Про Регламент Верховної Ради України
Закон України; Регламент від 10.02.20101861-VI
Документ 1861-VI, попередня редакція — Редакція від 02.12.2012, підстава - 5463-VI
( Остання подія — Редакція, відбудеться 16.07.2021, підстава - 2704-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     3. У  законопроекті  про  надання  згоди  на   обов'язковість 
міжнародного договору України зазначаються порядок та умови
набрання чинності міжнародним договором на території України
відповідно до положень цього міжнародного договору та Віденської
конвенції про право міжнародних договорів ( 995_118 ) від
23 травня 1969 року.
4. На підставі закону про надання згоди на обов'язковість
міжнародного договору України Голова Верховної Ради України
підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом
Міністра закордонних справ України, якщо договором передбачений
обмін такими грамотами.
Стаття 201. Внесення пропозицій щодо застережень до
міжнародних договорів України
1. Пропозиції щодо застережень до міжнародних договорів
України (крім двосторонніх договорів) вносяться народними
депутатами у порядку, передбаченому цим Регламентом для внесення
пропозицій до законопроектів.
Стаття 202. Денонсація міжнародних договорів України
{ Частина перша статті 202 втратила чинність, як така, що є
неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 12-рп/2012 ( v012p710-12 ) від 30.05.2012 }
1. Законопроекти про денонсацію міжнародного договору України
вносять на розгляд Верховної Ради Президент України та Кабінет
Міністрів України. { Частина перша статті 202 в редакції Закону N 4308-VI ( 4308-17 )
від 11.01.2012 }
2. Верховна Рада приймає рішення про денонсацію міжнародного
договору України, згода на обов'язковість якого була надана
Верховною Радою на виконання її повноважень, встановлених частиною
першою статті 9, пунктами 5 і 32 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
3. Законопроект про денонсацію міжнародного договору України
вноситься на розгляд Верховної Ради разом з документами,
передбаченими Законом України "Про міжнародні договори України"
( 1906-15 ) та цим Регламентом, і проектами актів, прийняття яких
зумовлюється денонсацією відповідних міжнародних договорів
України, і розглядається за процедурою, передбаченою цим
Регламентом, з урахуванням особливостей, визначених у цій главі.
Стаття 203. Оприлюднення міжнародних договорів України
1. Міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких
законом надана Верховною Радою, публікуються українською мовою в
офіційних друкованих виданнях України.
Стаття 204. Офіційні делегації Верховної Ради
1. Верховна Рада щорічно ухвалює план співробітництва з
парламентами іноземних держав. Проект плану готує комітет, до
предмета відання якого належать питання засад зовнішньої політики,
з урахуванням пропозицій Голови Верховної Ради України, комітетів
та депутатських фракцій (депутатських груп). { Частина перша статті 204 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
2. Офіційні парламентські делегації України в строк до 15
днів після закінчення візиту до іноземної держави подають
Верховній Раді звіт про його підсумки, що надається народним
депутатам.
Глава 33
ПРИЗНАЧЕННЯ ЧИ ОБРАННЯ НА ПОСАДИ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД,
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ЧИ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ,
ВИСЛОВЛЕННЯ НЕДОВІРИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРОВІ УКРАЇНИ
У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ { Назва глави 33 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 205. Надання згоди на призначення Президентом України
Прем'єр-міністра України
1. Подання Президента України про надання Верховною Радою
згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України
подається до Верховної Ради письмово і розглядається у Верховній
Раді відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ) та цього
Регламенту.
2. З письмовим поданням про надання згоди на призначення
Прем'єр-міністра України до Верховної Ради одночасно подаються
такі відомості: про громадянство; про освіту; про трудову
діяльність; автобіографія; декларація про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою,
встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ); відомості про перебування у складі
керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації,
що має на меті одержання прибутку, а також відомості про судимість
кандидата. Усі відомості подаються державною мовою і власноручно
підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України. На
вимогу Верховної Ради надаються також інші документи. { Частина друга статті 205 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
3. Верховна Рада розглядає подання Президента України про
надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України не
пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня внесення такого подання до
Верховної Ради. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за
пропозицією депутатських фракцій (депутатських груп) до розгляду
питання на пленарному засіданні Верховної Ради зустрічається з
депутатськими фракціями (депутатськими групами) та відповідає на
їхні запитання. Кандидатура Прем'єр-міністра України попередньо
розглядається на засіданні комітету, до предмета відання якого
належить таке питання, який надає Верховній Раді своє рішення не
пізніше ніж у чотириденний строк з дня внесення відповідного
подання Президентом України.
