Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні [...]
МОЗ України; Правила, Витяг, Форма типового документа [...] від 03.08.19981
Документ v0001282-98, поточна редакція — Прийняття від 03.08.1998
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
03.08.1998 N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.08.1998 N 1

Транспортування, зберігання та застосування
пестицидів у народному господарстві
Державні санітарні правила
ДСП 8.8.1.2.001-98
(Витяг)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Державна політика України в сфері діяльності, пов'язаної
з пестицидами, базується на: - пріоритетності збереження здоров'я людини і охорони
навколишнього середовища по відношенню до економічного ефекту від
застосування пестицидів; - безпеці для здоров'я людини і навколишнього середовища під
час виробництва, випробування і застосування пестицидів за умови
дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними
нормами, регламентами та іншими нормативними документами.
1.2. Ці правила розроблені відповідно до Законів України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) та "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).
1.3. У цих правилах терміни вжиті в наступному значенні: пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин
хімічного або біологічного походження, призначені для знищення,
регуляції і припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок
діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається
шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної
і чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб; технічні засоби застосування пестицидів - спеціальні машини,
механізми і пристосування для обробки цільових об'єктів
пестицидами; залишкові кількості - вміст діючої речовини пестицидів, їх
похідних і продуктів перетворення (метаболітів) в живих системах,
харчових продуктах і у навколишньому природному середовищі; регламенти застосування - сукупність вимог по застосуванню
пестицидів; паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності
належних умов для виробництва, транспортування, зберігання та
роботи з пестицидами.
1.4. Дані правила є частиною санітарного законодавства та
обов'язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і
організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять
будь-які дії з пестицидами.
1.5. Порушення цих правил тягне за собою цивільно-правову,
дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність
відповідно до чинного Законодавства.
1.6. На території України дозволяється транспортування,
зберігання і застосування тільки зареєстрованих Укрдержхімкомісією
пестицидних препаратів за винятком випадків, зазначених у "Порядку
надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих
пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" (затв.
постановою Кабінету Міністрів України N 288 ( 288-96-п ) від
04.03.96). Державні випробування незареєстрованих у країні
пестицидних препаратів проводяться відповідно до "Порядку
проведення державних випробувань, державної реєстрації та
перереєстрації, ведення переліків пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні (затв. постановою Кабінету
Міністрів України N 295 ( 295-96-п ) від 04.03.96).
1.7. ...
1.8. Державний нагляд і державний контроль за
транспортуванням, зберіганням, реалізацією, застосуванням
пестицидів, вмістом їх залишкових кількостей в
сільськогосподарській продукції, кормах та об'єктів навколишнього
природного середовища здійснюється державними органами, установами
і організаціями в межах їх повноважень відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України N 226 ( 226-96-п ) від 19.02.96 "Про
державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства
про пестициди і агрохімікати" і в порядку, передбаченому
законодавством.
1.9. Використання пестицидів в окремих галузях народного
господарства, у колективних та індивідуальних садах і городах, в
охороні здоров'я та побуті, а також продаж їх населенню повинно
здійснюватись тільки у відповідності з "Переліком пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"
( n0001556-00 ) і доповненнями до нього. Вказані документи з
визначенням науково обґрунтованих регламентів застосування (норм
витрат, кратностей обробок, обмежень щодо способу, періоду
обробок, строків останньої обробки до збирання урожаю) повинні
бути погоджені Міністерством охорони здоров'я і є обов'язковими до
дотримання на території країни.
1.10. Пестициди підвищеної небезпеки застосовуються тільки за
спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я і
Мінекобезпеки, їх перелік визначається Кабінетом Міністрів
України.
1.11. Сільськогосподарська сировина для виготовлення
продуктів дитячого і дієтичного харчування виробляється в
спеціальних сировинних зонах. Їх правовий режим і порядок надання
статусу визначається "Положенням про спеціальні сировинні зони для
виробництва сільськогосподарської продукції" (затв. постановою
Кабінету Міністрів України N 679 ( 679-96-п ) від 26.06.96).
Застосування пестицидів у спеціальних сировинних зонах
забороняється.
1.12. Застосування пестицидів на території, що зазнала
радіоактивного забруднення, а також у зонах надзвичайних
екологічних ситуацій обмежується і проводиться відповідно до
"Порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що
зазнали радіоактивного забруднення, та в зонах надзвичайних
екологічних ситуацій" (затв. Постановою Кабінету Міністрів України
N 92 ( 92-96-п ) від 16.01.96).
1.13. Всі відомчі інструкції по виконанню будь-яких дій з
пестицидами повинні ґрунтуватися на цих санітарних правилах.
1.14. До роботи з пестицидами допускаються особи, що пройшли
медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні
посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами
(Додаток 1) відповідно до "Порядку одержання допуску (посвідчення)
на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" (затв.
Постановою Кабінету Міністрів України N 746 ( 746-95-п ) від
18.09.95).
1.15. Адміністрація підприємства, установи, організації,
господарства зобов'язані надавати в розпорядження працюючих з
пестицидами засоби механізації, спеціальний одяг і спецвзуття,
засоби захисту рук, органів дихання, зору, проводити навчання
правилам техніки безпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.0.004-90.
