Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими [...]
Національний банк; Постанова, Інструкція від 22.06.2015400
Документ v0400500-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2018, підстава v0014500-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.06.2015  № 400

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 14 від 21.02.2018}

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 835 від 27.11.2015}

Відповідно до статей 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України" від 03 жовтня 2005 року № 358, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2005 року за № 1265/11545;

2) підпункт 1.22 пункту 1 постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 08 жовтня 2010 року № 457, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 року за № 1249/18544.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.

5. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.06.2015  № 400

ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України

I. Загальні положення та терміни

1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання, продажу, розміщення, випуску, обігу та погашення цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що не оформлені цінними паперами. Порядок здійснення операцій банками України (далі - банки) з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на:

1) операції з урахування та авалювання векселів;

{Підпункт 2 пункту 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 835 від 27.11.2015}

2) операції з цінними паперами з метою здійснення розрахунків;

3) операції, що пов'язані з акумулюванням коштів на поточному або накопичувальному рахунках з метою формування статутного капіталу під час створення банку;

4) операції з приватизаційними цінними паперами;

5) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

6) операції з похідними фінансовими інструментами;

7) операції з товаророзпорядчими цінними паперами.

4. Ця Інструкція не регулює порядок відображення в бухгалтерському обліку нарахованих (сплачених) податків та зборів (обов'язкових платежів) за операціями із цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями.

5. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) активний ринок - ринок, на якому операції для активів або зобов'язань відбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі;

2) амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - це вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов'язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов'язання), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшена на величину визнаного зменшення корисності фінансового активу;

3) балансова вартість - це вартість, за якою актив та зобов'язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми боргу (номіналу) або собівартості акцій або інших фінансових інвестицій з нефіксованим прибутком, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;

4) витрати на операції - додаткові витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов'язання і які не могли виникнути, якщо суб'єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент. До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податки та державне мито тощо. Витрати на операції не включають дисконту або премії за борговими цінними паперами, адміністративні витрати;

5) дата балансу - дата, на яку складено баланс банку. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду;

6) дата операції - це дата, з якої банк зобов'язується придбати або продати актив;

7) дата розрахунку - це дата, з якої актив передається банку (визнається активом банку) або з якої актив передається банком (припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами і зобов'язаннями банку;

8) дисконт - це сума перевищення номінальної вартості цінних паперів над їх вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча, ніж номінальна вартість;

9) емісійні різниці (емісійний дохід) - це перевищення суми коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій (інших корпоративних прав), над їх номіналом або перевищення номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу;

10) зменшення корисності (знецінення) - втрата економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які відбулися після первісного визнання фінансового активу або групи фінансових активів і мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групою фінансових активів;

11) премія - це сума перевищення вартості цінних паперів під час їх первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на час придбання процентів над їх номінальною вартістю;

12) собівартість фінансової інвестиції - це ціна придбання фінансової інвестиції, уключаючи накопичені проценти. До собівартості фінансових інвестицій уключаються також витрати на операцію, що пов'язані з їх придбанням, крім фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

13) справедлива вартість - ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов'язання у звичайній (впорядкованій невимушеній) операції між учасниками ринку на дату оцінки;

14) стандартні процедури купівлі або продажу - це купівля або продаж фінансового активу згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу протягом періоду часу, установленого правилами або конвенцією, прийнятими(ою) на відповідному ринку. Договір, який передбачає здійснення розрахунку зміни його вартості на нетто-основі, не є договором за стандартними процедурами. У бухгалтерському обліку такий договір відображається як похідний фінансовий інструмент;

15) фінансові інвестиції - це фінансові активи, які утримуються банком з метою збільшення прибутку (процентів, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До фінансових інвестицій належать придбані боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, інші фінансові інвестиції, що не оформлені цінними паперами;

16) фінансовий інструмент - це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб'єкта господарювання і фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності.

6. Ця Інструкція регулює відображення в бухгалтерському обліку типових операцій банків з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, що не оформлені цінними паперами. Банк має здійснювати бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які не визначені цією Інструкцією, згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

7. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, що не оформлені цінними паперами, здійснюється згідно з економічною суттю цих операцій за балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами) (далі - План рахунків).

