Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Опис від 01.08.2012701
Документ 701-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2018, підстава - 157-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 701
Київ

Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 203 від 27.03.2013
№ 832 від 13.11.2013
№ 741 від 23.09.2015
№ 157 від 14.03.2018}

З метою стимулювання розроблення і впровадження інноваційних технологій Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заснувати Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій;

опис бланка диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 701

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

{У тексті Положення слово “Держінформнауки” замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 741 від 23.09.2015}

1. Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - Премія) присуджується щороку за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

2. Премія присуджується на конкурсних засадах.

Кабінет Міністрів України присуджує щороку до Дня науки п’ять Премій.

Розмір Премії визначається щороку Кабінетом Міністрів України.

3. На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - роботи), результатом яких є реалізовані інноваційні проекти.

4. Оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії (далі - конкурс) та умови його проведення МОН оприлюднює щороку до 1 червня у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

5. Підприємства, установи та організації (далі - заявники) подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук клопотання про присудження Премії.

6. Під час присудження Премії враховується:

практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому;

кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, в тому числі нових робочих місць у високотехнологічних галузях;

наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його використання у процесі впровадження інноваційної технології;

відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;

кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі;

кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

7. Висунуті на здобуття Премії роботи приймаються на розгляд за умови, що їх результати застосовані на практиці не менш ніж за рік до дати їх висунення на здобуття Премії.

8. Премія особі, яка є її лауреатом, удруге не присуджується.

Не допускається висунення на здобуття Премії робіт, що удостоєні або висунуті на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки.

Роботи, які раніше були допущені до участі в конкурсі, можуть висуватися на здобуття Премії повторно, але не більше одного разу.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 157 від 14.03.2018}

9. Авторський колектив роботи повинен складатися не більш як з десяти осіб і включати безпосередніх виконавців роботи, творчий внесок яких є найбільш вагомим.

Не допускається включення до авторського колективу осіб:

які виконували виключно адміністративні, консультаційні чи організаторські функції;

включених у поточному році до авторського колективу іншої роботи, висунутої на здобуття Премії.

Премія розподіляється між нагородженими в рівних частках.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 832 від 13.11.2013}

10. З метою розгляду подання міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук про присудження Премії, проведення конкурсного відбору робіт та підготовки пропозицій про присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - Комітет), який діє на громадських засадах.

11. До складу Комітету входять Віце-прем’єр-міністр України відповідно до повноважень (голова Комітету), Міністр освіти і науки (заступник голови Комітету), заступник Міністра освіти і науки (секретар Комітету), заступник Міністра аграрної політики та продовольства, заступник Міністра охорони здоров’я, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник Міністра інфраструктури, заступник Міністра оборони, заступник Міністра екології та природних ресурсів, а також за згодою президент Національної академії наук, президент Національної академії медичних наук, президент Національної академії аграрних наук, представник державного підприємства “Харківське конструкторське бюро машинобудування імені О.О. Морозова”, представник державного підприємства “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О.Г. Івченка”, представник державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля”, представник акціонерного товариства “Мотор Січ”, представник державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, представник Державного концерну “Укроборонпром”, директор Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова Національної академії наук, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування, президент наукового парку “Київська політехніка”, ректор Національного університету “Львівська політехніка”, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, ректор Сумського державного університету.

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 13.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 741 від 23.09.2015; в редакції Постанови КМ № 157 від 14.03.2018}

Персональний склад Комітету затверджує його голова.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 203 від 27.03.2013}

12. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Якщо член Комітету входить до складу авторського колективу роботи, що висувається на здобуття Премії, він не бере участі у засіданні Комітету з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 157 від 14.03.2018}

Порядок розгляду Комітетом робіт, які висунуто на здобуття Премії, затверджується головою Комітету.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 203 від 27.03.2013}

Пропозиції Комітету щодо присудження Премії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

Пропозиції Комітету оформляються протоколом, який підписує голова або його заступник, що веде засідання.

Пропозиції Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

13. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Комітету покладається на МОН.

14. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія аграрних наук щороку відбирають не більш як п’ять робіт на здобуття Премії і подають до 1 жовтня року, в якому оголошено конкурс, МОН:

заявку за формою, визначеною Комітетом;

список робіт на здобуття Премії за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади або академії;

опис робіт із зазначенням суті впровадженої інноваційної технології та передбаченої пунктом 6 цього Положення інформації.

15. МОН забезпечує прийняття та попередній розгляд документів.

16. Перелік робіт, що подані для участі в конкурсі, із зазначенням їх авторів публікується щороку до 30 жовтня в газеті “Урядовий кур’єр”.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 13.11.2013}

17. МОН за результатами розгляду документів, зазначених у пункті 14 цього Положення, готує обґрунтовані пропозиції та подає їх Комітетові до 1 лютого року, наступного за роком, в якому оголошено конкурс.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 13.11.2013}

18. Комітет подає до 1 квітня року, що настає за роком, в якому оголошено конкурс, МОН пропозиції щодо присудження Премії.

19. МОН на підставі пропозицій Комітету готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та в установленому порядку подає його до 1 травня року, що настає за роком, в якому оголошено конкурс, Кабінетові Міністрів України.

20. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій та в урочистій обстановці головою Комітету або за дорученням голови Комітету заступником голови Комітету вручається диплом.

21. Витрати, що пов’язані з виплатою Премії та виготовленням дипломів лауреатів Премії, здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті МОН на зазначені цілі.

22. Диплом померлого лауреата Премії або удостоєного Премії посмертно передається його сім’ї, а невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в порядку, встановленому законодавством.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 701

ОПИС
бланка диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 430х302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

На лицьовому боці обкладинки наноситься тиснений фарбою золотистого кольору напис “Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій”. Всередині обкладинки у місці її згину закріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів (співвідношення кольорів стрічки - 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420х297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. В центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова “Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій”.

На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду Будинку Уряду на фоні Державного Прапора України. На третій сторінці синьою фарбою надруковано: “Лауреату Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
_____________________”.
(прізвище, ім’я та по батькові)

Нижче зазначається дата і номер розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії. Диплом підписується Прем’єр-міністром України. У лівому нижньому куті друкарським способом зазначається номер диплома.вгору