Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Болгарією
Болгарія, Україна; Договір, Міжнародний документ від 05.10.1992
Документ 100_003, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 09.04.1993, підстава - 3094-XII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.1994. Подивитися в історії? )

               Договір 
про дружні відносини і співробітництво
між Україною і Республікою Болгарією
( Договір ратифіковано Постановою ВР
N 3094-XII ( 3094-12 ) від 09.04.93 )

Дата підписання: 05.10.1992 Дата набуття чинності: 02.03.1994
Україна і Республіка Болгарія (надалі іменуються Договірні
Сторони), висловлюючи бажання будувати свої відносини з урахуванням
традиційних дружніх зв'язків між двома народами, враховуючи політичні і економічні зміни, що відбуваються в
обох державах, в Європі і в усьому світі, керуючись спільним прагненням перетворити Європу в континент
миру, безпеки і співробітництва, вірні своїм зобов'язанням, що випливають із загальновизнаних
норм і принципів міжнародного права і перш за все із Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), Хельсінкського
Заключного Акта ( 994_055 ), Паризької Хартії для нової Європи
( 995_058 )та інших документів Наради з безпеки і співробітництва
в Європі, підтверджуючи свою прихильність принципам свободи і
демократії, правам людини та основним свободам як неодмінної умови
зміцнення миру і безпеки, сповнені рішучості надати сучасний вимір відносинам і
співробітництву між обома державами на основі взаємної поваги і
рівності, домовилися про таке:
Стаття 1
Україна і Республіка Болгарія розвиватимуть відносини дружби,
довір'я і співробітництва на основі принципів суверенної рівності,
не застосування сили чи загрози силою, непорушності кордонів,
територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів,
невтручання у внутрішні справи, поважання прав людини і основних
свобод, рівноправності і права народів розпоряджатися своєю долею,
співробітництва між державами і сумлінного виконання міжнародних
зобов'язань.
Стаття 2
Договірні Сторони у випадках виникнення спорів між ними
вирішуватимуть їх виключно мирними засобами, в тому числі за
допомогою механізмів урегулювання міжнародних конфліктів,
передбачених Статутом ООН. Договірні Сторони докладатимуть зусиль для піднесення ролі
ООН як гаранта міжнародного миру і безпеки. Вони підтримуватимуть
заходи по зміцненню міжнародного миру і безпеки згідно з Статутом
Організації Об'єднаних Націй. Договірні Сторони співробітничатимуть в Організації
Об'єднаних Націй, інших міжнародних організаціях і форумах з
питань, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 3
Договірні Сторони розвиватимуть дружні відносини відповідно
до зобов'язань, зафіксованих в документах Наради з безпеки і
співробітництва в Європі. Вони всебічно сприятимуть розвиткові
цього процесу, в тому числі ефективного функціонуванню інститутів
та механізмів НБСЄ на основі положень Хельсінкського Заключного
Акта та інших документів НБСЄ.
Стаття 4
Договірні Сторони докладатимуть зусиль для розширення та
поглиблення заходів по зміцненню довіри і безпеки між усіма
країнами-учасницями НБСЄ. Договірні Сторони неухильно
дотримуватимуться положень Договору про звичайні збройні сили в
Європі і співробітничатимуть у подальшому розвитку процесу
конверсійного роззброєння на континенті до можливо найнижчого і
збалансованого рівня.
Стаття 5
Договірні Сторони сприятимуть процесу ядерного роззброєння,
неухильно виконуватимуть зобов'язання, які пов'язані з режимом
нерозповсюдження ядерної зброї і з системою гарантій МАГАТЕ, і
здійснюватимуть відповідний контроль, в тому числі над експортом,
в цьому напрямі.
Стаття 6
Договірні Сторони, враховуючи взаємні інтереси своєї безпеки,
сприятимуть підтриманню стабільних добросусідських відносин між
державами Чорноморського регіону на основі поваги принципів
територіальної цілісності, суверенітету, рівноправності, не
застосування сили та загрози силою, а також невтручання у
внутрішні справи. Договірні Сторони негайно розпочнуть консультації, якщо на
думку однієї з них виникає ситуація, що загрожує її територіальній
цілісності та/або безпеці. Договірні Сторони співробітничатимуть між собою у здійсненні
заходів, які можуть бути вжиті на багатосторонній, регіональній
або двосторонній основі згідно з Статутом ООН або в рамках
відповідних механізмів НБСЄ, і докладатимуть усіх необхідних
зусиль, щоб усунути цю загрозу.
