Про нештатних (почесних) консулів України
Указ Президента України; Положення від 17.02.1997150/97
Документ 150/97, поточна редакція — Прийняття від 17.02.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про нештатних (почесних) консулів України

З метою дальшого розвитку правових засад діяльності нештатних
(почесних) консулів України п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про нештатних (почесних) консулів
України (додається).
2. Внести зміни до Консульського статуту України,
затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року
N 127 ( 127/94 ), виклавши статті 93 і 94 у такій редакції:
"Стаття 93
Нештатні (почесні) консули не повинні перебувати на державній
службі в Україні.
Стаття 94
Діяльність нештатних (почесних) консулів України здійснюється
відповідно до Положення про нештатних (почесних) консулів
України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 1997 року
N 150/97
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 лютого 1997 року N 150/97
ПОЛОЖЕННЯ
про нештатних (почесних) консулів України

1. Виходячи з положень Віденської конвенції про консульські
зносини від 24 квітня 1963 ( 995_047) року та відповідно до
Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента
України від 2 квітня 1994 року N 127 ( 127/94 ), виконання
окремих консульських функцій може бути доручено Міністерством
закордонних справ України за погодженням з державою перебування
нештатним (почесним) консулам України (далі - почесні консули).
2. Почесними консулами можуть бути громадяни України,
іноземні громадяни, які займають помітне становище в суспільстві
держави перебування і мають необхідні особисті якості, бездоганну
репутацію, добре знають особливості державного, політичного та
суспільного устрою держави перебування, мають вагомий суспільний
статус та сталі контакти з представниками урядових, ділових та
громадських кіл держави перебування, орієнтуються в законодавстві.
3. Основними функціями почесних консулів є: захист у державі перебування інтересів України, громадян
України, її юридичних осіб у межах, що допускаються міжнародним
правом; сприяння розвитку торговельних, економічних, культурних та
наукових зв'язків між Україною та державою перебування, розвитку
дружніх відносин між ними іншими шляхами відповідно до положень
Віденської конвенції про консульські зносини; з'ясування усіма законними засобами умов та подій у
торговельному, економічному, культурному та науковому житті
держави перебування, повідомлення про них у встановленому цим
Положенням порядку Уряду України в особі Міністра закордонних
справ України, а також надання відомостей заінтересованим особам; надання допомоги та сприяння громадянам України, її юридичним
особам.
4. Почесні консули під час виконання консульських функцій
керуються Віденською конвенцією про консульські зносини,
законодавством України, законодавством держави перебування,
міжнародними договорами України, міжнародними звичаями, а також
цим Положенням. Переваги, привілеї та імунітети почесних консулів
визначаються відповідно до Віденської конвенції про консульські
зносини.
5. Вирішення питання про доцільність призначення почесних
консулів у тих чи інших державах є виключною компетенцією
Міністерства закордонних справ України. Призначення почесних консулів здійснює Міністр закордонних
справ України.
6. Питання про призначення почесних консулів порушують та
пропозиції щодо їх кандидатур вносять до Міністерства закордонних
справ України глави дипломатичних представництв України, штатних
консульських установ України у державах перебування, а у державах,
де немає дипломатичних представництв України, штатних консульських
установ України, - керівники відповідних структурних підрозділів
Міністерства закордонних справ України. Питання про призначення
почесного консула може бути порушено особою, яка претендує на
призначення її почесним консулом. У кожному окремому випадку необхідність призначення почесного
консула має детально обгрунтовуватись. Оформлення документів, пов'язаних з призначенням почесного
консула, здійснює Міністерство закордонних справ України. Погодження з державою перебування питань щодо призначення
почесних консулів здійснюється дипломатичними каналами.
7. Під час призначення почесному консулові видається
документ, який має форму патента, що засвідчує його посаду. У
консульському патенті вказується повне ім'я, прізвище,
громадянство почесного консула, клас, до якого він належить,
консульський округ і місцезнаходження консульської установи. Консульський патент почесного консула підписується Міністром
закордонних справ України і керівником Консульського управління
Міністерства закордонних справ України та засвідчується гербовою
печаткою.
8. Консульський округ, що відводиться почесному консулові для
виконання консульських функцій, визначається Міністерством
закордонних справ України за погодженням з державою перебування.
9. З особою, яка призначається почесним консулом,
Міністерство закордонних справ України укладає угоду про
консульські функції, виконання яких доручається почесному
консулові, та обов'язки почесного консула, що виникають у зв'язку
з виконанням ним таких функцій. Типову угоду про консульські функції, виконання яких
доручається почесним консулам України, та про обов'язки почесних
консулів України затверджує Кабінет Міністрів України.
10. Почесний консул приступає до виконання своїх функцій
після одержання дозволу (екзекватури) держави перебування. Про дату видачі почесному консулові екзекватури глава
відповідного дипломатичного представництва України, штатної
консульської установи України у державі перебування, а у державах,
де немає дипломатичних представництв України, штатних консульських
