Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних [...]
Національний банк; Постанова від 18.05.1999238
Документ z0355-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2002, підстава z0841-01
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 238 від 18.05.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
від 7 червня 1999 р.
vd990518 vn238 за N 355/3648
( Постанова втратила чинність з 01.01.2002 на підставі
Постанови Національного банку
N 368 ( z0841-01 ) від 28.08.2001 )
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), на виконання вимог постанов Правління
Національного банку України від 17.12.98 N 524 ( z0005-99 ) "Про
окремі питання, пов'язані з регулюванням діяльності комерційних
банків" (зареєстрована Міністерством юстиції України 5.01.99 за
N 5/3298), від 16.12.98 N 520 ( v0607500-99 ) "Зміни та
доповнення до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків в України" та заслухавши
інформацію Департаменту пруденційного нагляду щодо потреби
внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків з урахуванням рекомендацій
Міжнародного валютного фонду і Місії Світового банку, Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 14.04.98
N 141 ( z0323-98 ) та зареєстрованої Міністерством юстиції України
15.05.98 за N 323/2763 (додаються). 2. У тексті Інструкції про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків і додатків 2 "Звіт про дотримання
економічних нормативів", 3 "Балансовий звіт комерційного банку", 4
"Звіт про кредитний портфель", 5 "Звіт про залишки за депозитами"
слова "Управління контролю економічних нормативів" та "Департамент
безвиїзного нагляду" в усіх відмінках замінити словами
"Департамент пруденційного нагляду" у відповідних відмінках. 3. Департаментам пруденційного нагляду (В.О.Зінченко) та
інформатизації (А.С.Савченко) до 15.06.99 внести відповідні зміни
до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних
розрахунків і довести програмний комплекс до відома регіональних
управлінь Національного банку України та комерційних банків. 4. Зобов'язати керівників комерційних банків, підрозділів
центрального апарату та установ Національного банку України взяти
до керівництва в роботі зазначені зміни та доповнення до
Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків і дотримуватися її вимог. 5. Постанова набуває чинності через 10 днів після реєстрації
її в Міністерстві юстиції України. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління О.І.Кірєєва, директора Департаменту
пруденційного нагляду В.О.Зінченка та начальників регіональних
управлінь Національного банку України.
Голова В.А. Ющенко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
18.05.99 N 238
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 07.06.99
за N 355

Зміни і доповнення до Інструкції про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків ( z0323-98 )

1. Розділи 3, 4, 5 Інструкції про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків викласти в такій редакції:
"3. Економічні нормативи регулювання
діяльності комерційних банків
3.1. Нормативи капіталу
Норматив капіталу комерційного банку (Н1)
Капітал банку (К) відображається в 5-му класі Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( va493500-97 ), та складається із суми основного капіталу
(капітал 1-го рівня) і додаткового капіталу (капітал 2-го рівня)
за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів. При розрахунку загальної суми капіталу, невідкоригованої на
основні засоби (К1), розмір додаткового капіталу не має
перевищувати розмір основного капіталу. Основний капітал (ОК) складається із фактично сплаченого
зареєстрованого статутного капіталу, дивідендів, які направлені на
збільшення статутного капіталу, емісійних різниць, резервних
фондів, прибутків минулих років*: ----------------------------------------------- * Тут і далі групи скориговані на контррахунки.
Клас 5 Розділ 50 група 500
група 501
група 502
група 503
група 504 Розділ 50 коригується на рахунки: 5001, 5002, 5020, 5030А, 5040А.
Основний капітал коригується на: Клас 4 Розділ 43 група 430
група 431
Додатковий капітал (ДК) складається із резервів під
стандартну заборгованість інших банків, резервів під стандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, загальних
резервів, результату переоцінки основних засобів, поточних
доходів: Клас 1 Розділ 15 група 159
Розділ 15 коригується на рахунок 1590 Клас 2 Розділ 24 група 240
Розділ 24 коригується на рахунок 2400 Клас 5 Розділ 50 група 502
Розділ 50 коригується на рахунок 5021
Розділ 51 група 510
Рахунок 5999** ------------------------------------------- ** 5999 - технічний рахунок, який розраховується як різниця
між 6-м та 7-м класами. Рахунок додається, якщо залишок пасивний
(прибуток), чи віднімається, якщо залишок активний (збиток).
