Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 03.10.20071196
Документ 1196-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.09.2013, підстава - 639-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 жовтня 2007 р. N 1196
Київ
Деякі питання перевезення
радіоактивних матеріалів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 639 ( 639-2013-п ) від 28.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі дозволу на здійснення
міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, що додається.
2. Внести зміни до Положення про порядок здійснення
перевезення радіоактивних матеріалів територією України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1373 ( 1373-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 42, ст. 2771), що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1196
ПОРЯДОК
видачі дозволу на здійснення міжнародних
перевезень радіоактивних матеріалів

1. Цей Порядок визначає процедуру та умови видачі
Держатомрегулювання дозволу на здійснення міжнародних перевезень
радіоактивних матеріалів (далі - дозвіл).
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку мають таке
значення:
країна призначення - країна, до якої ввозяться радіоактивні
матеріали;
компетентний орган - орган, призначений урядом країни, до
якої ввозяться, з території якої вивозяться чи через територію
якої перевозяться радіоактивні матеріали, для здійснення
державного регулювання безпеки перевезення радіоактивних
матеріалів, включаючи видачу дозволів на перевезення.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ), "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ),
Положенні про порядок здійснення перевезення радіоактивних
матеріалів територією України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 ( 1373-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2771).
3. Для видачі дозволу вантажовідправник або вантажоодержувач
радіоактивних матеріалів подає Держатомрегулювання заяву про
видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів (далі -
заява).
У разі подання заяви вантажоодержувачем відповідальність за
безпеку перевезення радіоактивних матеріалів передбачається в
контракті між вантажоодержувачем та вантажовідправником.
4. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку
копії:
ліцензії на провадження відповідної діяльності у сфері
використання ядерної енергії;
контракту, відповідно до якого здійснюється вивезення,
ввезення або транзит радіоактивних матеріалів;
сертифіката, передбаченого правилами безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів МАГАТЕ;
договору страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків їх
перевезення, укладеного відповідно до законодавства, та документа,
що підтверджує сплату страхового внеску, - у разі перевезення
джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів;
договору про обов'язкове страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду, укладеного відповідно до
законодавства, та страхового полісу (страхового сертифіката,
страхового свідоцтва) - у разі перевезення ядерних матеріалів, на
які поширюється дія Віденської конвенції про цивільну
відповідальність за ядерну шкоду ( 995_006 ) від 21 травня
1963 року;
документа, що регламентує первинні оперативні дії у разі
виникнення аварії під час перевезення радіоактивних матеріалів
(аварійна картка);
договору між вантажовідправником або вантажоодержувачем та
перевізником, який має ліцензію на провадження діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів, - у разі відсутності у
вантажовідправника або вантажоодержувача такої ліцензії;
документа, що підтверджує згоду компетентного органу країни
призначення на ввезення джерел іонізуючого випромінювання,
характеристика яких наведена у додатку;
документа, що підтверджує згоду країни призначення на
ввезення ядерних матеріалів або радіоактивних відходів.
5. Заява складається українською мовою за формою,
затвердженою Держатомрегулювання. До складених іноземною мовою
документів, що додаються до заяви, на вимогу Держатомрегулювання
додається їх переклад на українську мову.
6. Держатомрегулювання попередньо розглядає заяву та
документи, що до неї додаються, з метою оцінки відповідності
законодавству заявлених умов перевезення і про факти порушень
повідомляє заявникові протягом десяти робочих днів після
надходження заяви. Остаточний розгляд заяви здійснюється
Держатомрегулювання після усунення заявником виявлених порушень.
Держатомрегулювання надсилає у разі потреби до центральних
органів виконавчої влади запити, зокрема щодо стану залізничних
шляхів або автомобільних доріг, інфраструктури портів, можливості
забезпечити належну охорону вантажу.
7. Дозвіл на ввезення на територію України джерел іонізуючого
випромінювання, характеристика яких наведена у додатку, видається
за умови повернення зазначених джерел після їх використання до
вантажовідправника (виробника), що зазначається в контракті,
відповідно до якого здійснюється ввезення.
8. Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу
приймається протягом 20 робочих днів після надходження заяви до
Держатомрегулювання. Строк прийняття рішення може бути продовжений
до отримання відповіді на запит, надісланий згідно з абзацом
другим пункту 6 цього Порядку.
9. Строк дії дозволу становить три місяці.
10. Дозвіл за встановленою Держатомрегулюванням формою
видається або надсилається заявнику (його уповноваженій особі) не
пізніше ніж за три робочих дні з дня надходження документа, що
підтверджує внесення плати за видачу дозволу.
Оплата видачі дозволу здійснюється в розмірі, передбаченому
переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною
інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і
розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 591 ( 591-2011-п )
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 43, ст. 1742). { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 639 ( 639-2013-п ) від
28.08.2013 }
11. Заявникові може бути відмовлено у видачі дозволу у разі:
виявлення в документах, поданих заявником для видачі дозволу,
недостовірної інформації;
наявності підтверджених відповідними центральними органами
виконавчої влади обставин, що перешкоджають здійсненню безпечного
перевезення радіоактивних матеріалів;
наявності потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями,
збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями,
політичними або громадянськими заворушеннями, страйками,
терористичними актами, діями непереборної сили, в тому числі
природними явищами, які мають винятковий, неминучий,
непередбачуваний характер;
неусунення порушень, виявлених під час попереднього розгляду
заяви та документів відповідно до пункту 6 цього Порядку. { Абзац
п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 639 ( 639-2013-п ) від 28.08.2013 }
12. Рішення про відмову у видачі дозволу із зазначенням
підстав відмови протягом трьох робочих днів після його прийняття
видається або надсилається заявникові.
Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене
заявником у судовому порядку.
13. Продовження строку дії дозволу здійснюється на підставі
заяви, в якій зазначаються причини, з яких не було здійснено
перевезення, зміни в інформації щодо перевезення, відповідно до
якої було видано дозвіл, строк, на який продовжується дія дозволу.
14. Розгляд заяви щодо продовження строку дії дозволу та
прийняття відповідного рішення здійснюються у порядку та у строки,
передбачені для видачі дозволу. Продовження строку дії дозволу
оформляється шляхом внесення змін до дозволу.
15. Контроль за дотриманням умов, визначених у дозволі,
здійснюють органи державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки відповідно до законодавства.
16. Вантажовідправник або вантажоодержувач повідомляє
Держатомрегулювання у триденний строк після прибуття вантажу до
місця призначення про здійснення згідно з дозволом перевезення
радіоактивних матеріалів та дату прибуття вантажу.
17. Держатомрегулювання веде облік виданих дозволів
відповідно до встановленого ним порядку.