Банк під час здійснення операцій може використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до вимог програмного забезпечення з подальшим відображенням їх за відповідними рахунками з обліку певного фінансового інструменту.

8. Бухгалтерський облік операцій щодо залучення іноземних фінансових інвестицій здійснюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють питання інвестування іноземного капіталу в Україну.

II. Принципи бухгалтерського обліку та оцінки операцій банків з фінансовими інвестиціями та цінними паперами власної емісії

9. Банк з метою оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікує фінансові інвестиції таким чином:

1) фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

До фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, належать боргові цінні папери, акції та інші фінансові інвестиції, утримувані в торговому портфелі, і ті, що визначені банком як оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибутки/збитки під час первісного визнання.

Банк обліковує в торговому портфелі цінні папери та інші фінансові інвестиції, що придбані з метою продажу в найближчий час і отримання прибутку від короткострокових коливань ціни або дилерської маржі, а також фінансові інвестиції, які під час первісного визнання є частиною портфеля фінансових інструментів, управління якими здійснюється разом, і щодо яких є свідчення фактичного отримання короткострокового прибутку;

2) фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж.

Банк обліковує в портфелі банку на продаж боргові цінні папери, акції та інші фінансові інвестиції, що призначені для продажу і не класифікуються як фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки або фінансові інвестиції в портфелі банку до погашення, а саме:

боргові цінні папери, які банк не має наміру та/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;

боргові цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових процентних ставок або ризиків, потреб ліквідності, наявності й дохідності альтернативних інвестицій, джерел та умов фінансування або зміною валютного ризику;

акції та інші фінансові інвестиції, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

3) фінансові інвестиції в портфелі банку до погашення.

Банк уключає до цієї категорії придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, і фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до погашення, якщо банк має намір та здатність утримувати їх до строку погашення;

4) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

До цієї категорії включаються інвестиції до статутних капіталів компаній, які відповідають критеріям визначення асоційованої або дочірньої компанії;

5) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, утримувані для продажу.

Банк уключає до цієї категорії інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.

10. Банк здійснює облік операцій з купівлі-продажу фінансових інвестицій за стандартними процедурами з використанням дати операції або дати розрахунку відповідно до облікової політики. Банк застосовує обраний метод обліку послідовно до всіх придбань і продажів фінансових інвестицій, що належать до тієї самої категорії.

11. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну справедливої вартості придбаних фінансових інвестицій (крім фінансових інвестицій, що обліковуються за собівартістю або амортизованою собівартістю) у період між датою операції та датою розрахунку за рахунками класу 6 (для фінансових інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки) та рахунками капіталу класу 5 (для фінансових інвестицій у портфелі на продаж).

12. Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки за справедливою вартістю без урахування витрат на операції. Витрати на операції з придбання таких фінансових інвестицій відображаються за рахунками витрат на дату їх здійснення.

Усі інші фінансові інвестиції під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції.

13. Банк визнає за борговими цінними паперами процентний дохід [нарахування купона, амортизацію дисконту (премії)] за ефективною ставкою відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, погашення), перекласифікації.

Періодичність нарахування процентного доходу банк визначає самостійно в обліковій політиці, але не рідше одного разу на місяць, та обов'язково на дату переоцінки, перекласифікації, продажу.

Банк здійснює амортизацію дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою процентною ставкою, яка змінюється залежно від коливань ринкових ставок або у разі оферти, до наступної дати перегляду процентної ставки.

14. Банк може визнавати процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, окремо або у складі суми переоцінки до справедливої вартості відповідно до облікової політики.

Якщо банк визнає процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у складі переоцінки, нарахування процентів та амортизація дисконту або премії не здійснюється. Під час придбання купонних цінних паперів з накопиченими процентами банк відображає їх в обліку за рахунками премії (дисконту), сума отриманого купона зменшує суму премії або збільшує суму дисконту.

15. Банк визнає процентні доходи за знеціненими борговими цінними паперами (крім цінних паперів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки) за ефективною ставкою відсотка, що використовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків під час останньої оцінки збитків унаслідок зменшення корисності цих боргових цінних паперів.

16. Банк визнає за цінними паперами з нефіксованим прибутком доходи у вигляді дивідендів на дату встановлення прав на їх отримання.

17. Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток під час первісного визнання за рахунками класу 6 або 7 відповідно на суму різниці між справедливою вартістю фінансових інвестицій (крім інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) та сумою договору (без урахування витрат на операції) в кореспонденції з рахунками дисконту (премії). Банк відображає як прибуток або збиток від операції з акціонерами у складі додаткового капіталу за балансовим рахунком класу 5 до часу вибуття фінансового інструменту або включає частинами до нерозподіленого прибутку (збитку) протягом періоду його утримання.

Банк на дату балансу за підсумками року відносить до нерозподіленого прибутку (збитку) річну суму амортизації дисконту (премії), що виникли унаслідок операцій з акціонерами за вартістю, нижчою або вищою, ніж ринкова, у разі прийняття ним відповідного рішення про включення такої різниці до нерозподіленого прибутку (збитку) частинами протягом періоду утримання фінансового інструменту.

18. На кожну наступну після визнання дату балансу всі фінансові інвестиції оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

1) фінансових інвестицій, що утримуються до погашення;

2) акцій та інших фінансових інвестицій у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

3) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

19. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то банки застосовують для визначення справедливої вартості спостережувані на ринку вхідні дані в разі їх наявності (такі, як котирування на аналогічні активи або зобов'язання на активних ринках; котирування на ідентичні активи та зобов'язання на неактивних ринках; спостережувані ставки і криві дохідності тощо або неспостережувані на ринку вхідні дані (власні дані банку - бюджети, прогнози, історична інформація про економічні показники тощо) - ринковий підхід або дохідний або витратний підходи.

20. Банк відображає в бухгалтерському обліку на кожну наступну після визнання дату балансу акції та інші фінансові інвестиції у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити, за їх собівартістю.

21. Фінансові інвестиції, що утримуються банком до їх погашення, банк відображає на кожну наступну після визнання дату балансу за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

22. Банк у разі продажу інвестицій в асоційовані та дочірні компанії має перекласифікувати їх в категорію інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, утримувані для продажу.

23. Банк обліковує інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані з метою їх подальшого продажу протягом 12 місяців, за найменшою з двох величин балансовою вартістю або справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж та визнає зменшення їх корисності.

24. Банк за всіма фінансовими інвестиціями, крім тих, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснює аналіз на зменшення їх корисності.

Банк визнає зменшення корисності на кожну дату балансу шляхом формування оціночних резервів, якщо є об'єктивні докази подій, що мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовими інвестиціями.

25. Банк відображає в бухгалтерському обліку знецінення балансової вартості фінансових інвестицій унаслідок зменшення їх корисності лише на суму, що не призводить до від'ємного значення їх вартості. Якщо балансова вартість таких фінансових інвестицій досягає нуля, то в бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою вартістю до прийняття банком рішення про їх списання.

26. Доходи та витрати в іноземній валюті за операціями з цінними паперами відображаються за рахунками класів 6 і 7 Плану рахунків у національній валюті за офіційним курсом іноземної валюти на дату їх нарахування та/або отримання і сплати.

27. Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземної валюти) за рахунками з обліку фінансових інвестицій в іноземній валюті у зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют здійснюється в загальному порядку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах.

28. Банк перекласифіковує цінні папери, що продані за операцією репо, відповідно до якої покупець має право їх продати або надати у заставу, з торгового портфеля або портфеля на продаж в дебіторську заборгованість за операціями репо, що обліковується за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Цінні папери, що куплені за договором репо з правом наступного продажу, у разі їх продажу третій стороні відображаються покупцем за справедливою вартістю як зобов'язання з повернення цінних паперів за рахунками кредиторської заборгованості за операціями репо, що обліковується за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Результат переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються на рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями репо, та результат від продажу третій стороні банк відображає за балансовим рахунком 6202.

{Пункт 28 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 835 від 27.11.2015}

29. Банк обліковує цінні папери, що надані в довірче управління, за окремими аналітичними рахунками відповідних балансових рахунків, здійснює їх переоцінку, амортизацію дисконту (премії), нарахування доходу тощо.

30. Банк обліковує цінні папери, що придбані та/або зберігаються за дорученням та за кошти клієнтів, а також цінні папери, які придбані згідно з договорами про довірче управління, за позабалансовими рахунками.