До відвернень (В) відносяться цінні папери в портфелі банку
на інвестиції та вкладення в асоційовані та дочірні установи: Клас 3 Розділ 31 група 310
група 311
Розділ 31 коригується на рахунки: 3103, 3105, 3108,
3110, 3111, 3113,
3114, 3116, 3117,
3118, 3119
Розділ 32 група 320
група 321
Розділ 32 коригується на рахунки: 3203, 3205, 3208,
3210, 3211, 3213,
3214, 3216, 3217,
3218, 3219 Клас 4 Розділ 41 група 410
Розділ 42 група 420
Сума невідкоригованого капіталу розраховується за формулою
К1 = ОК + ДК - В.
До основних засобів (ОЗ) відносяться: Клас 4 Розділ 44 група 440, 443
Розділ 45 група 450, 453
Капітал банку становить
К = К1 - (ОЗ - К1), де (ОЗ - К1) - розмір перевищення ОЗ над К1 ( якщо ОЗ > К1, до
розрахунку приймається різниця ОЗ - К1, інакше до розрахунку
приймається нуль).
Норматив капіталу встановлюється для діючих банків, які були
зареєстровані Національним банком України: - у сумі 5 млн.гривень на день введення в дію змін і
доповнень до Інструкції про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків; - у сумі 8 млн.гривень за станом на 1 жовтня 1999 року; - у сумі 10 млн.гривень за станом на 1 квітня 2000 року.
Національний банк України залежно від економічного становища
країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та
відповідно до змін курсу національної валюти може переглядати
значення нормативу капіталу за станом на кожне перше число нового
року.
На виконання вимог Національного банку України щодо розміру
капіталу банку для тих комерційних банків, які на день введення в
дію змін і доповнень до Інструкції про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків не сформували капітал у
встановленому розмірі (8 млн.гривень та 10 млн.гривень за станом
на 01.10.99 та 01.04.2000 відповідно), встановлюється такий
механізм нарощування власної капітальної бази: 1. Кожний вищезазначений банк не пізніше 01.10.99 та
01.04.2000 повинен розробити заходи щодо перспектив розвитку
капітальної бази банку (програма капіталізації) за встановленою
формою, зазначеною в додатку 1. 2. Виконання комерційними банками програм капіталізації
аналізується щоквартально та контролюється регіональними
управліннями Національного банку України раз на рік на 01.04
кожного року. 3. Сума капіталу банку за станом на 01.04 кожного року
(починаючи із значення 01.06.99) фіксується та не може бути
зменшена протягом наступного періоду за винятком випадків, які не
залежать від банків. При зменшенні суми капіталу більше ніж на 10%
порівняно з попереднім періодом регіональні управління
Національного банку України повинні розглядати питання про
відкликання ліцензій на здійснення всіх або окремих операцій, які
є неприбутковими та збитковими для банків. Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи
України встановлюється, що залежно від розміру капіталу банки
поділяються на 3 категорії. Умови віднесення банків за категорією капіталу: До 1-ї категорії належать банки: - які порушують (починаючи з дня введення в дію Інструкції)
нормативи Н1, Н2; - які порушили протягом кварталу хоча б один із нормативів
Н3, Н4 (за розрахунком середньозваженої величини); - які не дотримуються порядку і строків формування
загального та спеціального резерву відповідно до Положення про
порядок формування і використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
27.03.98 N 122 ( v0538500-98 ), із змінами і доповненнями до
нього. До 2-ї категорії належать банки: - які не віднесені до категорії 1; - які мають від'ємну різницю між сумою доходів (6-й клас
Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків) та
витрат (7-й клас Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних
банків ( va493500-97 ) у поточному кварталі (від'ємне значення
технічного рахунку N 5999). До 3-ї категорії належать усі банки, які не віднесені до
категорії 1 і 2. При викупі власних акцій або часток комерційні банки
зобов'язані повідомляти про кожний факт проведення такого викупу
протягом 3 днів після прийняття відповідного рішення, а про
виплату дивідендів або доходів від володіння частками статутного
капіталу - за 30 днів та після 30 днів проведення річних загальних
зборів акціонерів (зборів учасників). Такі повідомлення мають бути
надані за довільною формою, в якій комерційний банк має показати
розподіл свого прибутку, схваленого у встановленому порядку. Категорія капіталу банку визначається щоквартально.