4. Під час розгляду питання про надання згоди на призначення
на посаду Прем'єр-міністра України у пленарному засіданні
Верховної Ради бере участь Президент України.
5. На обговорення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра
України Верховною Радою відводиться до однієї години часу, в тому
числі для доповіді кандидата на цю посаду - до 20 хвилин.
6. За процедурним рішенням Верховної Ради час для обговорення
кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України може бути
збільшений.
7. Після представлення кандидат на посаду Прем'єр-міністра
України виступає з доповіддю про основні напрями майбутньої
діяльності Кабінету Міністрів України, відповідає на запитання
народних депутатів.
8. В обговоренні кандидатур на посаду Прем'єр-міністра
України беруть участь представники депутатських фракцій
(депутатських груп), представники комітетів (у разі їх створення),
народні депутати.
9. Надання згоди на призначення кандидата на посаду
Прем'єр-міністра України здійснюється Верховною Радою відкритим
поіменним голосуванням.
10. Рішення про надання згоди на призначення кандидата на
посаду Прем'єр-міністра України вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більше половини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
11. Рішення про надання згоди на призначення на посаду
Прем'єр-міністра України оформляється постановою Верховної Ради.
{ Стаття 205 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }

{ Статтю 206 виключено на підставі Закону N 2600-VI
( 2600-17 ) від 08.10.2010 }

Стаття 207. Порядок призначення на посаду та звільнення з
посади за поданням Президента України Голови
Національного банку України
1. Питання про призначення на посаду та звільнення з посади
Голови Національного банку України розглядається Верховною Радою
згідно з пунктом 18 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) за поданням Президента України, яке оголошує
уповноважена ним особа. Стосовно кандидата на посаду Голови
Національного банку України подаються відомості, зазначені в
частині другій статті 205 цього Регламенту.
2. Комітет, до предмета відання якого належить таке питання,
готує відповідне рішення та має право на виступ свого представника
за результатами розгляду в комітеті питання про призначення на
посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України
за поданням Президента України.
3. Про призначення на посаду чи звільнення з посади Голови
Національного банку України після обговорення кандидатури (або
результатів діяльності) Верховна Рада відкритим голосуванням
приймає рішення, яке оформляється відповідною постановою Верховної
Ради. { Стаття 207 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 208. Порядок призначення на посади та звільнення з
посад Голови Рахункової палати, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, суддів
Конституційного Суду України та призначення
членів Вищої ради юстиції
1. Відповідно до пунктів 16, 17, 26 частини першої статті 85
та частини другої статті 131 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада призначає на посади і звільняє з посад Голову
Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, суддів Конституційного Суду України, призначає членів
Вищої ради юстиції.
2. Кандидатури на посади, зазначені у частині першій цієї
статті, пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з
дотриманням вимог законів України "Про Рахункову палату"
( 315/96-ВР ), "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини" ( 776/97-ВР ), "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).
3. Комітети, до предмета відання яких належать відповідні
питання, подають свої рішення щодо кандидатів на посади Голови
Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради
юстиції. Рішення комітетів та відомості про кандидата на посаду
Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, суддів Конституційного Суду України та членів Вищої
ради юстиції, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про
кандидата на відповідну посаду (частина друга статті 205 цього
Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні
до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга
статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України"
не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посади, зазначені у частині
першій цієї статті, проводиться в порядку, передбаченому частиною
восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посад зазначених у частині першій цієї статті
осіб (крім суддів Конституційного Суду України та членів Вищої
ради юстиції) здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної
Ради України за наявності рішень відповідних комітетів. { Частина шоста статті 208 в редакції Закону N 5474-VI ( 5474-17 )
від 06.11.2012 }
7. Голосування щодо призначення на посади осіб, зазначених у
частині першій цієї статті, здійснюється Верховною Радою таємно
шляхом подачі бюлетенів, а звільнення з посад таких осіб
здійснюється відкритим голосуванням, крім Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, щодо якого проводиться таємне
голосування шляхом подачі бюлетенів відповідно до Закону України
"Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"
( 776/97-ВР ). За результатами голосування оформляється відповідна
постанова Верховної Ради. { Стаття 208 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 209. Порядок призначення на посади та припинення
повноважень за поданням Президента України членів
Центральної виборчої комісії
1. Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) питання про призначення на
посади та припинення повноважень членів Центральної виборчої
комісії розглядається за поданням Президента України з дотриманням
вимог щодо відомостей про кандидатів на посади (частина друга
статті 205 цього Регламенту), яке представляє на пленарному
засіданні Верховної Ради уповноважений Президентом України
представник.
2. Кандидати на посади членів Центральної виборчої комісії
відповідають на запитання представників депутатських фракцій
(депутатських груп), народних депутатів. { Частина друга статті 209 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
3. Призначення на посади членів Центральної виборчої комісії
здійснюється відкритим голосуванням по кожній кандидатурі окремо.
Призначеним на посаду члена Центральної виборчої комісії
вважається той кандидат на посаду, який підтриманий більшістю
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради.
4. У разі якщо кандидати на посади членів Центральної
виборчої комісії не отримали необхідної для призначення кількості
голосів народних депутатів, Верховна Рада пропонує Президенту
України внести подання стосовно нових кандидатів на такі посади.
5. Питання про припинення повноважень членів Центральної
виборчої комісії розглядається Верховною Радою за письмовим
поданням Президента України, яке представляє на пленарному
засіданні Верховної Ради уповноважений ним представник.
Відповідним кандидатам на посаду члена Центральної виборчої
комісії надається слово для виступу і відповідей на запитання від
депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів. { Частина п'ята статті 209 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
6. Комітет, до предмета відання якого належить це питання і
який підготував рішення щодо запропонованих Президентом України
кандидатур на посаду члена Центральної виборчої комісії, має право
на виступ свого представника під час розгляду Верховною Радою
питання про призначення на посади чи припинення повноважень членів
Центральної виборчої комісії.
7. Повноваження члена Центральної виборчої комісії вважаються
припиненими, якщо відкритим поіменним голосуванням за таке рішення
проголосувало більше половини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення щодо призначення на посаду чи припинення
повноважень членів Центральної виборчої комісії оформляються
відповідною постановою Верховної Ради. { Стаття 209 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 210. Порядок призначення на посади та звільнення з
посад членів Рахункової палати, членів Ради
Національного банку України, членів Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
1. Відповідно до пунктів 16, 19, 20 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада призначає на
посади та звільняє з посад членів Рахункової палати, половину
складу Ради Національного банку України, призначає половину складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у
порядку, передбаченому статтею 208 цього Регламенту, та з
урахуванням особливостей, зазначених у законах України "Про
Рахункову палату" ( 315/96-ВР ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та у цій статті.
2. Верховна Рада приймає рішення про призначення на посади та
звільнення з посад осіб, зазначених у частині першій цієї статті
(крім членів Рахункової палати), відкритим голосуванням більшістю
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради, про що оформляється відповідна постанова Верховної Ради. { Стаття 210 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 211. Надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад Президентом України Голови
Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України
1. Відповідно до пункту 24 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада розглядає питання
про надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад
Президентом України Голови Антимонопольного комітету України,
Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України.
2. З письмовим поданням про надання згоди на призначення на
посади Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України до Верховної Ради одночасно подаються
офіційні відомості про кандидата на посаду (частина друга
статті 205 цього Регламенту).
3. Комітети, до предмета відання яких належать ці питання,
готують і подають свої рішення щодо запропонованих кандидатур на
посади Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України.
4. Подання Президента України до Верховної Ради щодо надання
згоди на призначення запропонованих ним кандидатів на посади та
звільнення їх з посад представляє уповноважена ним особа. Під час
розгляду питання про призначення на посади кандидатам надається
можливість відповісти на запитання від депутатських фракцій
(депутатських груп), народних депутатів. { Частина четверта статті 211 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
5. Комітети, які попередньо розглянули кандидатури на посади
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного
майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, відповідно до предметів їх відання мають
право на виступ свого представника під час розгляду Верховною
Радою питання про надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад зазначених осіб.
