Питання Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
Указ Президента України; Положення від 12.02.2003123/2003
Документ 123/2003, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2006, підстава - 157/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006 }
Питання Національного центру
з питань євроатлантичної інтеграції України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 159/2003 ( 159/2003 ) від 21.02.2003
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
N 364/2004 ( 364/2004 ) від 25.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України (додається).
2. Затвердити персональний склад Національного центру з
питань євроатлантичної інтеграції України (додається).
Дозволити голові Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України в разі потреби вносити зміни до
персонального складу Національного центру.
3. Покласти на голову Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України ГОРБУЛІНА Володимира Павловича
спрямування, координацію діяльності національних координаторів
співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО) та контроль за виконанням покладених на них
функцій.
4. Визначити граничну чисельність працівників апарату
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України у
кількості 18 одиниць.
Установити, що оплата праці, матеріально-побутове
забезпечення і медичне обслуговування працівників апарату
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
здійснюється, виходячи з умов, установлених для працівників
апарату Ради національної безпеки і оборони.
5. Державному управлінню справами вирішити в установленому
порядку питання щодо розміщення апарату Національного центру з
питань євроатлантичної інтеграції України.
6. Голові Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України подати у місячний строк пропозиції щодо
внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього
Указу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 лютого 2003 року
N 123/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 лютого 2003 року N 123/2003
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України
( Назва із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 364/2004 ( 364/2004 ) від 25.03.2004 )

1. Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції
України (далі - Національний центр) є консультативно-дорадчим
органом при Президентові України.
2. Національний центр у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Національного центру є:
підготовка пропозицій у сфері стратегічного планування та
проведення єдиної державної політики з євроатлантичної інтеграції,
опрацювання проектів програм щодо поглиблення євроатлантичного
вектора цієї політики та організація їх виконання;
внесення Президентові України пропозицій щодо координації
здійснення органами виконавчої влади заходів з удосконалення
державного управління та механізму державного регулювання процесу
євроатлантичної інтеграції, а також щодо підвищення ефективності
контролю за діяльністю органів виконавчої влади у цій сфері;
забезпечення постійного моніторингу в сфері створення
передумов для набуття Україною членства в Організації
Північноатлантичного договору (НАТО) та підготовка відповідних
пропозицій Президентові України;
підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів, черговості
та обсягів фінансування основних напрямів розвитку співробітництва
з євроатлантичними структурами;
аналіз законодавства з питань, що належать до його
компетенції, і практики застосування цього законодавства та
підготовка пропозицій щодо його удосконалення;
організація розроблення проектів нормативно-правових актів з
питань розвитку євроатлантичного співробітництва, аналіз виконання
законодавства із зазначених питань.
4. Національний центр відповідно до покладених на нього
завдань:
1) готує пропозиції з питань розширення співробітництва з
євроатлантичними структурами в політичній, оборонній, економічній,
науковій, екологічній та інших сферах;
2) аналізує ефективність державної політики у відносинах з
євроатлантичними структурами та вносить у встановленому порядку
пропозиції щодо її вдосконалення;
3) бере участь у визначенні напрямів діяльності України на
євроатлантичному просторі;
4) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері
євроатлантичної інтеграції;
5) сприяє узгодженості дій органів виконавчої влади у сфері
євроатлантичної інтеграції та здійснює прогнозування впливу такої
діяльності на національну безпеку;
6) узагальнює практику застосування відповідних
нормативно-правових актів та вносить пропозиції щодо їх
удосконалення та усунення невідповідності міжнародним
зобов'язанням України;
7) ініціює та забезпечує розроблення проектів програмних та
інших документів з питань регулювання процесів євроатлантичної
інтеграції України;
8) здійснює моніторинг виконання прийнятих рішень з питань
євроатлантичної інтеграції органами виконавчої влади;
9) готує пропозиції щодо спрямування бюджетних асигнувань та
міжнародної фінансової допомоги на розвиток співробітництва з
євроатлантичними структурами, цільового використання цих
асигнувань для реалізації відповідних заходів;
10) сприяє проведенню наукових досліджень з питань
євроатлантичної інтеграції;
11) вносить у встановленому порядку пропозиції про покладення
на посадових осіб відповідних органів виконавчої влади функцій
національних координаторів за окремими напрямами співробітництва з
євроатлантичними структурами;
12) виконує інші функції в межах своїх повноважень.
