Документ 3164-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2016, підстава - 124-VIII


     Призначені органи заносяться до реєстру призначених органів з 
оцінки відповідності, який веде центральний орган виконавчої влади
з питань оцінки відповідності.
Реєстр призначених органів з оцінки відповідності має бути
доступний для громадськості в електронній та/або іншій формі та
публікуватися на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади з питань оцінки відповідності.
Центральний орган виконавчої влади з питань оцінки
відповідності із залученням центральних органів виконавчої влади,
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених
сферах діяльності, здійснює моніторинг відповідності призначених
органів вимогам цього Закону та за їх пропозицією приймає рішення
щодо скасування призначення, якщо встановлено недотримання
призначеним органом з оцінки відповідності встановлених критеріїв
або якщо він не виконує свої обов'язки згідно з цим Законом.
Національний орган України з акредитації невідкладно
повідомляє про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення
дії чи скасування атестата про акредитацію призначеного органу з
оцінки відповідності центральному органу виконавчої влади з питань
оцінки відповідності та відповідному центральному органу
виконавчої влади, на який покладаються функції технічного
регулювання у визначеній сфері. { Статтю 28 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом
N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 }
{ Текст статті 28 в редакції Закону N 255-VI ( 255-17 ) від
10.04.2008 }
{ Зміни до статті 28 див. в Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 29. Обов'язки призначених органів
з оцінки відповідності
Призначені органи з оцінки відповідності виконують лише
процедури, на виконання яких вони призначені.
У разі якщо відповідні інструкції або рекомендації, які
видаються міжнародними органами стандартизації, вже існують або їх
розроблення завершується, призначені органи з оцінки відповідності
повинні використовувати їх або їхні відповідні частини як основу
для їхніх процедур оцінки відповідності, крім випадків, якщо
виконання таких інструкцій або рекомендацій було б неефективним
або невідповідним з таких причин, зокрема, як: вимоги національної
безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров'я
людини, тварин або рослин, а також захист довкілля; кліматичні чи
інші географічні чинники; суттєві технологічні або інфраструктурні
проблеми, або через характерні для України особливості, умови або
усталену систему. У цих випадках призначені органи з оцінки
відповідності повинні надати на запит пояснення причин
невикористання міжнародних правил або рекомендацій. { Статтю 19
доповнено частиною згідно із Законом N 1107-V ( 1107-16 ) від
31.05.2007 }
Персонал призначеного органу з оцінки відповідності повинен
зберігати комерційну таємницю, якщо інше не визначено законом.
Призначений орган з оцінки відповідності регулярно звітує про
свою діяльність центральному органу виконавчої влади, який подав
пропозицію про його призначення, а також центральному органу
виконавчої влади з питань оцінки відповідності. { Зміни до частини четвертої статті 29 див. в Законі N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Призначений орган з оцінки відповідності повинен
забезпечувати:
надання рівного доступу виробникам продукції, у тому числі з
інших держав, до процедур оцінки відповідності, зокрема можливості
здійснювати оцінку відповідності на виробничих площах та отримання
Національного знака відповідності;
оприлюднення або повідомлення заінтересованій стороні на її
запит відомостей про стандартний або очікуваний період здійснення
кожної процедури оцінки відповідності;
оперативний розгляд запиту заінтересованої сторони, включаючи
вивчення повноти документації та доступне і вичерпне інформування
заявника про всі виявлені недоліки;
якнайшвидше доведення результатів оцінки відповідності
заявнику для прийняття у разі потреби коригувальних заходів;
здійснення на прохання заявника (навіть якщо заявка має
недоліки) процедури оцінки відповідності, наскільки це можливо, та
повідомлення його про стадію реалізації процедури оцінки
відповідності з поясненням будь-якої затримки;
обмеження до мінімуму вимог до інформації, необхідних для
оцінки відповідності;
встановлення розміру оплати за здійснення процедур оцінки
відповідності;
дотримання конфіденційності інформації про продукцію, яка
виготовляється виробниками (постачальниками), у тому числі з інших
держав, для забезпечення здійснення процедур оцінки відповідності
з метою захисту законних комерційних інтересів;
однаковий рівень будь-яких платежів, що стягуються за
здійснення процедур оцінки відповідності аналогічної продукції,
для вітчизняних та іноземних виробників (постачальників) з
урахуванням витрат на транспортування, зв'язок та інших витрат,
зумовлених відмінностями в місцезнаходженні виробничого майданчика
заявника і призначеного органу з оцінки відповідності;
розміщення об'єктів, що використовуються у процедурах оцінки
відповідності, і проведення процедури відбору зразків таким чином,
щоб це не призводило до створення зайвих незручностей для
заявників або їх представників.
У разі якщо після підтвердження відповідності продукції до її
характеристик вносяться зміни, процедура оцінки відповідності
стосовно модифікованого товару має обмежуватися заходами,
необхідними для отримання достатньої впевненості в тому, що
зазначена продукція, як і раніше, відповідає визначеним технічним
регламентам.
Призначені органи з оцінки відповідності повинні визначати
процедуру розгляду претензій, що стосуються виконання процедури
оцінки відповідності, з урахуванням положень статті 31 цього
Закону. Процедури розгляду претензій повинні передбачати ухвалення
коригувальних заходів, які застосовуються у разі, якщо буде
доведено, що претензія обґрунтована.
Призначені органи з оцінки відповідності ведуть реєстр
виданих сертифікатів відповідності та надають копію сертифіката
згідно з установленою центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері оцінки
відповідності, процедурою до державного реєстру сертифікатів
відповідності. { Частина восьма статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Призначений орган з оцінки відповідності несе
відповідальність за результати оцінки відповідності згідно із
законодавством. { Статтю 29 доповнено частиною згідно із Законом
N 255-VI ( 255-17 ) від 10.04.2008 } { Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 255-VI
( 255-17 ) від 10.04.2008 }
Стаття 30. Визнання результатів оцінки відповідності,
яка була проведена за межами України
Документи, які підтверджують результати оцінки відповідності,
оформлені за встановленою формою, що визначена національними
стандартами, які видаються призначеними згідно з вимогами статті
28 цього Закону органами з оцінки відповідності і не потребують
додаткової процедури визнання, проведеної за межами України,
приймаються і визнаються в Україні, якщо процедури, виконані в
іноземних державах, надають такий самий рівень забезпечення
відповідності необхідним (відповідним) технічним регламентам або
стандартам, як і національні процедури оцінки відповідності.
Підтвердження еквівалентності оцінки відповідності,
проведеної в іноземних державах, встановлюється, а іноземні
сертифікати відповідності приймаються за умови виконання одного чи
більше з таких критеріїв:
іноземний орган з оцінки відповідності, який видає
сертифікати та інші відповідні документи, має відповідати вимогам
статті 28 цього Закону;
між Україною та іноземною державою укладено договір про
взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, а
оцінку відповідності проведено іноземним органом з оцінки
відповідності, призначеним згідно з таким договором;
сертифікат відповідності видано органом з оцінки
відповідності в іноземній державі, який уклав договір про взаємне
визнання з призначеним в Україні органом з оцінки відповідності та
внесеним до реєстру призначених органів з оцінки відповідності, і
у зв'язку з цим призначений в Україні орган з сертифікації видає
сертифікат про визнання відповідності.
Визнання результатів оцінки відповідності може обмежуватися
прийняттям результатів оцінки відповідності залученою призначеними
органами з оцінки відповідності стороною, з якою укладено договір.
Результати оцінки відповідності визнаються без укладання
відповідних міжнародних договорів про взаємне визнання, якщо:
Україна та сторона, яка звертається із запитом про визнання,
є членами міжнародних або регіональних організацій з оцінки
відповідності, що встановили процедуру взаємного визнання органів
з оцінки відповідності членів;
оцінку відповідності проводить акредитований іноземний орган
з оцінки відповідності, а органи, які акредитують органи з оцінки
відповідності як в Україні, так і в іноземній державі, є членами
міжнародної або регіональної організації з акредитації, що
встановила процедуру для взаємного визнання стандартів та
процедуру акредитації органів з оцінки відповідності. { Абзац
третій частини четвертої статті 30 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } { Текст статті 30 в редакції Закону N 255-VI ( 255-17 ) від
10.04.2008 }
Стаття 31. Оскарження процедур оцінки відповідності
Особа, яка є заявником процедури оцінки відповідності, може
оскаржити дії та рішення призначеного органу з оцінки
відповідності шляхом надання скарги до апеляційної комісії, що
утворюється при призначених органах з оцінки відповідності, чи в
судовому порядку.
У разі незгоди однієї із сторін з рішенням апеляційної
комісії призначеного органу з оцінки відповідності воно може бути
оскаржено в апеляційній комісії центрального органу виконавчої
влади з питань оцінки відповідності. { Зміни до частини другої статті 31 див. в Законі N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Витрати на подання скарги здійснюються за рахунок заявника. У
разі якщо повторна оцінка відповідності відрізняється від
попередньої, усі витрати заявника відшкодовуються призначеним
органом з оцінки відповідності, який дійшов недостовірних
результатів оцінки відповідності.
Типове положення про апеляційні комісії та порядок розгляду
ними скарг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері оцінки
відповідності. { Частина четверта статті 31 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{ Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 255-VI
( 255-17 ) від 10.04.2008 }
Стаття 32. Декларація про відповідність
та сертифікат відповідності
Виробник продукції складає декларацію про відповідність щодо
всіх уведених в обіг товарів, які є об'єктами технічних
регламентів, якщо інше не передбачено технічним регламентом.
У разі якщо інше не зазначено в технічному регламенті,
декларація про відповідність має містити таку інформацію:
визначення продукції (назву, тип або номер моделі, будь-яку
додаткову інформацію, наприклад номер партії або серійний номер,
назви складових частин);
вимоги технічних регламентів, яким відповідає продукція,
включаючи посилання на відповідні національні стандарти;
додаткову інформацію (сорт або категорію продукції)
відповідно до технічного регламенту;
дату оформлення декларації, назву, адресу, статус та підпис
виробника або його уповноваженого представника;
назву, адресу та ідентифікаційний код у реєстрі призначених
органів органу з оцінки відповідності, що провів процедуру оцінки
відповідності;
назву та адресу, за якою зберігається технічна документація з
підтвердження відповідності.
Виробник зобов'язаний отримати в органі з оцінки
відповідності сертифікат відповідності згідно з вимогами закону,
якщо така процедура передбачена технічним регламентом, для
підтвердження відповідності.
Форма декларації про відповідність визначається центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері оцінки відповідності. { Частина четверта статті 32 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину п'яту статті 32 виключено на підставі Закону
N 5312-VI ( 5312-17 ) від 02.10.2012 }
{ Зміни до частини п'ятої статті 32 див. в Законі N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину шосту статті 32 виключено на підставі Закону
N 5312-VI ( 5312-17 ) від 02.10.2012 }
{ Зміни до частини шостої статті 32 див. в Законі N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 33. Національний знак відповідності
Кабінет Міністрів України визначає зразок (опис) та
затверджує правила застосування Національного знака відповідності
( 1599-2001-п ), що використовується для засвідчення відповідності
технічним регламентам.
Національний знак відповідності, визначений у технічному
регламенті, застосовується до всієї продукції, яка є об'єктом та
відповідає вимогам цього технічного регламенту.
У разі оцінки відповідності продукції, що є об'єктом
технічних регламентів, призначеним органом оцінки відповідності до
Національного знака відповідності додається ідентифікаційний код
цього органу.
Національний знак відповідності наноситься на упаковку або
етикетку продукції та на рекламні матеріали для процесів або
послуг, що відповідають вимогам технічних регламентів.
На продукцію, процеси і послуги, які не відповідають
технічним регламентам, на продукцію, процеси і послуги, які не
придатні для застосування Національного знака відповідності або
знаків відповідності стандартам, пакувальні або рекламні матеріали
не наносяться знаки або інші позначення, подібні до визначеного
Національного знака відповідності, чи інші позначення.
Забороняється застосування Національного знака відповідності
до продукції, процесів або послуг, що є об'єктами технічного
регулювання, якщо це не визначено в технічних регламентах.
Розділ V
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ПРОДУКЦІЇ, ЩО Є ОБ'ЄКТОМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ,
ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ
ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
Стаття 34. Зобов'язання виробників і постачальників
Виробники і постачальники повинні пропонувати та надавати
лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію
вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя
та здоров'я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист
національної безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів,
запобігання недобросовісній конкуренції.
Виробники і постачальники повинні забезпечити виконання всіх
вимог відповідних технічних регламентів перед введенням в обіг
об'єктів технічних регламентів.
Введення в обіг об'єктів технічних регламентів
супроводжується декларацією про відповідність та/або сертифікатом
відповідності, а також маркуванням продукції Національним знаком
відповідності, якщо це передбачено відповідним технічним
регламентом.
Виробник або його уповноважений представник в Україні
повинні:
забезпечити споживачів продукції відповідною інформацією для
оцінки ризиків, пов'язаних з цією продукцією, якщо такі ризики не
є очевидними, без попереджень, та вжити заходів для запобігання
таким ризикам;
вилучати з обігу продукцію, якщо вона не відповідає вимогам
відповідних технічних регламентів;
зберігати декларацію про відповідність та/або сертифікати
відповідності, іншу технічну документацію, що підтверджує
відповідність технічним регламентам, протягом передбачуваного
періоду використання продукції, введеної в обіг, та надавати таку
інформацію за запитом органів ринкового нагляду;
відшкодовувати збитки споживачам продукції, процесів і послуг
у разі, якщо доведена їх невідповідність вимогам технічних
регламентів, указаних у декларації про відповідність та/або
сертифікаті відповідності.
