Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010783
Документ 783-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 783
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 1998 р. N 1240

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня
1998 р. N 1240 ( 1240-98-п ) "Про затвердження Положення про
професійно-технічний навчальний заклад" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 31, ст. 1188) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 783
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 1998 р. N 1240 ( 1240-98-п )

1. У вступній частині постанови ( 1240-98-п ) слова і цифри
"Відповідно до статті 11 Закону України "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ) виключити.
2. У Положенні про професійно-технічний навчальний заклад,
затвердженому зазначеною постановою ( 1240-98-п ):
1) пункти 3, 5 і 6 викласти у такій редакції:
"3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) до професійно-технічних
навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну
освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.
Положення про зазначені професійно-технічні навчальні заклади
затверджуються МОН.";
"5. Професійно-технічний навчальний заклад розпочинає
діяльність за умови наявності матеріально-технічної,
навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання в
установленому законодавством порядку ліцензії для провадження
діяльності з надання освітніх послуг.
6. Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус
юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства (для державних та комунальних
професійно-технічних навчальних закладів) і банках (для приватних
професійно-технічних навчальних закладів), штамп, печатку із своїм
найменуванням і діє на підставі статуту.";
2) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:
"Професійно-технічний навчальний заклад, що не має статусу
юридичної особи, діє на підставі положення, яке затверджує
засновник цього навчального закладу, за погодженням з МОН.";
3) доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:
"Відносини професійно-технічного навчального закладу з іншими
навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями
- замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до
укладених договорів.";
4) у пункті 10:
підпункти "ж" і "з" викласти у такій редакції:
"ж) організація підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в
установах, організаціях;
з) здійснення професійного навчання незайнятого населення,
безробітних громадян та перепідготовки, підвищення кваліфікації
працівників підприємств, установ, організацій;";
підпункт "і" після слова "забезпечення" доповнити словами
"здійснення заходів";
доповнити пункт підпунктами "л" і "м" такого змісту:
"л) видача документів про освіту встановленого зразка;
м) надання платних послуг, перелік яких установлюється
Кабінетом Міністрів України.";
5) абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:
"11. Професійно-технічний навчальний заклад здійснює прийом
учнів, слухачів за професіями відповідно до Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1117
( 1117-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 70, ст.
2656), Національного класифікатора України ДК 003:2005
"Класифікатор професій" та за умови отримання ліцензій для
провадження діяльності з надання освітніх послуг.";
6) пункт 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити
словами ", очно-заочною, дистанційною, екстернатною";
7) абзаци другий і третій пункту 14 викласти у такій
редакції:
"Випускникам, які закінчили навчання в акредитованому вищому
професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може
присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший
спеціаліст" за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також
здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації.
За зразкове ставлення до навчання і відмінні його результати
випускник професійно-технічного навчального закладу може отримати
документи про освіту з відзнакою встановленого зразка в порядку,
визначеному МОН.";
8) доповнити пункт 19 підпунктом "о" такого змісту:
"о) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.";
9) абзац перший пункту 28 викласти у такій редакції:
"28. До педагогічних працівників професійно-технічних
навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти
належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі,
майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри
виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти,
практичні психологи, педагоги соціальні, керівники фізичного
виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів,
науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники
та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і
забезпеченням навчально-виховного процесу.";
10) у пункті 32:
абзац перший після слів "професійно-технічні навчальні
заклади" доповнити словами ", а у разі делегування місцевим
органам виконавчої влади окремих функцій з управління
підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними
закладами - місцеві органи виконавчої влади";
перше речення абзацу другого після слів "професійно-технічні
навчальні заклади" доповнити словами ", а у разі делегування
місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління
підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними
закладами - місцевими органами виконавчої влади";
11) підпункт "б" пункту 33 викласти у такій редакції:
"б) діє від імені навчального закладу, представляє його у
відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває
рахунки в органах Державного казначейства;";
12) абзац перший пункту 36 викласти у такій редакції:
"36. Фінансування професійно-технічної підготовки робітників,
соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у
державних або комунальних професійно-технічних навчальних закладах
у межах обсягів державного замовлення здійснюються на нормативній
основі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.";
13) у тексті Положення слово "Міносвіти" замінити словом
"МОН".вгору