31. Банк первісно оцінює та відображає в бухгалтерському обліку фінансові зобов'язання за цінними паперами власної емісії за справедливою вартістю, з урахуванням витрат на операції.

32. Банк відображає в бухгалтерському обліку під час первісного визнання прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового зобов'язання за цінними паперами власної емісії та сумою отриманих за них коштів (без урахування витрат на операції) в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка за цим інструментом є нижчою або вищою ніж ринкова (крім операцій з акціонерами). За операціями з акціонерами банк відображає таку різницю за рахунками капіталу класу 5 до часу вибуття фінансового інструменту або включає частинами до нерозподіленого прибутку (збитку) протягом періоду його утримання.

Банк на дату балансу за підсумками року відносить до нерозподіленого прибутку (збитку) річну суму амортизації дисконту (премії), що виникли унаслідок операцій з акціонерами за вартістю, нижчою або вищою, ніж ринкова, у разі прийняття ним відповідного рішення про включення такої різниці до нерозподіленого прибутку (збитку) частинами протягом періоду утримання фінансового інструменту.

33. Після первісного визнання банк відображає в бухгалтерському обліку фінансові зобов'язання на кожну наступну дату балансу за амортизованою собівартістю. Банк визнає в бухгалтерському обліку процентні витрати за борговими цінними паперами власної емісії за ефективною ставкою відсотка.

34. Банк на звітну дату, у тому числі на дату припинення визнання (продаж, погашення), перекласифікації, має здійснити, відповідно до виду фінансової інвестиції, нарахування процентного доходу, амортизацію премії/дисконту, переоцінку до справедливої вартості, аналіз на зменшення корисності і формування резерву.

III. Облік операції з придбання фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки за методом обліку за датою операції

35. Банк відображає в бухгалтерському обліку придбання фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо використовує метод обліку на дату операції такими проводками:

1) за борговими цінними паперами

Дебет

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

- на суму номіналу;

Дебет/Кредит

1407, 3017/1406, 3016

- на суму премії/дисконту (на суму накопичених процентів у разі придбання купонних цінних паперів між датами виплати купону та визнання процентного доходу за борговими цінними паперами за балансовими рахунками для обліку премії (дисконту);

Кредит

3641

- на суму справедливої вартості;

2) за акціями та іншими фінансовими інвестиціями з нефіксованим прибутком:

Дебет

3002, 3003, 3005

Кредит

3641

- на суму справедливої вартості.

36. Банк відображає в бухгалтерському обліку фінансові інвестиції, що придбані за справедливою вартістю, яка вища, ніж вартість за договором такими проводками:

1) за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом:

Дебет

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

- на суму номіналу;

Кредит

1406, 3016

- на суму дисконту;

Кредит

3641

- на суму вартості придбання фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію).

Одночасно на суму перевищення справедливої вартості боргових цінних паперів, що придбаваються з дисконтом, над вартістю за договором (без урахування витрат на операцію):

Дебет

1406, 3016

- на суму різниці в межах суми дисконту, з яким придбаваються цінні папери;

Дебет

1407, 3017

- якщо виникає різниця між справедливою вартістю цінних паперів та вартістю за договором і сумою дисконту;

Кредит

5105 (за операціями з акціонерами), 6390

- на суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором (без урахування витрат на операцію);

2) за борговими цінними паперами, що придбані з премією:

Дебет

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

- на суму номіналу;

Дебет

1407, 3017

- на суму премії;

Кредит

3641

- на суму вартості придбання фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію).

Одночасно на суму перевищення справедливої вартості боргових цінних паперів, що придбаваються з премією, над вартістю за договором (без урахування витрат на операцію):

Дебет

1407, 3017

- на суму перевищення справедливої вартості цінних паперів над вартістю за договором (без урахування витрат на операцію);

Кредит

5105 (за операціями з акціонерами), 6390

- на суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором (без урахування витрат на операцію);

3) за акціями та іншими фінансовими інвестиціями з нефіксованим прибутком:

Дебет

3002, 3003, 3005;

Кредит

3641

- на суму вартості придбання фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію).

Одночасно на суму перевищення справедливої вартості акцій та інших фінансових інвестицій над вартістю за договором (без урахування витрат на операцію):

Дебет

3002, 3003, 3005;

Кредит

5105 (за операціями з акціонерами), 6390

- на суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором (без урахування витрат на операцію).

