Документ z1958-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2012. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2012  № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1958/22270

Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514

Відповідно до пункту 20 статті 18 та статті 42 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11 листопада 2010 року № 514 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 32/18770.

3. Департаменту регулювання та ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
01.11.2012  № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1958/22270

ПОРЯДОК
ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру подання документів на включення, внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, їх перелік, порядок розгляду та прийняття рішень про включення, внесення змін до зазначеного реєстру чи відмову у такому включенні, внесенні змін.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заява про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - заява) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку, який надсилається заявником для його включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

заявник - суб'єкт господарювання, який бажає здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зареєстрований в установленому законом порядку та включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заява суб’єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, - документ встановленої форми, наведеної в додатку 2 до цього Порядку, який у разі зміни даних, зазначених у заяві, надсилається суб'єктом господарювання для внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

довідка про наявність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - довідка) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 3 до цього Порядку, який надається НКРЗІ та містить відомості про наявність або відсутність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій;

повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - повідомлення НКРЗІ) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 4 до цього Порядку, що підтверджує включення заявника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ;

реєстр - реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій, що містить перелік суб’єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до заявлених видів діяльності.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".

1.3. Рішення про включення заявника до реєстру, внесення змін до реєстру приймаються НКРЗІ відповідно до цього Порядку.

1.4. Реєстр ведеться в електронній формі. Дані реєстру, наведені у пункті 3.4 розділу III цього Порядку, є відкритими.

1.5. Реєстр ведеться українською мовою.

1.6. У разі виявлення невідповідності запису в реєстрі заяві пріоритет має запис на паперових носіях.

1.7. Заявник набуває право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в реєстрі виду (видів) діяльності:

1.7.1. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які не підлягають ліцензуванню, - з дати прийняття НКРЗІ рішення про включення (внесення змін) до реєстру;

1.7.2. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, - з дати видачі відповідної ліцензії.

1.8. Суб’єкт господарювання не може передавати повідомлення НКРЗІ іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними діяльності у сфері телекомунікацій.

1.9. Заявник забезпечує достовірність відомостей, які містяться у заяві.

1.10. У випадку, якщо зазначений у заяві вид діяльності не підлягає ліцензуванню, заявник з моменту включення до реєстру (внесення змін до реєстру) набуває статусу оператора/провайдера телекомунікацій та забезпечує виконання відповідних правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, встановлених НКРЗІ.

1.11. У випадку, якщо зазначений у заяві вид діяльності підлягає ліцензуванню, заявник з моменту включення до реєстру (внесення змін до реєстру) набуває статусу оператора/провайдера телекомунікацій, а з моменту отримання ліцензії (копії ліцензії) набуває права на здійснення виду діяльності, що вказаний у ліцензії (копії ліцензії), та забезпечує виконання відповідних ліцензійних умов.

1.12. Реєстр публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ, а також розміщується та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

II. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

2.1. Заява подається в паперовій та електронній формах.

2.2. Заява в паперовій формі направляється поштою або подається особисто заявником до відділу документального забезпечення та контролю НКРЗІ не менше як за місяць до початку здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Електронна форма заяви подається до НКРЗІ через мережу Інтернет на адресу reestr@nkrzi.gov.ua або на електронному носії разом із заявою.

2.3. Дата відправлення заяви заявником підтверджується поштовою квитанцією, штемпелем на конверті, описом вкладення та іншими документами, які можуть свідчити про здачу заяви оператору поштового зв'язку, у кур’єрську службу або у відділ документального забезпечення та контролю НКРЗІ або відправлення документів в електронній (сканованій) формі тощо. Документи реєструються в НКРЗІ в день отримання їх безпосередньо від заявника або в день доставляння засобами електронного зв’язку, поштою чи кур’єрською службою.

2.4. НКРЗІ перевіряє заяву на відповідність вимогам цього Порядку та повноту надання інформації.

2.5. Рішення про включення оператора, провайдера телекомунікацій до реєстру підлягає оприлюдненню НКРЗІ відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України "Про телекомунікації".

2.6. НКРЗІ приймає рішення про включення заявника до реєстру протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

2.7. Заява залишається без розгляду у разі, якщо:

подана (підписана) особою, яка не має на це відповідних повноважень;

заповнена з порушенням установленої НКРЗІ форми.

Про залишення заяви без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, при цьому заява та документи, що до неї додавались, заявнику не повертаються.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру, яка розглядається НКРЗІ у порядку, встановленому пунктом 2.6 цього розділу, при цьому документи, що надані при попередній подачі та не потребують виправлення, можуть повторно не надаватись.

III. Порядок включення операторів, провайдерів телекомунікацій до реєстру

3.1. Для включення до реєстру заявник подає до НКРЗІ заяву в паперовій та електронній формах.

3.2. Реєстр створюється у вигляді масивів реєстрових записів.

3.3. Реєстровий запис містить такі дані:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;

код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника подат