Про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки 1985 року
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Інші від 02.12.1985417
Документ 417-85-п, поточна редакція — Прийняття від 02.12.1985

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1985 р. N 417
Київ
Про присудження Державних премій Української РСР
в галузі науки і техніки 1985 року

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів
Української РСР, розглянувши подання Комітету по Державних преміях
Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР,
п о с т а н о в л я ю т ь присудити Державні премії
Української РСР 1985 року:
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
1. САМОЙЛЕНКУ Анатолію Михайловичу, члену-кориспонденту
Академії наук УРСР, завідуючому кафедрою, МАРТИНЮКУ Дмитру
Івановичу, докторові фізико-математичних наук, професорові,
МОСЄЄНКОВУ Борису Іллічу, кандидатові фізико-математичних наук,
доцентові, працівникам Київського державного університету імені
Т.Г. Шевченка, - за цикл робіт "Методи дослідження періодичних і
квазіперіодичних коливань".
2. ПАСТУРУ Леоніду Андрійовичу, докторові фізико-математичних
наук, ГРЕДЕСКУЛУ Сергію Андрійовичу, кандидатові
фізико-математичних наук, старшим науковим співробітникам
Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР,
ЛІФШИЦЮ Іллі Михайловичу, академікові (посмертно), - за монографію
"Введение в теорию неупорядоченных систем", опубліковану у
1982 році.
3. ЛІЩИНІ Богдану Миколайовичу, генеральному директорові
сєверодонецького виробничого об'єднання "Азот" імені Ленінського
комсомолу, КРАСНОБОРОДЬКУ Івану Олексійовичу, начальникові
виробництва метанолу і формаліну, КРИШТОПІ Геннадію Денисовичу,
заступникові начальника цеху, ЦЕГЕЛЬНИКУ Володимиру Михайловичу,
начальникові зміни цеху, МІХАЛЄВІЙ Енгельсині Федорівні,
начальникові лабораторії, працівникам того ж об'єднання, ХАРЛАМОВУ
Валентину Васильовичу, головному інженерові, КАРАВАЄВУ Михайлу
Михайловичу, докторові технічних наук, завідуючому відділом,
працівникам Державного науково-дослідного і проектного інституту
азотної промисловості та продуктів органічного синтезу, БОНДАРЮ
Петру Григоровичу, кандидатові хімічних наук, завідуючому
лабораторією, ЛЕНДЕР Аїді Анатоліївні, старшому науковому
співробітникові, працівникам Державного науково-дослідного і
проектного інституту метанолу, компонентів моторних палив та
продуктів органічного синтезу, ЗОТОВІЙ Надії Іванівні, колишньому
головному технологові відділу того ж інституту, - за
науково-технічну розробку, створення та промислове освоєння
виробництва синтетичного метанолу під низьким тиском на базі
переробки синтез-газу - відходу виробництва піролізного ацетилену.
4. ДЕМ'ЯНЧУКУ Василю Григоровичу, кандидатові
геолого-мінералогічних наук, головному геологові управління
пошукових і розвідувальних робіт на нафту та газ Міністерства
геології УРСР, ГОЛОВАЦЬКОМУ Йосипу Миколайовичу, кандидатові
геолого-мінералогічних наук, завідуючому відділом Українського
науково-дослідного геологорозвідувального інституту, ВЕРБИЦЬКОМУ
Олегу Миколайовичу, генеральному директорові, КУРИЛЮКУ Льву
Васильовичу, кандидатові геолого-мінералогічних наук, головному
геологові, ЗЮЗЬКЕВИЧУ Миколі Петровичу, головному геологові
Пирятинської нафтогазорозвідувальної експедиції глибокого буріння,
ПРИЩЕПІ Федору Пантелеймоновичу, буровому майстрові тієї ж
експедиції, працівникам Чернігівського виробничого геологічного
об'єднання по розвідці нафти і газу, ГОЦЬКОМУ Богдану-Йосипу
Петровичу, головному геологові Полтавського газопромислового
управління, ЛЕБЕДЮ Миколі Сергійовичу, головному геологові
Східно-Української геофізичної розвідувальної експедиції, МУЛЯРУ
Петру Микитовичу, головному геологові Полтавської експедиції по
геофізичних дослідженнях у свердловинах, ЯКІВЦЮ Захарію Івановичу,
начальникові сейсмопартії Київської геофізичної розвідувальної
експедиції, - за відкриття та ефективну розвідку Яблунівського
нафтогазоконденсатного родовища у Дніпровсько-Донецькій западині.
5. ХИЛЬКУ Василю Олексійовичу, кандидатові економічних наук,
професорові Вищої партійної школи при ЦК Компартії України,
керівникові роботи, РУБАНУ Олександру Андрійовичу, докторові
економічних наук, завідуючому кафедрою, ЗАГОРОДНЬОМУ Василю
Івановичу, докторові економічних наук, професорові, КОРОЛЮ
Валентину Степановичу, ДРОБНОХОДУ Юхиму Федосійовичу, ЗАДНІПРЯНЦЮ
Володимиру Зіновійовичу, ПОПОВУ Борису Івановичу, ЧУЖИНОВУ Іллі
Йосиповичу, кандидатам економічних наук, доцентам, працівникам
тієї ж Вищої партійної школи, ВРУБЛЕВСЬКОМУ Віталію
Костянтиновичу, докторові економічних наук, відповідальному
працівникові ЦК Компартії України, МАЗУРУ Вілену Микитовичу,
докторові економічних наук (посмертно), - за монографію "Ленинское
учение об экономических основах социализма", опубліковану в
1983 році (2-ге видання).
6. ГУЛОМУ Максиму Федотовичу, академікові Академії наук УРСР,
завідуючому відділом Інституту біохімії імені О.В. Палладіна
Академії наук УРСР, керівникові роботи, МЕЛЬНИЧУКУ Дмитру
Олексійовичу, докторові біологічних наук, ректорові, ВАСИЛЕНКУ
Данилу Яковичу, докторові сільськогосподарських наук, завідуючому
кафедрою, працівникам Української сільськогосподарської академії,
ГУМЕНЮК Галині Денисівні, кандидатові біологічних наук, завідуючій
сектором лабораторії Українського філіалу Всесоюзного
науково-дослідного інституту комбікормової промисловості,
ГЛУХЕНЬКОМУ Леоніду Миколайовичу, директорові Григорівського
міжколгоспного підприємства по відгодівлі великої рогатої худоби
Обухівського району Київської області, - за розробку методів
регуляції біосинтетичних процесів у організмі та впровадження
створених на їх основі способів підвищення продуктивності
сільськогосподарських тварин.
7. МАРМУРУ Ростиславу Костянтиновичу, докторові медичних
наук, керівникові проблемної лабораторії ультразвуку Одеського
науково-дослідного інституту очних хвороб і тканинної терапії
імені академіка В.П. Філатова, - за цикл наукових досліджень по
розробці ефективних методів ультразвукової терапії і діагностики
захворювань органа зору та їх широке впровадження у практику
охорони здоров'я.
8. МАСОЛУ Віталію Андрійовичу, кандидатові технічних наук,
Заступникові Голови Ради Міністрів УРСР, Голові Державного
планового комітету УРСР, СЕЛІВАНОВСЬКОМУ Владилену Михайловичу,
начальникові відділу того ж Державного комітету, МОСТОВОМУ Павлу
Івановичу, Голові державного комітету УРСР по
матеріально-технічному постачанню, НІКОЛАЄВУ Дмитру Дмитровичу,
начальникові головного управління, БУШЛОВУ Анатолію
Олександровичу, начальникові управління, БОБНИК Ларисі Іванівні,
старшому інженерові, працівникам того ж Державного комітету,
САВЧЕНКУ Анатолію Петровичу, докторові економічних наук, першому
заступникові завідуючого відділом ЦК Компартії України, ЛОЗОВИКУ
Маколі Терентійовичу, директорові Київського картонно-паперового
комбінату, СИТНІК Людмилі Олексіївні, старшому майстрові
Дніпропетровської фабрики нетканих матеріалів, ДЬЯЧЕНКУ Миколі
Петровичу, директорові Курахівської ДРЕС імені 60-річчя Великої
Жовтневої соціалістичної революції, - за організацію промислового
впровадження технологічних систем та комплексів по ефективному
використанню вторинних ресурсів і відходів виробництва у народному
господарстві Української РСР.
9. СТОГНІЮ Борису Сергійовичу, докторові технічних наук,
завідуючому відділом Інституту електродинаміки Академії наук УРСР
керівникові роботи, СИРОТІ Ігорю Мусійовичу, докторові технічних
наук, науковому консультантові, ТАНКЕВИЧУ Євгену Миколайовичу,
кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові,
ЧЕРНЕНКУ Володимиру Олексійовичу, кандидатові технічних наук,
завідуючому відділом, РОГОЗІ Владиславу Васильовичу, кандидатові
технічних наук, головному інженерові спеціального
конструкторського технологічного бюро, працівникам того ж
інституту, НОСАЧОВУ Володимиру Олександровичу, заступникові
директора, СИЗИНЦЕВУ Михайлу Михайловичу, завідуючому
конструкторським бюро, РУДЕНКУ Віктору Івановичу, старшому
науковому співробітникові, працівникам Всесоюзного
науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного
інституту трансформаторобудування, КОХ-КОХАНЕНКУ Олегу
Володимировичу, головному інженерові Запорізького заводу
високовольтної апаратури, - за розробку теорії, принципів побудови
та створення на їх основі нового покоління вимірювальних
перетворювачів струму для сучасних електроенергетичних систем.
10. ШУЛЬГІНУ Миколі Павловичу, Міністрові будівництва і
експлуатації автомобільних шляхів УРСР, керівникові роботи,
БЕЗРУЧКУ Анатолію Петровичу, начальникові конструкторського
відділення, МАКАРЧУКУ Олександру Івановичу, завідуючому відділом,
ДОРОШЕНКУ Володимиру Михайловичу, заступникові завідуючого
відділом, працівникам Державного шляхового науково-дослідного
інституту, КУРЧЕНКУ Миколі Олександровичу, директорові, БОЛБОТУ
Валентину Івановичу, токареві, працівникам Київського
дослідно-механічного заводу того ж інституту, ШЕВЧЕНКУ Олексію
Івановичу, бригадирові машиністів Слов'яносербського районного
шляхового ремонтно-будівельного управління (Ворошиловградська
область), - за створення та впровадження машин для відновлення
асфальтобетонних покриттів (термопрофілювальників).
11. БОНДАРЮ Євгену Григоровичу, кандидатові технічних наук,
директорові Верхньодніпровського крохмале-патокового комбінату
імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції,
САРАПУЦІ Василю Яковичу, головному інженерові, ШОРНІКОВУ Валентину
Георгійовичу, головному технологові, КУЗЬМІНІЙ Розалії Гаврилівні,
начальникові лабораторії, РОМАНОВСЬКОМУ Анатолію Івановичу,
директорові заводу, працівникам того ж комбінату, ГУЛЮКУ Миколі
Григоровичу, докторові технічних наук, заступникові генерального
директора, ГОПЧАКУ Миколі Яковичу, ЛАДУР Тамарі Олексіївні,
кандидатам технічних наук, завідуючим секторами, ХВОРОВІЙ Людмилі
Степанівні, кандидатові технічних наук, старшому науковому
співробітникові, працівникам Науково-виробничого об'єднання по
крохмалепродуктах, - за розробку та впровадження нової
високоефективної технології кристалічної глюкози.
12. Не для друку.
13. Не для друку.
14. ЄРЕМЕНКУ Валентину Никифоровичу, академікові Академії
наук УРСР, завідуючому відділом, ЛУКАШЕНКУ Георгію Михайловичу,
докторові хімічних наук, БОЛГАРУ Олександру Сергійовичу,
кандидатові хімічних наук, завідуючим лабораторіями, ГОРДІЄНКУ
Станіславу Петровичу, СИДОРКУ Владиславу Романовичу, ФЕНОЧЦІ
Борису Васильовичу, кандидатам хімічних наук, старшим науковим
співробітникам, працівникам Інституту проблем матеріалознавства
Академії наук УРСР, БАТАЛІНУ Георгію Івановичу, докторові хімічних
наук, завідуючому кафедрою, БЄЛОБОРОДОВІЙ Олені Арсеніївні,
кандидатові хімічних наук, доцентові, працівникам Київського
державного університету імені Т.Г. Шевченка, ФЕСЕНКУ Валентину
Васильовичу, докторові хімічних наук, завідуючому кафедрою
Київського технологічного інституту харчової промисловості,
ТУРЧАНІНУ Анатолію Григоровичу, кандидатові хімічних наук,
завідуючому кафедрою Краматороького індустріального інституту, -
за цикл робіт "Дослідження з хімічної термодинаміки металевих
сплавів і тугоплавких з'єднань".
15. АНДРІЯШЕВУ Вадиму Павловичу, начальникові головного
технічного управління Міністерства монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР, СТУКУ Віктору Родіоновичу, начальникові
головного управління "Головцентропроммонтаж", СЕРГІЄНКУ Анатолію
Михайловичу, головному інженерові тресту "Промхіммонтаж", ГАРУСУ
Костянтину Олександровичу, головному інженерові, МАНСУРОВУ
Галінуру Шайнуровичу, бригадирові слюсарів-монтажників,
працівникам Кременчуцького спеціалізованого управління N 17,
ПОПОВИЧУ Миколі Миколайовичу, старшому інженерові Вінницького
спеціалізованого управління "Проммонтаж" N 26, ЗІНЧЕНКУ Олексію
Олексійовичу, бригадирові токарів Полтавського дослідного
ливарно-механічного заводу, КОЖЕМІ Валерію Андрійовичу,
заступникові завідуючого відділом Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона Академії наук УРСР, ПЕРСІОНУ Олексію Абрамовичу,
завідуючому Київським відділом Спеціального конструкторського бюро
по новій техніці монтажних і спеціальних будівельних робіт,
ЄФІМЕНКУ Володимиру Іларіоновичу, керівникові бригади того ж
відділу, - за розробку та впровадження індустріальних методів
монтажу стальних технологічних трубопроводів на об'єктах
промислового будівництва Української РСР.
16. КРІГМАНУ Феліксу Юхимовичу, кандидатові технічих наук,
завідуючому відділом, ГУСЄВУ Михайлу Григоровичу, кандидатові
технічних наук, завідуючому лабораторією, КАЗАРЕНКУ Володимиру
Івановичу, кандидатові технічних наук, завідуючому сектором,
СЬОМІНУ Георгію Михайловичу, старшому науковому співробітникові,
працівникам Державного Макіївського науково-дослідного інституту
по безпеці робіт у гірничій промисловості, ГРЯДУЩОМУ Борису
Абрамовичу, кандидатові технічних наук, начальникові управління
Міністерства вугільної промисловості УРСР, ТЕЛИЧКУ Едуарду
Миколайовичу, кандидатові технічних наук, начальникові відділу
Державного комітету УРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у
промисловості і гірничому нагляду, АНОСОВУ Олегу Степановичу,
генеральному директорові Орджонікідзевського виробничого
об'єднання по видобутку вугілля, ІВАНОВУ Юрію Петровичу,
директорові шахти імені М.І. Калініна Донецького виробничого
об'єднання по видобутку вугілля, РОХМІСТРОВІЙ Ільзі Григорівні,
інженеру-конструктору омського заводу "Електроточприлад", МОРЄВІЙ
Валентині Павлівні, майстрові шахти імені К.А. Рум'янцева
Артемівського виробничого об'єднання по видобутку вугілля, - за
створення і масове впровадження на вугільних шахтах Донбасу
індивідуальних засобів безперервного автоматичного контролю
метану.
17-21. Таємно.
ЗА ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ
1. РИБАЛЦІ Івану Климентійовичу, докторові історичних наук,
завідуючому кафедрою Харківського державного університету імені
О.М. Горького, ДОВГОПОЛУ Василю Микитовичу, докторові історичних
наук (посмертно), - за підручник "Історія Української РСР" у двох
частинах, опублікованих у 1978 і 1982 роках.
2. МИРНОМУ Вячеславу Васильовичу, кандидатові технічних наук,
завідуючому кафедрою, КОЗЛОВСЬКОМУ Геннадію Гнатовичу, МУЗИКАНТОВУ
Вадиму Костянтиновичу, ТРАВНИКУ Сергію Францовичу, кандидатам
технічних наук, доцентам, працівникам Донецького політехнічного
інституту, НІКОЛЬСЬКОМУ Серафиму Івановичу, ПАПАЗОВУ Михайлу
Герасимовичу, кандидатам технічних наук, колишнім викладачам того
ж інституту, ШУВІГІНУ Володимиру Івановичу, головному інженерові
копальні імені XXI з'їзду КПРС Тенькинського
гірничо-збагачувального комбінату виробничого об'єднання
"Північсхідзолото", ОГЛОБЛІНУ Дмитру Миколайовичу, докторові
технічних наук (посмертно), ГЕРАСІМЕНКУ Георгію Івановичу,
кандидатові технічних наук (посмертно), - за підручник
"Маркшейдерское дело", опублікований у 1981 році (3-тє видання).

Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова
Ради Міністрів Української РСР О.ЛЯШКО
Інд. 25вгору