Стаття 7
Договірні Сторони підтримуватимуть контакти і проводитимуть
зустрічі між представниками органів державної влади і управління
на різних рівнях. Міністри закордонних справ двох держав зустрічатимуться не
менше одного разу на рік для консультацій з актуальних питань
двосторонніх відносин та міжнародного становища. Договірні Сторони розвиватимуть взаємовигідне співробітництво
між міністерствами оборони на основі окремих угод.
Стаття 8
Договірні Сторони сприятимуть розвиткові контактів і
співробітництва між політичними партіями, рухами, громадськими
організаціями, а також окремими громадянами, розвиватимуть зв'язки
і співробітництво між містами-побратимами та іншими
адміністративно-територіальними одиницями.
Стаття 9
Договірні Сторони забезпечуватимуть необхідні умови і
вживатимуть спеціальних заходів щодо збереження та розвитку
етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності,
гарантованого здійснення прав усіх осіб української
національності, які постійно проживають на території Республіки
Болгарії, і осіб болгарської національності, які постійно
проживають на території України, згідно з міжнародними стандартами
в цій галузі. Договірні Сторони полегшуватимуть режим
консульського обслуговування і поїздок між обома країнами для
осіб, що належать до згаданих груп, сприятимуть вивченню ними
мови, ознайомленню з культурою, традиціями другої Договірної
Сторони. Кожна із Договірних Сторін полегшуватиме в рамках свого
законодавства заснування і діяльність організацій осіб згаданих
груп, яку вони здійснюють відповідно до положень своїх статутів.
Стаття 10
Договірні Сторони обмінюватимуться інформацією про хід і
напрямки економічних реформ і заохочуватимуть розвиток
взаємовигідного економічного та торговельного співробітництва.
Відповідно до свого чинного національного законодавства вони
забезпечуватимуть сприятливі економічні, правові та фінансові
умови для підприємницької та іншої господарської діяльності на
своїй території юридичних та фізичних осіб другої Договірної
Сторони, стимулюватимуть створення спільних товариств, підприємств
та банків, в тому числі і за участю партнерів із третіх країн,
заохочуватимуть взаємні інвестиції і гарантуватимуть їх захист і
звільнення від подвійного оподаткування. Договірні Сторони обмінюватимуться інформацією і
співробітничатимуть з питань конверсії воєнного виробництва для
цивільних цілей. Питання, пов'язані з економічним та торговельним
співробітництвом, що віднесенні до компетенції відповідних
державних органів, розглядатимуться двосторонньою міжурядовою
комісією з питань економічного, торговельного і науково-технічного
співробітництва, яка покликана допомагати в поглибленні та
вдосконаленні зв'язків у нових економічних умовах і в розробці
практичних заходів щодо реалізації досягнутих угод.
Стаття 11
Договірні Сторони підтримуватимуть і розвиватимуть
співробітництво в галузі енергетики та ресурсозберігаючих
технологій, а також в галузі будівництва та будівельної індустрії.
Стаття 12
Договірні Сторони у відповідності з нормами національного
законодавства та європейськими стандартами розширюватимуть
співробітництво в галузі транспортних комунікацій, включаючи
забезпечення безперешкодного транзиту осіб та вантажів через
територію кожної Договірної Сторони. Сторони вживатимуть заходи для спрощення та прискорення
митного і прикордонного оформлення пасажирських та вантажних
перевезень.
Стаття 13
Договірні Сторони використовуватимуть можливості і
вживатимуть необхідні заходи з метою інтенсифікації
співробітництва в сфері електронної обробки даних,
телекомунікацій, вдосконалення засобів, систем та ліній зв'язку
між ними.
Стаття 14
Договірні Сторони сприятимуть розвиткові співробітництва в
галузі фундаментальних та прикладних наук, сучасної техніки та
технологій, у тому числі в галузі вивчення ядерної енергії і її
використання з урахуванням гарантованої максимальної безпеки і
захисту. Договірні Сторони заохочуватимуть розвиток прямих зв'язків
між Академіями наук, науково-дослідними інститутами,
науково-виробничими об'єднаннями, між вченими і дослідниками обох
країн і сприятимуть у підготовці спеціалістів у різних галузях.
Стаття 15
Договірні Сторони співробітничатимуть у галузі охорони і
покращення стану навколишнього середовища, зокрема у запобіганні
транскордонних забруднень, зменшенні та ліквідації наслідків
великих аварій та стихійних лих, у раціональному та
ресурсозберігаючому використанні природи, розширенні сфери
екологічно чистих виробництв, у здійсненні високоефективних
природозахисних і відновлювальних заходів. Договірні Сторони співробітничатимуть у вирішенні глобальних,
європейських та регіональних екологічних проблем, а також у рамках
багатостороннього співробітництва з питань зменшення забруднення і
збереження чистоти вод басейну Чорного моря і ріки Дунай.
Стаття 16
Договірні Сторони розглядають розвиток традиційних культурних
зв'язків між своїми народами як невід'ємну частину і внесок у
європейську культурну спадщину. На основі відповідних угод та
програм вони розвиватимуть співробітництво в галузі культури,
науки, освіти і засобів масової інформації. Кожна із Договірних Сторін забезпечуватимуть своїм громадянам
широкий доступ до культури, мистецтва, літератури і преси іншої
Договірної Сторони і в цьому відношенні підтримуватиме державні,
громадські та індивідуальні ініціативи. Вони стимулюватимуть
зв'язки на державному, регіональному та місцевому рівнях між
культурними і освітніми установами обох країн, обмін візитами
діячів мистецтв, спеціалістів у галузі культури і освіти,
заохочуватимуть вивчення мови іншої Договірної Сторони, як і
розвиток славістики та її популяризації. Кожна з Договірних Сторін піклуватиметься про збереження на
своїй території пам'яток історії і культури іншої Договірної
Сторони і забезпечуватиме доступ до них. Договірні Сторони сприятимуть виявленню і вивченню архівних
матеріалів, пов'язаних з їх історією.
Стаття 17
Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі
соціального забезпечення, охорони здоров'я, туризму та спорту.
Стаття 18
Договірні Сторони співробітничатимуть і обмінюватимуться
інформацією та досвідом у боротьбі із злочинністю, тероризмом,
незаконною торгівлею наркотиками, наркотичними речовинами та
зброєю, підробкою грошових знаків, державних та інших цінних
паперів, повітряним та морським піратством, контробандою,
включаючи незаконний вивіз культурних, історичних та археологічних
цінностей. Вони взаємодіятимуть також в рамках міжнародних
організацій у цих галузях. Договірні Сторони співпрацюватимуть в галузі права, питань у
сфері консульських зносин і надаватимуть допомогу в цивільних,
кримінальних справах і з адміністративних питань, в тому числі у
вирішенні гуманітарних та соціальних проблем своїх громадян, що
перебувають тимчасово на території другої Договірної Сторони.
Стаття 19
Договірні Сторони при необхідності додатково укладатимуть між
собою угоди з конкретних питань в рамках виконання своїх
зобов'язань, що містяться в цьому Договорі.
Стаття 20
Цей Договір не зачіпає прав і обов'язків Договірних Сторін,
що випливають із чинних міжнародних договорів, укладених кожною із
них з іншими державами.
Стаття 21
Цей Договір укладається строком на 10 років. після закінчення
цього строку дія Договору автоматично продовжуватиметься щоразу на
наступний п'ятирічний період, якщо жодна з Договірних Сторін не
повідомить іншу Договірну Сторону письмово не пізніше ніж за один
рік до закінчення відповідного періоду дії Договору про своє
бажання денонсувати його.
Стаття 22
Цей Договір підлягає реєстрації в Секретаріаті ООН у
відповідності з статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ).
Здійснено в м. Софії "5" жовтня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською і болгарською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Республіку Болгарію
(підпис) (підпис)вгору