5. Національний центр має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, установ і організацій інформацію, матеріали і документи,
необхідні для реалізації покладених на нього завдань;
залучати в установленому порядку фахівців відповідних установ
для розгляду питань, що належать до його компетенції;
утворювати в разі потреби допоміжні робочі органи, експертні
групи.
6. Національний центр очолює голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України.
Голова Національного центру має двох заступників.
До складу Національного центру входять один із заступників
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за
посадою), посадові особи Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ
України, Міністерства оборони України, Міністерства промислової
політики України, Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України,
Міністерства юстиції України, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, Служби безпеки України, а також голови
комітетів Верховної Ради України у закордонних справах, з питань
національної безпеки і оборони (за згодою) та інші особи. ( Абзац
третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004, в редакції Указу
Президента N 364/2004 ( 364/2004 ) від 25.03.2004 )
Персональний склад Національного центру затверджує Президент
України за поданням голови Національного центру.
7. Голова Національного центру:
здійснює керівництво Національним центром;
інформує Президента України про стан і перспективи
євроатлантичної інтеграції, подає на розгляд глави держави
документи з цих питань;
розподіляє обов'язки між заступниками голови Національного
центру;
вносить у разі потреби зміни до персонального складу
Національного центру;
скликає засідання Національного центру та головує на них;
затверджує структуру та штатну чисельність апарату
Національного центру;
затверджує персональний склад допоміжних робочих органів,
експертних груп та, в разі потреби, положення про такі органи і
групи.
8. Формою роботи Національного центру є засідання, які
проводяться щомісяця.
Засідання Національного центру є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини його складу.
9. За результатами розгляду питань Національний центр ухвалює
рішення, які мають рекомендаційний характер.
Рішення Національного центру вважається прийнятим, якщо за
нього проголосували більшість його членів.
Рішення Національного центру оформлюються протоколом.
10. Для інформаційного, експертного та іншого забезпечення
діяльності Національного центру утворюється апарат, який
підпорядкований голові Національного центру.
Апарат Національного центру очолюється його керівником, який
за посадою є секретарем Національного центру.
Гранична чисельність працівників апарату Національного центру
визначається Президентом України за поданням голови Національного
центру.
Структура та штатна чисельність апарату Національного центру
затверджується головою Національного центру.
Керівника та працівників апарату Національного центру
призначає на посади та звільняє з посад Глава Адміністрації
Президента України за поданням Голови Національного центру.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 159/2003
( 159/2003 ) від 21.02.2003 )
11. Фінансове забезпечення діяльності Національного центру
здійснюється Державним управлінням справами.
12. Національний центр має бланк зі своїм найменуванням.
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 лютого 2003 року N 123/2003
СКЛАД
Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції

ГОРБУЛІН - помічник Президента України з питань Володимир Павлович національної безпеки, голова
Національного центру
ПИРОЖКОВ - заступник Секретаря Ради національної Сергій Іванович безпеки і оборони України - директор
Національного інституту проблем
міжнародної безпеки, заступник голови
Національного центру
ГОЛОПАТЮК - начальник управління євроатлантичного Леонід Станіславович співробітництва Генерального штабу
Збройних Сил України
ЗАЄЦЬ - перший заступник Міністра юстиції Анатолій Павлович України - керівник апарату
КАЗАКОВ - перший заступник Міністра промислової Валерій Петрович політики України
КРЮЧКОВ - Голова Комітету Верховної Ради Георгій Корнійович України з питань національної безпеки
і оборони (за згодою)
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів України Анатолій Іванович
ПАВЛЮК - заступник Голови Державного комітету Віктор Никифорович телебачення і радіомовлення України
ПЯТНИЦЬКИЙ - перший заступник Міністра економіки та з
Валерій Тезійович питань європейської інтеграції України
СИНЯНСЬКИЙ - директор Департаменту розвідки Служби Олег Григорович безпеки України
СТАШЕВСЬКИЙ - Голова Комітету Верховної Ради України у
Станіслав Телісфорович закордонних справах (за згодою)
СТЕПАНОВ - керівник апарату Національного центру,
Віталій Пантелеймонович секретар Національного центру
ТИМОФЄЄВ - заступник Міністра оборони України Ігор Володимирович
ЧУЧКОВСЬКИЙ - перший заступник Міністра України з Вячеслав Миколайович питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
ШАМШУР - заступник Міністра закордонних справ Олег Владиславович України.
( Склад в редакції Указу Президента N 364/2004 ( 364/2004 ) від
25.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору