Документ 724_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.10.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Відомством з патентів і торговельних марок Королівства Іспанія

Дата підписання:

05.10.2017

Дата набрання чинності для України:

05.10.2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Відомство з патентів і торговельних марок Королівства Іспанія, які надалі іменуються "Сторонами",

бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Королівством Іспанія,

надаючи важливого значення правовій охороні інтелектуальної власності, результатам науково-технічної та економічної діяльності між обома країнами,

бажаючи розвивати відносини між обома Сторонами на основі взаємної вигоди з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

з метою максимального забезпечення інтересів користувачів,

беручи до уваги обопільний інтерес стосовно вдосконалення і розширення співробітництва, яке дозволяло б налагодити обмін досвідом в сфері інтелектуальної власності з метою зміцнення існуючих в обох країнах систем в цій області,

прийшли до наступного взаєморозуміння:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до міжнародних угод, учасниками яких є держави обох Сторін.

2. Сфера дії

Цей Меморандум включає наступні напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавстві в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об'єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності;

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються інтелектуальною власністю, зокрема стосовно підготовки та розстановки кадрів, видання публікацій;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

g) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

l) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

m) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямів співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, програмах або робочих планах.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних програмах робіт, які будуть спільно вироблятися Сторонами і стануть частиною цього Меморандуму.

3. Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

4. Перегляд цього Меморандуму

Сторони регулярно відстежують ефективність виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

5. Набрання чинності та строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо одна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення чергового п'ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Женева 5 жовтня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення будь-яких розбіжностей, переважну силу має текст англійською мовою.


За Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

За Відомство з патентів
і торговельних марок
Королівства Іспанія


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Патрісіа Гарсіа-Ескудеро МАРКЕЗ


Заступник Міністра

Генеральний директорвгору