Документ 391/2012, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.06.2019, основание - 419/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про внесення змін до Указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 12 травня 2011 року № 581 «Про Положення про Міністерство інфраструктури України»:

а) у статті 2 слова «надання послуг поштового зв'язку» виключити;

б) у Положенні про Міністерство інфраструктури України, затвердженому зазначеним Указом:

абзац другий пункту 1 після слів «дорожнього господарства» доповнити словами «надання послуг поштового зв'язку»;

у пункті 3:

абзац другий після слів «дорожнього господарства» доповнити словами «надання послуг поштового зв'язку»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку»;

у пункті 4:

- у підпункті 4.1:

підпункт 4.1.1 після слів «дорожнього господарства» доповнити словами «надання послуг поштового зв'язку»;

підпункти 4.1.2, 4.1.8, 4.1.9 і 4.1.20 після слів «дорожнього господарства» доповнити словами «поштового зв'язку»;

підпункт 4.1.49 викласти в такій редакції:

«4.1.49) забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи України, вирішує в межах своїх повноважень питання готовності до функціонування мереж поштового зв'язку загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, забезпечує в особливий період переведення мереж поштового зв'язку на відповідний режим роботи»;

- у підпункті 4.3:

підпункт 4.3.1 доповнити абзацом такого змісту:

«- тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою»;

доповнити підпункт підпунктами 4.3.27 та 4.3.28 такого змісту:

«4.3.27) затверджує за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою;

4.3.28) затверджує за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Пенсійним фондом України тарифи на оплату послуг, пов'язаних із виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів Пенсійного фонду України»;

- доповнити пункт підпунктом 4.11 такого змісту:

«4.11) у сфері надання послуг поштового зв'язку:

4.11.1) забезпечує контроль за додержанням поштової безпеки і таємниці інформації;

4.11.2) затверджує зразки форменого одягу та нагрудних знаків персоналу національного оператора поштового зв'язку;

4.11.3) визначає склад, функції, права та обов'язки редакційно-художньої ради, яка погоджує тематику і зразки поштових марок, маркованих конвертів і карток;

4.11.4) визначає порядок введення в обіг та виведення з обігу поштових марок;

4.11.5) здійснює відповідно до законодавства державний контроль та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу (операторів поштового зв'язку) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4.11.6) розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти, норми, стандарти, методики розрахунків та інші нормативні документи;

4.11.7) здійснює організацію робіт, пов'язаних зі стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв'язку;

4.11.8) визначає перелік засобів поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування і підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства;

4.11.9) визначає порядок і забезпечує проведення експертизи проектів будівництва, реконструкції та модернізації мереж, споруд і засобів поштового зв'язку;

4.11.10) розробляє вимоги щодо надання і отримання послуг поштового зв'язку;

4.11.11) представляє Україну в міжнародних організаціях з питань надання послуг поштового зв'язку, забезпечує виконання зобов'язань України, що випливають з її членства в таких організаціях;

4.11.12) розробляє та здійснює заходи щодо розвитку мереж поштового зв'язку загального користування, поліпшення їх якості, забезпечення сталого функціонування та доступності цих мереж;

4.11.13) сприяє інтеграції сфери надання послуг поштового зв'язку у світовий інформаційно-комунікаційний простір;

4.11.14) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері надання послуг поштового зв'язку;

4.11.15) визначає перелік працівників оператора, яким надається право використовувати зброю, засоби самооборони та індивідуального захисту;

4.11.16) затверджує порядок письмового оформлення факту дефекту поштового відправлення та вжиття заходів щодо вручення такого відправлення адресату або відправнику;

4.11.17) встановлює вимоги щодо обладнання транспортних засобів поштового зв'язку та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення»;

2) в Указі Президента України від 30 червня 2011 року № 717 «Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України»:

а) статтю 2 доповнити словами «(крім прав та обов'язків, пов'язаних із реалізацією функцій у сфері надання послуг поштового зв'язку загального користування)»;

б) у Положенні про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженому зазначеним Указом:

в абзаці другому пункту 1 слова «надання послуг поштового зв'язку» виключити;

у пункті 3:

- у підпунктах 1 і 2 слова «надання послуг поштового зв'язку» виключити;

- у підпункті 8 слова «і мереж поштового зв'язку» виключити;

- у підпункті 9 слова «та надання послуг поштового зв'язку» виключити;

у пункті 4:

- у підпунктах 7-9, 10, 44, 45, 48, 50 слова «надання послуг поштового зв'язку», «та надання послуг поштового зв'язку» виключити;

- підпункт 32 викласти в такій редакції:

«32) вирішує в межах своєї компетенції питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного та воєнного стану, в особливий період, забезпечує переведення мереж зв'язку в особливий період на відповідний режим роботи»;

- у підпункті 33:

в абзаці другому слова «поштового зв'язку» виключити;

в абзаці третьому слова «і поштового зв'язку» виключити;

абзаци дев'ятий і чотирнадцятий виключити;

в абзаці десятому слова «та надання послуг поштового зв'язку» виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слова «та поштового зв'язку» виключити;

- у підпункті 37 слова «та послуг поштового зв'язку» виключити;

- підпункти 40-43, 70 виключити;

- у підпункті 53 слова «а також мереж і послуг поштового зв'язку» виключити;

- у підпункті 61 слова «поштового зв'язку» виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 червня 2012 року
№ 391/2012
вверх