Додаток
до Порядку
ХАРАКТЕРИСТИКА
джерела іонізуючого випромінювання

------------------------------------------------------------------- | Джерело іонізуючого |Радіонуклід|Межа активності|Активність, ТБк| | випромінювання | | | | |---------------------+-----------+---------------+---------------| |Радіоізотопні | Sr-90 |максимальна | 2.5E+04 | |термоелектричні | Sr-90 |мінімальна | З.ЗE+02 | |генератори | Sr-90 |типова | 7.4E+02 | | | Pu-238 |максимальна | 1.0E+01 | | | Pu-238 |мінімальна | 1.0E+00 | | | Pu-238 |типова | 1.0E+01 | |---------------------+-----------+---------------+---------------| |Опромінювачі, які | Co-60 |максимальна | 5.6E+05 | |використовуються для | Co-60 |мінімальна | 1.9E+02 | |стерилізації, | Co-60 |типова | 1.5E+05 | |консервації | Cs-137 |максимальна | 1.9E+05 | |продуктів | Cs-137 |мінімальна | 1.9E+02 | | | Cs-137 |типова | 1.1E+05 | |---------------------+-----------+---------------+---------------| |Самоекрановані | Cs-137 |максимальна | 1.6E-03 | |опромінювачі | Cs-137 |мінімальна | 9.3E+01 | | | Cs-137 |типова | 5.6E+03 | | | Co-60 |максимальна | 1.9E+03 | | | Co-60 |мінімальна | 5.6E+01 | | | Co-60 |типова | 9.3E+02 | |---------------------+-----------+---------------+---------------| |Опромінювачі | Cs-137 |максимальна | 4.4E+02 | |крові/тканини | Cs-137 |мінімальна | 3.7E+01 | | | Cs-137 |типова | 2.6E+02 | | | Co-60 |максимальна | 1.1Е+02 | | | Co-60 |мінімальна | 5.6E+01 | | | Co-60 |типова | 8.9E+01 | |---------------------+-----------+---------------+---------------| |Джерела для | Co-60 |максимальна | 3.7E+02 | |багатопроменевої | Co-60 |мінімальна | 1.5E+02 | |терапії | Co-60 |типова | 2.6E+02 | |(гамма-ніж) | | | | |---------------------+-----------+---------------+---------------| |Джерела для | Co-60 |максимальна | 5.6E+02 | |дистанційної | Co-60 |мінімальна | 3.7E+01 | |променевої терапії | Co-60 |типова | 1.5E+02 | | | Cs-137 |максимальна | 5.6E+01 | | | Cs-137 |мінімальна | 1.9E+01 | | | Cs-137 |типова | 1.9E+01 | -------------------------------------------------------------------

_________________
Примітка. Джерела іонізуючого випромінювання, характеристика яких
наведена у цьому додатку, належать до першої категорії
згідно з документом МАГАТЕ N RS-G-1.9 "Категоризація
радіоактивних джерел".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1196
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок здійснення
перевезення радіоактивних матеріалів територією України
( 1373-2004-п )

1. Пункти 4 і 8 викласти у такій редакції:
"4. Перевезення радіоактивних матеріалів залізничним,
морським, річковим, автомобільним і авіаційним транспортом
здійснюється з урахуванням кліматичних та сезонних факторів, які
впливають на безпеку під час перевезення.";
"8. Міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів
здійснюються відповідно до законодавства України, правил
безпечного перевезення радіоактивних матеріалів Міжнародного
агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та міжнародних договорів
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.".
2. Доповнити абзац третій пункту 9 після слів "який
видається" словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України,".
3. В абзаці третьому пункту 10 слова "маршрут та графік руху"
виключити.
4. Доповнити Положення пунктами 12 і 13 такого змісту:
"12. Перевезення через територію України ядерних матеріалів
та радіоактивних відходів не може здійснюватися у разі наявності
потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями, збройними
конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або
громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами,
діями непереборної сили, в тому числі природними явищами, які
мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер.
13. Транзитне перевезення ядерних матеріалів не може
здійснюватися під час проведення в Україні заходів
загальнодержавного значення (національні свята, міжнародні
культурні та спортивні заходи тощо).".вгору