Про утворення Національного антидопінгового центру
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.07.20021063
Документ 1063-2002-п, поточна редакція — Редакція від 24.06.2017, підстава - 446-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1063
Київ
Про утворення Національного
антидопінгового центру
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006
N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань
фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінено
словами "Міністерство у справах сім'ї, молоді та
спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }

На виконання Закону України "Про антидопінговий контроль у
спорті" ( 2353-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Національний антидопінговий центр і розмістити
його в приміщенні Спортивного медико-відновного центру
по вул. Велика Васильківська, 55, у м. Києві.
2. Затвердити Положення про Національний антидопінговий центр
(додається).

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

5. Міністерству молоді та спорту здійснювати видатки,
пов'язані з діяльністю Національного антидопінгового центру, за
рахунок коштів, передбачених цьому Міністерству в державному
бюджеті. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1063
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний антидопінговий центр
{ У тексті Положення слова "Держкомспорт" в усіх відмінках
замінено словами "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від
24.06.2006 }

1. Національний антидопінговий центр (далі - Центр) є
спеціалізованою державною установою, що належить до сфери
управління Мінмолодьспорту. Центр утворюється з метою
профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в
спорті. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про антидопінговий контроль у
спорті" ( 1835-19 ), "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ),
Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті
( 952_007 ), ратифікованою Законом України від 3 серпня 2006 р.
N 68-V ( 68-16 ), Антидопінговою конвенцією ( 994_228 ),
ратифікованою Законом України від 15 березня 2001 р. N 2295-III
( 2295-14 ), іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
відповідні правовідносини, та цим Положенням. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від
07.06.2017 }
3. Центр співпрацює з Національним олімпійським комітетом та
Національним комітетом спорту інвалідів, федераціями з видів
спорту, фізкультурно-спортивними товариствами, Спортивним
комітетом, органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, військовими формуваннями та правоохоронними
органами. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
4. Основними завданнями Центру є:
1) організація та здійснення на території України
допінг-контролю у спорті, що включає планування, проведення
тестувань, відбір, зберігання і транспортування допінг-проб,
проведення лабораторного аналізу, дослідження, роботу з
результатами, слухання та апеляції;
2) сплата щорічного внеску України до Всесвітньої
антидопінгової агенції, оплата послуг, пов’язаних з відбором,
транспортуванням та проведенням аналізу допінг-проб в
акредитованих лабораторіях допінг-контролю Всесвітньою
антидопінговою агенцією;
3) затвердження антидопінгових правил;
4) забезпечення дотримання міжнародних стандартів
антидопінгової діяльності;
5) забезпечення організації впровадження антидопінгових
правил;
6) забезпечення проведення досліджень, пов’язаних з
визначенням заборонених речовин;
7) видача дозволів на терапевтичне використання заборонених
речовин;
8) складення щорічного плану тестувань та проведення таких
тестувань;
9) проведення навчання допінг-офіцерів та уповноваження їх на
проведення тестувань;
10) забезпечення моніторингу результатів тестувань та
розслідування порушень антидопінгових правил;
11) провадження інформаційної та просвітницької діяльності
серед суб’єктів спорту;
12) сприяння міжнародному співробітництву між
державами-учасницями та провідними організаціями у сфері боротьби
з допінгом у спорті, зокрема співробітництву із Всесвітнім
антидопінговим агентством;
13) здійснення інших повноважень, визначених Законом України
"Про антидопінговий контроль у спорті" ( 1835-19 ). { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від
07.06.2017 }
5. Центр має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів виконавчої влади, фізкультурно-спортивних товариств,
спортивних федерацій, інших організацій інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати в установленому порядку вчених, спеціалістів
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) до розгляду актуальних питань з антидопінгового
контролю;
3) укладати у разі потреби із спеціалізованими закладами, які
проводять відповідні хіміко-аналітичні дослідження, угоди про
виконання робіт з антидопінгового контролю;
4) надавати платні послуги фізичним та юридичним особам
відповідно до законодавства; { Пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 862
( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }
5) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи,
проводити семінари, тренінги, конференції, форуми, інші заходи з
питань, що належать до його компетенції; { Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
6) співпрацювати з іншими заінтересованими національними
організаціями, агентствами та іншими антидопінговими організаціями
міжнародного рівня. { Пункт 5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
6. Центр очолює директор, який обирається Наглядовою радою
антидопінгового контролю на конкурсних засадах та з яким
укладається контракт на п’ять років. { Абзац перший пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від
24.06.2006; в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від
07.06.2017 }
Директор Центру:
здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Центр завдань,
визначає ступінь відповідальності його працівників;
в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з
посади керівників структурних підрозділів та інших працівників
Центру;
з урахуванням пропозицій Наглядової ради антидопінгового
контролю та Мінмолодьспорту застосовує стимулювання та відзначення
працівників у межах загального кошторису Центру; { Абзац п'ятий
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від
07.06.2017 }
затверджує положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників Центру;
видає в межах своєї компетенції накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх
виконання;
розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого
кошторису витрат;
накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
{ Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
подає Наглядовій раді антидопінгового контролю щорічний звіт
про діяльність Центру; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
призначає заступника (заступників) Центру, головного
бухгалтера та керівника юридичної служби Центру за погодженням з
Мінмолодьспортом; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
7. Нагляд за діяльністю Центру здійснює Наглядова рада
антидопінгового контролю, що діє в межах повноважень, визначених
Законом України "Про антидопінговий контроль у спорті"
( 1835-19 ). { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 946
( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 862 ( 862-2006-п ) від
24.06.2006; в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від
07.06.2017 }
8. У складі Центру в межах граничної чисельності його
працівників утворюється лабораторія антидопінгового контролю.
9. Видатки на утримання Центру здійснюються з державного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
9-1. Структура та штатний розпис Центру затверджується
Мінмолодьспортом з урахуванням пропозицій Наглядової ради
антидопінгового контролю. { Положення доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
10. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.вгору