Тривалість роботи з пестицидами першого і другого класів небезпеки
не повинна перевищувати 4 години, з іншими - 6 годин на добу (з
доробкою іншої частини робочого дня на операціях, не пов'язаних із
застосуванням пестицидів). До роботи з пестицидами не допускаються
особи, які не досягли 18-річного віку, вагітні і жінки, що годують
груддю. Діти шкільного та дошкільного віку не допускаються до
роботи з пестицидами і на оброблених ними площах.
1.16. В етикетках на упаковках пестицидів повинні бути
зазначені: - клас небезпечності та лімітуючий показник по кожній з трьох
груп критеріїв за діючою гігієнічною класифікацією пестицидів
(токсичність препаративної форми, віддалені ефекти діючої
речовини, гігієнічна характеристика діючої речовини); - рекомендації по транспортуванню, зберіганню, застосуванню
та знешкодженню, індивідуальній і громадській безпеці, охороні
навколишнього середовища при виконанні дій з препаратами (вимоги
щодо безпеки працюючих та населення, охорони сільськогосподарської
сировини, харчових продуктів, кормів, повітря, водних джерел з
урахуванням їх призначення, нецільової флори і фауни, ґрунту),
першій допомозі при отруєнні. Інформація на етикетці повинна бути зрозумілою для
користувача.
2. ПОПЕРЕДНІ І ПЕРІОДИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
2.1. До роботи з пестицидами допускаються практично здорові
особи, які до початку робіт пройшли медичний огляд. Попередні та періодичні медичні огляди організовують і
проводять медичні комісії лікувальних закладів у відповідності з
"Положенням про медичний огляд працівників певних категорій"
(затв. наказом МОЗ України N 45 ( z0136-94 ) від 31.03.94 р.) та
Додатками 1 і 2 до наказу МОЗ СРСР N 555 ( v0555400-89 ) від
23.09.1989 року "О проведении обязательных предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров
трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных
условий труда".
2.2. Склад медичних комісій, обсяг лабораторних і
інструментальних досліджень, перелік медичних протипоказань до
роботи з пестицидами визначено Додатками 1 і 2 до наказу МОЗ СРСР
N 555 ( v0555400-89 ) від 29.09.1989 року і даними правилами
(Додаток 3).
2.3. Результати медичних оглядів реєструються у відповідних
облікових документах медичної служби. Проходження оглядів
відмічається в медичних книжках працюючих із пестицидами, а також
в санітарних паспортах на право одержання і зберігання пестицидів
та мінеральних добрив (Додатки 2 і 4).
3. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
3.1. Особи, що контактують із пестицидами (транспортування,
зберігання, фасування, навантаження, розвантаження, приготування
робочих розчинів, заправка апаратури, протруювання і сівба
посівного матеріалу, його фасування, транспортування і зберігання,
навантаження і розвантаження, а також фумігація, обприскування,
обпилювання, внесення в ґрунт, дезінсекція, дератизація та ін.)
зобов'язані використовувати справні засоби індивідуального захисту
(ЗІЗ) відповідно до ступеню небезпечності пестициду,
рекомендованих заходів безпеки при виконанні дій з препаратами
(див. п. 1.16) та вимог інструкцій по їх безпечному застосуванню.
3.2. Вибір ЗІЗ і контроль за дотриманням правил їх
використання забезпечують особи, відповідальні за проведення робіт
з пестицидами. Комплект ЗІЗ - спецодяг, спецвзуття, рукавиці, рукавички,
захисні окуляри, респіратори або протигази повинні бути підібрані
індивідуально та закріплені за кожним працюючим на весь період
роботи.
3.3. Засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в
індивідуальних шафах у спеціально виділеному сухому, чистому
приміщенні, яке добре провітрюється. Забороняється зберігати ЗІЗ в
одному приміщенні з пестицидами, відносити додому і користуватися
ними після роботи.
3.4. Розміри лицевих частин протигазів і респіраторів,
підбираються з урахуванням розміру обличчя працюючого. Підгонка
лицевої частини повинна забезпечити герметичність прилягання до
обличчя і відсутність больових відчуттів при тривалому
користуванні.
3.5. При використанні засобів захисту органів дихання
необхідно додержуватися часу захисної дії (ознак непридатності)
фільтруючих пристроїв у відповідності з основними положеннями
"Рекомендаций по применению средств защиты органов дихания при
работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями". М., 1974.
Поява запаху пестициду під маскою справного респіратора або
протигаза свідчить про непридатність фільтруючих пристроїв і
вказує на необхідність їх негайної заміни.
3.6. При застосуванні малонебезпечних та помірнонебезпечних
(IV та III класи небезпечності у відповідності з "Гігієнічною
класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності",
ДСанПін 8.8.1.002-98) малолетких препаративних форм пестицидів
допускається використання респіраторів типу ШБ-1, "Лепесток" і
"У-2К", Ф-62 Ш, "Астра" і "Кама".
3.7. При роботі з леткими препаративними формами пестицидів
всіх класів небезпечності необхідно користуватися універсальними
або протигазовими респіраторами типу РУ-60М, РПГ-67 із
протигазовими патронами або фільтруючими протигазами. При роботі з
препаративними формами, які відносяться до небезпечних за
критеріями інгаляційного впливу (II клас небезпечності у
відповідності з "Гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем
небезпечності", ДСанПін 8.8.1.002-98) рекомендується використання
фільтруючих протигазів; при роботі з пестицидами, які відносяться
до помірно небезпечних та малонебезпечних за критеріями
інгаляційного впливу (III та IV класи небезпечності у
відповідності з названою класифікацією) рекомендується
використання універсальних або протигазових респіраторів типу
РУ-60М або РПГ-67 із протигазовими патронами. Для захисту від
ртутьорганічних препаратів використовуються патрони марки "РГ",
від хлор- і фосфорорганічних пестицидів - марки А і В, кислих
парів і газів - марки В, аміаку і сірководню - марки КД.
