
більше Договірні Сторони з метою поновлення, доповнення,
розширення чи розвитку положень цього Договору щодо будь-якого
конкретного сектора або виду діяльності в межах дії цього Договору
чи галузей співробітництва відповідно до Розділу III Хартії.
(b) "Декларація до Енергетичної Хартії" або "Декларація"
означає незобов'язуючий документ, переговори з якого санкціоновані
і текст якого схвалений Конференцією щодо Хартії, в який вступають
дві або більше Договірні Сторони з метою поновлення або доповнення
положень цього Договору.
(14) "Вільно конвертована валюта" означає валюту, яка широко
обмінюється на міжнародних валютних ринках і широко
використовується в міжнародних правочинах.
Стаття 2
Мета Договору
Цей Договір установлює юридичні рамки з метою сприяння
довготерміновому співробітництву в галузі енергетики на основі
взаємодоповнювання і взаємної вигоди, відповідно до цілей і
принципів Хартії.
Частина II
Торгівля
Стаття 3
Міжнародні ринки
Договірні Сторони працюють з метою сприяння доступу до
міжнародних ринків на комерційних умовах і, в цілому, з метою
розвитку відкритого і конкурентного ринку енергетичних матеріалів
і продуктів.
Стаття 4
Неприменшення ГАТТ і пов'язаних з ним документів
Ніщо в цьому Договорі, у відносинах між конкретними
Договірними Сторонами, які є сторонами ГАТТ, не повинно
применшувати значення положень ГАТТ і пов'язаних з ним документів,
як вони застосовуються між цими Договірними Сторонами.
Стаття 5
Пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи
(1) Договірна Сторона не повинна вживати ніяких пов'язаних з
торгівлею інвестиційних заходів, несумісних з положеннями статті
III або XI ГАТТ; це без шкоди для прав і обов'язків цієї
Договірної Сторони по ГАТТ і пов'язаних з ним документах, а також
по статті 29.
(2) Такі заходи включають будь-які інвестиційні заходи, які є
обов'язковими або такими, що примусово здійснюються згідно з
національним законодавством або відповідно до будь-яких
адміністративних постанов, або виковання яких необхідне для
одержання будь-якої переваги і які потребують:
(а) закупки чи використання підприємством продукції
вітчизняного походження чи з якого-небудь вітчизняного джерела,
незалежно від того, чи застерігається при цьому певна продукція,
обсяг або вартість продукції або частка обсягу чи вартості його
місцевого виробництва; або
(b) обмеження закупки чи використання підприємством імпортної
продукції величиною, зв'язаною з обсягом або вартістю місцевої
продукції, яка ним експортується; або які обмежують;
(с) імпорт підприємством продукції, що використовується в
його місцевому виробництві чи пов'язана з ним, як в цілому, так і
величиною, зв'язаною з обсягом чи вартістю експортованої ним
місцевої продукції;
(d) імпорт підприємством продукції, що використовується ним у
місцевому виробництві чи пов'язана з ним, шляхом обмеження його
доступу до іноземної валюти сумою, ув'язаною з призначеними
підприємству надходженнями в іноземній валюті; або
(е) експорт або продаж на експорт підприємством продукції,
незалежно від того, чи застерігається при цьому певна продукція,
обсяг чи вартість продукції або частка обсягу чи вартості його
місцевого виробництва.
(3) Ніщо в пункті (1) не повинно тлумачитися як таке, що
перешкоджає тому, щоб Договірна Сторона застосовувала пов'язані з
торгівлею інвестиційні заходи, викладені в підпунктах (2) (а) і
(с) як умова щодо права на заохочення експорту, іноземної
допомоги, урядових закупок або преференціальних тарифів або
квотних програм.
(4) Незважаючи на пункт (1), Договірна Сторона може тимчасово
продовжувати зберігати пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи,
які були в дії понад 180 днів до підписання нею цього Договору,
залежно від положень про повідомлення і поступове скасування,
викладених у Додатку TRM.
Стаття 6
Конкуренція
(1) Кожна Договірна Сторона діє з метою ослаблення ринкових
перекручень та перешкод на шляху конкуренції у господарській
діяльності в енергетичному секторі.
(2) Кожна Договірна Сторона забезпечує в рамках своєї
юрисдикції наявність і примусове виконання таких законів, які
необхідні і доцільні для вирішення проблем односторонньої і
погодженої антиконкурентної поведінки в господарській діяльності в
енергетичному секторі.
(3) Договірні Сторони, які мають досвід застосування правил
конкуренції, приділяють всіляку увагу наданню, за запитом і в
рамках наявних ресурсів, технічного сприяння у питаннях розробки і
здійснення правил конкуренції іншим Договірним Сторонам.
(4) Договірні Сторони можуть співробітничати у справі
забезпечення дотримання своїх правил конкуренції шляхом
консультацій і обміну інформацією.
(5) Якщо Договірна Сторона вважатиме, що якась конкретна
антиконкурентна поведінка, що має місце на території іншої
ДоговірноЇ Сторони, негативно впливає на суттєві інтереси,
зв'язані з цілями, визначеними у цій статті, то ця Договірна
Сторона може повідомити іншу Договірну Сторону і може
запропонувати, що її органи з питань конкуренції розпочали належні
дії по примусовому виконанню. Договірна Сторона, що повідомляє,
включає в таке повідомлення достатню інформацію, щоб дозволити
Договірній Стороні, яка повідомляється, виявити антиконкурентну
поведінку, що стала предметом повідомлення, і включає пропозицію
щодо такої подальшої інформації і співробітництва, які Договірна
Сторона, що повідомляє, спроможна надати.
Договірна Сторона, яку повідомляють, або, залежно від
обставин, відповідні органи з питань конкуренції можуть провести
консультації з органами з питань конкуренції Договірної Сторони,
яка повідомляє, і повною мірою беруть до уваги прохання Договірної
Сторони, яка повідомляє, під час ухвалення рішення про те, чи
розпочинати дію з примусового виконання щодо тієї антиконкурентної
поведінки, про яку стверджується в повідомленні. Договірна
Сторона, яка повідомляється, інформує Договірну Сторону, яка
повідомляє, про своє рішення або рішення відповідних органів з
питань конкуренції і може, якщо забажає цього, інформувати
Договірну Сторону, яка повідомляє, про підстави ухваленого
рішення. Якщо розпочинається дія щодо примусового виконання,
Договірна Сторона, яку повідомляють, сповіщає Договірну Сторону,
яка повідомляє, про її результати і, в міру можливості, про
будь-які значні проміжні висновки. (6) Ніщо в цій статті не потребує надання інформації
Договірною Стороною всупереч її законодавству щодо розкриття
інформації, конфіденційності або ділових секретів.
(7) Процедури, викладені в пункті (5) і статті 27 (1), є
виключними засобами в рамках цього Договору для вирішення
будь-яких спорів, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням або
тлумаченням цієї статті.
Стаття 7
Транзит
(1) Кожна Договірна Сторона вживає необхідних заходів для
спрощення транзиту енергетичних матеріалів і продуктів відповідно
до принципу свободи транзиту і незалежно від походження, місця
призначення або власника таких енергетичних матеріалів і продуктів
і без дискримінації в розцінках на основі таких відмінностей, а
також не вводячи ніяких нерозумних відстрочок, обмежень або
зборів.
(2) Договірні Сторони заохочують співробітництво відповідних
організацій у:
(а) модернізації споруд для транспортування енергії,
необхідних для транзиту енергетичних матеріалів і продуктів;
(b) розвитку та експлуатації споруд для транспортування
енергії, що обслуговують території більш ніж однієї Договірної
Сторони;
(с) вжитті заходів по ослабленню наслідків перебоїв у
забезпеченні енергетичними матеріалами і продуктами;
(d) полегшенні об'єднання споруд для транспортування енергії. (3) Кожна Договірна Сторона зобов'язується, що її положення
щодо транспортування енергетичних матеріалів і продуктів і
використання споруд для транспортування енергії надають транзитним
енергетичним матеріалам і продуктам не менш сприятливий режим, ніж
той, який її положення надають таким матеріалам і продуктам, що
походять з її власної території чи призначені для неї, якщо інше
не передбачено в діючій міжнародній угоді.
(4) У разі, коли транзит енергетичних матеріалів і продуктів
не може бути досягнутий на комерційних умовах за допомогою споруд
для транспортування енергії, Договірні Сторони не повинні
перешкоджати створенню нових потужностей, за винятком тих
випадків, коли інше може бути передбачено у застосовному
законодавстві, сумісному з пунктом (1).
(5) Договірна Сторона, через територію якої може
здійснюватися транзит енергетичних матеріалів і продуктів, не
зобов'язана
(а) дозволяти будівництво чи модифікацію споруд для
транспортування енергії: або
(b) дозволяти новий або додатковий транзит через існуючі
споруди для транспортування енергії,
які, як вона продемонструє іншим зацікавленим Договірним
Сторонам, могли б поставити під загрозу надійність чи ефективність
її енергетичних систем, включаючи надійність постачання. За умови додержання пунктів (6) і (7), Договірні Сторони
забезпечують усталені потоки енергетичних матеріалів і продуктів
на, з або між територіями інших Договірних Сторін. (6) Договірна Сторона, через територію якої здійснюється
транзит енергетичних матеріалів і продуктів, не повинна, в разі
виникнення спору з будь-якого питання, зв'язаного з таким
транзитом, переривати чи скорочувати, рівно як і дозволяти
будь-якій організації, що знаходиться під її контролем, переривати
або скорочувати, або вимагати від якої-небудь організації, що
знаходиться під її юрисдикцією, щоб вона переривала або
скорочувала існуючий потік енергетичних матеріалів і продуктів до
завершення процедури розв'язання спору, викладеної в пункті (7),
за винятком випадків, коли це точно передбачено в контракті чи
іншій угоді, що регулює такий транзит, або дозволено відповідно до
рішення мирового посередника.
(7) Наступні положення застосовуються до спору, згаданого в
пункті (6), але тільки після вичерпання всіх відповідних
договірних або інших засобів розв'язання спору, погоджених раніше
між Договірними Сторонами, які є сторонами в спорі, або між
будь-якою організацією, згаданою в пункті (6), і організацією
іншої Договірної Сторони, яка є стороною в спорі:
(а) Договірна Сторона, яка є стороною в спорі, може передати
його Генеральному Секретарю шляхом повідомлення, що містить
короткий виклад обставин спору. Генеральний Секретар повідомляє
про будь-яку таку передачу всі Договірні Сторони.
(b) Протягом 30 днів після одержання такого повідомлення
Генеральний Секретар, після консультації із сторонами в спорі та
іншими зацікавленими Договірними Сторонами, призначає мирового
посередника. Такий посередник має володіти досвідом у питаннях,
які є предметом спору, і не повинен бути підданим або громадянином
чи постійним резидентом сторони в спорі або однією з інших
зацікавлених Договірних Сторін.
(с) Мировий посередник шукає згоди сторін в спорі для його
розв'язання або щодо процедури досягнення такого розв'язання. Якщо
протягом 90 днів після його призначення йому не вдається добитися
такої згоди, він вносить рекомендацію щодо розв'язання спору або
процедури з метою досягнення такого розв'язання і приймає рішення
щодо проміжних тарифів та інших термінів і умов, яких належить
дотримуватись відносно транзиту з дати, яку він зазначає, до
розв'язання спору.
(d) Договірні Сторони зобов'язуються наглядати і
забезпечувати, щоб організації, які знаходяться під їхнім
контролем чи юрисдикцією, дотримувались будь-якого проміжного
рішення, ухваленого згідно з підпунктом (с) щодо тарифів, термінів
і умов, протягом 12 місяців після рішення мирового посередника або
до розв'язання спору, залежно від того, що станеться раніше.
(е) Незважаючи на підпункт (b), Генеральний Секретар може
вирішити не призначати мирового посередника, якщо, на його думку,
спір стосується транзиту, який є або вже був предметом процедур
розв'язання спорів, викладених в підпунктах (а)-(d), і цей розгляд
не спричинив розв'язання спору.
(f) Конференція по Хартії ухвалює типові положення щодо
проведення процедури примирення і компенсації витрат мирових
посередників.
(8) Ніщо у цій статті не повинно применшувати права і
зобов'язання Договірної Сторони щодо міжнародного права, включаючи
звичайне міжнародне право, існуючі двосторонні чи багатосторонні
угоди, включаючи норми щодо підводних кабелів і трубопроводів.
(9) Ця стаття не повинна тлумачитися таким чином, що вона
зобов'язує будь-яку Договірну Сторону, яка не має якої-небудь
визначеної категорії споруд для транспортування енергії,
використовуваної для транзиту, вживати будь-яких заходів
відповідно до цієї статті щодо цієї категорії споруд для
транспортування енергії. Така Договірна Сторона, проте,
зобов'язана виконувати вимоги пункту (4).
