Про Комплексну програму створення єдиної національної системи зв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.1993790
Документ 790-93-п, поточна редакція — Прийняття від 23.09.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 вересня 1993 р. N 790
Київ
Про Комплексну програму створення
єдиної національної системи зв'язку
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити подані Міністерством зв'язку за участю
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Міністерства оборони, Міністерства економіки,
Міністерства внутрішніх справ та інших заінтересованих міністерств
і відомств Комплексну програму створення єдиної національної
системи зв'язку, а також план заходів щодо її реалізації
(додається). Міністерству економіки і Міністерству фінансів при складанні
щорічних планів економічного і соціального розвитку та бюджету
України передбачати обсяги асигнувань і державних кредитів, які
спрямовуватимуться на капітальні вкладення для виконання
Комплексної програми.
2. Міністерству зв'язку, Міністерству оборони, Міністерству
внутрішніх справ, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству
транспорту, Міністерству енергетики і електрифікації, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Державному комітетові з
матеріальних ресурсів, Державному комітетові по вугільній
промисловості, Державному комітетові по нафті і газу разом з
Академією наук утворити в місячний термін міжвідомчі робочі групи
для конкретизації окремих робіт плану заходів щодо реалізації
Комплексної програми створення єдиної національної системи
зв'язку.
3. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству зв'язку, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством економіки,
Державним комітетом з матеріальних ресурсів і заінтересованими
міністерствами і відомствами забезпечити прискорення розроблення
та освоєння випуску на підприємствах країни технічних засобів
зв'язку, кабелю з мідними жилами і акумуляторів, необхідних для
реалізації зазначеної Комплексної програми.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 790
План заходів щодо реалізації Комплексної програми
створення єдиної національної системи зв'язку
————————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст | Виконавці | Термін | | виконання ————————————————————————————————————————————————————————————————— ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1. Утворення робочого органу голова МДКЗ IV квартал
при Міжвідомчій державній міністерства і 1993 р. комісії зв'язку (МДКЗ) для відомства координації робіт щодо ство- рення єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ), ви- рішення спірних питань вико- ристання радіочастотних ре- сурсів
2. Удосконалення структури уп- Мінзв'язку 1994-1995
равління в системі зв'язку рр.
загального користування
3. Удосконалення структури Мін- Мінмашпром IV квартал
машпрому з метою забезпечен- Мінекономіки 1993 р. ня розроблення і виробництва Мінфін підприємствами, що входять Держкомресурсів до сфери його управління, Мінзв'язку засобів телекомунікацій, Міноборони зокрема сучасних засобів МВС зв'язку, згідно з затвердже- Служба безпеки ним МДКЗ переліком (у тому інші міністерства числі в інтересах Міноборо- і відомства ни, МВС, Служби безпеки), а також допоміжних технічних засобів, пов'язаних з прове- денням оперативно-розшукових заходів
4. Розроблення основних поло- МДКЗ IV квартал
жень створення ЄНСЗ Мінзв'язку 1994 р.
Академія наук
інші міністерства
і відомства
5. Забезпечення матеріальними Держкомресурсів постійно
ресурсами реалізації Комп- Мінекономіки
лексної програми, в першу інші міністерства
чергу передбаченого нею ви- і відомства
робництва кабелів з мідними
жилами та акумуляторів
6. Розроблення та здійснення МДКЗ 1994 рік
комплексу заходів для роз- Мінзв'язку
витку ринкових структур у Мінекономіки
телекомунікаціях і залучення Антимонопольний
їхніх коштів для розвитку комітет
ЄНСЗ інші міністерства
і відомства
7. Організація центру координа- Мінзв'язку I квартал
ції розроблення, виробництва Мінмашпром 1994 р.
і впровадження на мережах Академія наук
зв'язку оптичної техніки і МВС, Мінтранс
технології Міноборони
інші міністерства
і відомства
8. Складання та затвердження Мінмашпром IV квартал
переліку найважливіших нау- Мінзв'язку 1993 р. ково-дослідних і дослідно- інші міністерства конструкторських робіт, і відомства спрямованих на створення ос- МДКЗ новних технічних засобів зв'язку
9. Підготовка планів викорис- Міноборони II квартал
тання всіх систем і мереж МВС 1994 р. зв'язку України незалежно Служба безпеки від їхньої належності з ме- Мінзв'язку тою забезпечення обороноз- інші міністерства датності та безпеки країни і відомства
10. Приведення чисельності пра- МВС IV квартал
цівників служби зв'язку сис- Мінфін 1993 р. теми МВС у відповідність з нормативами, що забезпечить виконання покладених на неї функцій і завдань
11. Підготовка планів викорис- Національний банк ---""--- тання систем і мереж зв'язку Мінзв'язку для потреб національної пла- Служба безпеки тіжної системи
ФІНАНСУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄНСЗ
12. Розроблення, затвердження і Мінзв'язку IV квартал
подання Кабінетові Міністрів Міноборони 1993 р. України плану заходів дер- МВС жавної підтримки Комплексної Мінекономіки програми створення ЄНСЗ Мінфін
інші міністерства
і відомства
13. Державне фінансування в рам- Мінекономіки постійно
ках конверсії найважливіших Мінфін
науково-дослідних і дослід- Мінмашпром
но-конструкторських робіт, Мінзв'язку
спрямованих на створення ос- ДКНТ
новних технічних засобів інші міністерства
зв'язку (включаючи закупівлю і відомства
ліцензій), а також організа-
цію їх виробництва
14. Організація цільового фінан- Мінфін
сування урядового зв'язку, Мінекономіки
зв'язку МВС, Міноборони. МВС
Міноборони
Служба безпеки ———————————— Примітка. Виконання завдань, передбачених цим планом, Службою
безпеки, Національним банком і Академією наук,
здійснюватиметься за їхньою згодою.вгору