Документ 4181-VI, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присудження Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок за 2011 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.366 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок" ( 775-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 17, ст. 258; 2009 р., N 26, ст. 341) присудити Премії Верховної
Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок за 2011 рік:
за роботу "Умови розв'язаності нелінійних ультрапараболічних
варіаційних нерівностей, крайових задач для нелінійних
ультрапараболічних рівнянь та обернених задач в областях з
вільними межами для лінійних параболічних рівнянь":
ПРОЦАХ Наталії Петрівні - кандидату фізико-математичних наук,
науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
СНІТКО Галині Анатоліївні - кандидату фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
за роботу "Методи аналізу та моделювання стохастичних
систем":
КНОПОВІЙ Вікторії Павлівні - кандидату фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України;
ПЕПЕЛЯЄВІЙ Тетяні Володимирівні - кандидату
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
ПУСТОВІЙ Світлані Вікторівні - кандидату технічних наук,
доценту Національного авіаційного університету;
за роботу "Розробка методів розрахунку деформування та
міцності тканих і композиційних матеріалів":
ЗАРАЗОВСЬКОМУ Максиму Миколайовичу - кандидату технічних
наук, науковому співробітнику Інституту проблем міцності імені
Г.С. Писаренка НАН України;
ДАНИЛЬЧУКУ Євгену Леонідовичу - молодшому науковому
співробітнику Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН
України;
за роботу "Розробка науково-технічних засад забезпечення
стійкої роботи ОЕС України з урахуванням особливостей
автоматичного регулювання на електростанціях":
ЛУК'ЯНЕНКУ Лук'яну Миколайовичу - кандидату технічних наук,
науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;
СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу - кандидату технічних наук,
завідувачу відділу Інституту загальної енергетики НАН України;
СТЕЛЮКУ Антону Олеговичу - кандидату технічних наук, доценту
Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут";
за роботу "Плазмове джерело іонів з високою яскравістю
пучка":
ШУЛЬЗІ Дмитру Петровичу - кандидату фізико-математичних наук,
науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;
за роботу "Одержання високоякісного біодизельного палива на
основі повністю відновлюваної сировинної бази - етилового спирту
та ріпакової олії":
ОХРІМЕНКУ Михайлу Володимировичу - кандидату хімічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України;
ІВАНЕНКУ Віталію Вікторовичу - молодшому науковому
співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України;
за роботу "Функціональні матеріали на основі складних
оксидних систем (синтез, структура, властивості, використання)":
ДУРИЛІНУ Дмитру Олександровичу - кандидату хімічних наук,
науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України;
СОЛОПАНУ Сергію Олександровичу - кандидату хімічних наук,
молодшому науковому співробітнику Інституту загальної та
неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
за роботу "Виявлення неоантигенної детермінанти в молекулі
фібрину та встановлення її ролі в тромбоутворенні":
ЛУГОВСЬКІЙ Наталії Едуардівні - кандидату біологічних наук,
науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН
України;
за роботу "Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у
староукраїнській мові XIV-XVIII ст.":
ШТАНДЕНКО Уляні Михайлівні - кандидату філологічних наук,
науковому співробітнику Інституту української мови НАН України;
за роботу "Багатокольорова фотометрія та поляриметрія систем
з затьмареннями на різних стадіях еволюції":
АНТОНЮКУ Кирилу Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних
наук, заступнику директора з наукової праці Науково-дослідного
інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";
БАКЛАНОВУ Олексію Володимировичу - кандидату
фізико-математичних наук, ученому секретарю Науково-дослідного
інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";
за роботу "Мезомеханіка високотемпературного деформування і
руйнування теплостійких сталей металургійного та енергетичного
обладнання":
МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - доктору технічних наук, професору
Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя;
ОКІПНОМУ Ігорю Богдановичу - кандидату технічних наук,
старшому викладачу Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя;
за роботу "Протигерпетичні та імуномодулюючі властивості
вітчизняного комплексного індуктору інтерферону":
ЛИЧ Інні Валентинівні - кандидату біологічних наук, старшому
викладачу Національного університету харчових технологій;
СКРОЦЬКІЙ Оксані Ігорівні - кандидату біологічних наук,
асистенту Національного університету харчових технологій;
за роботу "Ріст силіцидів металів у нанодротинках кремнію при
точковому контакті з нанометалевими частинками":
КОВАЛЬЧУКУ Андрію Олександровичу - кандидату
фізико-математичних наук, доценту Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького;
за роботу "Навчання адміністрування систем управління
освітніми web-порталами майбутніх вчителів інформатики":
ФРАНЧУКУ Василю Михайловичу - кандидату педагогічних наук,
доценту Інституту інформатики Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова;
за роботу "Екологічні аспекти дослідження ерозійних процесів
чорноземів типових правобережного лісостепу України":
БЕРЕЖНЯКУ Євгенію Михайловичу - кандидату
сільськогосподарських наук, старшому викладачу Національного
університету біоресурсів і природокористування України;
за роботу "Характеристика пшенично-егілопсних ліній з
використанням мікросателітних маркерів та молекулярне картування
інтрогресивного гену стійкості до твердої сажки":
ГАЛАЄВУ Олексію Володимировичу - кандидату біологічних наук,
старшому науковому співробітнику Південного біотехнологічного
центру в рослинництві Національної академії аграрних наук України;
за роботу "Теоретичні і практичні засади використання
ДНК-маркерів у селекції великої рогатої худоби":
КОПИЛОВІЙ Катерині Вячеславівні - кандидату
сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Інституту
розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук
України;
за роботу "Розвиток теорії проектування жорстких сталевих
ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів":
БАННІКОВУ Дмитру Олеговичу - кандидату технічних наук,
завідувачу кафедри Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
за роботу "Впровадження комплексу клітинно-молекулярних
методів діагностики віддалених ефектів опромінення у постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи":
ІЛЬЄНКО Ірині Миколаївні - кандидату біологічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту клінічної радіології
Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини НАМН
України";
КЛЕПКО Аллі Володимирівні - кандидату біологічних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту експериментальної
радіології Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини
НАМН України";
КОСТІНУ Олексію Володимировичу - аспіранту Інституту
клінічної радіології Державної установи "Науковий центр
радіаційної медицини НАМН України";
ЛЯСКІВСЬКІЙ Олені Вікторівні - молодшому науковому
співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи
"Науковий центр радіаційної медицини НАМН України";
за роботу "Закордонні українці та українська державність
(20-й річниці незалежності України присвячується)":
НЕДУЖКУ Юрію Вікторовичу - доктору історичних наук, професору
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:
виготовлення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік та
виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок;
оформлення і вручення дипломів лауреатам Премії Верховної
Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок.
3. Вручення дипломів та відповідної грошової частини
лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок приурочити до Дня науки.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4181-VIвгору