6. У разі розгляду питання про надання згоди на звільнення з
посади особі, яку пропонується звільнити, надається слово для
виступу та відповідей на запитання представників депутатських
фракцій (депутатських груп), народних депутатів. { Частина шоста статті 211 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
7. Рішення про надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад Голови Антимонопольного комітету України,
Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України вважається прийнятим, якщо
відкритим голосуванням за це проголосувало більше половини
народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, і
оформляється відповідною постановою Верховної Ради. { Стаття 211 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 212. Порядок надання згоди на призначення на посаду
Президентом України Генерального прокурора
України
1. Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада розглядає питання
про надання згоди на призначення на посаду Президентом України
Генерального прокурора України.
2. Президент України подає до Верховної Ради письмове подання
про надання згоди на призначення на посаду Генерального прокурора
України разом з відомостями про кандидата на посаду (частина друга
статті 205 цього Регламенту).
3. Верховна Рада розглядає подання Президента України не
пізніше ніж через 10 днів після дня надходження цього подання до
Верховної Ради.
4. Під час розгляду питання про надання згоди на призначення
на посаду Генерального прокурора України у пленарному засіданні
Верховної Ради бере участь Президент України.
5. Кандидату на посаду Генерального прокурора України
надається можливість відповісти на запитання представників
депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів. Час
для обговорення кандидатури на посаду Генерального прокурора
України та відповідей на запитання визначається Верховною Радою і
повинен становити не менше однієї години. { Частина п'ята статті 212 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
6. Комітет, до предмета відання якого належить питання
попереднього розгляду кандидатури на посаду Генерального прокурора
України, готує відповідне рішення та має право на виступ свого
представника під час розгляду Верховною Радою питання про надання
згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України.
7. Рішення про надання згоди Верховної Ради на призначення на
посаду Президентом України Генерального прокурора України
приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів
народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення про надання згоди на призначення на посаду
Президентом України Генерального прокурора України оформляється
відповідною постановою Верховної Ради. { Стаття 212 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 213. Висловлення недовіри Генеральному прокуророві
України
1. Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада може висловити
недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його
відставку з посади.
2. Питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві
України включається до порядку денного сесії Верховної Ради за
пропозицією не менш як третини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їхніми
підписами, і за яку проголосувало більше половини народних
депутатів від конституційного складу Верховної Ради. До включення
питання до порядку денного сесії Верховної Ради підписи народних
депутатів можуть бути відкликані. { Частина друга статті 213 в редакції Закону N 5474-VI ( 5474-17 )
від 06.11.2012 }
3. Розгляд питання про висловлення недовіри Генеральному
прокуророві України включає:
1) доповідь від ініціаторів внесення пропозиції про розгляд
цього питання та відповіді доповідача на запитання представників
депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів - до
30 хвилин; { Пункт 1 частини третьої статті 213 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
2) співдоповідь від головного комітету, якому доручено
підготувати питання до розгляду, та відповіді співдоповідача на
запитання - до 20 хвилин;
3) виступ Генерального прокурора України та його відповіді на
запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп),
народних депутатів - до 30 хвилин; { Пункт 3 частини третьої статті 213 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
4) обговорення пропозиції про висловлення недовіри
Генеральному прокуророві України, яке проводиться протягом часу,
визначеного Верховною Радою.
4. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної
Ради Генеральному прокуророві України здійснюється відкритим
поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його
відставку з посади. { Стаття 213 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 214. Порядок розгляду питань про обрання суддів
Верховною Радою безстроково
1. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85,
статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) Верховна Рада обирає
суддів безстроково.
2. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 88 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) підготовку питань про обрання суддів
Верховною Радою безстроково до розгляду на пленарних засіданнях
Верховної Ради організовує Голова Верховної Ради України, а в разі
його відсутності - Перший заступник чи заступник Голови Верховної
Ради України.
3. Питання про обрання судді безстроково включається до
тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради,
найближчого до дня надходження подання Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України щодо обрання на посаду судді безстроково.
{ Статтю 214 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 4874-VI ( 4874-17 ) від 05.06.2012 }
4. Постанова Верховної Ради про обрання судді безстроково,
яка прийнята до закінчення п'ятирічного строку перебування особи
на посаді судді (положення постанови про обрання такої особи - у
разі якщо постанова про обрання суддів прийнята щодо кількох
кандидатів), набирає чинності відповідно до цього Регламенту та
вводиться в дію з дня, наступного за днем закінчення п'ятирічного
строку перебування особи на посаді судді. { Статтю 214 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 4874-VI ( 4874-17 ) від 05.06.2012 }
{ Стаття 214 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 215. Порядок розгляду питань про переведення судді,
обраного безстроково, до іншого суду Верховною
Радою
1. Розгляд питань про переведення судді, обраного
безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або
до суду іншої спеціалізації, та прийняття рішень з цих питань
здійснюється Верховною Радою з дотриманням порядку, встановленого
Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) та
цим Регламентом для обрання судді безстроково. { Стаття 215 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Стаття 216. Звільнення з посад суддів Конституційного Суду
України та суддів, обраних безстроково
1. Верховна Рада звільняє з посад суддів Конституційного Суду
України та суддів, обраних безстроково, відповідно до частин
п'ятої, шостої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) та Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ).
2. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 88 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) підготовку питань про звільнення з посад
суддів Конституційного Суду України та суддів, обраних Верховною
Радою безстроково, до розгляду на пленарних засіданнях Верховної
Ради організовує Голова Верховної Ради України, а в разі його
відсутності - Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради
України. { Стаття 216 в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від
08.10.2010 }
Глава 34
ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ ПРИСЯГИ УПОВНОВАЖЕНИМ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ,
ЧЛЕНАМИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ,
СУДДЯМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ,
ЧЛЕНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
Стаття 217. Порядок складення присяги перед Верховною Радою
1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени
Вищої ради юстиції, судді Конституційного Суду України, члени
Центральної виборчої комісії складають присягу перед Верховною
Радою у строки і за текстом, що визначені відповідно законами
України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"
( 776/97-ВР ), "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ). Складення присяги здійснюється зазначеними
особами особисто на пленарному засіданні Верховної Ради.
2. Питання про складення присяги особами, зазначеними у
частині першій цієї статті, включається до порядку денного сесії
Верховної Ради без прийняття Верховною Радою відповідного рішення.
3. Комітет, до предмета відання якого належить таке питання,
подає до Верховної Ради пропозицію про дату, час та процедуру
складення присяги відповідною особою. Така пропозиція має бути
внесена протягом тижня з дня надходження до цього комітету
матеріалів стосовно призначеної особи.
4. У разі неприйняття комітетом у зазначений термін
відповідного рішення або нерозгляду поданих до комітету
відповідних матеріалів питання про складення присяги особами,
зазначеними у частині першій цієї статті, включається до порядку
денного сесії Верховної Ради не пізніше двох тижнів після їх
надходження до Верховної Ради.
5. Особа, відповідно призначена, обрана на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, члена Вищої
ради юстиції, члена Центральної виборчої комісії, складає присягу
не пізніше одного місяця з дня її призначення чи обрання на цю
посаду.
6. Особа, відповідно призначена, обрана на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, члена Вищої
ради юстиції, судді Конституційного Суду України, члена
Центральної виборчої комісії, після її представлення головуючим на
пленарному засіданні Верховної Ради зачитує на трибуні текст
присяги.
7. У разі якщо на момент складення присяги відповідною особою
від неї надійде заява про відмову від складення присяги або
виникнуть інші передбачені законом підстави, що унеможливлюють її
вступ на відповідну посаду, комітет, до предмета відання якого
належить це питання, подає на розгляд Верховної Ради відповідну
пропозицію.
8. У разі відсутності на пленарному засіданні Верховної Ради
посадових осіб, присутність яких під час складення присяги
особами, зазначеними у частині першій цієї статті, передбачена
законом, складення присяги не проводиться.
Глава 35
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗГОДУ НА ПРИТЯГНЕННЯ
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
ЗАТРИМАННЯ ЧИ АРЕШТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ,
ЗАТРИМАННЯ ЧИ АРЕШТ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ,
СУДДІ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
Стаття 218. Внесення подання про надання згоди на притягнення
до кримінальної відповідальності, затримання чи
арешт
1. Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада надає згоду на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного
депутата; відповідно до частини третьої статті 126, статті 149
Конституції України ( 254к/96-ВР ) - на затримання чи арешт судді
Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції.
2. Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт народного депутата,
затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду
загальної юрисдикції ініціюється відповідно прокурором і судовими
органами. При цьому щодо кожного виду запобіжного заходу подається
окреме подання. Подання щодо народного депутата повинно бути
підтримано і внесено до Верховної Ради Генеральним прокурором
України, а подання щодо судді суду загальної юрисдикції, судді
Конституційного Суду України - Головою Верховного Суду України. { Частина друга статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
3. Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт народного депутата,
затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, судді
Конституційного Суду України повинно бути вмотивованим і
достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт
вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного
діяння, визначеного Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ). У
поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке обґрунтування
необхідності затримання чи арешту.