(10) Для цілей цієї статті: (а) "Транзит" означає (і) переміщення через територію Договірної Сторони або у
портові споруди чи із портових споруд на її території для
завантаження чи розвантаження енергетичних матеріалів і продуктів,
походженням з території другої держави і призначених для території
третьої держави, за умови, що або друга держава, або третя держава
є Договірною Стороною; або
(іі) переміщення через територію Договірної Сторони
енергетичних матеріалів і продуктів, походженням з території
другої Договірної Сторони і призначених для території цієї другої
Договірної Сторони, якщо тільки обидві зацікавлені Договірні
Сторони не вирішать інакше і не зареєструють своє рішення шляхом
спільно зробленого запису в Додатку N. Ці дві Договірні Сторони
можуть виключити себе з переліку, що міститься в Додатку N, шляхом
подання спільного письмового повідомлення про свої наміри до
Секретаріату, який передає це повідомлення всім іншим Договірним
Сторонам. Виняток з переліку набуває чинності через чотири тижні
після такого першого повідомлення.
(b) "Споруди для транспортування енергії" складаються з
магістральних газопроводів високого тиску, високовольтних систем і
ліній електропередачі, магістральних нафтопроводів, вугільних
пульпопроводів, нафтопродуктопроводів та іншого встановленого
обладнання, спеціально призначеного для роботи з енергетичними
матеріалами і продуктами.
Стаття 8
Передача технології
(1) Договірні Сторони погоджуються сприяти доступу до
енергетичної технології і її передачі на комерційній і
недискримінаційній основі з метою сприяння ефективній торгівлі
енергетичними матеріалами і продуктами та капіталовкладенням, а
також здійснення цілей Хартії з врахуванням їхніх законів і
нормативних актів, а також охорони прав інтелектуальної власності.
(2) Відповідно, у тій мірі, в якій це необхідно для
реалізації пункту (1), Договірні Сторони усувають існуючі і не
створюють нових перешкод передачі технології в галузі енергетичних
матеріалів і продуктів і зв'язаних з ними обладнань і послуг, за
умови дотримання зобов'язань щодо ядерного нерозповсюдження та
інших міжнародних зобов'язань.
Стаття 9
Доступ до капіталу
(1) Договірні Сторони визнають важливість відкритих ринків
капіталу для заохочення потоку капіталу з метою фінансування
торгівлі енергетичними матеріалами і продуктами, а також
здійснення капіталовкладень у господарську діяльність в
енергетичному секторі на території інших Договірних Сторін,
особливо Сторін з економікою перехідного періоду, а також сприяння
таким капіталовкладенням. Відповідно кожна Договірна Сторона
прагне створювати умови для доступу на свій ринок капіталу
компаніям і громадянам інших Договірних Сторін з метою
фінансування торгівлі енергетичними матеріалами і продуктами і з
метою капіталовкладень у господарську діяльність в енергетичному
секторі на території цих інших Договірних Сторін на основі, не
менш сприятливій, ніж та, яку вона надає в подібних обставинах
своїм власним компаніям і громадянам або компаніям і громадянам
будь-якої іншої Договірної Сторони або будь-якої третьої держави,
залежно від того, що є найбільш сприятливим.
(2) Договірна Сторона може приймати і зберігати програми, що
передбачають доступ до державних позик, субсидій, гарантій або
страхування з метою заохочення торгівлі чи капіталовкладень за
кордоном. Вона надає такі можливості відповідно до цілей, обмежень
і критеріїв таких програм (включаючи будь-які цілі, обмеження чи
критерії щодо місця ділової активності подавача заяви на
використання будь-якої з цих можливостей або місця доставки
товарів чи послуг, які поставляються за допомогою будь-якої з цих
можливостей) для капіталовкладень у господарську діяльність в
енергетичному секторі інших Договірних Сторін або для фінансування
торгівлі енергетичними матеріалами і продуктами з іншими
Договірними Сторонами.
(3) Договірні Сторони, під час виконання програм у
господарській діяльності в енергетичному секторі, що спрямовані на
підвищення економічної стабільності і поліпшення інвестиційного
клімату у Договірних Сторонах, де це доцільно, прагнуть
заохочувати операції і використовувати досвід відповідних
міжнародних фінансових інститутів.
(4) Ніщо в цій статті не повинно перешкоджати: (а) фінансовим інститутам застосовувати свою власну практику
кредитування або гарантування, основану на ринкових принципах і
міркуваннях обачності; або
(b) Договірній Стороні вживати заходів (і) з міркувань обачності, включаючи захист інвесторів,
споживачів, вкладників, держателів полісів або осіб, яким від
постачальників фінансових послуг належить незабезпечений борг; або
(іі) по забезпеченню цілосності і стабільності своєї
фінансової системи і ринків капіталу.
Частина III
Заохочення і захист капіталовкладень
Стаття 10
Заохочення, захист і режим капіталовкладень
(1) Кожна Договірна Сторона, відповідно до положень цього
Договору, заохочує і утворює стабільні, рівноправні, сприятливі і
гласні умови для інвесторів інших Договірних Сторін з метою
здійснення капіталовкладень на її території. Такі умови включають
зобов'язання надавати у будь-який час щодо капіталовкладень
інвесторів інших Договірних Сторін справедливий і рівний режим.
Таким капіталовкладенням також забезпечуються максимально
постійний захист і безпека, і ніяка Договірна Сторона не повинна
яким-небудь чином перешкоджати невиправданими чи дискримінаційними
заходами управлінню, підтриманню, користуванню, володінню або
розпорядженню ними. Ні в якому разі щодо таких капіталовкладень не
повинен надаватися режим, менш сприятливий, ніж цього вимагає
міжнародне право, включаючи зобов'язання за договором. Кожна
Договірна Сторона дотримується будь-яких зобов'язань, які вона
прийняла щодо інвестора чи капіталовкладення інвестора будь-якої
іншої Договірної Сторони.
(2) Кожна Договірна Сторона прагне надавати інвесторам інших
Договірних Сторін, в тому, що стосується здійснення
капіталовкладень на її території, режим, викладений в пункті (3).
(3) Для цілей цієї статті, "режим" означає надаваний
Договірною Стороною режим, не менш сприятливий у порівнянні з тим,
який вона надає своїм власним інвесторам чи інвесторам будь-якої
іншої Договірної Сторони або будь-якої третьої держави, залежно
від того, що є найбільш сприятливим.
(4) Додатковий Договір зобов'яже, відповідно до
сформульованих у ньому умов, кожну сторону, яка бере в ньому
участь, надавати інвесторам інших сторін, щодо здійснення
капіталовкладень на її території, режим, викладений в пункті (3).
Цей Договір буде відкритий для підписання державами і
організаціями регіональної економічної інтеграції, які підписали
цей Договір чи приєдналися до нього. Переговори з додаткового
договору розпочнуться не пізніше 1 січня 1995 року з метою його
завершення до 1 січня 1998 року.
(5) Кожна Договірна Сторона, щодо здійснення капіталовкладень
на її території, прагне:
(а) обмежувати до мінімуму винятки з режиму, викладеного в
пункті (3);
(b) послідовно усувати існуючі обмеження, які впливають на
інвесторів інших Договірних Сторін.
(6) (а) Договірна Сторона може, щодо здійснення
капіталовкладень на її території, в будь-який час добровільно
оголосити Конференції по Хартії, за допомогою Секретаріату, про
свій намір не вводити нових вилучень з режиму, викладеного в
пункті (3).
(b) Більше того, Договірна Сторона може, в будь-який час,
взяти на себе добровільне зобов'язання надавати інвесторам інших
Договірних Сторін, щодо здійснення капіталовкладень у деякі або у
всі види господарської діяльності в енергетичному секторі на її
території, режим, викладений в пункті (3). Про такі зобов'язання
сповіщається Секретаріат, і вони перелічуються у Додатку VC і є
обов'язковими відповідно до цього Договору.
(7) Кожна Договірна Сторона надає на своїй території щодо
капіталовкладень інвесторів інших Договірних Сторін, а також
зв'язаної з цим діяльності, включаючи управління, підтримання,
користування, володіння або розпорядження, режим не менш
сприятливий ніж той, який вона надає капіталовкладенням своїх
власних інвесторів або інвесторів будь-якої іншої Договірної
Сторони або будь-якої третьої держави, а також щодо їхньої
пов'язаної з цим діяльності, включаючи управління, підтримання,
користування, володіння чи розпорядження, залежно від того, що є
найбільш сприятливим.
