Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня науки
Указ Президента України від 16.05.2007411/2007
Документ 411/2007, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними
нагородами з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки,
зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку
наукових кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
НАУМОВЦЯ - віце-президента НАН України, доктора Антона Григоровича фізико-математичних наук, академіка
НАН України
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ПОХОДНЮ - академіка-секретаря Відділення Ігоря Костянтиновича фізико-технічних проблем
матеріалознавства НАН України, доктора
технічних наук, академіка НАН України
Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
АНАТИЧУКА - директора Інституту термоелектрики Лук'яна Івановича НАН України і МОН України, доктора
фізико-математичних наук, академіка
НАН України, м. Чернівці
ГОЛУБЕНКА - ректора Східноукраїнського національного
Олександра Леонідовича університету імені Володимира Даля,
доктора технічних наук,
члена-кореспондента АПН України,
м. Луганськ
КРЕМЕНЯ - президента Академії педагогічних наук Василя Григоровича України, доктора філософських наук,
академіка АПН України і НАН України
КРИЖАНІВСЬКОГО - ректора Івано-Франківського Євстахія Івановича національного технічного університету
нафти і газу, доктора технічних наук,
професора
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ВЕЛИЧКА - ректора Національної металургійної Олександра Григоровича академії України, доктора технічних
наук, професора, м. Дніпропетровськ
МИГАЛИНУ - ректора Мукачівського технологічного Юрія Вікентійовича інституту, доктора хімічних наук,
професора, Закарпатська область
ЦИМБАЛЮКА - заступника директора Інституту Віталія Івановича нейрохірургії імені академіка
А.П.Ромоданова АМН України,
доктора медичних наук,
члена-кореспондента АМН України
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ІВАНИЦЮ - проректора, завідувача кафедри Одеського
Володимира Олексійовича національного університету
імені І.І.Мечникова, доктора біологічних
наук, професора
ПАНЧУКА - голову експертної ради ВАК України з Мая Івановича історії, завідувача відділу Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень
імені І.Ф.Кураса НАН України,
доктора історичних наук, професора
ПІДГОРСЬКОГО - директора Інституту мікробіології Валентина Степановича і вірусології імені Д.К.Заболотного
НАН України, доктора біологічних наук,
академіка НАН України
РАЗСКАЗОВСЬКОГО - старшого наукового співробітника Вадима Борисовича Інституту радіофізики та електроніки
імені О.Я. Усикова НАН України,
доктора технічних наук, професора,
м. Харків
СЕМЕНЮКА - директора Інституту філології Київського
Григорія Фоковича національного університету
імені Тараса Шевченка, доктора
філологічних наук, професора
СВІЖЕНКА - директора департаменту Віктора Олексійовича науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки України
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БЕХУ - першому проректорові Національного Володимиру Павловичу педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова, доктору
філософських наук, професору, м. Київ
БЄЛЯТИНСЬКОМУ - завідувачеві кафедри Національного Олександру Антоновичу транспортного університету, доктору
технічних наук, професору, м. Київ
БИТЯКУ - директорові Інституту державного Юрію Прокоповичу будівництва та місцевого самоврядування
Академії правових наук України, доктору
юридичних наук, професору, м. Харків
БОНДАРЮ - ректорові Державного екологічного Олександру Івановичу інституту Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
України, доктору біологічних наук,
професору, м. Київ
ВЕСЕЛОВСЬКОМУ - завідувачеві відділу Інституту Миколі Сергійовичу фізіології імені О.О.Богомольця
НАН України, доктору біологічних наук,
члену-кореспонденту НАН України
ГАЛУЗІ - професорові Харківського Станіславу Григоровичу національного університету
імені В.М.Каразіна, доктору
економічних наук
ДАНИЛИШИНУ - Голові Ради по вивченню продуктивних Богдану Михайловичу сил України НАН України, доктору
економічних наук, члену-кореспонденту
НАН України
ДУМАНСЬКОМУ - завідувачеві лабораторії Інституту Юрію Даниловичу гігієни та медичної екології
імені О.М.Марзєєва АМН України,
доктору медичних наук, професору
ЄГОРОВУ - ректорові Одеської національної Богдану Вікторовичу академії харчових технологій,
доктору технічних наук, професору
ЗНАМЕНСЬКОМУ - завідувачеві відділу Інституту Георгію Львовичу економіко-правових досліджень
НАН України, доктору юридичних
наук, професору, м. Донецьк
ІОВЕНКУ - заступникові директора Інституту Василю Миколайовичу тваринництва степових районів
імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"
УААН, доктору сільськогосподарських
наук, Херсонська область
КИРИЧКУ - директорові Видавничо-поліграфічного Петру Олексійовичу інституту Національного технічного
університету України "Київський
політехнічний інститут", доктору
технічних наук, професору
КОВТУНЕНКУ - завідувачеві лабораторії Інституту Віктору Олексійовичу електрозварювання імені Є.О.Патона
НАН України, кандидату технічних наук
КОСТЕНКУ - завідувачеві відділу Інституту держави
Олександру Миколайовичу і права імені В.М.Корецького
НАН України, доктору юридичних наук,
професору
КОСТРИЦЬКОМУ - проректорові Київського національного Валерію Всеволодовичу університету технологій та дизайну,
доктору технічних наук, професору
КУЗЬМЕНКУ - завідувачеві відділу Інституту Михайлу Іллічу гідробіології НАН України, доктору
біологічних наук, професору
ЛУЦЕНКО - завідувачеві кафедри Запорізької Наталії Степанівні медичної академії післядипломної
освіти, доктору медичних наук,
професору
ЛУЦЬКОМУ - завідувачеві кафедри Національного Георгію Михайловичу технічного університету України
"Київський політехнічний інститут",
доктору технічних наук, професору
МАРУТІ - заступникові директора Інституту Наталії Олександрівні неврології, психіатрії та наркології
АМН України, доктору медичних наук,
професору, м. Харків
МИТРОПОЛЬСЬКОМУ - заступникові директора Інституту Олексію Юрійовичу геологічних наук НАН України,
доктору геолого-мінералогічних наук,
члену-кореспонденту НАН України
МНУШКО - завідувачеві кафедри Національного Зої Миколаївні фармацевтичного університету, доктору
фармацевтичних наук, професору,
м. Харків
МОЛЯКУ - завідувачеві лабораторії Інституту Валентину Олексійовичу психології імені Г.С.Костюка
АПН України, доктору психологічних
наук, академіку АПН України
НЕКОСУ - завідувачеві кафедри Харківського Володимиру Юхимовичу національного університету
Імені В.Н.Каразіна, доктору
географічних наук, професору
ПИЛИПЕНКУ - завідувачеві кафедри Харківського Миколі Івановичу державного медичного університету,
доктору медичних наук, професору
РАБІНОВИЧУ - професорові Львівського національного Петру Мойсейовичу університету імені Івана Франка,
доктору юридичних наук, професору
САВЕЛЬЄВУ - проректорові, завідувачу кафедри Євгену Васильовичу Тернопільського державного
економічного університету, доктору
економічних наук, професору
СОКОЛЕНКУ - завідувачеві кафедри Національного Анатолію Івановичу університету харчових технологій,
доктору технічних наук, професору,
м. Київ
ТАРАРІКУ - головному науковому співробітникові Олександру Григоровичу Інституту агроекології УААН, доктору
сільськогосподарських наук,
академіку УААН, смт Чабани, Київська
область
ХВЕСИКУ - керівникові відділу Ради по вивченню Михайлу Артемовичу продуктивних сил України НАН України,
доктору економічних наук, професору
ШУЛЬМАНУ - завідувачеві відділу Інституту Георгію Євгеновичу біології південних морів НАН України,
доктору біологічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Севастополь
ЯКОВЛЄВІЙ - завідувачеві кафедри, завідувачу Ларисі Василівні Центральної науково-дослідної
лабораторії Національного
фармацевтичного університету,
доктору фармацевтичних наук,
професору, м. Харків
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
КАЗАНЖИ - проректорові Південноукраїнського Федору Івановичу державного педагогічного університету
імені К.Д.Ушинського, кандидату
педагогічних наук, професору, м. Одеса
ФІЛЕРУ - професорові Кіровоградського державного
Залмену Юхимовичу педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, доктору
технічних наук
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
БАРАНОВСЬКОМУ - завідувачеві відділу Інституту Олександру Івановичу економіки та прогнозування НАН України,
доктору економічних наук, професору
КУЗЬКІНУ - директорові Харківської філії Євгену Юрійовичу Українського державного університету
економіки і фінансів, кандидату
економічних наук
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"
ШАЛІМОВУ - заступникові директора Національного Юрію Івановичу інституту винограду і вина "Магарач"
УААН, кандидату технічних наук,
Автономна Республіка Крим
"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"
АНІНУ - завідувачеві кафедри Київського Віктору Івановичу національного університету будівництва
і архітектури, доктору економічних
наук, професору
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"
ДОНЧЕНКУ - директорові державного підприємства Анатолію Володимировичу "Український науково-дослідний
інститут вагонобудування", кандидату
технічних наук, м. Кременчук,
Полтавська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ"
ІЛЬЄНКУ - директорові державного дендрологічного
Олексію Олексійовичу парку "Тростянець" НАН України,
кандидату біологічних наук,
Чернігівська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 травня 2007 року
N 411/2007вгору