Документ 481/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.04.2018, підстава - 2376-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.07.2019, підстава - 2628-VIII. Подивитися в історії? )


     Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання.
{   Частина   статті   15   із   змінами,   внесеними   згідно  із 
Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 5410-VI
( 5410-17 ) від 02.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013,
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }
У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності,
на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати
ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними
напоями або тютюновими виробами).
У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі,
перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку
розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також
інформація про них: модель, модифікація, заводський номер,
виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень
реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових
операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх
обліку в органах державної фіскальної служби. { Частина статті 15 в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014 }
У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами зазначається адреса місця торгівлі.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса місця
торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових
апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський
номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг
обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у
цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи
подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально
або органом, який видав оригінал документа або посадовою особою
органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим
Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або
надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про
видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх
прийняла. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1253-VII ( 1253-18 ) від 13.05.2014 }
Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається
заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених
у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
повинна бути вказана підстава для відмови.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати
чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання
суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту
зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав
ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта господарювання;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом
30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання
суб'єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно
імпортерів);
рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом
господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без
марок акцизного податку;
рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом
господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза
митним контролем;
порушення вимог статті 15-3 цього Закону щодо продажу
алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18
років або у не визначених для цього місцях. { Частину статті 15
доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту
одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її
анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту
господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з
реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу
акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає
суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з
урахуванням змін. { Частина тридцять третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав
ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох
робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії,
зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну
торгівлю або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі
780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним
законодавством.
Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на
імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, зобов’язані надати контролюючому органу за
місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб
- підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені
або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких
дій. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }
Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому
належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта
господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного
реєстру.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі
заяви суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням
місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, а також: для юридичних осіб - найменування,
місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців; для фізичних осіб - підприємців -
прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного
номера облікової картки платника податків. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на
відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою
особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право
користування цим приміщенням. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1253-VII ( 1253-18 ) від 13.05.2014 }
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до
Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце
здійснення торгівлі. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку
із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання
довідках про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру не є
обов’язковою. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1983-VIII
( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру
видається суб'єкту господарювання протягом семи календарних днів
від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок
про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади
забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному
реєстрі.
Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється
органом доходів і зборів, який вносив його до Єдиного реєстру, на
підставі письмової заяви суб'єкта господарювання, що був заявником
такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої
такому суб'єкту господарювання відповідно до цього Закону, шляхом
прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж
через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим
Законом підстав.
Орган доходів і зборів повинен надати суб'єкту
господарювання, що був заявником, засвідчену копію письмового
розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру
протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв
та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних
зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають
сплату такого акцизного податку коштами.
У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та
тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або
інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у
тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань,
покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити
сплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а
також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну,
виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата
вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції
на давальницьких умовах. { Стаття 15 в редакції Законів N 526/97-ВР від 11.09.97, N 374-V
( 374-16 ) від 17.11.2006 }
Розділ IV-1
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ
ВИРОБІВ
Стаття 15-1. Основні засади обмеження шкідливого впливу
споживання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
Обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових
(законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів,
а саме:
пропаганди здорового способу життя, вільного від споживання
алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх
програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми
власності положень про шкідливий вплив споживання алкогольних
напоїв та тютюнових виробів на організм людини, а також про
переваги здорового способу життя;
створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню
споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
охорони права тих, хто не курить, жити в середовищі, вільному
від тютюнового диму;
інформування про шкоду надмірного споживання алкогольних
напоїв та шкідливість вживання тютюнових виробів та про рівні
вмісту смол та нікотину в димі сигарети; { Абзац шостий статті
15-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1824-VI ( 1824-17 )
від 21.01.2010 }
лікування алкогольної та тютюнової залежності;
протидії незаконному ввезенню та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів;
охорони фізичного здоров'я людини; { Статтю 15-1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 }
пропаганди родинно-сімейних традицій та виховання здорової
дитини. { Статтю 15-1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 15-2. Обмеження щодо споживання пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових та тютюнових виробів
{ Назва статті 15-2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Забороняється споживання пива (крім безалкогольного),
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових:
1) у закладах охорони здоров'я, крім споживання столових вин
на території санаторіїв у спеціально відведених місцях; { Пункт 1
частини першої статті 15-2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;
3) у громадському транспорті (включаючи транспорт
міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних
переходах;
4) у закладах культури;
5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій
тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ.
Обмеження щодо споживання тютюнових виробів і
відповідальність за їх порушення встановлюються Законом України
"Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" ( 2899-15 ).
{ Частина друга статті 15-2 в редакції Закону N 4844-VI
( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
{ Частину третю статті 15-2 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
{ Частину четверту статті 15-2 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
{ Частину п'яту статті 15-2 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
{ Частину шосту статті 15-2 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
{ Частину сьому статті 15-2 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
{ Частину восьму статті 15-2 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські
ради в межах відповідної адміністративної території можуть
заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій
тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та
куріння тютюнових виробів. { Стаття 15-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1512-VI
( 1512-17 ) від 11.06.2009; в редакції Закону N 1824-VI
( 1824-17 ) від 21.01.2010; текст статті 15-2 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Стаття 15-3. Обмеження щодо продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових та тютюнових виробів
{ Назва статті 15-3 в редакції Закону N 1824-VI ( 1824-17 ) від
21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Забороняється продаж пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових
виробів:
1) особами, які не досягли 18 років;
2) особам, які не досягли 18 років;
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів,
закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на
території санаторіїв; { Пункт 3 частини першої статті 15-2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від
20.05.2010 }
4) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що
здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними
товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних
торговельних організацій;
5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій
тарі);
6) з торгових автоматів;
7) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у
блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,
пива);
8) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
9) у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; { Положення щодо заборони продажу тютюнових виробів у споживчих
упаковках, що містять менше 20 сигарет, набирають чинності з 1
січня 2011 року - див. абзац другий пункту 1 розділу II Закону
N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 }
10) з рук;
11) у невизначених для цього місцях торгівлі. { Частина перша статті 15-3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009; в редакції Закону
N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 }
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що
імітують тютюнові вироби. { Частина друга статті 15-3 в редакції Закону N 1824-VI
( 1824-17 ) від 21.01.2010 }
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські
ради в межах відповідної адміністративної території можуть
заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій
тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та
куріння тютюнових виробів. { Частина третя статті 15-3 в редакції Закону N 1824-VI
( 1824-17 ) від 21.01.2010 }
Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів
зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім
безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, вина
столові або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які
підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви
щодо досягнення покупцем 18-річного віку. { Частина статті 15-3 в редакції Закону N 1824-VI ( 1824-17 ) від
21.01.2010 }
У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових або тютюнових виробів такій особі забороняється. { Частина статті 15-3 в редакції Закону N 1824-VI ( 1824-17 ) від
21.01.2010 }
Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці
дозволяється тільки суб'єктам господарювання громадського
харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус
суб'єктів господарювання громадського харчування, підприємств з
універсальним асортиментом товарів. { Статтю 15-3 доповнено частиною згідно із Законом N 195-IV
( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року; в
редакції Закону N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
Продаж вин столових здійснюється без застосування
реєстраторів розрахункових операцій з використанням книжок та книг
обліку розрахункових операцій. { Статтю 15-3 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004; в редакції Закону N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Продаж вин з доданням спирту (виноматеріалів оброблених)
виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив
з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється суб'єктам
господарювання первинного та змішаного виноробства виключно за
місцем розташування таких суб'єктів господарювання у межах
адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із
сплатою акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим
кодексом України ( 2755-17 ), якщо у ліцензії на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу,
що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів
оброблених) на розлив такими суб'єктами господарювання не можуть
перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених
виноматеріалів. { Статтю 15-3 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010, N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
Сільські, селищні та міські ради в межах території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть
встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у
визначений рішенням таких органів час доби. { Статтю 15-3 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
N 2376-VIII ( 2376-19 ) від 22.03.2018 }
{ Текст статті 15-3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
{ Закон доповнено розділом IV-1 згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Розділ V
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО
ЗАКОНУ
Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею
спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
спиртом етиловим ректифікованим виноградним,
спиртом етиловим ректифікованим плодовим,
дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами
Контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи,
які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції,
визначеної законами України. Контроль за дотриманням вимог
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до
малих виробництв виноробної продукції здійснює центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. { Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 2360-VIII ( 2360-19 ) від
20.03.2018 }
Суб'єкт господарювання-товаровиробник самостійно визначає
засоби та форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв і
тютюнових виробів від фальсифікації (підроблення) і має право
ініціативи контролю щодо фальсифікації власної продукції
суб'єктами господарювання та фізичними особами. Орган державного
контролю, до якого звернувся товаровиробник з таким проханням,
зобов'язаний терміново провести перевірку відповідності продукції
оригіналу в присутності представника товаровиробника - ініціатора
перевірки. За наявності документів, які підтверджують факт
фальсифікації, товаровиробник має право звернутися у встановленому
законом порядку до суду без сплати державного мита. { Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 }
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво
та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими
виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт
зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади,
уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії,
щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва
та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою ( z0340-16 ),
встановленою цим органом. { Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3502-IV ( 3502-15 ) від 23.02.2006; в редакції Закону
N 5039-VI ( 5039-17 ) від 04.07.2012; зміни до частини третьої
статті 16 див. в Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1791-VIII ( 1791-19 ) від
20.12.2016 }
Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється
органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю
спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та
тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб'єкт
господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення
з відміткою банку про сплату. { Частина статті 16 в редакції Закону N 5039-VI ( 5039-17 ) від
04.07.2012 }
{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону
За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові
особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством. ( Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 )
До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції
у вигляді штрафів у разі:

{ Абзац другий частини другої статті 17 виключено на підставі
Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої
продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000
гривень; { Абзац третій частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002, N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів
спирту (крім етилового, коньячного і плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового) - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за
оптово-відпускними цінами), але не менше 15000 гривень; { Абзац
четвертий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без
наявності ліцензій (крім випадків, передбачених цим Законом), -
200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000
гривень; { Абзац п'ятий частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002,
в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 } { Абзац
п'ятий частини другої статті 17 в частині наявності у місці
торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних
декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які
продаються у такому місці торгівлі, вводиться в дію з 01.01.2004 }
{ Абзац п'ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004,
N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014, N 1534-VIII ( 1534-19 ) від
20.09.2016 }
оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад
3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річна плата
за яку встановлена в розмірі 30000 гривень, - 200 відсотків
вартості реалізованої партії товару, але не менше 500000 гривень;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) не
зазначений у ліцензії - 200 відсотків вартості реалізованої через
такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових
операцій) продукції, але не менше 10000 гривень; { Частину другу
статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }

( Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону
N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 )

сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість
шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями, в тому
числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають
сплату таких платежів коштами, - у розмірі вартості відвантаженої
продукції; ( Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
порушення вимог статті 15-3 цього Закону - 6800 гривень;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002; в редакції Закону N 1824-VI
( 1824-17 ) від 21.01.2010 }

{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону
N 4844-VI ( 4844-17 ) від 24.05.2012 }

зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових
виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, -
100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці
зберігання, але не менше 17000 гривень; { Частину другу статті
17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
використання дистиляту виноградного спиртового або
спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, -
200 відсотків вартості спирту, але не менше 17000 гривень;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними
напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами,
нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні
ціни на такі напої - 100 відсотків вартості отриманої партії
товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або
роздрібних цін, але не менше 10000 гривень; { Частину другу статті
17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002; в редакції Законів N 1824-VI ( 1824-17 ) від
21.01.2010, N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1638-VII ( 1638-18 ) від
12.08.2014 }
роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від
максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених
виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними
на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну
мережу тютюнових виробів, - 100 відсотків вартості наявних у
суб'єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10000
гривень; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 } { Абзац частини
другої статті 17 в частині наявності у місці торгівлі засвідчених
виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні
роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці
торгівлі, вводиться в дію з 01.01.2004 } { Абзац чотирнадцятий
частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014, N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014 }
виробництва, зберігання, транспортування, реалізації
фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів;
алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного
податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного
податку, або з використанням тари, що не відповідає вимогам,
визначеним частиною першою статті 11 цього Закону, - 200 відсотків
вартості товару, але не менше 17000 гривень; { Частину другу
статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004; в редакції Закону N 5503-VI
( 5503-17 ) від 20.11.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014, N 1791-VIII
( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних
виробів з території акцизного складу або транспортування такої
продукції без відмітки представника органу доходів і зборів на
товарно-транспортній накладній про погодження відпуску - 200
відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не
менше 15000 гривень; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону щодо
реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на
експорт або виробникам тютюнових виробів - 50 відсотків вартості
партії відвантаженого товару; { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з
недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в
тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого
Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у
розмірі 17000 гривень; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом
згідно із Законом N 5039-VI ( 5039-17 ) від 04.07.2012; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1638-VII ( 1638-18 ) від
12.08.2014 }
порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо
імпорту на митну територію України або придбання паперу
цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет без ліцензії на
право виробництва тютюнових виробів та/або їх реалізації на митній
території України - 100 відсотків вартості партії товару, але не
менше 15000 гривень; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом
дев’ятнадцятим згідно із Законом N 1638-VII ( 1638-18 ) від
12.08.2014 }
зберігання та/або використання на митній території України
обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не
внесеного до Єдиного реєстру обладнання, - 150000 гривень;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом двадцятим згідно із
Законом N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
розливу алкогольних напоїв у тару, не передбачену статтею 11
цього Закону, - 200 відсотків вартості виробленої (реалізованої)
продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000
гривень. { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }
Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно з чинним
законодавством. { Частина третя статті 17 в редакції Закону N 3032-III ( 3032-14 )
від 07.02.2002 }
Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою
цієї статті, приймаються органами доходів і зборів
та/або органом, який видав ліцензію на право виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими
органами виконавчої влади у межах їх компетенції визначеної
законами України. ( Частина четверта статті 17 в редакції Закону N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
У разі невиконання суб'єктом господарювання рішення органів,
зазначених у частині третій цієї статті, сума штрафу стягується на
підставі рішення суду. { Частина п'ята статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання
паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання
обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не
внесеного до Єдиного реєстру обладнання, органи доходів і зборів
не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів
накладають арешт на такий папір цигарковий, такі фільтри,
обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх
конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих
товарів контролюється органом доходів і зборів, що здійснив арешт
таких товарів. { Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм
цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому
порядку.
Стаття 18. Заключні положення
Тимчасово до 1 січня 2000 року звільнити вітчизняні
суб'єкти господарювання - виробників шампанського і коньяку від
плати за ліцензії на право імпорту шампанських і коньячних
виноматеріалів, спирту коньячного, які ввозяться для виробництва
шампанського і коньяку на власних виробничих потужностях. ( Статтю
18 доповнено частиною першою згідно із Законом N 122/98-ВР від
12.02.98 )
До 1 січня 1999 року надати виробникам алкогольних напоїв та
тютюнових виробів можливість використати існуючі етикеточні та
пакувальні матеріали та привести реквізити етикеток та пакувальних
матеріалів у відповідність з вимогами статті 11 цього Закону. ( Статтю 18 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 122/98-ВР від 12.02.98 )
Стаття 11 в частині щодо нанесення на пачку тютюнових
виробів (сигарет) позначення стосовно вмісту смоли і нікотину в
одиниці продукції застосовується з 1 липня 1999 року. ( Статтю 18
доповнено частиною третьою згідно із Законом N 122/98-ВР від
12.02.98; в редакції Закону N 373-XIV ( 373-14 ) від 30.12.98 )
Визнати такими, що втратили чинність: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року
N 25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгівлі, експорту
спирту, напоїв з його використанням і торгівлю тютюновими
виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11,
ст.95); підпункт 2 пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20
травня 1993 року N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної
діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28,
ст.301).
Для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом,
використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого
Кабінетом Міністрів України. { Статтю 18 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються
виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
діють у частині, що не суперечить цьому Закону. { Статтю 18 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог
цього Закону здійснює спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування. { Статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Встановити, що вимоги щодо наявності повного технологічного
циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки стосовно
виробництва сигарет. { Статтю 18 доповнено частиною восьмою згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }

{ Частину дев'яту статті 18 виключено на підставі Закону
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати
мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої
( 957-2008-п ). ( Статтю 18 доповнено частиною десятою згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки
тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх
виготовлення, визначається виробником або імпортером тютюнових
виробів самостійно. При цьому з 1 липня 2005 року виробництво та
імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних
коробках яких не нанесені максимальна роздрібна ціна та дата їх
виготовлення, забороняються. { Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004 }

{ Частину дванадцяту статті 18 виключено на підставі Закону
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }

За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких
виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних
коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж
таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті,
що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.
{ Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
З 1 січня 2006 року положення частини двадцять четвертої
статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір" до суб'єктів
господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими
виробами, не застосовуються. { Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
У разі якщо суб'єкт господарювання здійснює оптову торгівлю
алкогольними напоями або тютюновими виробами через філію (яка не є
юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її
ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії. Додаток
видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається
копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй
ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який
видав оригінал документа або посадовою особою органу ліцензування.
{ Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1253-VII ( 1253-18 ) від 13.05.2014 }вгору