3.8. Для роботи з малонебезпечними, помірно небезпечними, в
окремих випадках небезпечними (IV, III та II класи небезпечності,
в т.ч. за критеріями впливу через шкіру, подразнення шкіри та
слизових оболонок у відповідності з "Гігієнічною класифікацією
пестицидів за ступенем небезпечності", ДСанПін 8.8.1.002-98)
твердими і рідкими формами препаратів необхідно застосовувати
спецодяг із маркіровкою захисних засобів згідно ГОСТ 12.4.103-83
"ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной
защиты ног и рук. Классификация"; для роботи з розчинами
пестицидів - спецодяг, у т.ч. фартухи та нарукавники, виготовлені
з водонепроникних тканин та матеріалів, який має відповідне
маркування. Для захисту рук при роботі з розчинами пестицидів
необхідно використовувати гумові рукавички з трикотажною основою,
для захисту ніг - гумові чоботи з підвищеною стійкістю до дії
пестицидів і дезінфікуючпх засобів. Для захисту очей необхідно
використовувати герметичні окуляри типу "Г" (ТУ 381051-78) або
герметичні захисні окуляри типу ПО-2.
3.9. При фумігації приміщень працюючі повинні використовувати
ізолюючі ЗІЗ шкіряних покровів або спеціальний одяг з плівкових
тканин. Якщо пари фуміганту мають властивості проникати через
матеріал ЗІЗ, а сам матеріал перешкоджає випаровуванню речовини з
поверхні шкіри і збільшує небезпеку подразнення чи резорбтивної
дії, слід користуватися одягом, в т.ч. рукавицями, які
забезпечують вільне випаровування фуміганту (бромистий метил).
3.10. Знешкодження спецодягу і засобів захисту органів,
дихання повинно проводитися відповідно до рекомендацій, які
викладені в додатку 12.
4. ТРАНСПОРТУВАННЯ
4.1. Загальні вимоги 4.1.1. Пестициди входять у перелік небезпечних вантажів, які
потребують спеціальних умов транспортування та виконання
вантажно-розвантажувальних робіт. 4.1.2. В якості вантажів за ступенем небезпечності пестицидні
препарати класифікуються як: 1. легкозаймисті рідини (ЛЗР);
2. легкозаймисті речовини та матеріали (ЛЗМ); 3. речовини, що
окислюються, (ОР) і органічні перекиси (ОП); 4. отруйні (токсичні)
речовини (ТР); 5. їдкі і корозійні речовини (ЇР); 6. інші
небезпечні речовини. 4.1.3. Небезпечні вантажі кожного класу розділяються на
групи: 1. Високого ступеня небезпечності (група пакування 1) -
вантажі в сталевих барабанах, бочках, спеціальних контейнерах; 2. Середнього ступеня небезпечності (група пакування 2) -
вантажі в тарі з полімерних матеріалів, дерев'яних ящиках; 3. Низького ступеня небезпечності (група пакування 3) -
вантажі в паперових мішках, картонних ящиках.
Таблица 4.1. Класифікація вантажів за ступенем
небезпечності
------------------------------------------------------------------ | Токсичність | Ступень небезпечності | | |------------------------------------------| | | висока | середня | відносно | | | (група | (група | низька | | |пакування 1) |пакування 2) | (група | | | | | пакування 3) | |---------------------+-------------+-------------+--------------| |При введенні у шлунок| 5 | 50 | 500 | |ЛД(50), в мг/кг, не | | | | |більше | | | | |---------------------+-------------+-------------+--------------| |При нанесенні на | 40 | 200 | 1000 | |шкіру, ЛД(50) в | | | | |мг/кг, не більше | | | | |---------------------+-------------+-------------+--------------| |Прн вдиханні пилу, | 0,5 | 2 | 10 | |ЛК(50) в мг/л, | | | | |не більше | | | | ------------------------------------------------------------------
4.1.4. Небезпечні вантажі повинні мати знаки небезпечності,
які наносять на тару і усі види засобів транспорту. Знаки
небезпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 19433-88. "Грузы
опасные. Классификация и маркировка" (Таблиця 4.2.).
4.1.5. Пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених
для цих цілей транспортних засобах (залізничні вагони, морські і
річкові судна, літаки, автомобілі та ін.). Транспортування
пестицидів разом з іншими вантажами забороняється.
Таблиця 4.2. Класи небезпечності вантажів
і їх позначення
------------------------------------------------------------------ | Номер класу | Символ | Фон | Написи, що | | | небезпечності | |наносяться на знаки| |--------------+----------------+------------+-------------------| | 3 |Чорне або біле |Червоний |Легкозаймиста | | |полум'я | |рідина | |--------------+----------------+------------+-------------------| | 4 |Чорне полум'я |Чергуються |Займається, | | | | |самозаймається або | | | | |запалюється від | | | | |води 4.1.; 4.2.; | | | | |4.3. | |--------------+----------------+------------+-------------------| | 5 |Чорне полум'я |Жовтий |Окислювач 5.1. або | | |над чорним колом| |органічний перекис | | | | |5.2. | |--------------+----------------+------------+-------------------| | 6 |Чорний череп і |Білий |Отрута 6.1. або | | (Ступінь |дві кістки | |отрута 6.2. | |небезпечності | | | | | 1 і 2) | | | | |--------------+----------------+------------+-------------------| | 7 |Колос |Білий |Шкідливо, зберігати| | (Ступінь |перекреслений | |віддалено від | |небезпечності | | |харчових продуктів | | 3) | | |6.1. і 6.2. | |--------------+----------------+------------+-------------------| | 8 |Краплі, що |Верхня |Їдка речовина | | |витікають із |-білий, |8.1.; 8.2. або 8.3.| | |пробірок на |нижня | | | |металеву |-чорний. | | | |платівку і на | | | | | | | | |--------------+----------------+------------+-------------------| | 9 |Чорний знак |Білий | | | |оклику | | | ------------------------------------------------------------------
4.1.6. Перевезення вантажів здійснюють з застосуванням
відповідних засобів індивідуального захисту.
4.2. Залізничний транспорт 4.2.1. Пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених
вагонах, цистернах, контейнерах, арендованих вантажовідправником і
приписаних до станції навантаження. Призначені для перевезення
препарати повинні бути упаковані в заводську або спеціально
призначену для цієї мети міцну і герметичну тару. Забруднення
пестицидами зовнішньої поверхні тари не допускається. Вантаж
повинен мати сертифікати з указівкою необхідних заходів безпеки.
Аналогічні сертифікати повинний мати рухомий склад, що
направляється для знешкодження. 4.2.2. Підготовка вагонів і цистерн для перевезення
пестицидів виконується на залізничних підприємствах, які
займаються очищенням і миттям рухомого складу. 4.2.3. Після закінчення розвантаження пестицидів вагони,
цистерни, контейнери підлягають пломбуванню і відправляються
вантажовідправнику із маркуванням як небезпечні. 4.2.4. Знешкодження вагонів, цистерн і контейнерів повинно
здійснюватись на спеціальних пунктах промивання та знешкодження
транспортних засобів і тари. 4.2.5. Транспортування інших вантажів у вагонах і тарі, які
були використані для перевезення пестицидів, дозволяється тільки
після попереднього очищення і знешкодження. Категорично
забороняється перевезення харчових продуктів, фуражу і питної води
разом із пестицидами або в транспортних засобах і тарі, що були
раніше використані для перевезення засобів захисту рослин. 4.2.6. Навантаження і розвантаження пестицидів повинно
здійснюватися на спеціально обладнаних майданчиках, розташованих
на відстані не менше 200 м від житлових і тваринницьких приміщень. 4.2.7. При вантажно-розвантажувальних роботах не допускаються
удари і порушення герметичності тари, проливання і розсипання
вантажу. У випадку ушкодження тари необхідно вжити термінових
заходів для збирання залишків вантажу (у змилену тару й інші
ємності вантажоодержувачів), а також знешкодження місць розливу
або розсипу, а також знешкождення транспортних засобів і тари. 4.2.8. Після закінчення роботи транспортні засоби і
вантажно-розвантажувальні механізми необхідно очистити від
залишків пестицидів і знешкодити. 4.2.9. У складських приміщеннях забороняється використовувати
вантажно-розвантажувальні машини, які працюють на двигунах
внутрішнього згорання, або які створюють значне пилевиділення
(зГС-100, тЛ-4, д-665 і ін.). 4.2.10. Перед початком роботи з пестицидами у всіх складських
приміщеннях і вагонах необхідно організувати наскрізне
провітрювання (не менше 30 хвилин) шляхом відкривання дверей,
вікон, люків і т.д. 4.2.11. У випадку виникнення аварійних ситуацій під час
перевезення пестицидів необхідно: а) негайно припинити рух потягу і маневрові роботи в
небезпечній зоні; б) викликати аварійно-рятувальний потяг; в) сповістити місцеві органи влади, установи санепідслужби і
Мінекобезпеки про небезпеку отруєння людей та забруднення
навколишнього природного середовища; г) видалити з місця аварії сторонніх осіб; д) ізолювати небезпечну зону забруднення в радіусі від 200 до
1000 м в залежності від ступеня реальної небезпеки; е) не ходити по розсипаній і пролитій речовині; є) у зоні аварії знаходитися особам лише у повному комплекті
захисного одягу і протигазах; ж) у випадку забруднення води повідомити по це дорожню або
лінійну СЕС; з) ушкоджені пакування завантажити у вагон і завезти на
найближчу станцію з дотриманням застережних заходів; и) просипання зібрати в ємкості і вивезти разом з ушкодженими
упаковками; і) великі просипи зібрати в ємкості або засипати сухим піском
і вивезти разом з ушкодженими упаковками; й) не доторкатися до пролитої речовини; к) перелити пестициди з пошкодженої тари у справну з
дотриманням запобіжних заходів; л) викликати спеціалістів для знищення (знезараження)
речовин; м) місця розливу обробити засобами хімічного знезараження; н) великі просипання і розлиті речовини обгородити земляним
валом, засипати сухим піском; о) після ліквідації аварії провести заключний медичний огляд
усіх осіб, що беруть участь в аварійно-рятівних роботах, із
залученням спеціалістів і застосуванням відповідних лабораторних
методів дослідження; п) постраждалих госпіталізувати в найближчі спеціалізовані
медичні заклади; р) відповідальність і всі права по залученню відповідних
організацій і осіб до виконання протиаварійних операцій
покладається на начальника аварійної бригади.