Регіональні управління Національного банку України повинні раз на
квартал проводити аналіз розподілу категорії капіталу згідно з
установленими категоріями. Відповідно до встановленої категорії капіталу Національний
банк України рекомендує такі обмеження: - банкам, капітал яких віднесено до категорії 1, не
рекомендується в будь-якій формі здійснювати виплату дивідендів
(крім виплати дивідендів власними акціями) та викупати власні
акції (частки учасників у статутному капіталі); - банкам, капітал яких віднесено до категорії 2, виплата
дивідендів (крім виплати дивідендів власними акціями) не повинна
перевищувати 50% понаднормативного капіталу; - банкам, капітал яких віднесено до категорії 3, виплату
дивідендів можна здійснювати в межах понаднормативного капіталу. При цьому банкам, капітал яких відноситься до категорій 2 та
3, рекомендується здійснювати викуп власних акцій (часток
учасників у статутному капіталі) тільки в тому разі, якщо такий
викуп не призведе до порушення банком нормативу капіталу (Н1),
нормативів платоспроможності (Н3) і достатності капіталу (Н4). Нараховані дивіденди за результатами діяльності банку в
минулому році (доходи від володіння частками статутного капіталу),
які за рішенням загальних зборів акціонерів (зборів учасників)
будуть направлені на збільшення розміру статутного капіталу банку,
потрібно обліковувати на окремому субрахунку балансового рахунку
N 5003 "Дивіденди, які направлені на збільшення статутного
капіталу". Якщо додаткова відкрита підписка або розподіл акцій між
засновниками (внесків до статутного капіталу) не відбулися, ці
кошти повертаються акціонерам (учасникам) у встановленому порядку.
Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2)
Розмір мінімального статутного капіталу (Н2) контролюється
тільки на час створення та реєстрації комерційних банків згідно з
вимогами чинного законодавства.
Норматив платоспроможності (Н3)
Норматив платоспроможності банку (Н3) - співвідношення
капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних
коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку (К) і активів (Ар) визначає
достатність капіталу банку для проведення активних операцій з
урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів
банківської діяльності. Обчислюється за формулою
К
Н3 = --- х 100 %. Ар
При визначенні платоспроможності банку його активи
підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризиків. Нормативне значення нормативу Н3 не може бути нижче ніж 8%. Активи комерційного банку поділяються на 5 груп за ступенем
ризику вкладень та можливості втрати частини вартості.
Розподіл активів комерційного банку на групи ризику ------------------------------------------------------------------ Номери | Процент -----------------------------------------------------| ризику Класу | Розділу | Групи | Рахунку | ---------+-----------+---------+---------------------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------+-----------+---------+---------------------+------------ 1 | 10 |100 | 1001 | 0 | | | 1002 | 0 | | | 1003 | 0 | | | 1004 | 0 | | | 1005 | 0 | | | 1007 | 0 | |101 | 1011 | 0 | | | 1012 | 0 | | | 1013 | 0 | | | 1017 | 0 | |110 | 1101 | 0 | | | 1107 | 0 | 12 |120 | 1200 | 0 | | | 1202 | 0 | | | 1207 | 0 | | | 1208 | 0 | |121 | 1211 | 0 | | | 1212 | 0 | | | 1218 | 0 | 14 |141 | 1410 | 0 | | | 1411 | 0 | | | 1412 | 0 | | | 1416 | 0 | | | 1417 | 0 | | | 1418 | 0 | |142 | 1420 | 0 | | | 1421 | 0 | | | 1422 | 0 | | | 1426 | 0 | | | 1427 | 0 | | | 1428 | 0 | 15 |150 | 1500 |50 | | | 1508 |50 | | | 1509 |50 | |151 | 1510 |50 | | | 1511 |50 | | | 1512 |50 | | | 1515 |50 | | | 1517 |100 | | | 1518 |50 | | | 1519 |100 | |152 | 1520 |100 | | | 1521 |100 | | | 1522 |100 | | | 1523 |100 | | | 1524 |100 | | | 1525 |100 | | | 1526 |100 | | | 1527 |100 | | | 1528 |100 | | | 1529 |100 | |158 | 1580 |100 | | | 1581 |100 | | | 1582 |100 | | | 1589 |100 | 18 |181 | 1811 |100 | | | 1819 |100 | |188 | 1880 |100 2 | 20 |200 | 2000 |100 | | | 2008 |100 | |201 | 2010 |100 | | | 2018 |100 | |202 | 2020 |100 | | | 2027 |100 | | | 2028 |100 | | | 2029 |100 | | | 2026 |-(-)* | |203 | 2030 |100 | | | 2037 |100 | | | 2038 |100 | | | 2039 |100 | |204 | 2040 |100 | | | 2045 |100 | | | 2046 |100 | | | 2047 |100 | | | 2048 |100 | | | 2049 |100 | |205 | 2050 |100 | | | 2055 |100 | | | 2056 |100 | | | 2057 |100 | | | 2058 |100 | | | 2059 |100 | |206 | 2061 |100 | | | 2062 |100 | | | 2065 |100 | | | 2066 |100 | | | 2067 |100 | | | 2068 |100 | | | 2069 |100 | |207 | 2070 |100 | | | 2071 |100 | | | 2073 |100 | | | 2074 |100 | | | 2075 |100 | | | 2076 |100 | | | 2077 |100 | | | 2078 |100 | | | 2079 |100 | |209 | 2090 |100 | | | 2091 |100 | | | 2092 |100 | | | 2093 |100 | | | 2094 |100 | | | 2095 |100 | | | 2096 |100 | | | 2097 |100 | | | 2099 |100 | 21 |210 | 2100 |10 | | | 2105 |10 | | | 2106 |100 | | | 2107 |100 | | | 2108 |10 | | | 2109 |10 | |211 | 2110 |20 | | | 2115 |20 | | | 2116 |100 | | | 2117 |100 | | | 2118 |20 | | | 2119 |20 | |219 | 2190 |100 | | | 2191 |100 | | | 2198 |100 | | | 2199 |100 | 22 |220 | 2200 |100 | | | 2201 |100 | | | 2202 |100 | | | 2205 |100 | | | 2206 |100 | | | 2207 |100 | | | 2208 |100 | | | 2209 |100 | |221 | 2210 |100 | | | 2211 |100 | | | 2213 |100 | | | 2214 |100 | | | 2216 |100 | | | 2217 |100 | | | 2218 |100 | | | 2219 |100 | |229 | 2290 |100 | | | 2291 |100 | | | 2299 |100 | 28 |280 | 2800 |100 | | | 2805 |100 | | | 2806 |100 | | | 2809 |100 | |288 | 2887 |100 | | | 2888 |100 | | | 2889 |100 | |292 | 2924 |100 3 | 31 |310 | 3103 |100 | | | 3105 |100 | | | 3108 |100 | |311 | 3110 | 0 | | | 3111 |20 | | | 3113 |100 | | | 3114 |100 | | | 3116 |-(-)* | | | 3117 |-(+) | | | 3118 |50 | | | 3119 |50 | 32 |320 | 3203 |100 | | | 3205 |100 | | | 3208 |100 | |321 | 3210 | 0 | | | 3211 |20 | | | 3213 |100 | | | 3214 |100 | | | 3216 |-(-) | | | 3217 |-(+) | | | 3218 |50 | | | 3219 |50 | 34 |340 | 3400 |100 | | | 3402 |100 | | | 3408 |-(П+, А-)** | |341 | 3410 |100 | 35 |351 | 3510 |100 | | | 3511 |100 | | | 3519 |100 | |352 | 3520 |100 | | | 3521 |100 | | | 3522 |100 | |354 | 3540 |100 | | | 3541 |100 | | | 3542 |100 | | | 3548 |100 | |355 | 3550 |100 | | | 3551 |100 | | | 3552 |100 | | | 3559 |100 | |357 | 3570 |100 | | | 3578 |100 | | | 3579 |100 | |358 | 3580 |100 | 37 |371 | 3710 |100 4 | 44 |440 | 4400 |100 | | | 4409 |-(-) | |443 | 4430 |100 | | | 4432 |100 | | | 4438 |100 | 45 |450 | 4500 |100 | | | 4509 |-(-) | |453 | 4530 |100 | | | 4531 |100 | | | 4532 |100 | | | 4538 |100 9 | 90 |900 | 9000 |100 | | | 9001 |100 | | | 9002 |100 | |902 | 9020 |100 | |909 | 9090 |100 | | | 9091 |100 | 91 |910 | 9100 |50 | |912 | 9122 |50 | | | 9129 |50 | 92 |920 | 9200 |50 | | | 9201 |50 | | | 9202 |50 | | | 9203 |50 | | | 9204 |50 | | | 9205 |50 | | | 9206 |50 | |929 | 9290 |100 | 93 |930 | 9300 |100 | |935 | 9350 | 50 | | | 9351 | 50 | | | 9352 | 50 | | | 9353 | 50 | | | 9354 | 50 | |939 | 9390 |100 ------------------------------------------------------------------ ----------------------- * Тут і далі залишок за цим рахунком не зважується на ризик,
але відраховується з активів, зважених на відповідні коефіцієнти
ризику. ** Тут і далі залишки за цим рахунком не зважуються на ризик,
але відраховуються з активів, зважених на відповідні коефіцієнти
ризику, якщо залишок активний, та відповідно додаються, якщо
залишок пасивний.
Норматив достатності капіталу (Н4)
Норматив достатності капіталу банку (Н4) - співвідношення
капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені
відповідні резерви. Співвідношення капіталу (К) до загальних активів банку,
зменшених на створені відповідні резерви (ЗА), визначає
достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності,
незалежно від розміру різноманітних ризиків. Обчислюється за формулою
К
Н4 = --- х 100%, де ЗА
К - капітал банку; ЗА - загальні активи (включають): Клас 1 Розділ 10 група 100, 101
Розділ 11 група 110
Розділ 12 група 120, 121
Розділ 14 група 141
група 142
Розділ 15 група 150
група 151
група 152
група 158
Розділ 18 група 181
група 188 Клас 2 Розділ 20 група 200
група 201
група 202
група 203
група 204
група 205
група 206
група 207
група 209
Розділ 21 група 210
група 211
група 219
Розділ 22 група 220
група 221
група 229
Розділ 28 група 280
група 288
Розділ 29 група 292 Клас 3 Розділ 31 група 310
група 311
Розділ 32 група 320
група 321
Розділ 34 група 340
група 341
Розділ 35 група 350
група 351
група 352
група 354
група 355
група 357
група 358
Розділ 37 група 371 Клас 4 Розділ 41 група 410
група 420
група 430
група 431
Розділ 44 група 440
група 443
Розділ 45 група 450
група 453
Загальні активи коригуються (мінус): Клас 1 Розділ 14 група 149
Розділ 15 група 159
Розділ 18 група 189 Клас 2 Розділ 24 група 240
Розділ 28 група 289 Клас 3 Розділ 31 група 319
Розділ 31 рахунки 3102, 3112
Розділ 32 група 329
Розділ 32 рахунки 3202, 3212
Розділ 35 група 359
Розділ 36 група 369
Розділ 41 група 410
Розділ 42 група 420
Розділ 43 група 430
Розділ 43 група 431
Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 4%.