37. Банк відображає в бухгалтерському обліку фінансові інвестиції, що придбані за справедливою вартістю, яка нижча, ніж вартість за договором, такими проводками:

1) за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом:

Дебет

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

- на суму номіналу;

Кредит

1406, 3016

- на суму дисконту;

Кредит

3641

- на суму вартості придбання фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію).

Одночасно на суму перевищення вартості за договором над справедливою вартістю боргових цінних паперів, що придбаваються з дисконтом (без урахування витрат на операцію):

Дебет

5105 (за операціями з акціонерами), 7390;

Кредит

1406, 3016

- на суму різниці між вартістю за договором (без урахування витрат на операцію) та справедливою вартістю;

2) за борговими цінними паперами, що придбані з премією:

Дебет

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

- на суму номіналу;

Дебет

1407, 3017

- на суму премії;

Кредит

3641

- на суму вартості придбання фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію).

Одночасно на суму перевищення вартості за договором над справедливою вартістю боргових цінних паперів, що придбаваються з премією (без урахування витрат на операцію):

Дебет

5105 (за операціями з акціонерами), 7390

- на суму різниці між вартістю за договором (без урахування витрат на операцію) та справедливою вартістю;

Кредит

1407, 3017

- на суму різниці в межах суми премії;

Кредит

1406, 3016

- якщо виникає різниця між справедливою вартістю цінних паперів та вартістю за договором і сумою премії;

3) за акціями та іншими фінансовими інвестиціями з нефіксованим прибутком:

Дебет

3002, 3003, 3005;

Кредит

3641

- на суму вартості придбання фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію).

Одночасно на суму перевищення вартості за договором над справедливою вартістю фінансової інвестиції (без урахування витрат на операцію):

Дебет

5105 (за операціями з акціонерами), 7390

- на суму різниці між вартістю за договором (без урахування витрат на операцію) та справедливою вартістю;

Кредит

3002, 3003, 3005.

38. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну справедливої вартості цінних паперів між датою операції і датою розрахунку такими проводками:

1) у разі дооцінки фінансових інвестицій:

Дебет

1405, 3007, 3015;

Кредит

6203;

2) у разі уцінки фінансових інвестицій:

Дебет

6203;

Кредит

1405, 3007, 3015.

39. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операції за фінансовими інвестиціями, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такою проводкою:

Дебет

відповідні рахунки з обліку витрат (клас 7 Плану рахунків);

Кредит

Кореспондентський рахунок, поточний рахунок

- на суму витрат на операції з придбання фінансових інвестицій.

40. На дату розрахунку за придбаними фінансовими інвестиціями, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, банк здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

3641;

Кредит

Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.

IV. Облік операцій з придбання фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за методом обліку за датою розрахунку

41. Банк на дату операції відображає вартість придбаних фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

9350

- на суму справедливої вартості цінних паперів до отримання;

Кредит

990;

Дебет

990;

Кредит

9360

- на суму коштів до сплати.

42. Банк відображає в обліку зміну справедливої вартості фінансових інвестицій між датою операції та датою розрахунку такими бухгалтерськими проводками:

1) у разі дооцінки цінних паперів:

Дебет

3541;

Кредит

6203;

2) у разі уцінки цінних паперів:

Дебет

6203;

Кредит

3641.

43. На дату розрахунку за придбані фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснюються одночасно такі зворотні бухгалтерські проводки:

Дебет

990;

Кредит

9350

- на суму справедливої вартості цінних паперів до отримання;

Дебет

9360

- на суму коштів до сплати;

Кредит

990.

44. Придбані фінансові інвестиції на дату розрахунку відображаються за балансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

1) за борговими цінними паперами:

Дебет

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

- на суму номіналу;

Дебет/Кредит

1407, 3017/1406, 3016

- на суму премії/дисконту;

Кредит

Кореспондентський рахунок, поточний рахунок

- на суму сплачених грошових коштів;

Дебет

1405, 3015

- на суму дооцінки, яка була визнана між датою операції та датою розрахунку;

Кредит

3541;

або

Дебет

3641;

Кредит

1405, 3015

- на суму уцінки, яка була визнана між датою операції та датою розрахунку;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »