Документ 1091-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 1091
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1091

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 450; Офіційний вісник України, 2002 р., № 4, ст. 136; 2012 р., № 81, ст. 83):

1) назву і пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується”;

“1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується.”;

2) у Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженому зазначеною постановою:

назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які присутні у складі зворотних вод водокористувачів.”;

у пункті 3:

доповнити пункт після слів “та водних екосистем” словами “, досягнення / підтримання “доброго” екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також “доброго” екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Екологічний стан масиву поверхневих вод визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як “відмінний”, “добрий”, “задовільний”, “поганий” або “дуже поганий.”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод.

Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), скидання яких необхідно нормувати, а також показники та характеристики зворотних вод обов’язково визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих речовин з урахуванням результатів державного моніторингу вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість води водних об’єктів, а також особливостей технології виробництва водокористувача.”;

пункти 5 і 6 виключити;

пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

“7. Вміст забруднюючих речовин у зворотних водах, скидання яких нормується, визначається регулярно (не менш як один раз на квартал) водокористувачами за допомогою інструментально-лабораторних вимірювань, у тому числі автоматизованих засобів, результати яких подаються Держводагентству відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Мінприроди.

8. Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, переглядається та доповнюється за поданням Мінприроди.”;

пункт 9 виключити;

у пункті 12 слова “погодженим з відповідними органами охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “погодженим з обласними, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Розроблені нормативи ГДС забруднюючих речовин подаються водокористувачем органам, уповноваженим видавати дозвіл на спеціальне водокористування, у складі документів, які додаються до заяви для одержання дозволу на спеціальне водокористування.”;

Методичне забезпечення розроблення нормативів  ГДС забруднюючих речовин встановлюється Мінприроди.”;

пункти 14 і 15 виключити;

у пункті 16 “слово “ГДС” замінити словами “ГДС забруднюючих речовин”, а слова “закінчення терміну дії нормативів” виключити;

пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

“17. Водокористувач відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод згідно з переліком основних забруднюючих речовин, скидання яких нормується, а також додаткових забруднюючих речовин (речовин, визначених державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів) та показників і характеристик зворотних вод, визначених розробником нормативів ГДС, забруднюючих речовин, обсягу та витрат зворотних вод та інших необхідних для розрахунків даних.

18. У документах, що входять до складу нормативів ГДС, зазначаються фактичні дані про наявність забруднюючих речовин, що скидаються водокористувачем у водні об’єкти, або таких, концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та плани заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об’єкті.”;

пункт 19 виключити;

у пункті 20 слова “проектів нормативів ГДС” замінити словами “нормативів ГДС забруднюючих речовин”;

3) перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується

1. Азот амонійний.

2. Органічні речовини (за показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та хімічне споживання кисню (ХСК).

3. Завислі речовини.

4. Нафтопродукти.

5. Нітрати.

6. Нітрити.

7. Сульфати.

8. Фосфати.

9. Хлориди.

__________
Примітка.


Також обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура.
Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність).”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 590; 2012 р., № 81, ст. 3283, № 100, ст. 4056; 2016 р., № 4, ст. 239):

1) пункт 3 постанови виключити;

2) доповнити постанову пунктом 5 такого змісту:

“5. Установити, що:

дозволи на спеціальне водокористування, видані до 3 червня 2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним агентством водних ресурсів;

відомості про видачу дозволу на спеціальне водокористування з 1 січня 2019 р. вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.”;

3) у Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженому зазначеною постановою:

пункти 2-6 викласти в такій редакції:

“2. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством (далі - дозвільні органи).

3. Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Дозволи видаються на підставі заяви водокористувача, в якій зазначаються:

найменування органу, що видає дозвіл;

дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);

мета отримання дозволу або реквізити дозволу, який анулюється;

місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну річки, водного об’єкта і його місцезнаходження);

згода на оброблення персональних даних;

підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);

копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

У разі коли показники нормативних розрахунків водокористування і водовідведення, гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами, нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий дозвіл на спеціальне водокористування видається на підставі заяви та документів, які подавалися водокористувачем для отримання попереднього дозволу.

4. Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Дозвільні органи зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви надіслати в електронній формі копії документів щодо обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, а також опису та схем місць забору води та скидання зворотних вод до:

Держгеонадр - у разі використання підземних вод;

МОЗ - у разі використання вод водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Держгеонадра і МОЗ зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання в електронній формі копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.

Порядок обміну документами в електронній формі встановлюється Мінприроди.

Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки Держгеонадр та МОЗ.

У разі ненадання протягом встановленого строку висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що Держгеонадра або МОЗ не заперечує проти видачі такого дозволу.

У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

Подання водокористувачем заяви та відповідних документів, видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

5. У дозволі зазначаються:

1) найменування органу, що його видав;

2) найменування та реквізити водокористувача;

3) назва та код водного об’єкта (джерело водопостачання, приймач зворотних вод), водогосподарської ділянки;

4) ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин у складі зворотних вод;

5) інші характеристики водокористування (передача води, скидання зворотних (стічних) вод, використання води в системах оборотного та повторного водопостачання);

6) умови спеціального водокористування;

7) відомості щодо природоохоронних заходів та строки їх реалізації;

8) строк, на який видано дозвіл.

Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що його видав.

Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються Мінприроди.

6. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) та довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років).

Короткострокове (на три роки) спеціальне водокористування встановлюється у разі:

одержання водокористувачем дозволу на спеціальне водокористування вперше;

скидання стічних вод у водні об’єкти;

введення в експлуатацію після будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення або капітального ремонту об’єктів, на яких провадиться діяльність із забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

наявності умов спеціального водокористування, визначених попереднім дозволом, не виконаних у повному обсязі, проте які можуть бути виконані протягом наступних трьох років;

необхідності досягнення екологічних цілей, визначених планом управління річковим басейном в межах масиву поверхневих вод та/або масиву підземних вод конкретного району річкового басейну, в установлені строки;

дефіциту водних ресурсів у межах відповідної водогосподарської ділянки для року (за даними водогосподарського балансу).

Довгострокове (від трьох до двадцяти п’яти років) - в усіх інших випадках у разі непорушення умов спеціального водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування.”;

у пункті 7 слова “та погодження клопотань” виключити, а слово “здійснюються” замінити словом “здійснюється”;

пункт 8 виключити.

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

1) у позиції “Держводагентство” цифри “114” замінити цифрами “177*******”;

2) доповнити додаток виноскою такого змісту “*******З 1 січня 2018 року.”.

4. Підпункт 3 пункту 4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 71, ст. 1995), викласти в такій редакції:

“3) видає та анулює дозволи на спеціальне водокористування;”.вгору