установ України, - безпосередньо почесний консул повідомляє
Міністерство закордонних справ України.
11. Почесні консули виконують покладені на них функції
особисто і не можуть передавати їх іншим особам.
12. Загальне керівництво діяльністю почесних консулів
здійснює Міністр закордонних справ України. Під час здійснення своїх функцій почесний консул
підпорядковується главі дипломатичного представництва України,
штатної консульської установи України у державі перебування, а у
державах, де немає дипломатичних представництв України, штатних
консульських установ України, - безпосередньо Міністерству
закордонних справ України.
13. Почесні консули можуть займатися будь-якою професійною
або підприємницькою діяльністю, якщо це не суперечить
законодавству держави перебування, загальновизнаним нормам
міжнародного права. Вони не повинні перебувати на державній службі
в Україні та у державі перебування чи брати активну участь у
політичному житті.
14. Почесні консули повинні постійно проживати на території
свого консульського округу протягом строку виконання ними
консульських функцій.
15. Почесні консули зобов'язані не менш як раз на рік
проводити об'їзд свого консульського округу.
16. Почесні консули організовують діловодство, а також
формують консульський архів та забезпечують його належне
зберігання відповідно до вимог, визначених Міністерством
закордонних справ України.
17. У разі покладення на почесних консулів консульських
функцій щодо консульських дій, за вчинення яких законодавство
України передбачає справляння консульського збору, почесні консули
справляють такий збір у встановленому порядку відповідно до Тарифу
консульського збору України. Порядок використання, переказу сум справлених консульських
зборів визначає Міністерство закордонних справ України. Почесні консули подають звіт про суми справлених консульських
зборів главі дипломатичного представництва України, штатної
консульської установи України у державі перебування, а у державах,
де немає дипломатичних представництв України, штатних консульських
установ України, - Міністерству закордонних справ України.
18. Почесні консули зносяться у зв'язку з виконанням ними
консульських функцій з українськими та іноземними установами і
організаціями, приватними особами, які знаходяться за межами їх
консульського округу, за погодженням з главою дипломатичного
представництва України, штатної консульської установи України у
державі перебування, а у державах, де немає дипломатичних
представництв України, штатних консульських установ України, -
Міністерством закордонних справ України. Почесні консули зносяться з Міністерством закордонних справ
України через главу дипломатичного представництва України, штатної
консульської установи України у державі перебування, а у державах,
де немає дипломатичних представництв України, штатних консульських
установ України, - безпосередньо з Міністерством закордонних справ
України.
19. Почесні консули використовують консульську
кореспонденцію, а також книги та офіційні видання, що надаються їм
Міністерством закордонних справ України, лише для виконання ними
консульських функцій. У виняткових випадках консульська
кореспонденція почесних консулів України може бути опублікована чи
передана третім особам за наявності особливого дозволу
Міністерства закордонних справ України.
20. Почесні консули подають до 15 грудня поточного року
главам відповідних дипломатичних представництв України, штатних
консульських установ України у державах перебування, а у державах,
де немає дипломатичних представництв України, штатних консульських
установ України, - безпосередньо Міністерству закордонних справ
України звіт про консульську діяльність.
21. Дії почесних консулів може бути оскаржено главі
дипломатичного представництва України, штатної консульської
установи України у державі перебування, а у державах, де немає
дипломатичних представництв України, штатних консульських установ
України, - безпосередньо Міністерству закордонних справ України.
22. У разі якщо почесні консули з будь-яких причин не можуть
тимчасово виконувати свої функції, вони зобов'язані поінформувати
(по можливості завчасно) про це главу дипломатичного
представництва України, штатної консульської установи України у
державі перебування, а у державах, де немає дипломатичних
представництв України, штатних консульських установ України, -
Міністерство закордонних справ України.
23. Рішення про звільнення почесних консулів приймає Міністр
закордонних справ України.
24. Почесні консули припиняють свої функції: після повідомлення держави перебування щодо прийнятого
Міністром закордонних справ України, в тому числі на підставі
заяви почесного консула, рішення про припинення їх функцій; у разі анулювання екзекватури; після повідомлення державою перебування Міністерства
закордонних справ України про те, що держава перебування перестала
вважати його почесним консулом. Міністерство закордонних справ України повідомляє державу
перебування про припинення виконання почесними консулами
покладених на них функцій.
25. Після припинення виконання почесним консулом консульських
функцій він зобов'язаний передати главі дипломатичного
представництва України, штатної консульської установи України у
державі перебування, а у державах, де немає дипломатичних
представництв України, штатних консульських установ України, -
уповноваженому представникові Міністерства закордонних справ
України всю консульську кореспонденцію, архів, книги, офіційні
видання, печатки, штампи, а також інше майно, придбане за рахунок
надходжень від справляння консульських зборів.

Глава Адміністрації Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору