Документ 344_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.11.2003, підстава - 1320-IV
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 19.01.2004. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Україною та Гонконгом,
Спеціальним Адміністративним
Районом Китайської Народної Республіки,
про взаємну правову допомогу у кримінальних справах
( Угоду ратифіковано Законом
N 1320-IV ( 1320-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.202 )

Дата підписання: 02.04.2003 Дата ратифікації Україною: 20.11.2003 Дата набрання чинності для України: 19.01.2004

Україна та Гонконг, Спеціальний Адміністративний Район
Китайської Народної Республіки ("Спеціальний Адміністративний
Район Гонконг"), належним чином уповноважений Центральним Народним
Урядом Китайської Народної Республіки, далі - "Сторони", Керуючись взаємним прагненням удосконалювати ефективність
співробітництва обох Сторін у сфері попередження, розслідування і
кримінального переслідування злочинів та конфіскації доходів,
отриманих злочинним шляхом; Домовились про таке:
Стаття 1
Обсяг правової допомоги
(1) Відповідно до положень цієї Угоди Сторони надають правову
допомогу у розслідуванні і переслідуванні кримінальних злочинів та
у судовому розгляді кримінальних справ.
(2) Правова допомога включає: a) встановлення місцезнаходження осіб та предметів, включаючи
їх ідентифікацію; b) вручення документів, включаючи документи про виклик осіб; c) надання інформації, предметів, записів та документів,
включаючи судові записи, судові документи та інші офіційні
документи; d) отримання доказів та свідчень; e) розшук і вилучення майна; f) вжиття заходів з метою виявлення, арешту та конфіскації
доходів, отриманих злочинним шляхом; g) здійснення тимчасової передачі осіб, які знаходяться під
вартою, для надання допомоги; h) передачу майна, як тимчасову, так і на інших умовах,
включаючи матеріальні докази та речові докази. (3) У разі, якщо запит стосується податкових правопорушень, у
наданні допомоги буде відмовлено, якщо головною метою запиту є
обкладення податком або стягнення податку.
(4) Ця Угода призначена виключно для надання взаємної
допомоги між Сторонами. Положення цієї Угоди не можуть бути
використані жодною приватною особою як підстава для одержання,
приховування або вилучення будь-яких доказів або для створення
перешкод виконанню запиту.
Стаття 2
Центральні органи
(1) Сторони призначають Центральні органи. (2) Центральним органом України є Генеральна прокуратура
України щодо справ на стадії досудового слідства та Міністерство
юстиції України щодо справ на стадії судового розгляду.
Центральним органом Спеціального Адміністративного Району Гонконг
є міністр юстиції або належним чином уповноважена ним або нею
посадова особа. Будь-яка зі Сторін може змінити свій Центральний
орган, у цьому випадку вона повідомляє іншу Сторону про зміну.
(3) Запити щодо справ відповідно до цієї Угоди надсилаються
Центральним органом запитуючої Сторони Центральному органу
запитуваної Сторони.
Стаття 3
Інша допомога
Сторони можуть надавати допомогу згідно з іншими угодами,
домовленостями або практикою.
Стаття 4
Обмеження застосування
(1) Запитувана Сторона може відмовити у наданні правової
допомоги, якщо:
a) така допомога може зашкодити суверенітету, безпеці або
громадському порядку України або, у випадку Спеціального
Адміністративного Району Гонконг, - Китайської Народної
Республіки; b) запит про надання допомоги стосується правопорушення
політичного характеру; c) запит про надання допомоги стосується правопорушення,
визнаного таким лише відповідно до військового права; d) існують істотні підстави вважати, що виконання запиту про
допомогу завдасть шкоди особі з огляду на її расу, віросповідання,
національність або політичні переконання; e) запит про надання допомоги стосується кримінального
переслідування особи за правопорушення, за вчинення якого особа
була засуджена, виправдана або помилувана у запитуваній Стороні,
або за яке особа не могла б більше переслідуватись у судовому
порядку з причини закінчення строку давності, якби правопорушення
було вчинене у межах юрисдикції запитуваної Сторони; f) запитуюча Сторона не може дотримуватися будь-яких умов
щодо конфіденційності або обмежень щодо використання наданих
матеріалів; g) дії або бездіяльність, які, як вважається, становлять
склад правопорушення, не становили б складу правопорушення, якби
вони мали місце в межах юрисдикції запитуваної Сторони; або h) вона вважає, що виконання запиту може серйозно зашкодити
її суттєвим інтересам. (2) Запитувана Сторона може відмовити у наданні допомоги у
разі, коли запит стосується правопорушення, за яке передбачена
смертна кара у запитуючій Стороні, але за яке смертна кара або не
передбачена у запитуваній Стороні, або звичайно не виконується,
доки запитуюча Сторона не надає таких гарантій, які запитувана
Сторона вважає достатніми для того, щоб не виносити смертний
вирок, або, у разі його винесення, не приводити його до виконання.
(3) Запитувана Сторона може відкласти надання допомоги, якщо
виконання запиту створює перешкоди триваючому розслідуванню або
переслідуванню у запитуваній Стороні.
(4) Якщо запитувана Сторона має намір відмовити або відкласти
надання допомоги відповідно до цієї статті, вона через свій
Центральний орган:
a) невідкладно інформує запитуючу Сторону про наявні підстави
для можливої відмови або відкладення; та b) проводить консультації з запитуючою Стороною для
визначення того, чи може допомога бути надана з дотриманням таких
термінів та умов, які запитувана Сторона вважає необхідними. (5) Якщо запитуюча Сторона приймає допомогу відповідно до
термінів та умов, викладених у пункті (4)(b), вона повинна
дотримуватись цих умов.
Стаття 5
Зміст і форма запитів про надання правової допомоги
(1) Запити подаються у письмовій формі. У термінових випадках
запити можуть здійснюватися в усній формі, але вони мають
підтверджуватися письмово протягом десяти днів після цього.
(2) Запити про правову допомогу містять: a) найменування органу, від імені якого подається запит; b) мету запиту і характер запитуваної допомоги; c) опис характеру розслідування, переслідування,
правопорушення або кримінальної справи; d) стислий виклад справи і текст відповідних положень
законодавства; e) будь-які вимоги щодо конфіденційності; f) детальний опис конкретної процедури, додержання якої є
бажаним для запитуючої Сторони; g) час, протягом якого має бути виконаний запит; та h) будь-яку іншу інформацію, необхідну для прискорення
виконання запиту. (3) Запит і документи, додані до запиту, якщо вони складені
не англійською мовою, повинні супроводжуватися перекладом
англійською мовою.
Стаття 6
Виконання запитів про надання правової допомоги
(1) Центральний орган, якому направлений запит, невідкладно
виконує запит або організовує його виконання компетентними
установами.
(2) Запит виконується згідно із законодавством запитуваної
Сторони і в тій мірі, в якій це дозволяє її законодавство,
відповідно до вказівок, викладених у запиті (з максимально
можливим дотриманням процедури, рекомендованої запитуючою
Стороною).
(3) Запитувана Сторона негайно інформує запитуючу Сторону про
будь-які обставини, що можуть призвести до значної затримки у
відповіді на запит.
(4) Запитувана Сторона негайно інформує запитуючу Сторону про
рішення взагалі не виконувати або виконувати частково запит про
надання правової допомоги і підстави для такого рішення.
Стаття 7
Представництво і витрати
(1) Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для
забезпечення представництва запитуючої Сторони у будь-яких
процедурах, пов'язаних із запитом про допомогу. Вона будь-яким
іншим чином представляє інтереси запитуючої Сторони.
(2) Запитувана Сторона несе всі звичайні витрати, пов'язані з
виконанням запиту, крім:
a) виплат адвокату, найнятому на прохання запитуючої Сторони; b) виплат експертам; c) витрат на письмовий, усний переклад та протоколювання; та d) витрат на проїзд та перебування осіб. (3) Якщо у процесі виконання запиту стає очевидним, що для
його виконання необхідні надзвичайні витрати, Сторони
консультуються для того, щоб визначити терміни та умови, за яких
може продовжуватись виконання запиту.
Стаття 8
Обмеження використання
(1) Запитувана Сторона після консультації з запитуючою
Стороною може вимагати, щоб надані інформація або докази,
включаючи документи, предмети або записи, зберігалися
конфіденційно або розголошувались чи використовувались лише з
дотриманням умов, які можуть бути визначені нею.
(2) Запитуюча Сторона не повинна розголошувати або
використовувати надані інформацію або докази, включаючи документи,
предмети або записи, для інших цілей ніж ті, що зазначені у
запиті, без попередньої згоди Центрального органу запитуваної
Сторони.
Стаття 9
Отримання доказів
(1) Коли у запиті йдеться про отримання доказів для цілей
розслідування, переслідування або судового розгляду кримінальної
справи, що знаходиться в юрисдикції запитуючої Сторони, запитувана
Сторона має забезпечити отримання таких доказів.
(2) Для цілей цієї Угоди надання або одержання доказів
включає пред'явлення документів, записів або інших матеріалів.
(3) Для цілей запитів про надання допомоги згідно з цією
статтею запитуюча Сторона визначає питання, які мають бути
поставлені свідкам, або обставини справи, щодо яких вони мають
бути допитані.
(4) Якщо відповідно до запиту про допомогу згідно з цією
статтею від особи вимагається надання доказів, ця особа, особа,
відносно якої проводиться досудове слідство, переслідування чи
судовий розгляд, або представники запитуючої Сторони в залежності
від законів Сторін можуть як безпосередньо, так і через законне
представництво бути присутніми при отриманні доказів.
(5) Особа, яка має надати докази на території запитуваної
Сторони відповідно до запиту про допомогу, може відмовитися дати
такі докази, якщо:
а) законодавство запитуваної Сторони дозволяє такому свідку
відмовитися від надання доказів за подібних обставин при
провадженні по справі, яке розпочате у запитуваній Стороні; або b) якщо законодавство запитуючої Сторони дозволяє йому
відмовитись від надання доказів у такому провадженні по справі у
запитуючій Стороні. (6) Якщо будь-яка особа стверджує, що має право на відмову
від надання доказів відповідно до законодавства запитуючої
Сторони, запитувана Сторона спирається на підтвердження
Центрального органу запитуючої Сторони.
Стаття 10
Отримання свідчень осіб
Коли надходить запит про отримання свідчень особи для цілей
розслідування, переслідування або судового розгляду кримінальної
справи у запитуючій Стороні, запитувана Сторона намагається вжити
заходів для отримання таких свідчень.
Стаття 11
Встановлення місцезнаходження осіб
або предметів або їх ідентифікація
Запитувана Сторона, якщо її запитано про це, вживає заходів
для встановлення місцезнаходження або ідентифікації будь-якої
особи чи предметів, зазначених у запиті.
Стаття 12
Вручення документів
(1) Запитувана Сторона вручає будь-який документ, переданий
їй з метою вручення.
(2) Запитуюча Сторона передає запит про вручення документа,
який вимагає відповіді або забезпечення явки до запитуючої
Сторони, в межах прийнятного часу до запланованих строків надання
відповіді або забезпечення явки.
(3) Запит про вручення документа, в якому вимагається явка до
запитуючої Сторони, повинен містити таке повідомлення, яке
уповноважений надавати Центральний орган запитуючої Сторони
стосовно невиконаних приписів або інших процесуальних рішень по
кримінальній справі відносно особи, якій слід вручити документ.
(4) Запитувана Сторона відповідно до свого законодавства
повертає підтвердження вручення у порядку, якого вимагає запитуюча
Сторона.
(5) Запит не може тягти за собою будь-якого покарання або
вжиття заходів примусового характеру за неявку до суду.
Стаття 13
Документи, доступні широкій громадськості,
та офіційні документи
(1) Відповідно до свого законодавства запитувана Сторона,
якщо її запитано про це, надає копії документів, доступних широкій
громадськості.
(2) Запитувана Сторона може надавати копії будь-яких
документів, записів або інформації, які знаходяться у
розпорядженні державного міністерства або відомства, але не є
доступними для широкої громадськості, у тих самих межах і за таких
самих умов, як це здійснюється у разі надання таких документів,
записів або інформації її власним правоохоронним та судовим
органам.
Стаття 14
Засвідчення дійсності
(1) Документи або інші матеріали, які повинні передаватися
запитуючій Стороні, мають бути завірені або їхня справжність має
бути засвідчена лише у тому разі, якщо цього вимагає запитуюча
Сторона. Такі матеріали не потребують якоїсь окремої форми
завірення або засвідчення дійсності, якщо цього конкретно не
вимагає законодавство запитуючої Сторони.
(2) Документи, направлені запитуючою Стороною на підтримку
запиту, мають бути завірені або їхня дійсність має бути засвідчена
лише у тому разі, якщо цього вимагає запитувана Сторона. Такі
документи не потребують якоїсь окремої форми завірення або
засвідчення дійсності, якщо цього конкретно не вимагає
законодавство запитуваної Сторони.
Стаття 15
Передача осіб, які утримуються під вартою
(1) Особа, яка утримується під вартою на території
запитуваної Сторони і присутність якої необхідна на території
запитуючої Сторони для надання допомоги відповідно до цієї Угоди,
передається з цією метою запитуваною Стороною запитуючій Стороні
за умови, якщо запитувана Сторона і така особа дають свою згоду на
це, а запитуюча Сторона гарантує утримання під вартою цієї особи
та її подальше повернення до запитуючої Сторони.
(2) Якщо термін ув'язнення особи, яка передається згідно з
цією статтею, закінчується у період перебування цієї особи на
території запитуючої Сторони, запитувана Сторона інформує про це
запитуючу Сторону, яка повинна гарантувати звільнення особи з-під
варти.
Стаття 16
Передача інших осіб
(1) Запитуюча Сторона може запитати надання допомоги
запитуваною Стороною шляхом забезпечення присутності особи з метою
надання допомоги відповідно до цієї Угоди.
(2) Якщо запитувана Сторона переконалася, що запитуюча
Сторона вживе належних заходів для забезпечення безпеки цієї
особи, вона звертається до такої особи з проханням виїхати до
запитуючої Сторони для надання допомоги.
Стаття 17
Гарантія безпеки
(1) Особа, яка знаходиться у запитуючій Стороні з метою
надання допомоги відповідно до статті 15 або 16, не може під час
перебування там:
а) переслідуватися, затримуватися або підлягати обмеженню
особистої свободи за будь-який злочин, що передував її виїзду із
запитуваної Сторони, за винятком випадків, передбачених у статті
15; b) бути суб'єктом будь-якого цивільного судового процесу
стосовно дій або бездіяльності, які передували її виїзду із
запитуваної Сторони, за винятком випадку, коли цивільний судовий
процес проти неї міг бути розпочатий навіть, якщо б вона не була
присутня у запитуючій Стороні. (2) Пункт (1) не застосовується, якщо особа не залишила
запитуючу Сторону протягом п'ятнадцяти днів після того, як її
повідомили, що її присутність більше не потрібна, крім випадків,
коли така особа не в змозі виїхати із запитуючої Сторони з
незалежних від її волі причин.
(3) Особа, яка погоджується надавати допомогу відповідно до
статті 15 або 16, не може підлягати переслідуванню на підставі
даних нею показань, крім випадків переслідування за дачу завідомо
неправдивих показань.
(4) Особа, яка погоджується надавати допомогу відповідно до
статті 15 або 16, не повинна надавати допомогу у будь-якому іншому
провадженні, крім провадження, якого стосується запит.
(5) Особа, яка не погоджується надавати допомогу відповідно
до статті 15 або 16, не повинна з цієї причини піддаватися
будь-якому покаранню або вжиттю заходів примусового характеру з
боку судів запитуючої Сторони або запитуваної Сторони.
Стаття 18
Розшук та вилучення
(1) Запитувана Сторона, наскільки це дозволяє її
законодавство, виконує запити про розшук, вилучення і передачу
запитуючій Стороні будь-яких матеріалів, які мають відношення до
розслідування, переслідування або судового розгляду кримінальної
справи.
(2) Запитувана Сторона надає запитуючій Стороні таку
інформацію стосовно результатів будь-якого розшуку, місця
вилучення, обставин вилучення та подальшого зберігання вилученого
майна, яка може бути необхідною.
(3) Запитуюча Сторона дотримується будь-яких умов,
встановлених запитуваною Стороною стосовно будь-якого вилученого
майна, яке передається запитуючій Стороні.
Стаття 19
Доходи, отримані злочинним шляхом
(1) Запитувана Сторона за запитом вживає заходів, щоб
встановити, чи не знаходяться в межах її юрисдикції будь-які
доходи, отримані злочинним шляхом відповідно до законодавства
запитуючої Сторони, і повідомити запитуючу Сторону про результати
своїх розслідувань. Складаючи запит, запитуюча Сторона повідомляє
запитувану Сторону про наявні підстави вважати, що такі доходи
можуть знаходитись у межах юрисдикції останньої.
(2) Якщо відповідно до пункту (1) були виявлені підозрювані
доходи, отримані злочинним шляхом, запитувана Сторона вживає
дозволених її законодавством заходів, щоб попередити здійснення
будь-яких операцій, переказ або розпорядження цими доходами,
отриманими злочинним шляхом, доки не буде винесене остаточне
рішення щодо цих доходів судом запитуючої Сторони.
(3) Запит про надання правової допомоги, який стосується
забезпечення конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом,
виконується відповідно до законів запитуваної Сторони. Це може
включати примусове виконання рішення, винесеного судом запитуючої
Сторони, та порушення справи або надання допомоги у провадженні,
пов'язаному із зазначеними у запиті доходами, отриманими злочинним
шляхом.
(4) Доходи, конфісковані на підставі цієї Угоди, залишаються
у запитуваної Сторони, якщо Сторони не погодились про інше.
(5) Для цілей цієї Угоди "доходи, отримані злочинним шляхом"
включають:
a) виплати або інші винагороди, отримані у зв'язку з
кримінальним правопорушенням, або їхня вартість; b) власність, набута або реалізована прямо або опосередковано
з виплат або інших винагород, отриманих у зв'язку з кримінальним
правопорушенням, або вартість цієї власності; c) власність, яка використовується або яку збираються
використати у зв'язку з кримінальним правопорушенням, або вартість
цієї власності; та d) матеріальна вигода, отримана у зв'язку з кримінальним
правопорушенням.
Стаття 20
Вирішення спорів
Будь-які спори щодо тлумачення, застосування або виконання
цієї Угоди вирішуватимуться по дипломатичних каналах, якщо
Центральні органи не зможуть самостійно дійти згоди.
Стаття 21
Набуття чинності та припинення дії
(1) Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після дати,
коли Сторони письмово повідомлять одна одну про те, що були
виконані їхні відповідні вимоги для набуття чинності Угодою.
(2) Ця Угода укладена на невизначений термін і припинить дію
через шість місяців після того, як будь-яка зі Сторін повідомить
іншу про таке припинення дії. Запити про надання допомоги, які
були отримані до припинення дії Угоди, опрацьовуються відповідно
до умов Угоди.
Вчинено у Гонконгу цього квітня дня 2 2003 року, українською,
китайською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні,
англомовний текст має переважну силу.
За Україну За Гонконг,
Спеціальний
Адміністративний Район
Китайської Народної
Республіки
(підпис) (підпис)вгору