Якщо виробник не є резидентом України та відсутній
уповноважений представник такого виробника в Україні, постачальник
продукції, введеної в обіг, зобов'язаний:
забезпечити органи ринкового нагляду за їх запитом необхідною
інформацією стосовно продукції, в тому числі копією декларації про
відповідність та, якщо це передбачено вимогами технічного
регламенту, сертифікатом відповідності та/або технічною
документацією щодо підтвердження відповідності технічним
регламентам;
припиняти або тимчасово припиняти продаж продукції у разі
доведення, що продукція не відповідає технічним регламентам або
положенням цього Закону.

{ Статтю 35 виключено на підставі Закону N 2735-VI
( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 36. Державний ринковий нагляд і контроль продукції
З метою контролю за додержанням виробниками та
постачальниками вимог технічних регламентів здійснюються державний
ринковий нагляд і контроль продукції.
Організація та порядок здійснення державного ринкового
нагляду і контролю продукції визначаються Законом України "Про
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"
( 2735-17 ). { Стаття 36 в редакції Закону N 2735-VI ( 2735-17 )
від 02.12.2010 }
Розділ VI
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ,
СТАНДАРТИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 37. Утворення центру обробки
запитів та надання повідомлень
Центр обробки запитів та надання повідомлень стосовно
стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності
(далі - центр) утворюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 38. Основні функції центру
Основними функціями центру є:
надання або організація надання відповідей на запити
національних та іноземних заінтересованих сторін стосовно
національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки
відповідності;
надання повідомлень щодо проектів або прийнятих технічних
регламентів, національних стандартів, процедур оцінки
відповідності;
інформування відповідних центральних органів виконавчої
влади, національних виробників та підприємців про технічні
регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності інших
держав;
підготовка та надання коментарів щодо повідомлень,
підготовлених іншими державами щодо їх стандартів, технічних
регламентів та процедур оцінки відповідності;
надання інформації щодо участі та членства України в
міжнародних або регіональних організаціях стандартизації, системах
оцінки відповідності, а також щодо укладання двосторонніх та
багатосторонніх договорів, які регулюють розроблення та
застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки
відповідності;
надання інформації щодо місця опублікування повідомлень або
місця, де таку інформацію можна отримати;
надання інформації щодо місцезнаходження центрів обробки
запитів та надання повідомлень, якщо буде прийнято рішення про
створення кількох центрів;
інші інформаційні послуги на вимогу користувачів.
Центр на запит іноземної сторони повинен надавати переклади
документів на мову міжнародних організацій, а якщо обсяг цих
документів великий, - опис цих документів.
Оплата копіювання документів та їх переклад на офіційну мову
міжнародних організацій, які надаються на вимогу заінтересованих
сторін, є однаковою як для вітчизняних, так і для іноземних
сторін, за винятком фактичної вартості доставки цих документів.
Стаття 39. Повноваження центральних органів
виконавчої влади щодо надання повідомлень
Центральні органи виконавчої влади, які розробляють
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності,
повинні надавати центру копії таких документів протягом п'яти
робочих днів після закінчення роботи над проектом стандарту,
технічного регламенту та процедури оцінки відповідності.
У разі якщо передбачається, що прийнятий терміновий технічний
регламент та/або процедура оцінки відповідності або проект
технічного регламенту та/або процедури оцінки відповідності
істотно впливає на торгівлю з державами, з якими укладено
міжнародний договір України, або існують зобов'язання, що
випливають із членства України у міжнародній чи регіональній
організації, повідомлення щодо зазначених проектів надсилається
заінтересованим сторонам відповідно до процедур, передбачених у
відповідному міжнародному договорі України або міжнародній чи
регіональній організації.
Повідомлення про проект технічного регламенту та/або
процедура оцінки відповідності, зазначені в частині першій цієї
статті, надаються у формі та в обсязі, встановлених правилами
договору або процедурами відповідних міжнародних та регіональних
організацій, не пізніше ніж за 60 календарних днів перед
завершенням робочою групою розроблення проекту технічного
регламенту або процедури оцінки відповідності.
Інформація про прийнятий терміновий технічний регламент та/або
процедуру оцінки відповідності повідомляється центром після їх
опублікування в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"
відповідно до процедур, передбачених у відповідному міжнародному
договорі України або міжнародній чи регіональній організації.
На запит заінтересованої особи в межах території держави -
члена відповідної міжнародної чи регіональної організації, членом
якої є Україна, сторони відповідного міжнародного договору, центр
або інший уповноважений державний орган повинні забезпечити
надання зазначеній особі копії відповідного проекту або прийнятого
документа.
У разі якщо двосторонні та багатосторонні договори щодо
стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності
значно впливають на торгівлю держав, які не є сторонами цих
договорів, центр надсилає цим державам повідомлення про такий
договір разом з визначенням продукції та описом договору.
Стаття 40. Фінансування діяльності центру
Діяльність центру фінансується за рахунок коштів Державного
бюджету України та коштів, отриманих від користувачів його послуг.
У межах виділених бюджетних коштів фінансуються:
науково-дослідні роботи;
надсилання повідомлень до міжнародних та регіональних
організацій;
утримання та забезпечення функціонування центру.
Кошти, отримані від користувачів центру, спрямовуються
виключно на розвиток його науково-технічної бази.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 15 Господарського кодексу України ( 436-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144)
викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання
1. У сфері господарювання застосовуються:
технічні регламенти;
стандарти;
кодекси усталеної практики;
класифікатори;
технічні умови.
2. Застосування стандартів чи їх окремих положень є
обов'язковим для:
суб'єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в
технічних регламентах;
учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи
постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні
стандарти;
виробника чи постачальника продукції, якщо він склав
декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи
застосував позначення цих стандартів у її маркуванні.
3. У разі виготовлення продукції на експорт, якщо угодою
(контрактом) визначено інші вимоги, ніж ті, що встановлено
технічними регламентами, дозволяється застосування положень угоди
(контракту), якщо вони не суперечать законодавству України в
частині вимог до процесу виготовлення продукції, її зберігання та
транспортування на території України";

{ Підпункт 2 пункту 2 розділу VII втратив чинність на
підставі Закону N 1315-VII ( 1315-18 ) від 05.06.2014 }

3) у Законі України "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32,
ст. 169; 2005 р., N 2, ст. 33):
а) у статті 1:
абзаци восьмий і п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"підтвердження відповідності - видача документа (декларація
про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення,
яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур
оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог";
"технічний регламент - закон України або нормативно-правовий
акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено
характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи
виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні
положення, дотримання яких обов'язкове. Він може також містити
вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи
етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи
способу виробництва";
доповнити абзацами такого змісту:
"орган з оцінки відповідності - орган, який надає послуги з
оцінки відповідності;
орган, що призначає, - орган, визначений або уповноважений
Кабінетом Міністрів України призначати органи з оцінки
відповідності, тимчасово припиняти або відміняти їх призначення чи
відміняти тимчасове припинення дії їх призначення;
оцінка відповідності - доказування, що встановлені вимоги до
продукції, процесу, системи, особи або органу виконано шляхом
випробування, здійснення контролю або сертифікації;
призначення - надання органом, визначеним або уповноваженим
Кабінетом Міністрів України, органу з оцінки відповідності права
виконувати певну діяльність з оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів;
процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка
прямо чи опосередковано використовується для визначення того, чи
виконуються встановлені вимоги у відповідних технічних регламентах
чи стандартах. Процедури оцінки відповідності включають процедури
відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку,
перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх
поєднання";
б) статтю 5 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"розроблення або застосування процедури оцінки відповідності
у спосіб, достатній для забезпечення відповідності продукції,
процесів та послуг технічним регламентам або стандартам, зважаючи
на ризики в разі невідповідності";
в) у статті 6:
частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"затверджує порядок здійснення процедур призначення органів з
оцінки відповідності, що перевіряють відповідність продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів";
частину другу доповнити абзацами тринадцятим і чотирнадцятим
такого змісту:
"призначає органи оцінки з відповідності за пропозиціями
відповідних центральних органів виконавчої влади;
організовує нагляд за проведенням робіт з оцінки
відповідності призначеними органами з оцінки відповідності";
частину четверту виключити;
г) статті 7, 8, 10, 12, 15 виключити;
ґ) у тексті Закону слова "уповноважений орган з
сертифікації", "спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності", "технічний
регламент з підтвердження відповідності" в усіх відмінках і числах
замінити відповідно словами "призначений орган з оцінки
відповідності", "центральний орган виконавчої влади з питань
оцінки відповідності", "технічний регламент" у відповідному
відмінку і числі.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3164-IVвгору