3.2. Нормативи ліквідності
Норматив миттєвої ліквідності (Н5)
Розраховується як співвідношення суми коштів на
кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до поточних
рахунків (Пр) за формулою
Ккр + Ка
Н5 = -------- х 100%, де Пр
Ккр - кошти на кореспондентському рахунку: Клас 1 Розділ 12 група 120
Розділ 12 коригується на рахунки 1207, 1208
Розділ 15 група 150
Розділ 15 коригується на рахунки 1508, 1509 Ка - кошти в касі: Клас 1 Розділ 10 група 100
група 101 х 0,5 Пр - поточні рахунки: Клас 1 Розділ 13 група 130
Розділ 13 коригується на рахунок 1308
Розділ 16 група 160
Розділ 16 коригується на рахунок 1608 Клас 2 Розділ 25 група 251 (рах.2510п - 2510а) +
+ (рах.2511п - 2511а)
група 252
група 253
група 254
група 255
група 256
група 257
Розділ 25 коригується на рахунки 2514, 2518, 2525,
2528, 2538, 2546,
2548, 2558, 2568
Розділ 26 група 260
група 262
Розділ 26 коригується на рахунки 2608, 2628
Розділ 29 група 292 рах.2924п-2924а Клас 3 Розділ 37 група 373
Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 20%.
Норматив загальної ліквідності (Н6)
Розраховується як співвідношення активів (А) до зобов'язань
банку (З) за формулою
А
Н6 = --- х 100%, де З
А - активи банку: Клас 1 Розділ 10 група 100
група 101
Розділ 11 група 110
Розділ 12 група 120
група 121
Розділ 12 коригується на рахунки 1208, 1218
Розділ 14 група 141
група 142
Розділ 14 коригується на рахунки 1418, 1428
Розділ 15 група 150
група 151
група 152 (рах.1526 х 0,7)
Розділ 15 коригується на рахунки 1508, 1509, 1517,
1518, 1519, 1527,
1528, 1529
Розділ 18 група 181 Клас 2 Розділ 20 група 200
група 201
група 202 (рах.2020-2026)
група 203
група 204 (рах.2046 х 0,7)
група 205 (рах.2056 х 0,7)
група 206 (рах.2066 х 0,7)
група 207 (рах.2076 х 0,7)
Розділ 20 коригується на рахунки 2008, 2018, 2027,
2028, 2029, 2037,
2038, 2039, 2047,
2048, 2049, 2057,
2058, 2059, 2067,
2068, 2069, 2077,
2078, 2079
Розділ 21 група 210 (рах.2106 х 0,7)
група 211 (рах.2116 х 0,7)
Розділ 21 коригується на рахунки 2107, 2108, 2109,
2117, 2118, 2119
Розділ 22 група 220 (рах.2206 х 0,7)
група 221 (рах.2216 х 0,7)
Розділ 22 коригується на рахунки 2207, 2208, 2209,
2217, 2218, 2219
Розділ 28 група 280
Розділ 29 група 292
Розділ 29 коригується на рахунок 2920 Клас 3 Розділ 31 група 310
група 311
Розділ 31 коригується на рахунки 3108, 3118, 3116,
3119
Розділ 32 група 320
група 321
Розділ 32 коригується на рахунки 3208, 3216, 3218,
3219
Розділ 34 група 340
Розділ 35 група 351
група 352
група 354
група 355
Розділ 37 група 371
Розділ 39 група 391
група 392
Розділ 39 коригується на рахунки 3911, 3913, 3929
Клас 4 Розділ 41 група 410
група 420
Розділ 43 група 430 (рах.4300 - рах.4309) х 0,5
група 431 (рах.4310 х 0.5)
Розділ 44 група 440 (рах.4400 - рах.4409) х 0,5
група 443 (рах.4430 + 4432 + 4438) х 0,5
Розділ 45 група 450 (рах.4500 - рах.4509) х 0,5
група 453 (рах.4530 + 4531 + 4532 +
+ 4538) х 0,5
З - зобов'язання банку: Клас 1 Розділ 13 група 130
група 131
група 132
Розділ 13 коригується на рахунки 1308, 1318, 1328
Розділ 16 група 160
група 161
група 162
Розділ 16 коригується на рахунки 1608, 1618, 1628
Розділ 19 група 191 Клас 2 Розділ 25 група 250 (рах.2500 - 2501)
група 251 (рах.2510п - 2510а) +
+ (рах.2511п - 2511а)
група 252
група 253
група 254
група 255
група 256
група 257
Розділ 25 коригується на рахунки 2518, 2528, 2538,