(8) Модальності застосування пункту (7) щодо програм, у яких
Договірна Сторона надає субсидії або інші види фінансової допомоги
чи укладають контракти на дослідження та розробки в галузі
енергетичної технології, резервуються для додаткового договору,
згаданого в пункті (4). Кожна Договірна Сторона, за допомогою
Секретаріату, інформує Конференцію по Хартії про модальності, які
вона застосовує до програм, згаданих у цьому пункті.
(9) Кожна держава чи організація регіональної економічної
інтеграції, які підпишуть цей Договір або приєднаються до нього,
подає до Секретаріату, на дату свого підписання Договору або здачі
на зберігання свого акта про приєднання, повідомлення із стислим
викладом всіх законів, нормативних актів або інших заходів, які
мають відношення до:
(а) вилучень з пункту (2); або (b) програм, згаданих в пункті (8). Договірна Сторона поновлює свої повідомлення, негайно
сповіщаючи Секретаріат про зміни. Конференція по Хартії періодично
розглядає ці повідомлення. Щодо підпункту (а), повідомлення може включати вказівки на
частини енергетичного сектора, в яких Договірна Сторона надає
інвесторам інших Договірних Сторін режим, викладений в пункті (3). Щодо підпункту (b) на оглядах Конференції по Хартії може
розглядатися вплив таких програм на конкуренцію і
капіталовкладення. (10) Незважаючи на будь-яке інше положення цієї статті,
викладений в пунктах (3) і (7) режим не повинен застосовуватись
щодо охорони інтелектуальної власності; замість цього надається
режим, як він визначений у відповідних положеннях застосовних
міжнародних угод з охорони прав інтелектуальної власності,
сторонами яких є відповідні Договірні Сторони.
(11) Для цілей статті 26 вживання Договірною Стороною
зв'язаних з торгівлею інвестиційних заходів, як вони викладені в
статті 5 (1) і (2), до капіталовкладення інвестора іншої
Договірної Сторони, яке існує на момент такого застосування,
розглядається, відповідно до статті 5 (3) і (4), як порушення
зобов'язання першої Договірної Сторони згідно з цією Частиною.
(12) Кожна Договірна Сторона забезпечує, щоб її національне
законодавство надавало ефективні засоби для обстоювання позовів і
примусового здійснення прав щодо капіталовкладень, інвестиційних
угод, а також інвестиційних дозволів.
Стаття 11
Ключовий персонал
(1) Договірна Сторона, дотримуючись своїх законів і
нормативних актів щодо в'їзду, перебування і праці фізичних осіб,
сумлінно розглядає запити інвесторів іншої Договірної Сторони і
найманого такими інвесторами чи капіталовкладеннями таких
інвесторів ключового персоналу щодо в'їзду і тимчасового
перебування на її території з метою проведення діяльності,
пов'язаної із здійсненням чи розвитком, управлінням, підтриманням,
користуванням, володінням або розпорядженням відповідними
капіталовкладеннями, включаючи консультування або ключові технічні
послуги.
(2) Договірна Сторона дозволяє інвесторам іншої Договірної
Сторони, які мають капіталовкладення на її території, а також
капіталовкладенням таких інвесторів наймати будь-яку особу
ключового персоналу за вибором цих інвесторів або
капіталовкладень, незалежно від підданства чи громадянства, за
умови, що така особа ключового персоналу отримала дозвіл на в'їзд,
перебування і роботу на території першої Договірної Сторони і що
цей випадок найму відповідає термінам, умовам і часовим обмеженням
дозволу, виданого такій особі ключового персоналу.
Стаття 12
Відшкодування збитків
(1) За винятком тих випадків, коли застосовується стаття 13,
інвестору будь-якої Договірної Сторони, який зазнає збитків щодо
будь-якого капіталовкладення на території іншої Договірної Сторони
внаслідок війни або іншого збройного конфлікту, введення
надзвичайного стану, громадських заворушень або інших подібних
подій на цій території, надається цією останньою Договірною
Стороною, щодо відновлення майна, відшкодування, компенсації або
інших видів урегулювання, режим, найсприятливіший з тих, котрі ця
Договірна Сторона надає будь-якому іншому інвестору, будь-то
власний інвестор, інвестор будь-якої іншої Договірної Сторони чи
інвестор будь-якої третьої держави.
(2) Без шкоди для пункту (1), інвестору Договірної Сторони,
який в будь-якій із ситуацій, згаданих у зазначеному пункті,
зазнає шкоди на території іншої Договірної Сторони внаслідок
(а) реквізиції його капіталовкладення або його частини
збройними силами або властями останньої; або
(b) знищення його капіталовкладення або його частини
збройними силами чи, властями останньої, яке не було викликане
необхідністю в цій ситуації,
надається відновлення його прав на майно або відшкодування,
яке має бути в будь-якому випадку швидким, адекватним та
ефективним.
Стаття 13
Експропріація
(1) Капіталовкладення інвесторів Договірної Сторони на
території будь-якої Договірної Сторони не повинні бути
націоналізовані, експропрійовані чи піддаватися заходу чи заходам,
які мають аналогічні націоналізації чи експропріації наслідки
(далі іменуються "експропріація"), за винятком випадків, коли така
експропріація здійснюється:
(а) з метою, що відповідає громадським інтересам; (b) без дискримінації; (с) з дотриманням належного законного порядку; і (d) разом з виплатою швидкої, адекватної та ефективної
компенсації.
Така компенсація відповідає за своїм розміром справедливій
ринковій вартості експропрійованого капіталовкладення на момент,
що безпосередньо передував тому, коли про експропріацію чи
наступну експропріацію стало відомо таким чином, що це вплинуло на
вартість капіталовкладення (далі -"дата оцінки"). Така справедлива ринкова вартість на прохання інвестора
виражається у вільно конвертованій валюті на основі ринкового
обмінного курсу, що існує для цієї валюти на дату оцінки.
Компенсація включає також сплату відсотка за комерційною ставкою,
що встановлюється на ринковій основі, з дати експропріації до дня
виплати. (2) Інвестор, чиї інтереси зачіпаються, має право, відповідно
до законодавства Договірної Сторони, яка здійснює експропріацію,
на негайний розгляд судовим або іншим компетентним і незалежним
органом цієї Договірної Сторони своєї справи, оцінки вартості його
капіталовкладення і виплати компенсації відповідно до принципів,
викладених в пункті (1).
(3) Щоб уникнути сумнівів, експропріація включає ситуації,
коли Договірна Сторона експропріює активи компанії чи підприємства
на своїй території, в яких інвестор будь-якої іншої Договірної
Сторони має капіталовкладення, включаючи володіння акціями.
Стаття 14
Переказ платежів, зв'язаних з капіталовкладеннями
(1) Кожна Договірна Сторона гарантує, щодо капіталовкладень
на її території інвесторів будь-якої іншої Договірної Сторони,
свободу переказів на свою територію і зі своєї території,
включаючи переказ:
(а) первісного капіталу плюс будь-якого додаткового капіталу
з метою підтримання і розвитку капіталовкладення;
(b) доходів; (с) платежів відповідно до контракту, включаючи погашення
основного боргу і сплату нарахованих відсотків відповідно до угоди
про позику;
(d) невитрачених заробітків та іншої винагороди персоналу,
найманому за кордоном у зв'язку з цим капіталовкладенням;
(е) виручки від продажу чи ліквідації всього або будь-якої
частини капіталовкладення;
(f) платежів, що виникли внаслідок розв'язання спору; (g) платежів у порядку компенсації відповідно до статей 12 і
13.
(2) Перекази платежів, передбачених в пункті (1),
здійснюються без затримки і (за винятком випадків доходу натурою)
у вільно конвертованій валюті.
(3) Перекази робляться за ринковим обмінним курсом, існуючим
на дату переказу для правочинів "спот" у валюті, що підлягає
переказу. У разі відсутності ринку іноземної валюти
використовується самий останній курс, що застосовувався щодо
капіталовкладень, які залучалися зовні, або самий останній курс
для переказу валют у Спеціальні права запозичення, залежно від
того, що є найбільш сприятливим для інвестора.
(4) Незважаючи на пункти (1) - (3), Договірна Сторона може
захищати права кредиторів або забезпечувати дотримання законів про
емісію, торгівлю та операції з цінними паперами і виконання рішень
під час судових чи арбітражних розглядів по цивільних,
адміністративних і кримінальних справах шляхом справедливого,
недискримінаційного і сумлінного застосування своїх законів і
нормативних актів.
(5) Незважаючи на пункт (2), Договірні Сторони, які є
державами, що являють собою частини колишнього Союзу Радянських
Соціалістичних Республік, можуть передбачати в угодах, що
укладаються між ними, переказ платежів у валюті таких Договірних
Сторін, за умови, що зазначені угоди не передбачають щодо
капіталовкладень на їхній території інвесторів інших Договірних
Сторін, надання режиму, менш сприятливого, ніж режим, що надається
капіталовкладенням інвесторів Договірних Сторін, що вступили в
такі угоди, або капіталовкладенням інвесторів будь-якої третьої
держави.
(6) Незважаючи на підпункт (1) (b), Договірна Сторона може
обмежувати переказ доходу натурою в обставинах, коли Договірній
Стороні дозволяється відповідно до статті 29 (2) (а) або ГАТТ і
пов'язаних з ним документів обмежувати чи забороняти експорт чи
продаж на експорт продуктів, що становлять доходи натурою; все це
за умови, що Договірна Сторона дозволяє робити переказ натурою, як
це дозволено чи зазначено в інвестиційній угоді, інвестиційному
дозволі чи іншій письмовій угоді між Договірною Стороною та або
інвестором іншої Договірної Сторони, або його капіталовкладенням.
Стаття 15
Суброгація
(1) Якщо Договірна Сторона або призначений нею орган (далі
"Сторона, яка відшкодовує збитки") здійснює виплату по
відшкодуванню збитків або за гарантією, наданою щодо
капіталовкладень інвестора (далі "Сторона, яка отримує
відшкодування") на території іншої Договірної Сторони (далі
"Сторона, яка приймає"), Сторона, яка приймає, визнає:
(а) передачу Стороні, яка відшкодовує збитки, всіх прав і
вимог щодо такого капіталовкладення; і
(b) право Сторони, яка відшкодовує збитки, здійснювати всі
такі права і стягувати такі вимоги в силу суброгації.
(2) Сторона, яка відшкодовує збитки, має за всіх обставин
право на:
(а) такий же режим щодо прав і вимог, здобутих нею в силу
передачі прав, згаданої в пункті (1); і
(b) такі ж виплати, що припадають відповідно до цих прав і
вимог,
на отримання яких Сторона, яка отримує відшкодування, мала
право в силу цього Договору щодо відповідного капіталовкладення. (3) Під час будь-яких процедур відповідно до статті 26
Договірна Сторона не повинна наполягати як на захисті на
контр-позові, праві на відстрочку або з будь-якої іншої причини,
що відшкодування збитків або інша компенсація всіх або частини
передбачуваних збитків було отримане чи буде отримане відповідно
до страхового чи гарантійного контракту.
Стаття 16
Зв'язок з іншими угодами
У тих випадках, коли дві або більше Договірні Сторони уклали
раніше міжнародну угоду або укладають наступну міжнародну угоду,
умови якої у будь-якому з цих випадків стосуються предмета Частини
III або V цього Договору, (1) ніщо в Частині III або V цього Договору не повинно
тлумачитися як таке, що применшує будь-яке положення таких умов
іншої угоди або будь-яке право щодо розв'язання спорів відносно до
нього відповідно до цієї угоди; і
(2) ніщо в таких умовах іншої угоди не повинно тлумачитись як
таке, що применшує будь-яке положення Частини III або V цього
Договору або будь-яке право щодо розв'язання спорів відносно до
них відповідно до цього Договору,
коди будь-яке таке положення є більш сприятливим для
інвестора чи капіталовкладення.
Стаття 17
Незастосування Частини III у певних обставинах
Кожна Договірна Сторона залишає за собою право відмовляти у
перевагах, передбачуваних у цій Частині: (1) юридичній особі, якщо така юридична особа належить або
контролюється громадянами чи підданими третьої держави і якщо ця
юридична особа не провадить істотної ділової діяльності на
території тієї Договірної Сторони, де вона організована; або
(2) капіталовкладенню, якщо Договірна Сторона, яка відмовляє,
встановить, що таке капіталовкладення є капіталовкладенням
інвестора третьої держави, з якою або по відношенню до якої
Договірна Сторона, яка відмовляє:
(а) не підтримує дипломатичних відносин; або (b) вживає або зберігає заходів, які (і) забороняють правочини з інвесторами цієї держави; або (іі) були б порушені чи обійдені, якщо б переваги,
передбачені у цій Частині, були надані інвесторам цієї держави чи
їхнім капіталовкладенням.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »