Документ 498_004-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2017
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2022. Подивитися в історії? )

ПРОГРАМА
співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України та Міністерством освіти, культури і досліджень Республіки Молдова на 2017-2021 роки


Дата підписання:

19.10.2017


Дата набрання чинності для України:

18.02.2018

Міністерство культури України та Міністерство освіти, культури і досліджень Республіки Молдова, далі - «Сторони»,

виходячи з пріоритетності невід’ємних прав особистості на культурну самобутність, свободу творчості, культурну діяльність, задоволення духовних потреб і залучення до культурних цінностей,

визнаючи рівну гідність національних культур усіх народів і намагаючись сприяти їхньому взаємозбагаченню при повазі самобутності кожною з них,

висловлюючи прагнення до розвитку й укріплення дружніх зв’язків і співробітництва між Сторонами в галузі культури,

підтримуючи прагнення художньої інтелігенції, діячів культури і мистецтва до збереження і розвитку творчих контактів, захисту їх соціальних і професійних інтересів,

вважаючи, що співробітництво в галузі культури покликане сприяти утвердженню загальнолюдських цінностей, створенню умов для забезпечення суспільного прогресу і суспільної злагоди,

усвідомлюючи спільні євроінтеграційні прагнення,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони докладають зусилля для дотримання в своїх державах вимог та принципів Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства, Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження, Європейської культурної конвенції, Рамкової конвенції про захист національних меншин, Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (ЮНЕСКО, 1970 року) та Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.

Стаття 2

Сторони обмінюються досвідом щодо участі у програмах Європейського Союзу (зокрема, «Креативна Європа»), Ради Європи та інших європейських програмах і проектах у сфері культури.

Стаття 3

Сторони співпрацюють та обмінюються досвідом у сфері розвитку креативних індустрій як важливого елементу зміцнення національної культурної самобутності.

Стаття 4

Сторони співпрацюють з метою активізації кінематографічного виробництва та розвитку аудіовізуальної сфери як засобу творення та вираження культурного розмаїття в європейському масштабі.

Стаття 5

Сторони продовжують розвивати культурні зв’язки й культурний обмін та співробітництво в галузі театрального, музичного, образотворчого, естрадного і циркового мистецтва, кіно, бібліотечної і музейної справи, охорони і раціонального використання пам’ятників й інших об’єктів культурно-історичної спадщини.

Стаття 6

Сторони сприяють участі представників своїх держав в організованих на території держав однієї із Сторін комунікативних заходах, присвячених питанням культури і мистецтва.

Стаття 7

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між навчальними закладами у сфері культури і мистецтва обох держав і реалізації культурних, освітніх програм, заохочують обмін учнями, студентами навчальних закладів у сфері культури і мистецтва.

Стаття 8

Сторони обмінюються інформацією у сфері обліку (виявлення, наукового вивчення, класифікації, державної реєстрації), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини, а також розробляють спільні програми в цій сфері.

Стаття 9

Сторони сприяють обміну досвідом щодо впровадження передових технологій у сфері переміщення культурних цінностей, створення електронних реєстрів/баз даних культурних цінностей, в тому числі викрадених або втрачених предметів, а також сприяють обміну відповідними даними.

Стаття 10

Сторони здійснюють культурний обмін на таких умовах:

а) при обміні творчими колективами, делегаціями та окремими представниками:

- Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов’язані з проживанням і харчуванням, відповідно до затверджених у відповідній державі норм, забезпечує локальні перевезення транспортом відповідно до програми перебування;

- Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд (в тому числі на перевезення багажу та реквізиту) в обидва кінці;

б) при обміні виставками з музейних фондів та виставками сучасного мистецтва: умови, терміни, характер, місце експонування та умови страхування визначатимуться у кожному випадку окремими протоколами.

Стаття 11

За взаємною згодою Сторін до цієї Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими Протоколами і складають її невід’ємну частину.

Стаття 12

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Програми шляхом направлення дипломатичними каналами відповідного письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку Програма втратить чинність через три місяці з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною. Припинення дії цієї Програми не впливатиме на хід виконання проектів, розпочатих під час дії цієї Програми або на виконання її положень, якщо Сторони не домовляться про інше.

Стаття 13

Співробітництво у рамках Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства держав Сторін.

Стаття 14

Ця Програма набирає чинності з дати отримання сторонами дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Програмою та залишається чинною до 31 грудня 2021 року.

Укладено у м. Київ 19 жовтня 2017 року в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, кожний з яких українською, румунською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Програми переважну силу матиме текст англійською мовою.


Міністерство культури України

Міністерство освіти, культури
і досліджень Республіки Молдова


(підпис)

(підпис)
вгору