2548, 2558, 2568
Розділ 26 група 260
група 261
група 262
група 263
Розділ 26 коригується на рахунки 2608, 2618, 2628,
2638
Розділ 29 група 290
група 292 Клас 3 Розділ 33 група 330
група 332 (рах.3320 - 3326 + 3327)
Розділ 33 коригується на рахунки 3308, 3328
Розділ 36 група 361
група 362
група 364
група 365
група 366
Розділ 36 коригується на рахунок 3668
Розділ 37 група 372
група 373
Розділ 39 група 391
група 392
Розділ 39 коригується на рахунки 3910, 3912, 3928
Клас 9 Розділ 90 група 900
група 902
група 909
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 100%.
Норматив співвідношення високоліквідних активів
до робочих активів банку (Н7)
Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Ва) в
робочих активах (Ра) і розраховується за формулою
Ва
Н7 = ---- х 100%, де Ра
Ва - високоліквідні активи: Клас 1 Розділ 10 група 100
група 101
Розділ 11 група 110
Розділ 12 група 120
група 121
Розділ 12 коригується на рахунки 1207, 1208, 1218
Розділ 14 група (141 + 142) - рах.1490 - рах.1491
Розділ 14 коригується на рахунки 1418, 1428
Розділ 15 група 150
група 151
Розділ 15 коригується на рахунки 1508, 1509, 1511,
1515, 1517, 1518,
1519
Ра - робочі активи: Клас 1 Розділ 10 група 100
група 101
Розділ 11 група 110
Розділ 12 група 120
група 121
Розділ 12 коригується на рахунки 1207, 1208, 1218
Розділ 14 ((група 141 - рах.1416) + (група 142 -
- рах.1426)) - рах.1490 - рах.1491
Розділ 14 коригується на рахунки 1418, 1428
Розділ 15 група 150
група 151, 152, 158
(рах.1510 + 1511 + 1512 + 1515 + 1520 +
+ 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525) -
- рах.1591, (рах.1517 + 1526 + 1527 +
+ 1581 + 1582 + 1589) - рах.1590
Розділ 15 коригується на рахунки 1508, 1509, 1518,
1519, 1528, 1529, 1580
Розділ 18 група 181
група 188 (рах.1880 - 1890) Клас 2 Розділ 20 група 200 (рах.2000 + 2010 + (2020 -
- 2026) + 2030 + 2040 + 2045 + 2046 +
2050 + 2055 + 2056 + 2061 + 2062 + 2065 +
+ 2066 + 2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075
+ 2076) - рах.2401
група 201
група 202
(рах.2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 +
2077 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 +
+ 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2107 + 2117
+ 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2207 + 2217
+ 2290 + 2291 + 2299) - рах.2400
група 203
група 204
група 205
група 206
група 207
група 209
Розділ 20 коригується на рахунки 2008, 2018, 2028,
2029, 2038, 2039,
2048, 2049, 2058,
2059, 2068, 2069,
2078, 2079
Розділ 21 група 210
група 211
група 219
Розділ 21 коригується на рахунки 2108, 2109, 2118,
2119
Розділ 22 група 220
група 221
Розділ 22 коригується на рахунки 2208, 2209, 2218,
2219
група 229
Розділ 28 група (280 + 288) - рах.2890
Розділ 28 коригується на рахунки 2887, 2888
Розділ 29 група 292 (рах.2924А-2924П) Клас 3 Розділ 31 група 310
група 311 - рах.3190
Розділ 31 коригується на рахунки 3108, 3116, 3118,
3119
Розділ 32 група 320
група 321 - рах.3290
Розділ 32 коригується на рахунки 3208, 3216, 3218,
3219
Розділ 35 група 354
група 358 - рах.3590
Розділ 37 група 371 Клас 4 Розділ 41 група 410
Розділ 42 група 420
Розділ 44 група 440 (рах.4400 - 4409) х 0,5
група 443 х 0,5
Розділ 45 група 450 (рах.4500 - 4509) х 0,5
група 453 х 0,5
Нормативне значення нормативу Н7 має бути не менше ніж 20%.
3.3. Нормативи ризику
Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8)
Розраховується за формулою
Зс
Н8 = ---- х 100%, де К
Зс - сукупна заборгованість за кредитами та врахованими
векселями одного позичальника та 100% суми позабалансових
зобов'язань, виданих щодо цього позичальника:
Клас 1 Розділ 15 група 151
група 152
група 158
Розділ 15 коригується на рахунки 1511, 1512, 1515,
1517, 1518, 1519,
1528, 1529 Клас 2 Розділ 20 група 200
група 201
група 202
група 203
група 204
група 205
група 206
група 207
група 209
Розділ 20 коригується на рахунки 2008, 2018, 2028,
2029, 2038, 2039,
2048, 2049, 2058,
2059, 2068, 2069,
2078, 2079
Розділ 21 група 210
група 211
група 219
Розділ 21 коригується на рахунки 2118, 2119
Розділ 22 група 220
група 221
група 229
Розділ 22 коригується на рахунки 2208, 2209, 2218,
2219 Клас 9 Розділ 90 група 900
група 902
група 909
Розділ 91 група 910
група 912
К - капітал банку.
Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 25%.
Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної
чи юридичної особи, в тому числі банківської установи) перед
банком у результаті надання останнім одного або кількох кредитів
не має перевищувати 25% капіталу банку. Позичальники, які мають спільних засновників, акціонерів
(учасників), загальна частка яких у статутному фонді підприємства
перевищує 35%, враховуються в розрахунку як один позичальник. Двоє або більше позичальників вважаються одним позичальником
при розрахунку нормативу Н8 у тому разі, якщо: - позичальники контролюються третьою особою (крім державних
підприємств), що володіє не менше ніж 35% статутного фонду кожного
позичальника; - позичальниками є споріднені особи; - одним позичальником є фізична особа, а іншим позичальником
(позичальниками) виступає юридична особа (особи), на яку (яких)
фізична особа має значний вплив. Термін "значний вплив" викладено
в словнику окремих термінів у частині "асоційована компанія
(підприємство)"; - кредитні кошти, що видані одному позичальнику (чи групі
позичальників) від комерційного банку, використовуються таким
позичальником (групою позичальників) як кредитні ресурси для
третьої особи, яка є клієнтом того ж самого банку; - передбачені джерела погашення кредиту всіх позичальників
збігаються і жоден з них не має іншого джерела доходу для повного
погашення заборгованості за наданим кредитом. Прикладом такої
ситуації може бути мобілізація позичальниками спільних коштів для
придбання активу (підприємства або об'єкта власності) або для
передачі таких коштів у кредит іншій фізичній чи юридичній особі.
При кредитуванні в обсягах, що перевищують установлений
норматив максимального розміру ризику на одного позичальника щодо
клієнтів, обслуговування боргу якими забезпечено безумовними
зобов'язаннями урядів або першокласних банків країн, що включені
до категорії А, комерційний банк може надавати кредити під
банківську гарантію за дозволом комісії Національного банку
України з питань нагляду і регулювання діяльності банку за умови,
що загальний розмір таких кредитів не перевищуватиме 8-кратного
розміру капіталу банку, та за наявності:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »