Документ 481/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.04.2018, підстава - 2376-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.07.2019, підстава - 2628-VIII. Подивитися в історії? )


     суб’єкта   господарювання,   який   здійснює  зберігання  або 
використання обладнання (у разі передачі обладнання на зберігання
чи в користування іншим суб’єктам господарювання): для юридичних
осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
для фізичних осіб - суб’єктів господарювання - прізвище, ім’я, по
батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це
відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
підставу ввезення обладнання на митну територію України або
набуття права власності на обладнання;
модель та серійний номер обладнання;
місцезнаходження обладнання;
дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;
дату внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному
реєстрі обладнання;
підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру
обладнання.
Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на
підставі письмової заяви суб’єкта господарювання - імпортера або
власника обладнання. До заяви додається документ, що підтверджує
ввезення обладнання на митну територію України або право власності
на обладнання.
Заява подається не пізніше 10 робочих днів з дня завершення
митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територію
України, або набуття права власності на обладнання.
У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному
реєстрі обладнання, крім змін, пов’язаних із зміною права
власності на обладнання, суб’єкт господарювання, за заявою якого
відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має
подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву
про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі
обладнання.
Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному
реєстрі обладнання, подається не пізніше 10 робочих днів з дня
зміни таких відомостей. Відповідальність за достовірність
відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що
містяться в Єдиному реєстрі обладнання, несе заявник.
У разі переходу права власності або знищення обладнання таке
обладнання підлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява
про виключення подається не пізніше 10 робочих днів з дня настання
однієї з подій, зазначених у цій частині, суб’єктом
господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до
Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що
підтверджують перехід права власності або знищення обладнання.
Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру
обладнання, про внесення змін до відомостей, що містяться в
Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного
реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику.
Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання відомостей, що
містяться в Єдиному реєстрі обладнання, здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику, забезпечує вільний та безоплатний доступ до
відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання,
надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з
Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній
особі - підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за
письмовим запитом протягом двох робочих днів з дня подання такого
запиту.
Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Стаття 2-2. Вимоги до матеріально-технічної бази малих
виробництв виноробної продукції
Матеріально-технічна база малого виробництва виноробної
продукції включає:
земельні ділянки, що належать суб’єкту господарювання на
підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством
України, на яких суб’єкт господарювання вирощує плоди, ягоди,
виноград, а також розміщує товарну пасіку;
відокремлені нежитлові приміщення (цехи, підвали, ангари),
призначені для здійснення господарської діяльності, що належать
суб’єкту господарювання на підставі будь-якого речового права,
визначеного законодавством України;
власну або залучену на договірних засадах акредитовану
відповідно до законодавства лабораторію для проведення робіт з
перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин
плодово-ягідних, напоїв медових;
обладнання для виробництва та розливу в споживчу тару вин
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових, а саме
забезпечення:
зважування плодів, ягід, винограду, меду;
подрібнення, пресування плодів, ягід, винограду;
відстоювання сусла з плодів, ягід, винограду, меду;
бродіння сусла з плодів, ягід, винограду, меду;
обробки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових;
зберігання або витримки виноматеріалів плодово-ягідних,
виноградних, напоїв медових;
розливу вин плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових у
споживчу тару;
контролю температури на етапах виробництва та зберігання;
санітарної обробки технологічного обладнання, винопроводів та
інвентарю згідно з вимогами законодавства.
Переробку плодів, ягід, винограду, виготовлення, зберігання
та обробку виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних та/або
медових проводять з використанням типового обладнання і
технологічних ємностей, виготовлених із корозійностійких
матеріалів, відповідно до вимог Закону України "Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв
виноробної продукції визначаються цим Законом.
Форма декларації, порядок її подання та реєстрації
визначаються Кабінетом Міністрів України ( 823-2018-п ). { Закон доповнено статтею 2-2 згідно із Законом N 2360-VIII
( 2360-19 ) від 20.03.2018 }
Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій
на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного
спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом
виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією видаються лише тим суб’єктам господарювання, які мають
повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і
витримку. Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на
виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом
коньячним і плодовим без отримання окремої ліцензії на таку оптову
торгівлю. { Частина перша статті 3 в редакції Законів N 1685-III ( 1685-14 )
від 20.04.2000, N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1389-VI ( 1389-17 ) від 21.05.2009, N 3232-VI
( 3232-17 ) від 19.04.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012,
N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво
алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або
напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних,
плодово-ягідних або медових) виключно власного виробництва (не
придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними
алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову
торгівлю. { Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1534-VIII
( 1534-19 ) від 20.09.2016 }
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного
спиртового, спирту-сирцю плодового видаються суб'єктам
господарювання - юридичним особам, а на виробництво алкогольних
напоїв та тютюнових виробів - усім суб'єктам господарювання. { Частина статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише
суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл
виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової
суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів господарювання, які отримали
ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному
законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових
виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 }
Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої
додаються:
копії засновницьких документів; { Абзац другий частини
статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5410-VI
( 5410-17 ) від 02.10.2012 }

{ Абзац третій частини статті 3 виключено на підставі Закону
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }

{ Абзац четвертий частини статті 3 виключено на підставі
Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }

{ Абзац п'ятий частини статті 3 виключено на підставі Закону
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }

{ Абзац шостий частини статті 3 виключено на підставі Закону
N 442-VII ( 442-18 ) від 05.09.2013 }

атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої
влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих
виробництв виноробної продукції - зареєстрована декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;
{ Абзац сьомий частини статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 2360-VIII ( 2360-19 ) від
20.03.2018 }

{ Абзац восьмий частини статті 3 виключено на підставі Закону
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }

договір з акредитованою відповідно до законодавства
лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої
лабораторії) з перевірки якості та безпечності вин виноградних,
вин плодово-ягідних та/або напоїв медових; { До частини п'ятої
статті 3 включено абзац восьмий згідно із Законом N 2360-VIII
( 2360-19 ) від 20.03.2018 }
документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

{ Абзац десятий частини статті 3 виключено на підставі Закону
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }

У заяві на видачу ліцензії на виробництво спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового,
дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів зазначається визначена
законом інформація. { Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у
цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи
подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально
або органом, який видав оригінал документа або посадовою особою
органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим
Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або
надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом
Міністрів України, рекомендованим листом. У разі подання заяви про
видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх
прийняла. { Частина статті 3 в редакції Закону N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1253-VII
( 1253-18 ) від 13.05.2014 }
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається
заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом
Міністрів України, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання
зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у
видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови. { Частина статті 3 в редакції Закону N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного
спиртового, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються
суб'єктам господарювання, які на момент подання заяви про видачу
ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених
законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями
та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що
використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один
суб'єкт господарювання. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }

{ Частину статті 3 виключено на підставі Закону N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати
чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
{ Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання
суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту
зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
{ Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав
ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта господарювання;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від
моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання
суб'єктом господарювання марок акцизного податку;
рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом
господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів;
документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту
господарювання у власність, володіння та/або користування
приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл
виробництва алкогольних напоїв;

{ Абзац восьмий частини статті 3 виключено на підставі Закону
N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }

рішення суду про встановлення невідповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих
виробництв виноробної продукції; { Частину тринадцяту статті 3
доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2360-VIII
( 2360-19 ) від 20.03.2018 }
рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва
та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із
виноматеріалів, придбаних та/або отриманих шляхом переробки
придбаних плодів, ягід, винограду, меду; { Частину тринадцяту
статті 3 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 2360-VIII
( 2360-19 ) від 20.03.2018 }
рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва
та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із використанням
спирту та/або перевищення об’єму виробництва продукції,
зазначеного у статті 1 цього Закону. { Частину тринадцяту статті 3
доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 2360-VIII
( 2360-19 ) від 20.03.2018 } { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту
одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її
анулювання. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту
господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з
реорганізацією суб'єкта господарювання та/або зміною типу
акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб'єкта господарювання протягом семи робочих днів видає
суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з
урахуванням змін. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав
ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом семи
робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії,
зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях
на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90
30 00, 2106 90, 2203 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД
( 584а-18 ) залежно від виду продукції, що вироблятиметься. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014, N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }
{ Стаття 3 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного
спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
Встановити річну плату за ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дистиляту виноградного
спиртового, спирту-сирцю плодового та для суб'єктів господарювання
первинного виноробства в розмірі 780 гривень.
Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них
справляється щорічно.
Плата за ліцензії справляється до початку виробництва
зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах,
встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів. { Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі
780 гривень і зараховується до місцевих бюджетів. { Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах,
встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензії.
У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку
із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство у заяві, яка подається до органу виконавчої влади,
уповноваженого Кабінетом Міністрів України на видачу, зупинення
дії та анулювання ліцензій, з доданим до неї платіжним документом
про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання
зазначає про зміну його найменування у зв’язку із зміною типу
акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного
товариства в інше господарське товариство. { Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1983-VIII
( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 775/97-ВР
від 23.12.97, N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003, в редакції Законів N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006 }
Стаття 5. Повідомлення про видачу, переоформлення,
призупинення, анулювання ліцензії { Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }
Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії,
зобов’язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням
юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців
інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані
ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій. { Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; текст статті 5 в редакцї Закону
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }

{ Статтю 6 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів на давальницьких умовах
Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв на давальницьких умовах
забороняється, крім виробництва спирту етилового, коньячного і
плодового з давальницької сировини нерезидентами за умови повного
вивезення готової продукції за межі митної території України. ( Частина перша статті 7 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 )
від 20.04.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 )
Переробка спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, виноматеріалів на давальницьких умовах на
алкогольні напої та їх взаємний натуральний обмін забороняються.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 )
Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини в
Україні та вивезення за межі митної території України
давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів
забороняються. ( Частина третя статті 7 в редакції Закону
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 )
Переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на
виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до чинного
законодавства. ( Стаття 7 в редакції Законів N 361/96-ВР від 12.09.96,
N 526/97-ВР від 11.09.97, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 - щодо набуття чинності змін
див. пункт 4 Прикінцевих положень )
Розділ III
АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного
і плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Суб'єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці,
лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють
виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового,
дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового,
алкогольних напоїв, крім малих виробництв виноробної продукції, та
тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на
відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами
України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони
навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу
виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і
тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним,
екологічним нормам і правилам. { Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 2360-VIII ( 2360-19 ) від
20.03.2018 }
Атестація суб'єктів господарювання проводиться центральним
органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до
законодавства. { Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 306/96-ВР від 11.07.96, N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002,
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Аналітичні та вимірювальні лабораторії атестуються
центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до
законодавства. { Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку
із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання
атестатах не є обов’язковою. { Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1983-VIII
( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
Орган, який проводить атестацію, зобов'язаний надати заявнику
комплект зразків документів для атестації протягом трьох днів з
дня подачі заяви.
Ліцензія на право виробництва спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного
спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів видається після проведення атестації суб'єкта
господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної
ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії змін до вимог
стосовно проведення обов'язкової атестації або стосовно повного
технологічного циклу виробництва, передбачених частинами першою
або сьомою цієї статті, суб'єкт господарювання підлягає
переатестації в частині цих змін. { Частина статті 8 в редакції Закону N 306/96-ВР від 11.07.96, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
Контроль за роботою та технічним станом приладів обліку
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв забезпечується
центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом
Міністрів України. { Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку,
алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері сільського господарства та з
питань продовольчої безпеки держави, а вимоги до місць зберігання
спирту - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим
Кабінетом Міністрів України. { Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Стаття 9. Дотримання стандартів
Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий
ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований
плодовий, дистилят виноградний спиртовий, спирт-сирець плодовий,
алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам
затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством
порядку нормативних документів, які діють в Україні.

( Частину другу статті 9 виключено на підставі Закону
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005 )

Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину
встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані згідно
із законодавством випробувальні лабораторії усіх форм власності
відповідно до методик, визначених Міжнародною організацією
стандартизації (ISO). { Статтю 9 доповнено частиною згідно із
Законом N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3425-IV ( 3425-15 ) від 09.02.2006 }
Тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в
Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами
до рівнів вмісту смол та нікотину, знаходяться в обігу до їх
повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. ( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 9-1. Інформація про інгредієнти тютюнових виробів
Кожний виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний
щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення,інформацію про інгредієнти тютюнових виробів, які
призначені для реалізації на митній території України. { Частина перша статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Інформація про інгредієнти подається в паперовому та
електронному вигляді.
Інформація про інгредієнти тютюнових виробів повинна
надаватися у вигляді таких трьох переліків:
перелік інгредієнтів, що додаються до тютюну окремо по кожній
власній назві тютюнових виробів;
зведений перелік інгредієнтів, що додаються до тютюну усіх
власних назв тютюнових виробів;
зведений перелік інгредієнтів, що використовуються у
нетютюнових складових тютюнових виробів.
У переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну окремо по
кожній власній назві тютюнових виробів, вказуються інгредієнти, що
додаються до тютюну тютюнових виробів кожної власної назви із
зазначенням найбільшого (максимального) рівня їхнього використання
в одиниці тютюнового виробу серед тютюнових виробів усіх власних
назв, що виробляються або імпортуються даним суб'єктом
господарювання.
При цьому інгредієнти, що використовуються на рівні менше ніж
0,1 відсотка від загальної ваги тютюну в одиниці тютюнового
виробу, сукупно зазначаються як "Натуральні та штучні
ароматизатори" і окремо по кожній власній назві тютюнових виробів
не вказуються.
У зведеному переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну
усіх власних назв тютюнових виробів, інгредієнти вказуються в
алфавітному порядку із зазначенням найбільшого (максимального)
рівня їхнього використання в одиниці тютюнового виробу серед
тютюнових виробів усіх власних назв, що виробляються або
імпортуються даним суб'єктом господарювання.
Найбільший (максимальний) рівень використання інгредієнта
визначається у відсотках від загальної ваги тютюну (з урахуванням
рівня вологості).
Щодо кожного інгредієнта зазначається його призначення та, за
наявності, номер CAS (the Chemical Abstract Service Registry
Number (CAS N).
До зведеного переліку інгредієнтів, що використовуються у
нетютюнових складових тютюнових виробів, включаються інгредієнти
сигаретного паперу, клеїв для бокового шва, чорнила для логотипу,
обідкового паперу і чорнила для обідкового паперу, фільтрувального
матеріалу, клеїв для фільтрів та паперу для фільтрів.
Інгредієнти по кожній нетютюновій складовій тютюнових виробів
вказуються у порядку зменшення їх ваги із зазначенням найбільшого
(максимального) рівня використання окремого інгредієнта серед
тютюнових виробів усіх власних назв, що виробляються або
імпортуються даним суб'єктом господарювання, який визначається у
відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового виробу.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, оприлюднює інформацію про інгредієнти тютюнових виробів
у порядку, передбаченому чинним законодавством України. { Частина одинадцята статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{ Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 3425-IV
( 3425-15 ) від 09.02.2006 }
Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції
Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий
ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований
плодовий, тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в
законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. { Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, тютюнових виробів підтверджується
наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності
або свідоцтва про визнання відповідності. { Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв
про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і
плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт
етиловий ректифікований плодовий, тютюнові вироби, зазначаються у
документах, згідно з якими передається відповідна продукція. { Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі
сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві
тютюнових виробів та алкогольних напоїв (крім спирту етилового
неденатурованого).
Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні
(моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і
ввозяться на митну територію України акредитованими державними
випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання,
які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і
володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для
проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного
обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних
показників, дизайну тощо). ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; в редакції Законів N 2116-IV
( 2116-15 ) від 21.10.2004, N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 )
Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
{ Положення статті 11 щодо нанесення на пачку тютюнових
виробів позначення стосовно вмісту смоли і нікотину
ввести в дію з 1 січня 1999 року згідно із Законом
N 526/97-ВР від 11.09.97 }
1. Маркування алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної
у частині другій цієї статті, які реалізуються в Україні,
здійснюється таким чином: { Абзац перший частини першої статті 11
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки
(іншого посуду) алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у
частині другій цієї статті, які реалізуються через торговельну
мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним
законодавством про мови вказуються: { Абзац другий частини першої
статті 11 в редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 -
набирає чинності з 01.01.2003 року }
загальна та власна назви виробу;
найменування виробника (у разі зміни найменування виробника у
зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє
найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у
зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство); { Абзац четвертий частини першої статті 11 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1983-VIII ( 1983-19 ) від
23.03.2017 }
знак для товарів і послуг;
географічна назва місця виготовлення виробу, якщо
найменування виробника не відображає місця розташування
суб'єкта господарювання;
вміст спирту (% об.);
місткість посуду;
{ Абзац дев'ятий частини першої статті 11 виключено на
підставі Закону N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає
чинності з 01.01.2003 року }
вміст цукру (якщо це регламентується нормативними
документами);
позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного
виробництва, призначеної для реалізації на території України).
{ Абзац одинадцятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону
етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). { Частину
першу статті 11 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, в редакції Закону N 195-IV
( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }
На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка,
або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата
виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії
на виробництво. { Абзац тринадцятий частини першої статті 11 в
редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає
чинності з 01.01.2003 року }
Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у
частині другій цієї статті, здійснюється виключно у передбачену
діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а
також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи
глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, крім продукції,
зазначеної у частині другій цієї статті, з вмістом спирту
етилового понад 8,5% об'ємних одиниць здійснюється виключно у тару
(посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л,
0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7
л, 0,75 л, 1,0 л і більше. { Абзац чотирнадцятий частини першої
статті 11 в редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 -
набирає чинності з 01.01.2003 року; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012,
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з
умовами відповідної угоди на експорт. { Частину першу статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 } { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1621-VII ( 1621-18 ) від 31.07.2014 }
2. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і
перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно
в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових,
ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5
відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту), яка реалізується в
Україні, здійснюється таким чином: { Абзац перший частини другої
статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008,
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки
(іншого посуду) виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі
(без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в
результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних
та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка
об’ємних одиниць (без додання спирту), яка реалізується через
торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з
чинним законодавством про мови вказуються: { Абзац другий частини
другої статті 11 в редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008, N 1791-VIII ( 1791-19 ) від
20.12.2016 }вгору