Документ 592/2011, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України для підтримки
наукових досліджень молодих учених на 2011 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня
2002 року N 315 ( 315/2002 ) "Про додаткові заходи щодо підтримки
молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня
2008 року N 444) ( 444/2008 ) та Указу Президента України від
24 грудня 2002 року N 1210 ( 1210/2002 ) "Про Положення про
порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових
досліджень молодих учених" п о с т а н о в л я ю:
1. Призначити на 2011 рік гранти Президента України таким
молодим ученим:
БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні - 1974 року народження,
докторові педагогічних наук, професорові Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова для проведення
наукового дослідження "Розроблення змісту підготовки педагогічних
працівників для позашкільної освіти в Україні"
БИКУ Михайлу Володимировичу - 1979 року народження,
кандидатові хімічних наук, асистентові Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут" для
проведення наукового дослідження "Кінетика іонізації металів при
наявності розчинних комлексоутворювачів"
ВОЛИНЮКУ Дмитру Юрійовичу - 1982 року народження, кандидатові
технічних наук, асистентові Національного університету "Львівська
політехніка" для проведення наукового дослідження "Розроблення
методів підвищення ефективності світловипромінювальних елементів
на основі органічних матеріалів для пристроїв мікроелектроніки"
ВОЛЧЕНКО Олені Володимирівні - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Державного університету
інформатики і штучного інтелекту для проведення наукового
дослідження "Розроблення теоретичних засад і методів реалізації
відкритих систем автоматичного розпізнавання, що навчаються:
способи оптимізації навчальних вибірок і методи побудови зважених
вирішуючих правил класифікації"
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - 1976 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут" для
проведення наукового дослідження "Дослідження впливу
магнітостатичних полів на корозію феромагнітних металів"
ДАНИЛЕВИЧУ Олександру Геннадійовичу - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту магнетизму Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для
проведення наукового дослідження "Узагальнена дисипативна функція
феромагнетиків та релаксаційні процеси у магнетиках із виродженими
станами"
ДАНКЕВИЧ Людмилі Анатоліївні - 1980 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження "Нові
підходи у діагностиці та ідентифікації збудників бактеріозів
бобових культур для ефективного контролю їх розповсюдження"
ДРАГАНУ Івану Олександровичу - 1981 року народження,
кандидатові наук із державного управління, старшому науковому
співробітникові Інституту економіки природокористування та сталого
розвитку Національної академії наук України для проведення
наукового дослідження "Державне управління процесами модернізації
житлово-комунального господарства в Україні"
ЖАРОВІЙ Любові Валеріївні - 1977 року народження, кандидатові
економічних наук, докторантові Інституту економіки
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Структурно-динамічні
процеси в системі регулювання природоохоронної діяльності"
ЗНОВ'ЯК Катерині Олександрівні - 1980 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Київського національного університету імені Тараса Шевченка для
проведення наукового дослідження "Розробка нових рідкокристалічних
та магнітних матеріалів на основі координаційних сполук Cu(II),
Ni(II), Mn(II), Fe(II), Fe(III) з амполідентатними
гетероциклічними лігандами"
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - 1975 року народження,
докторові фізико-математичних наук, провідному науковому
співробітникові Інституту прикладної математики і механіки
Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Декомпозиція проблем керування рухом механічних
систем із розподіленими параметрами"
ІГНАТЕНКУ Олексію Вікторовичу - 1981 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту
електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Дослідження водневої
локалізації пластичності та її впливу на розвиток субмікротріщини
у високоміцних низьколегованих сталях"
ІГНАТЕНКУ Олексію Петровичу - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
програмних систем Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Розроблення моделей конфліктних
процесів у відкритому інформаційному середовищі"
КАЗАНЦЕВУ Тарасу Анатолійовичу - 1982 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Розроблення методу
швидкого виявлення нафтових забруднень грунту за спектрами
відбиття рослинності"
КАПУСТЯНУ Олексію Володимировичу - 1975 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Якісна поведінка та керованість нелінійних
еволюційних рівнянь та включень"
КАРПАШУ Максиму Олеговичу - 1982 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу для проведення наукового
дослідження "Розроблення нового методу ідентифікації типів
дефектів при неруйнівному контролі металоконструкцій довготривалої
експлуатації"
КЛЕВЦЮ Пилипу Миколайовичу - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Таврійського
національного університету імені В.І.Вернадського для проведення
наукового дослідження "Неоднорідні фазові стани у квантових
магнетиках із релятивістськими та складними обмінними взаємодіями"
КЛИМ Галині Іванівні - 1981 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Науково-виробничого підприємства "Карат" для проведення наукового
дослідження "Нові екологічні високонадійні товстоплівкові елементи
на основі шпінельної кераміки для багатофункціональних сенсорів
навколишнього середовища"
КОЛОСОВУ Максиму Олександровичу - 1981 року народження,
кандидатові хімічних наук, доцентові Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна для проведення наукового
дослідження "Регіоселективний синтез drug-like-молекул - похідних
4,7-дигідропіразоло[1,5-а]піримідину"
КОНОВАЛОВУ Дмитру Вікторовичу - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова для проведення наукового
дослідження "Розроблення енергозберігаючих технологій на основі
газодинамічного ефекту в установках комбінованого виробництва
енергії"
КОСМІНСЬКІЙ Юлії Олександрівні - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Сумського
державного університету для проведення наукового дослідження
"Формування низькорозмірних систем металів, кремнію та вуглецю в
умовах квазірівноважної стаціонарної конденсації"
КОСТОГРИЗ Надії Михайлівні - 1981 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Головної астрономічної обсерваторії Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження
"Динаміка активних утворень у комі далекої комети
29Р/Schwassmann-Wachmann-1"
КРИВОРУЧКУ Дмитру Володимировичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, докторантові Сумського державного
університету для проведення наукового дослідження "Дослідження
динаміки процесу кінцевого фрезерування важкооброблюваних
матеріалів шляхом його моделювання методом скінчених елементів у
замкнутій технологічній системі"
КУЗНЄЦОВУ Іллі Павловичу - 1979 року народження, кандидатові
біологічних наук, старшому викладачеві Волинського національного
університету імені Лесі Українки для проведення наукового
дослідження "Електроненцефалографічні кореляти процесу прийняття
рішення"
МАРТИНЮКУ Володимиру Петровичу - 1977 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Тернопільського
національного економічного університету для проведення наукового
дослідження "Розбудова митної системи в інтересах забезпечення
економічної безпеки України"
МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна
Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Електромагнітні методи каротажу при дослідженні
свердловин на нафту і газ у складних геологічних умовах"
МИХАЛЬЧЕНКО Валентині Георгіївні - 1979 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України
для проведення наукового дослідження "Молекулярні механізми
регуляції гліколізу при гіпоксії"
МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії
наук України для проведення наукового дослідження "Кінетика
локального реверсування поляризації в тонких плівках
сегнетоелектриків-напівпровідників"
МУХІНІЙ Марині Петрівні - 1979 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету
для проведення наукового дослідження "Методологія навігації
мобільних роботів на основі візуального позиціонування та
картографування"
НАДЄІНУ Костянтину Сергійовичу - 1981 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної академії
наук України для проведення наукового дослідження "Класифікація
жуків-листоїдів триби Alticini як основа для вивчення економічно
важливої групи комах"
НАДУРАКУ Віталію Вікторовичу - 1979 року народження,
кандидатові філософських наук, доцентові Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника для проведення
наукового дослідження "Синергетичний підхід до аналізу системи
моралі"
НАЗАРКЕВИЧУ Ігорю Богдановичу - 1980 року народження,
кандидатові економічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту регіональних досліджень Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Розвиток
міжрегіональних інноваційних систем в умовах формування єдиного
економічного простору України"
ОНИЩЕНКУ Артуру Миколайовичу - 1981 року народження,
кандидатові технічних наук, асистентові Національного
транспортного університету для проведення наукового дослідження
"Застосування нових полімерних матеріалів для підвищення
довговічності асфальтобетонного покриття автомобільних доріг і
аеродромів"
ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу - 1983 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту біології клітини Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Дослідження молекулярних
механізмів дії та протипухлинної активності новітніх біологічно
активних речовин"
ПАРНОВСЬКОМУ Олексію Сергійовичу - 1982 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії
Інституту космічних досліджень Національної академії наук України
та Державного космічного агентства України для проведення
наукового дослідження "Розроблення методу регресійного моделювання
та його застосування до прогнозування космічної погоди"
ПАТИЦІ Миколі Володимировичу - 1976 року народження,
кандидатові сільськогосподарських наук, докторантові Інституту
сільськогосподарської мікробіології для проведення наукового
дослідження "Вивчення біорізноманіття та структури мікробних
угруповань підзолистих грунтів"
ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні - 1974 року народження, докторові
хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Підвищення
ефективності сучасних каталізаторів шляхом селективної
дезактивації їх зовнішньої поверхні"
ПРИКАРПАТСЬКОМУ Яремі Анатолійовичу - 1974 року народження,
докторові фізико-математичних наук, провідному науковому
співробітникові Інституту математики Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Дослідження
властивостей динамічних систем на багатовимірних функціональних
многовидах"
РАШКІВСЬКОМУ Володимиру Павловичу - 1980 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного
університету будівництва і архітектури для проведення наукового
дослідження "Вплив характеру динамічного навантаження на стійкість
елементів будівельних машин"
РЕЙТІЮ Олександру Костянтиновичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Ужгородського
національного університету для проведення наукового дослідження
"Адіабатична асимптотична теорія процесів із перерозподілом при
релятивістських енергіях зв'язку"
РОДІКУ Роману Васильовичу - 1980 року народження, кандидатові
хімічних наук, науковому співробітникові Інституту органічної
хімії Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Дизайн та синтез каліксаренових рецепторів для
розпізнавання та зв'язування біомолекул"
САГАНУ Володимиру Володимировичу - 1981 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур
імені Б.Л.Вєркіна Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Дослідження ізохорної
теплопровідності алканів"
СИДОРЧУК Надії Миколаївні - 1980 року народження, кандидатові
технічних наук, науковому співробітникові Українського
мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Системотехнічні рішення
створення багатомовних віртуальних бібліотечних систем із
розширеними лінгвістичними функціями"
СЛИВЧУКУ Сергію Ростиславовичу - 1981 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії
наук України для проведення наукового дослідження "Синтез
фторованих ациклонуклеозидів - аналогів протиракових препаратів та
засобів для лікування СНІДу"
СТАРКУ Василю Феодосійовичу - 1978 року народження,
кандидатові філологічних наук, докторантові Волинського
національного університету імені Лесі Українки для проведення
наукового дослідження "Створення сучасного електронного
Англійсько-українського словника прислів'їв на принципах корпусної
лінгвістики"
СТАСЮКУ Сергію Андрійовичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
математики Національної академії наук України для проведення
наукового дослідження "Найкращі наближення класів функцій багатьох
змінних"
СТОРОЖУК Людмилі Петрівні - 1981 року народження, кандидатові
хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту хімії
поверхні імені О.О.Чуйка Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Синтез та фізико-хімічні
характеристики наносистем спрямованого транспорту для застосування
в медицині та біології"
ТІМУХІНУ Єгору Володимировичу - 1981 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження
"Прогнозування, оптимізація складу та синтез складного фториду
барію-магнію як основи матеріалу для інтерференційної оптики 14
діапазону спектра"
ТОРБІ Сергію Миколайовичу - 1981 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту математики Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Функціонально-аналітичні методи
дослідження еволюційних рівнянь сучасної математичної фізики"
ТРУСОВІЙ Валерії Михайлівні - 1984 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для
проведення наукового дослідження "Білок-ліпідні взаємодії як
детермінант амілоїдогенних властивостей білків"
ФАЛЬФУШИНСЬКІЙ Галині Іванівні - 1979 року народження,
кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові
Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка для проведення наукового дослідження
"Розроблення оптимального маркерного набору для оцінки стану
водних екосистем із використанням біохімічних показників
двостулкових молюсків"
ФЕДОРИШИНУ Роману Мироновичу - 1982 року народження,
кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету
"Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження
"Підвищення точності вимірювання витрати та кількості
енерговмісних сумішей газів"
ФЕЛЬДЕ Христині Вікторівні - 1982 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича для проведення
наукового дослідження "Генерування та діагностика фазових
сингулярностей у частково когерентних оптичних полях"
ЦЕХОВСЬКОМУ Максиму Володимировичу - 1981 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного
університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний
інститут" для проведення наукового дослідження "Програмно-апаратні
засоби автоматизації розробки та реалізації оптимальних планів
багатофакторного експерименту"
ЦУПИКОВУ Олегу Михайловичу - 1977 року народження,
кандидатові медичних наук, докторантові Інституту фізіології імені
О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення
наукового дослідження "Клітинна терапія при експериментальному
ішемічному ушкодженні головного мозку"
ШЕВЧЕНКУ Георгію Михайловичу - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Дробові й мультидробові процеси та їх
застосування у фінансовій математиці"
ШЕВЧЕНКУ Олексію Володимировичу - 1979 року народження,
кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Молекулярні та клітинні аспекти розвитку
вірусних інфекцій рослин у антропогенно трансформованому
середовищі"
ШИПУЛІНІЙ Юлії Сергіївні - 1980 року народження, кандидатові
економічних наук, доцентові Сумського державного університету для
проведення наукового дослідження "Формування механізму управління
потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у
контексті концепції стійкого розвитку"
ШКАРУПІ Олені Василівні - 1980 року народження, кандидатові
економічних наук, старшому викладачеві Сумського державного
університету для проведення наукового дослідження "Розроблення
науково-методичних основ комплексної еколого-економічної оцінки
стану регіонів у контексті сталого розвитку"
ШМІГЕРУ Тарасу Володимировичу - 1980 року народження,
кандидатові філологічних наук, асистентові Львівського
національного університету імені Івана Франка для проведення
наукового дослідження "Українське перекладознавство XX сторіччя:
Розвиток бібліографії та база даних"
ШОПІ Роману Ярославовичу - 1979 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Львівського
національного університету імені Івана Франка для проведення
наукового дослідження "Кристалооптичні, зонно-енергетичні
характеристики нелінійних діелектриків та критичні явища поблизу
точок структурних переходів"
ШТИКУ В'ячеславу Олександровичу - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова
Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Ефекти пам'яті при мікроскопічному описі кінетичних
рівнянь"
ШУБІНІЙ Тетяні Євгенівні - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, докторантові Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут" для проведення
наукового дослідження "Синтез та властивості нових похідних
трисгомокубану-прекурсорів біологічно активних препаратів"
ЩЕРБІНІНУ Віталію Ігоровичу - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Національного наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут" Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Оптимізація робочих параметрів
потужних гіротронів для установок керованого термоядерного
синтезу".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 травня 2011 року
N 592/2011вгору