Документ 700/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2008, підстава - 109/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 109/2008 ( 109/2008 ) від 07.02.2008 }
Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення

Враховуючи особливу роль звернень громадян до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні
постійного зв'язку між державою та громадянином, вирішення життєво
важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації
конституційних прав і свобод людини і громадянина, утвердження
демократичної, соціальної, правової держави, з метою підвищення
ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у
цій сфері та відповідно до частини другої статті 102 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і статті 28 Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що забезпечення всебічного розгляду звернень
громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення,
задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному
етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, відповідальним обов'язком їх
посадових і службових осіб, фактором забезпечення
суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.
2. Керівникам органів державної влади та органів місцевого
самоврядування здійснити докорінну перебудову роботи відповідних
органів із зверненнями громадян, забезпечивши, зокрема:
кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний
розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених
у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального
поновлення порушених конституційних прав та запобігання в
подальшому таких порушень, повною мірою реалізуючи при цьому
визначені законодавством повноваження; надання у встановлені
законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками
їх розгляду;
ретельну перевірку усіх звернень громадян, в яких йдеться про
недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, оскаржуються рішення посадових осіб цих органів,
невідкладне вжиття заходів для припинення неправомірних дій та
скасування незаконних рішень;
особистий розгляд звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв
Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої
Вітчизняної війни;
особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими
звертаються ветерани війни та праці, інваліди та інші
непрацездатні особи, а також особи, що постраждали від аварії на
Чорнобильській АЕС, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші
громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;
систематичний аналіз та узагальнення звернень для виявлення
причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно
значущих проблем, які потребують негайного вирішення, своєчасне
розроблення пропозицій щодо поліпшення законодавчого регулювання у
відповідних сферах, з урахуванням потреб щодо фінансування
необхідних загальнодержавних, регіональних та місцевих заходів під
час формування бюджетів різних рівнів;
здійснення безперешкодного і регулярного, не рідше одного
разу на місяць, особистого прийому громадян посадовими та
службовими особами, в тому числі у позаробочий час за місцем
роботи та проживання громадян, неухильне дотримання затверджених
графіків їх особистого прийому, виділення спеціальних приміщень
для прийому громадян та їх належне обладнання;
розгляд не рідше ніж двічі на рік стану роботи зі зверненнями
громадян на колегіях, засіданнях президій із запрошенням
представників судів, органів прокуратури, інших державних органів,
громадських організацій, засобів масової інформації;
щорічну підготовку та опублікування аналітичних доповідей
відповідних органів про стан роботи зі зверненнями громадян,
систематичне оприлюднення через засоби масової інформації
відомостей про роботу зі зверненнями та вирішення порушених у них
питань;
розроблення та реалізацію додаткових заходів, спрямованих на
підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення
конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх
захисту, повноважень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також розширення мережі юридичних консультацій
на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги,
насамперед сільським жителям та громадянам, які потребують
соціального захисту та підтримки;
посилення персональної відповідальності посадових та
службових осіб згідно із Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) за належну організацію роботи зі зверненнями
громадян та результати вирішення порушених у них питань, беручи до
уваги, що:
- рівень роботи посадових та службових осіб із зверненнями
громадян має розглядатися як важливий критерій оцінки їх
професійного рівня, відповідності займаній посаді, а також
можливості просування таких осіб по службі;
- кожний факт невирішення порушених у зверненні громадянина
обгрунтованих питань, які належать до компетенції відповідного
органу, посадової чи службової особи, що призвело до повторного
звернення чи звернення до органу вищого рівня, має глибоко
аналізуватись і, в разі виявлення ознак тяганини, формалізму та
бюрократизму, мати наслідком невідворотне притягнення відповідних
осіб до встановленої законом відповідальності.
3. Запровадити з 2003 року періодичне особисте звітування
керівників центральних органів виконавчої влади, голів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
перед Президентом України з питань роботи зі зверненнями громадян.
Головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій забезпечити періодичне особисте звітування
перед ними голів районних державних адміністрацій з питань роботи
зі зверненнями громадян.
4. Кабінету Міністрів України з метою прискорення створення
належних умов для реалізації конституційного права громадян на
звернення та судовий захист їх прав і свобод забезпечити
підготовку та внесення в установленому порядку
проектів адміністративно-процедурного, а також
адміністративно-процесуального кодексів та проектів інших
нормативно-правових актів, необхідних для створення в Україні
системи адміністративних судів та забезпечення їх діяльності.
5. Генеральній прокуратурі України вжити практичних заходів
для посилення нагляду за додержанням законодавства про звернення
громадян, захисту конституційних прав і свобод громадян, зокрема в
судах, поновлення порушених прав і притягнення до відповідальності
осіб, які допустили ці порушення.
6. Главі Адміністрації Президента України:
вжити додаткових заходів для вдосконалення практики розгляду
та аналізу звернень громадян до Президента України та
Адміністрації Президента України, посилити контроль за виконанням
відповідних доручень, вирішенням порушених у зверненнях питань;
запровадити особистий прийом громадян Главою Адміністрації
Президента України та його заступниками з питань, що мають
особливе суспільне значення;
забезпечити систематичний контроль за проведенням особистого
прийому громадян керівниками центральних органів виконавчої влади,
а також головами місцевих державних адміністрацій та їх
заступниками;
внести до 1 жовтня 2002 року пропозиції щодо організації
звітування перед Президентом України керівників центральних
органів виконавчої влади та голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій з питань роботи
зі зверненнями громадян;
організувати протягом 2002-2003 років за участю представників
правоохоронних органів перевірку стану роботи центральних та
місцевих органів виконавчої влади зі зверненнями громадян;
доповідати щоквартально про хід виконання цього Указу, роботу
зі зверненнями громадян до Президента України, найбільш важливі
проблеми, порушені у них, та стан їх вирішення.
7. Державному управлінню справами забезпечити поліпшення
матеріально-технічних та інших умов для роботи зі зверненнями
громадян та їх особистого прийому в Адміністрації Президента
України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 серпня 2002 року
N 700/2002вгору