4. Подання, що не відповідає вимогам цієї статті, Голова
Верховної Ради України повертає відповідно Генеральному
прокуророві України або Голові Верховного Суду України, про що
повідомляє Верховну Раду на найближчому пленарному засіданні
Верховної Ради.
Стаття 219. Надання письмового пояснення народних депутатів
1. Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату,
щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати
протягом п'яти днів письмові пояснення комітету, до предмета
відання якого належать питання регламенту, і доручає зазначеному
комітету надати висновок щодо подання про надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт
народного депутата згідно із законом.
Стаття 220. Висновок комітету щодо надання згоди Верховною
Радою на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт
1. Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про
надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності,
затримання чи арешт, відповідно до закону визначає достатність,
законність і обґрунтованість подання, законність одержання
доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних
скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому
порядку, але в строк не більш як 20 днів. На засідання комітету
запрошується особа, щодо якої внесено подання. Відсутність
зазначеної запрошеної особи на засіданні відповідного комітету без
поважних причин не є перешкодою для розгляду питання і прийняття
рішення комітетом.
2. У засіданнях комітету бере участь Генеральний прокурор
України (виконувач обов'язків Генерального прокурора України),
якщо подання внесено Генеральним прокурором України, або Голова
Верховного Суду України (виконувач обов'язків Голови Верховного
Суду України), якщо подання внесено Головою Верховного Суду
України.
3. Комітет у разі необхідності може витребувати додаткові
матеріали кримінального провадження, заслухати пояснення осіб за
клопотанням особи, щодо якої внесено подання. { Частина третя статті 220 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
4. У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування
подання Голова Верховної Ради України має право повернути його
разом із вмотивованим висновком комітету відповідно Генеральному
прокуророві України або Голові Верховного Суду України з
пропозицією подати додаткові обґрунтування. У такому випадку
комітет зупиняє перевірку, про що повідомляється Голова Верховної
Ради України, який інформує про це Верховну Раду.
5. Комітет залишає подання без розгляду до дня надходження до
комітету матеріалів, які ним вимагаються, або вмотивованої
відповіді.
Стаття 221. Розгляд Верховною Радою України питання про
надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт
1. Верховна Рада розглядає на пленарному засіданні внесене
подання про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт народного депутата,
затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду
загальної юрисдикції у визначений нею день, але не пізніше семи
днів з дня подання відповідного висновку комітетом.
2. Розгляд питання про надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання чи арешт починається з
інформації головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради
України про подання, що надійшло, проведену роботу щодо підготовки
висновку комітету, до предмета відання якого належить підготовка
висновку щодо внесеного подання. Головуючий на пленарному
засіданні оголошує подання про надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного
депутата, затримання чи арешт судді Конституційного Суду України,
судді суду загальної юрисдикції.
3. Після оголошення подання головуючий на пленарному
засіданні надає слово до 30 хвилин:
1) Генеральному прокуророві України чи Голові Верховного Суду
України для відповідей на запитання представників депутатських
фракцій (депутатських груп), народних депутатів; { Пункт 1 частини третьої статті 221 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
2) народному депутату, судді Конституційного Суду України,
судді суду загальної юрисдикції, щодо яких внесено подання, для
пояснення.
4. Якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде
встановлено, що особа, стосовно якої внесено подання,
відмовляється від дачі пояснень, Верховна Рада розглядає питання
про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності,
затримання чи арешт без її пояснень.
5. Висновок комітету оголошує його голова або визначений
комітетом представник комітету.
6. Обговорення питання здійснюється за процедурою повного
обговорення (стаття 30 цього Регламенту).
7. Головуючий на пленарному засіданні відповідно до подання
ставить на голосування питання про надання згоди на:
1) притягнення до кримінальної відповідальності народного
депутата;
2) затримання народного депутата, судді Конституційного Суду
України, судді суду загальної юрисдикції;
3) арешт народного депутата, судді Конституційного Суду
України, судді суду загальної юрисдикції.
8. Рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт Верховна Рада приймає
відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних
депутатів від її конституційного складу, яке оформляється
постановою Верховної Ради. Рішення Верховної Ради про надання
згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання
чи арешт не переглядаються, крім випадку виявлення обставин, що не
були відомі Верховній Раді під час розгляду відповідного подання.
9. Про прийняте рішення Голова Верховної Ради України негайно
повідомляє відповідно Генерального прокурора України чи Голову
Верховного Суду України.
Глава 36
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
Стаття 222. Розгляд питання про дострокове припинення
повноважень народного депутата
1. Верховна Рада розглядає питання про дострокове припинення
повноважень народного депутата у випадках, передбачених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ). { Частина перша статті 222 в
редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від 08.10.2010 }
2. Верховна Рада за поданням комітету, до предмета відання
якого належать питання регламенту, приймає постанову про
дострокове припинення повноважень народного депутата більшістю
голосів народних депутатів від її конституційного складу.
Зазначена постанова Верховної Ради публікується в газеті "Голос
України". { Частина друга статті 222 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
3. Прийняте Верховною Радою рішення про дострокове припинення
повноважень народного депутата перегляду не підлягає.
4. Про дострокове припинення повноважень народного депутата
з підстав, зазначених у частині четвертій статті 223 цього
Регламенту, Голова Верховної Ради України робить повідомлення на
пленарному засіданні Верховної Ради. { Частина четверта статті 222
в редакції Закону N 2600-VI ( 2600-17 ) від 08.10.2010 }
5. Голова Верховної Ради України видає розпорядження про
припинення відповідних виплат народному депутатові, повноваження
якого достроково припинені. { Частина п'ята статті 222 в редакції Законів N 2600-VI
( 2600-17 ) від 08.10.2010, N 5474-VI ( 5474-17 ) від 06.11.2012 }
Стаття 223. Невиконання народним депутатом вимог закону щодо
несумісності депутатського мандата
1. У разі невиконання народним депутатом вимог щодо
несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту,
розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові Верховної
Ради України, який у 10-денний строк звертається до суду про
дострокове припинення повноважень цього народного депутата або
повертає матеріали комітету з обґрунтуванням відмови у зверненні
до суду. { Частина перша статті 223 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2600-VI ( 2600-17 ) від 08.10.2010 }
2. У разі повернення Головою Верховної Ради України
матеріалів з обґрунтуванням відмови у зверненні до суду комітет,
до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає
їх і в разі незгоди з ними вносить до Верховної Ради пропозицію
про розгляд цього питання на пленарному засіданні.
3. За рішенням Верховної Ради, прийнятим відкритим поіменним
голосуванням більшістю голосів народних депутатів від її
конституційного складу, Голова Верховної Ради України зобов'язаний
звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення
повноважень такого народного депутата. Рішення Верховної Ради
оформляється постановою.
4. Рішення суду про дострокове припинення повноважень
народного депутата в разі невиконання ним вимог закону щодо
несумісності депутатського мандата, яке набрало законної сили, є
остаточним і не потребує затвердження постановою Верховної Ради.
Розділ VI
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ
КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
Глава 37
РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПИТАНЬ,
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДЕПУТАТСЬКИМИ ЗАПИТАМИ
Стаття 224. Внесення депутатського запиту та його оголошення
на пленарному засіданні Верховної Ради
1. Народні депутати, комітети готують та вносять депутатські
запити відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про
комітети Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) та цього
Регламенту.
2. Короткий зміст належним чином підготовленого і внесеного
депутатського запиту оголошується головуючим на найближчому після
дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради, на якому
відведений час для оголошення депутатських запитів.
Стаття 225. Розгляд Верховною Радою питання про направлення
депутатського запиту
1. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не
більше двох депутатських запитів одного народного депутата.
2. Після оголошення короткого змісту депутатського запиту
головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради оголошує
голосування щодо попередньої підтримки запиту до Президента
України.
3. Рішення про направлення депутатського запиту до Президента
України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів,
комітету має бути попередньо підтримане підписами не менш як
однієї третини народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради, а в разі відсутності такої кількості підписів -
шляхом відкритого поіменного голосування за підтримку запиту не
менш як однієї третини народних депутатів від конституційного
складу Верховної Ради.
4. Рішення про направлення попередньо підтриманого
депутатського запиту до Президента України вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради, і оформляється постановою
Верховної Ради.
5. Апарат Верховної Ради надсилає текст депутатського запиту
до Президента України разом з відповідною постановою Верховної
Ради.вгору