Документ 321-2002-п, поточна редакція — Редакція від 16.01.2018, підстава - 1091-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 321
Київ
Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне
водокористування та внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012
N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015
N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

Відповідно до частини четвертої статті 49 Водного
кодексу України ( 213/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі дозволів на спеціальне
водокористування (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173
( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і
встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8,
ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50,
ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119) зміни, що додаються.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1091
( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

4. Установити, що до 17 травня 2013 р. (включно) видача
дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води
водних об’єктів загальнодержавного значення та погодження дозволів
на спеціальне водокористування у разі використання води водних
об’єктів місцевого значення здійснюються територіальними органами
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1203
( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 }
5. Установити, що:
дозволи на спеціальне водокористування, видані до 3 червня
2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх
анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним
агентством водних ресурсів;
відомості про видачу дозволу на спеціальне водокористування з
1 січня 2019 р. вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
( 755-15 ). { Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1091
( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 321
ПОРЯДОК
видачі дозволів на спеціальне водокористування
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним і фізичним
особам (далі - водокористувачі) дозволів на спеціальне
водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням
споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у
водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та
скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із
застосуванням каналів). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173
( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
2. Дозвіл на спеціальне водокористування видається
територіальними органами Держводагентства, а у разі використання
води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного
(обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, -
Держводагентством (далі - дозвільні органи). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від
13.12.2017 }
3. Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на
спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ).
Дозволи видаються на підставі заяви ( z0567-18 )
водокористувача, в якій зазначаються:
найменування органу, що видає дозвіл;
дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);
мета отримання дозволу або реквізити дозволу, який
анулюється;
місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну
річки, водного об’єкта і його місцезнаходження);
згода на оброблення персональних даних;
підпис та печатка (за наявності) замовника.
До заяви додаються такі документи:
обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним
розрахунком водокористування і водовідведення;
опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;
нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих
речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на
кожний випуск (скид) окремо);
затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання
питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального
господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з
централізованого водопостачання та/або водовідведення);
копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для
орендарів водних об’єктів).
У разі коли показники нормативних розрахунків
водокористування і водовідведення, гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами,
нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий
дозвіл на спеціальне водокористування видається на підставі заяви
та документів, які подавалися водокористувачем для отримання
попереднього дозволу. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від
13.12.2017 }
4. Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне
водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з
дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі
дозволу.
Дозвільні органи зобов’язані протягом п’яти робочих днів з
дня надходження заяви надіслати в електронній формі копії
документів щодо обґрунтування потреби у воді з помісячним
нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, а також
опису та схем місць забору води та скидання зворотних вод до:
Держгеонадр - у разі використання підземних вод;
МОЗ - у разі використання вод водних об’єктів, віднесених до
категорії лікувальних.
Держгеонадра і МОЗ зобов’язані протягом п’ятнадцяти
календарних днів з дня одержання в електронній формі копій
документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу
дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній
формі щодо можливості його видачі.
Порядок обміну документами в електронній формі встановлюється
Мінприроди.
Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу
або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки
Держгеонадр та МОЗ.
У разі ненадання протягом встановленого строку висновку щодо
можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування
вважається, що Держгеонадра або МОЗ не заперечує проти видачі
такого дозволу.
У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається
відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
Подання водокористувачем заяви та відповідних документів,
видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій або
електронній формі. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від
13.12.2017 }
5. У дозволі зазначаються:
1) найменування органу, що його видав;
2) найменування та реквізити водокористувача;
3) назва та код водного об’єкта (джерело водопостачання,
приймач зворотних вод), водогосподарської ділянки;
4) ліміти забору води, використання води та скидання
забруднюючих речовин у складі зворотних вод;
5) інші характеристики водокористування (передача води,
скидання зворотних (стічних) вод, використання води в системах
оборотного та повторного водопостачання);
6) умови спеціального водокористування;
7) відомості щодо природоохоронних заходів та строки їх
реалізації;
8) строк, на який видано дозвіл.
Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що
його видав.
Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для
його отримання, а також форма нормативного розрахунку
водокористування і водовідведення затверджуються Мінприроди. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від
13.12.2017 }
6. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на
три роки) та довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років).
Короткострокове (на три роки) спеціальне водокористування
встановлюється у разі:
одержання водокористувачем дозволу на спеціальне
водокористування вперше;
скидання стічних вод у водні об’єкти;
введення в експлуатацію після будівництва, розширення,
реконструкції, реставрації, технічного переоснащення або
капітального ремонту об’єктів, на яких провадиться діяльність із
забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні
об’єкти;
наявності умов спеціального водокористування, визначених
попереднім дозволом, не виконаних у повному обсязі, проте які
можуть бути виконані протягом наступних трьох років;
необхідності досягнення екологічних цілей, визначених планом
управління річковим басейном в межах масиву поверхневих вод та/або
масиву підземних вод конкретного району річкового басейну, в
установлені строки;
дефіциту водних ресурсів у межах відповідної
водогосподарської ділянки для року (за даними водогосподарського
балансу).
Довгострокове (від трьох до двадцяти п’яти років) - в усіх
інших випадках у разі непорушення умов спеціального
водокористування, визначених у попередньому дозволі на
спецводокористування. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від
13.12.2017 }
7. Видача дозволів здійснюється безоплатно. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091
( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1091
( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

9. Припинення права спеціального водокористування
здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне
водокористування.
10. У разі здійснення спеціального водокористування на
прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог
міжнародних договорів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 321
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459
( 459-92-п )
1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 1 слова "крім лісових" замінити словами "крім
лісових і водних";
2) абзаци другий, четвертий і п'ятий пункту 2 виключити;
3) в абзаці другому пункту 4 слова "територіальних і
внутрішніх морських та підземних вод" і "поверхневих вод, що
знаходяться або використовуються на території більш як однієї
області" виключити;
4) абзац п'ятий пункту 5 виключити.
2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання
природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
абзац перший доповнити словами "(крім водних)";
абзаци третій і четвертий виключити;
2) пункти 5 і 6 виключити.вгору