4.3. Водний транспорт 4.3.1. Транспортування пестицидів може здійснюватися тільки
судами, що мають відповідний запис у класифікаційному посвідченні
Морського Регістру. Придатність судна до перевезення небезпечних
вантажів при відсутності спеціального запису в кваліфікаційному
посвідченні визначається спеціальною комісією з обов'язковою
участю представників санітарно-епідеміологічної служби і місцевих
установ Мінекобезпеки. При транспортуванні і застосуванні
пестицидів заходи щодо техніки безпеки, виробничої санітарії та
охорони природного навколишнього середовища здійснюються
відповідно до вимог діючих Правил МОПНГ. 4.3.2. Перед перевезенням пестицидів вантажні приміщення
судна повинні бути старанно промиті, зачищені і просушені. Повинна
бути проведена перевірка роботи вентиляційних систем, штучного
освітлення, наявність вогнегасних засобів. Перевезення пестицидів
у пасажирських судах забороняються. 4.3.3. Транспортування пестицидів повинно здійснюватися під
палубою в газонепроникних вантажних приміщеннях, забезпечених
автономною інтенсивною вентиляцією і устаткуванням
пилегазоочистки, що виключає іскроутворення, а також попадання
шкідливих парів і газів у житлову надбудову судна. 4.3.4. Укладка пестицидів у вантажних приміщеннях повинна
забезпечити можливість контролю за станом вантажу у рейсі. 4.3.5. Під час перевезення пестицидів одного найменування
повним вантажем маркірування і знаки небезпеки наносяться не менше
ніж на 20% місць. У інших випадках маркірування і знаки небезпеки
наносяться на всі місця. До перевезення не допускаються пестициди, пакування і
маркування яких не задовольняє вимогам діючих Правил МКМПНГ і
пОНОГ. 4.3.6. На кожному вантажному місці і у всіх вантажних
документах повинно бути зазначене технічне найменування вантажу.
Відповідно до вимог "Конвенції по охороні людського життя на морі"
( 995_238 ) (1960 р.) торгові найменування не допускаються. 4.3.7. Під час перевезення пестицидів у контейнерах і зйомних
цистернах повинно бути виключене надходження шкідливих речовин у
навколишнє середовище. 4.3.8. Не допускаються до перевезень контейнери і зйомні
цистерни, в яких виявлені ушкодження. При виявленні в процесі
перевезення ознак ушкодження пакування пестицидів капітан судна
повинен установити спеціальний пост і вивантажити їх у першому
попутному порту заходу. Розлита частина вантажу повинна бути старанно прибрана, місця
забруднення насухо зачищені і знешкоджені. Ці роботи проводяться
під наглядом старшого помічника капітана судна. 4.3.9. Перепакування або перелив небезпечних вантажів на
борту судна забороняється. Виключенням можуть бути випадки, коли
подальше транспортування вантажу в ушкодженій тарі і ремонт
ємностей без перетарювання неможливий. 4.3.10. При перевантаженні пестицидів повинні бути прийняті
заходи для попередження забруднення навколишнього середовища. 4.3.11. Для ліквідації аварійних ситуацій при транспортуванні
пестицидів водним транспортом виділяються спеціальні аварійні
бригади, які повинні пройти навчання безпечним прийомам
аварійно-рятувальних робіт. 4.3.12. У випадку виникнення аварійних ситуацій необхідно
дотримуватись вимог п. 4.2.11, п.п. а-р.
4.4. Повітряний транспорт 4.4.1. Перевезення пестицидів повітряним транспортом
здійснюється відповідно до "Правил перевозки опасных грузов
воздушным транспортом" та діючих нормативно-інструктивних
документів. 4.4.2. Транспортування пестицидів допускається тільки
вантажними повітряними судами (ПС) у супроводі представника
відправника або одержувача. 4.4.3. До перевезення повітряним транспортом допускаються
пестициди, маса (нетто) яких на одне вантажне місце не перевищує
маси, зазначеної в алфавітних переліках N 1 і N 2 "Правил". 4.4.4. При спільному перевезенні декількох пестицидів
необхідно обов'язково враховувати можливість використання
однорідних засобів пожежогасіння. 4.4.5. Перевезення пестицидів виконується тільки прямими
рейсами ПС. Прийом до перевезення пестицидів із перевантаженням у
проміжних аеропортах категорично забороняється. 4.4.6. Не пізніше ніж за 3 години до початку
вантажно-розвантажувальних робіт, начальник аеропорту повинен
повідомити санітарно-епідеміологічну службу і установи
Мінекобезпеки про перевезення пестицидів повітряним транспортом. 4.4.7. До перевезення пестицидів допускаються екіпажі, які
підготовлені до виконання польотів у складних умовах вдень і вночі
при встановленому мінімумі погоди. ПС для перевезення пестицидів
повинні мати наліт не менше 10 годин після одержання з
заводу-виготовлювача або ремонтного підприємства. 4.4.8. Виліт ПС із пестицидами дозволяється тільки після
підтвердження аеропорту призначення про готовність одержувача до
прийому цього вантажу. ПС, які транспортують пестициди, повинні знаходитися на
особливому контролі диспетчерської служби від моменту вильоту з
аеропорту до моменту прибуття в аеропорт призначення. 4.4.9. Пестициди повинні бути вивезені одержувачем своїм
транспортом безпосередньо з ПС. Тимчасове збереження пестицидів
(не більш 2-х діб) дозволяється у вийняткових випадках тільки в
аеропортах, що мають для цього умови, передбачені "Правилами".
