Документ 2538-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2002, підстава - 3018-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року, крім пункту 8
розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" на підставі
Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002,
N 27-28, ст.180 )
Про внесення змін до Закону України
"Про арбітражний суд"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 40, ст.194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36, ст. 469; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 455; 1993 р., N 33,
ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124) такі зміни:
1. Назву Закону викласти у такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про господарські суди"
2. Статтю 2 після слів "Конституцією України" ( 254к/96-ВР )
доповнити словами "Законом України "Про судоустрій" ( 2022-10 ), а
слова "міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у
встановленому порядку" замінити словами "міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
3. У статті 4:
в абзаці першому слова "утворюється на засадах призначення
всіх суддів Верховною Радою України і" виключити;
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5) повного фіксування судового процесу технічними засобами у
порядку, встановленому законом";
після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
рішень господарського суду, крім випадків, встановлених законом".
4. Статтю 5 викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Система господарських судів
Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів
загальної юрисдикції.
Господарські суди становлять єдину триланкову систему
спеціалізованих судів, яку складають:
місцеві господарські суди;
апеляційні господарські суди;
Вищий господарський суд України".
5. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1. Місцеві господарські суди
Місцевими господарськими судами є господарський суд
Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва
і Севастополя.
Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.
Президент України за поданням Голови Вищого господарського
суду України може утворювати інші місцеві господарські суди
(міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо)".
6. У статті 6:
назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Повноваження місцевих господарських судів";
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним
рішення".
7. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Склад місцевого господарського суду
Господарський суд Автономної Республіки Крим, області, міст
Києва та Севастополя складається з голови, першого заступника
голови, заступників голови та суддів.
У господарському суді Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація
суддів з розгляду справ окремих категорій".
8. У статті 8:
назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Голова місцевого господарського суду";
частини першу і другу замінити частиною такого змісту:
"Господарський суд Автономної Республіки Крим, області, міст
Києва та Севастополя очолює голова відповідного господарського
суду".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;
у частині другій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) здійснює функції судді у порядку, встановленому
Господарським процесуальним кодексом України";
пункт 2 доповнити словами "у випадках, передбачених
Господарським процесуальним кодексом України, формує колегії
суддів і призначає головуючого колегії";
у пункті 6 слова "Верховною Радою України заступників голови
та арбітрів" замінити словами "та обрання суддів".
9. Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:
"1) здійснюють функції судді у порядку, встановленому
Господарським процесуальним кодексом України".
10. Доповнити Закон статтями 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 такого
змісту:
"Стаття 9-1. Апеляційні господарські суди
Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції.
Апеляційні господарські суди утворюються Президентом України
за поданням Голови Вищого господарського суду України з
визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних
господарських судів, їх місцезнаходження.
Стаття 9-2. Склад апеляційного господарського суду
Апеляційний господарський суд складається з голови суду,
першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює
правосуддя колегією суддів.
В апеляційному господарському суді може запроваджуватися
спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.
Стаття 9-3. Повноваження апеляційного господарського суду
Апеляційний господарський суд:
1) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих
господарських судів, які включені до території, на яку поширюються
його повноваження;
2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним
рішення;
3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства,
аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає
пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення
правового регулювання господарської діяльності і практики
вирішення господарських спорів та щодо порушення перед
Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення
законів України;
4) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень
у сфері господарських відносин;
5) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 9-4. Голова апеляційного господарського суду
Голова апеляційного господарського суду:
1) здійснює функції судді у порядку, встановленому
Господарським процесуальним кодексом України;
2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;
3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;
4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями
апеляційного господарського суду;
5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;
6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на
утримання апеляційного господарського суду;
7) організовує діяльність апеляційного господарського суду і
несе відповідальність за виконання завдань, покладених на
апеляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень
накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади
працівників апарату апеляційного господарського суду, застосовує
щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
8) вносить Голові Вищого господарського суду України подання
щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності
працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського
суду;
9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 9-5. Заступник голови апеляційного господарського суду
Заступники голови апеляційного господарського суду
здійснюють:
1) повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським
процесуальним кодексом України;
2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою
структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;
3) інші повноваження, передбачені законом".
11. Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Вищий господарський суд України
Вищий господарський суд України є вищим судовим органом
господарських судів України у здійсненні правосуддя в
господарських відносинах".
12. Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Склад Вищого господарського суду України
Вищий господарський суд України складається з Голови, першого
заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі
колегій суддів.
У Вищому господарському суді України утворюється президія як
консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського
суду України".
13. У статті 12:
у частині першій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і
місцевих господарських судів";
пункт 2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 2-6;
у пункті 2 слова "Роз'яснення Вищого арбітражного суду є
обов'язковим для суддів і учасників господарських правовідносин,
що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення"
виключити;
пункт 4 після слова "керівництво" доповнити словами
"апеляційними господарськими судами, а також";
доповнити частину пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів
господарських судів";
частину другу виключити.
14. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Голова Вищого господарського суду України
Голова Вищого господарського суду України:
1) виконує функції судді у порядку, встановленому
Господарським процесуальним кодексом України;
2) організовує діяльність Вищого господарського суду України
і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий
господарський суд України, видає в межах своїх повноважень накази
та інші акти; призначає на посади та звільняє з посад працівників
апарату Вищого господарського суду України, вживає заходів
заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників
апарату Вищого господарського суду України;
3) здійснює організаційне керівництво роботою господарських
судів України;
4) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та суддями
Вищого господарського суду України; формує склад колегій суддів
Вищого господарського суду України і розподіляє між ними судові
справи;
5) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на
утримання господарських судів України, положення про структурні
підрозділи Вищого господарського суду України;
6) вносить у встановленому законодавством порядку подання
щодо призначення та обрання суддів господарських судів та щодо
тлумачення законів України;
7) вносить подання про затвердження кількісного та
персонального складу президії Вищого господарського суду України,
скликає їх засідання та головує на них;
8) вносить пропозиції до Верховного Суду України про внесення
до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про
відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційність) законів та постанов Верховної Ради України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради Автономної Республіки Крим;
9) здійснює інші повноваження, встановлені законом".
15. У статті 14:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені
Господарським процесуальним кодексом України";
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду
за його дорученням або у разі його відсутності".
16. Статті 15 і 16 виключити.
17. Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Стаття 17. Президія Вищого господарського суду України
Президія Вищого господарського суду України утворюється у
складі Голови Вищого господарського суду України (головуючий) та
заступників Голови за посадою і кількох суддів.
Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду
України затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду
України за поданням Голови Вищого господарського суду України.
Засідання президії Вищого господарського суду України є
повноважними за наявності не менш як двох третин членів президії.
Рішення президії Вищого господарського суду України
приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів
президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського
суду України в межах його повноважень".
18. Статтю 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Повноваження президії Вищого господарського суду
України
Президія Вищого господарського суду України:
1) розглядає питання організації та діяльності, підбору
кадрів господарських судів України;
2) розглядає матеріали узагальнення практики, аналізу
статистики та дає роз'яснення щодо практики застосування
законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері
та порядок розгляду господарських спорів;
3) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом
президії Вищого господарського суду України".
19. Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Колегії суддів Вищого господарського суду України
Для розгляду справ у Вищому господарському суді України
утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого господарського
суду України.
Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно
від категорії і складності справи.
Колегії суддів формуються Головою Вищого господарського суду
України".
20. У статті 21:
частину третю після слів "його заступники" доповнити словами
"голови апеляційних господарських судів та їх заступники";
у частині четвертій слова "в пленум чи президію" замінити
словом "Голові".
21. Друге речення статті 22 після слів "Право на зайняття
посади судді" доповнити словами "апеляційного господарського суду,
а також".
22. Частину другу статті 32 після слів "Вищий арбітражний суд
України" доповнити словами "апеляційні господарські суди, а
також".
23. У статті 34:
у частині першій слова "та інших працівників" виключити, а
після слів "Вищого арбітражного суду України" доповнити словами
"апеляційних господарських судів, а також", а слова "Верховною
Радою України" замінити словами "Президентом України";
друге речення частини третьої після слова "посади" доповнити
словами "помічників суддів";
у частині четвертій:
перше речення після слова "розпис" доповнити словами
"апеляційних господарських судів, а також";
друге речення після слів "В апараті" доповнити словами
"апеляційних господарських судів", а після слова "посади"
доповнити словами "помічників суддів".
24. У статті 35:
частину третю після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити
словами "апеляційних господарських судів, а також";
частину четверту після слів "Вищого арбітражного суду"
доповнити словами "апеляційних господарських судів", а слова
"Секретаріатом Кабінету Міністрів України" замінити словами
"Кабінетом Міністрів України";
у частині п'ятій слова "Управління справами Ради міністрів
Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою міністрів
Автономної Республіки Крим";
у частині шостій слова "виконавчими комітетами обласних і
Київської міської Рад народних депутатів" замінити словами
"обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями".
25. Статтю 37 після слів "Вищий арбітражний суд України"
доповнити словами "апеляційні господарські суди, а також".
26. У тексті Закону слово "арбітражний" у всіх відмінках
замінити словом "господарський" у відповідних відмінках.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя набувають статусу місцевих господарських судів
і продовжують здійснювати судочинство зі справ, віднесених до їх
підсудності Господарським процесуальним кодексом України.
3. Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя здійснюють повноваження суддів
місцевого господарського суду до закінчення строку, на який вони
обрані чи призначені.
За суддями цих судів зберігаються існуючі до набрання
чинності цим Законом умови матеріального та соціально-побутового
забезпечення.
4. Голови та заступники голів арбітражних судів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюють
повноваження голів та заступників голів місцевих господарських
судів.
5. Апеляційні господарські суди, утворені Президентом України
відповідно до статті 9-1 цього Закону, здійснюють повноваження
судів апеляційної інстанції.
Рекомендувати Голові Вищого господарського суду України
призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів новоутворених
апеляційних господарських судів на період формування їх складу,
але не довше ніж на один рік з дня набрання чинності цим Законом.
6. За суддями Вищого арбітражного суду України, переведеними
на посади суддів апеляційного господарського суду, зберігаються
умови матеріального, соціально-побутового та медичного
забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.
7. Вищий арбітражний суд України набуває статусу Вищого
господарського суду України як вищого спеціалізованого суду і
касаційної інстанції, а також здійснює інші повноваження, надані
йому цим та іншими законами України.
8. Судді Вищого арбітражного суду України здійснюють
повноваження судді Вищого господарського суду як касаційної
інстанції до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
За суддями Вищого арбітражного суду України зберігаються
існуючі до набрання чинності цим Законом умови матеріального,
соціально-побутового та медичного забезпечення.
9. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники
здійснюють повноваження відповідно Голови Вищого господарського
суду України, його заступників, передбачені цим Законом, до
закінчення строку, на який вони обрані на зазначені посади, але не
довше ніж п'ять років.
10. Президія Вищого арбітражного суду України здійснює
встановлені законом повноваження президії Вищого господарського
суду України у складі, затвердженому до набрання чинності цим
Законом.
11. Кабінет Міністрів України забезпечує у встановленому
порядку фінансування та належні умови для здійснення правосуддя
апеляційними господарськими судами.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2538-IIIвгору