Відповідальність за тимчасове збереження пестицидів в аеропорті
покладається на начальника служби перевезень. 4.4.10. У польоті організується систематичне спостереження за
станом пакування пестицидів. При його порушенні і загрозі безпеці
польоту командир екіпажу може прийняти рішення про викид вантажу з
борта ПС. У цьому випадку вантаж, що викидається, повинен мати
пізнавальні знаки. Забороняється викид ватажу над населеними
пунктами і водоймами. Начальник аеропорту (аеродрому), у районі якого зроблений
викид пестицидів, повинний негайно сповістити про це міліцію,
санітарно-епідеміологічну службу та установи Мінекобезпеки.
4.5. Автомобільний транспорт 4.5.1. Транспортування з базисних до витратних складів
споживачів проводиться спеціально обладнаним автотранспортом
закладів Міністерства АПК лише за маршрутами руху, погодженими
територіальною санепідстанцією і державтоінспекцією. 4.5.2. Транспорт для перевезення пестицидів повинен мати
сигнальне фарбування кузова і бортовий напис "Отрути" відповідно
до ГОСТ. На транспорті господарств, що виділяється для перевезень
пестицидів, повинні встановлюватися сигнальні прапорні, які
кріпляться до кабіни і на кутах кузова. Транспорт для перевезення пестицидів підлягає паспортизації
санітарно-епідеміологічного службою, повинен бути справним і легко
піддаватися знезараженню. 4.5.3. Транспортування пестицидів допускається тільки у
супроводі спеціально виділених і проінструктованих осіб.
Транспортування може бути довірено водію транспорту після
проходження їм відповідного інструктажу. Відповідальні за
перевезення особи повинні стежити за станом тари і негайно
ліквідувати ушкодження. 4.5.4. Швидкість руху транспорту під час перевезення
пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, а під час дощу,
туману і снігопаду не більш 20 км/год. Забороняється перевозити
пестициди при обмеженій видимості (до 300 м). 4.5.5. Під час перевезення вогненебезпечних пестицидів
здійснюють додаткові заходи протипожежної безпеки. 4.5.6. Балони з фумігантами транспортуються у відповідності з
вимогами діючих інструкцій. 4.5.7. Забороняється перевезення пестицидів в ушкодженій
тарі. У випадку порушення пакування необхідно негайно вжити
заходів до нерозповсюдження препарату в навколишньому середовищі,
(роздування вітром, розмивання дощем, тощо). 4.5.8. Для ліквідації аварійних ситуацій виділяються
спеціальні бригади, які пройшли навчання безпечним прийомам
аварійно-рятувальннх робіт з пестицидами.
5. ЗБЕРІГАННЯ
5.1. Загальні положення 5.1.1. Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально
призначених для цього складах, які відповідають вимогам
СНіП 11-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических
средств защиты растений" і "Норм технологического проектирования
складов твердых минеральных удобрений и пестицидов для колхозов,
совхозов и пунктов химизации", (1981 г.). 5.1.2. До базисних складів відносяться прирейкові,
пришосейні, районні, міжгосподарчі, до витратних - склади
господарств, тваринницьких і птахівницьких комплексів, а також
інших організацій. 5.1.3. Базисні склади загального призначення для зберігання
пестицидів повинні бути обладнані ізольованими приміщеннями. 5.1.4. Міжгосподарські пункти хімізації (агрохімкомплекси),
включаючи склади пестицидів, що обслуговують 3-5 господарств,
обладнуються у відповідності з вимогами до базових складів. 5.1.5. При відсутності на витратних складах централізованого
водопостачання вода повинна доставлятися і зберігатися в
спеціальних ємкостях. Обладнання складу душовою установкою є
обов'язковим. Обладнується "мала каналізація" або здійснюється
ємнісне накопичення з регуляторним знешкодженням і вивезенням
вмісту в спеціально відведені місця. 5.1.6. Ширина санітарно-захисних зон для базисних складів
встановлюється в залежності від їхньої місткості: до 20 т - 200 м 21-50 т - 300 м 51-100 т - 400 м 101-300 т - 500 м 301-400 т - 600 м 401-500 т - 700 м понад 500 т - 1000 м При зберіганні на таких складах крім пестицидів мінеральних
добрив (в окремих спорудах) санітарно-захисні зони встановлюються,
виходячи з кількості пестицидів, що зберігаються. Ширина
санітарно-захисних зон для витратних складів повинна бути не менше
200 м. 5.1.7. Площадка для будівництва базисного складу пестицидів
або пункту хімізації відводиться з урахуванням умов
землекористування та проекту перспективного будівництва в даному
районі. Вона повинна відповідати санітарним і природоохоронним
вимогам. Не допускається розташування вказаних об'єктів в погано
провітрюваних долинах і котлованах. Майданчик повинен мати
відносно рівну поверхню та ухил, що забезпечує відвід поверхневого
стоку з метою попередження забруднення відкритих водойм і
ґрунтових вод пестицидами; висота стояння останніх на ділянці
повинна бути не менше 1,5 метра. 5.1.8. Агрохімкомплекси і склади пестицидів, повинні мати
під'їзні дороги з твердим покриттям. На території цих об'єктів між
окремими складськими приміщеннями і функціональними майданчиками
обладнують проїзди з твердим покриттям або частина території
повністю асфальтується. 5.1.9. Територія складу або агрохімкомплексу повинна бути
огороджена, озеленена, мати два виїзди. Площа її повинна бути
достатньою для розвороту тракторів із навісними (агрегатованими)
обприскувачами та іншою апаратурою. Вхідні двері складу і брама огорожі повинні замикатися на
замок. На дверях повинен бути попереджувальний напис: "СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ". 5.1.10. Склад і його територія повинні мати чітке зонування. Базисні склади та агрохімкомплекси повинні мати функціональні
зони: а) склад пестицидів, майданчик для протруювання насіння,
приміщення для зберігання протруєного насіння, розчино-заправочний
вузол; б) майданчик для зберігання машин, апаратів і транспорту, що
використовують для робіт з пестицидами і для їх перевезення; в) складські споруди для зберігання сухих мінеральних добрив
(затарених і незатарених), майданчик для розміщення аміаковозів та
інших засобів для транспортування добрив і їх застосування;
майданчик для подрібнення добрив і їх змішування; г) майданчик для зберігання рідких аміачних добрив (аміак
водний, аміак зріджений безводний); д) майданчик з написом для складування порожньої тари;
майданчик або спеціальний комплекс для знезараження тари,
транспортних засобів, апаратури та інш.; приміщення для зберігання
засобів знезараження; споруди для очищення виробничих стічних вод;
пральня; е) стоянка "чистого" автотранспорту, гараж, майстерні,
цистерни з резервним запасом води; є) будинок адміністративного і побутового призначення. 5.1.11. При витратних складах для зберігання пестицидів
допускається зберігання мінеральних добрив (в окремих
приміщеннях), передбачається майданчик для протруювання насіння,
розчино-заправочний вузол і майданчик знешкодження тари,
апаратури, а також засобів механізації, призначених для обробки
тваринницьких і птахівничих комплексів. Майданчики повинні бути
асфальтованими або бетонованими. 5.1.12. Відстань між складом пестицидів, майданчиком
протруювання насіння, приміщеннями для зберігання протруєного
насіння, розчино-заправочним вузлом та будинком адміністративного
і побутового призначення повинна бути не менше 50 м. Відстань між іншими спорудами і майданчиками передбачається в
залежності від конкретних умов: рельєфу місцевості, обсягу робіт
із хімічними речовинами, профілю сільського господарства і т.д. 5.1.13. Склад пестицидів повинен мати такі функціональні
відділення (секції): а) загальне відділення для зберігання пестицидів; б) відділення для зберігання пожежо- і вибухонебезпечних
речовин; в) відділення для зберігання надзвичайно небезпечних речовин
(1 клас небезпечності). Складування пестицидів повинно здійснюватися з урахуванням
виду препаративних форм, хімічної сумісності і температурних
режимів зберігання. 5.1.14. Обладнання побутових приміщень повинно здійснюватись
у відповідності зі СНиП 2.04.09-87 "Вспомогательные здания и
сооружения". Побутові приміщення на базисних складах і пунктах хімізації
повинні бути типу санпропускника та мати (окремо для чоловіків і
жінок): а) роздягальню брудного одягу; б) душову; в) роздягальню чистого одягу; г) туалет. Крім того, повинні бути передбачені приміщення для зберігання
спецодягу та індивідуальних захисних засобів, а також кімната для
приймання їжі. 5.1.15. На території пункту хімізації або окремо побудованого
складу пестицидів обладнується спеціальний майданчик і
гідроізольовані колодязі-нейтралізатори для скидання і
знешкодження забруднених пестицидами стічних і промивних вод. За
умови погодження у встановленому порядку на великих базисних і
прирейкових складах допускається експлуатація устаткування для
термічного знешкодження залишків препаратів, тари, і непридатних
пестицидів, та ін. спеціальних споруд. 5.1.16. Вантажно-розвантажувальні роботи на складах повинні
бути механізовані. Вибір засобів механізації (штабелери,
монорейки, кран-балки, електрокари, автонавантажувачі та ін.)
обумовлюється потужністю складу. 5.1.17. Склади пестицидів обладнуються стелажами і полицями.
Препарати, які затарені в паперові мішки, металеві бідони,
пластмасові і металеві каністри, дерев'яні ящики і поліетиленові
пакети, повинні зберігатися на піддонах, що встановлюються
штабелями, а також на полицях і стелажах. Ширина проходу між
штабелями і стелажами повинна бути не менше 0,7 м, від них до стін
споруди не менше 0,8 м, а для проїзду навантажувача - 3,0 м. 5.1.18. Кількість препаратів, що зберігаються на складі,
повинна відповідати тоннажу і не перевищувати передбаченої
проектом реальної потреби. 5.1.19. На складах повинні бути ваги, на базисних і великих
господарських - автоваги під навісом (спеціально побудована
вагова), набір інструментів для відкриття і закриття тари, совки,
лопати, запас порожньої тари (попередньо відчищеної і знешкодженої
з-під раніше використаних пестицидів). Запасна тара може бути
використана як для перезатарювання пестицидів з непридатного
пакування, так і для фасування невеликих (менше тарної одиниці)
кількостей препаратів. 5.1.20. У протипожежних цілях на складах для зберігання
пестицидів установлюються вогнегасники, ящики з піском,
протипожежні щити з необхідним інструментом (багор, лопата, відро,
кирка і т.п.). Протипожежні заходи на складах повинні
здійснюватися відповідно до вимог "Правил пожарной безопасности
при эксплуатации склада пестицидов" (1987 р.). 5.1.21. Зберігання пестицидів на складі допускається тільки
після його погодження установами санепідслужби та охорони природи
і отримання паспорта (Додаток N 4). Паспортизація здійснюється
щорічно. Завезення пестицидів у витратні склади здійснюється
централізовано. Про завезення пестицидів у господарства агроном по
хімзахисту доводить до відома місцеву санепідстанцію і
територіальну установу Мінекобезпеки. При виявленні порушень
санітарних правил паспорт вилучається і подальша експлуатація
складу забороняється. 5.1.22. У випадку відмови в паспортизації складу або
вилучення паспорта на право зберігання пестицидів керівництво
господарства може за домовленістю із сусіднім господарством і
узгодженню із санепідстанцією та установою Мінекобезпеки тимчасово
зберігати хімічні речовини на складі сусіднього господарства і
завозити пестициди з базисного складу до місць застосування з
розрахунку одноденного використання. У таких випадках допускається
використання спеціального контейнера КС-1,25, який повинен бути
опломбований і закритий на замок. 5.1.23. Видача пестицидів із базисних складів здійснюється по
рознарядці агронома по хімічному захисту або ветспеціаліста по
захисту сільськогосподарських тварин відповідної установи. Відпуск пестицидів проводиться по масі нетто з зазначенням
кількості тарних одиниць. Видача пестицидів із витратного складу бригадиру або іншій
особі, відповідальній за проведення робіт із захисту рослин і
тварин у бригаді, здійснюється за письмовим розпорядженням
керівника (власника) господарства, тваринницького або птахівничого
комплексу, їх заступників (Додаток 5), старшого агронома (агронома
по хімзахисту). При наявності в господарстві спеціалізованих
загонів (бригад) по хімзахисту - за письмовим розпорядженням
керівника такого загону. 5.1.24. Відповідальність за зберігання і видачу пестицидів
несе завідуючий складом, в обов'язки якого входить приймання,
розміщення по секціях і видача пестицидів, здійснення їх
паспортизації, спостереження за справністю тари, відбір і
відправлення проб пестицидів на аналіз, організація прання
спецодягу, знешкодження інвентаря, порожньої тари з-під
пестицидів, прибирання і знешкодження території складу та
вантажно-розвантажувальних механізмів. Перебування людей на складі
допускається тільки на час приймання і відпуску препаратів, а
також при виконанні спеціальних робіт. 5.1.25. Всі пестициди, що поступають на склад і що
відпускаються зі складу, записуються в пронумеровану, прошнуровану
і скріплену печаткою книгу приходу-витрати (Додаток 6). Книга
зберігається на складі під замком. Кількість пестицидів, що
відпускаються, повинна відповідати одноденної потребі. 5.1.26. В кінці робочого дня невикористані препарати повинні
здаватися на склад, про що роблять відповідний запис у книзі
приймання і видачі пестицидів із зазначенням їх кількості. 5.1.27. Прибирання складу повинне проводитися в міру
необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Для цього склади
повинні бути забезпечені необхідною пиловідсмоктуючою та мийною
апаратурою. У витратних складах можна використовувати спеціально
виділені побутові пилососи. На початку прибирання зі стін,
підлоги, стелажів і поверхонь тари за допомогою пилососа видаляють
пил, а потім миють стіни, підлогу, вільні стелажі і полиці. 5.1.28. Під час перебування на складі забороняється: а) приймання їжі, пиття, паління; б) робота без спецодягу і засобів індивідуального захисту; в) присутність сторонніх осіб. 5.1.29. Наприкінці року на складі проводиться інвентаризація
пестицидів з складанням акту зняття їх залишків. Акт підписується
керівником, агрономом по захисту рослин, бухгалтером і завідуючим
складом та зберігається на складі. 5.1.30. Зберігання пестицидів на об'єктах водного транспорту
повинно здійснюватися в суворій відповідності з вимогами діючих
правил МОПНГ. 5.1.31. Заборонені та непридатні пестициди підлягають
інвентаризації у відповідності з діючими інструкціями. Наявні на
1 січня поточного року пестициди з простроченим терміном
зберігання підлягають обов'язковому аналізу у відповідних
лабораторіях для вирішення питання про можливість їх подальшого
використання. Заборонені та непридатні пестициди знищуються у
встановленому порядку (Додаток 7).
6.1. Загальні вимоги 6.1.1. Асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів,
норми, кратність обробок повинні відповідати "Переліку пестицидів
і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"
( n0001556-00 ), доповненнями до "Переліку..." та інструкціям з
безпечного застосування пестицидів, які затверджені (погоджені)
установами Міністерства охорони здоров'я, Мінекобезпеки та іншими
зацікавленими організаціями. 6.1.2. Обробка рослин та інших об'єктів повинна здійснюватись
суворо за показаннями з обов'язковим врахуванням економічної межі
шкідливості, ступеню розвитку хвороб рослин і бур'янів, а також
прогнозу погоди. 6.1.3. Місцеві органи державної виконавчої влади разом з
іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та
проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного
забезпечення робіт, пов'язаних з застосуванням пестицидів у
відповідності з чинним законодавством.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »