Документ 792_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.10.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Відомством з патентів і торговельних марок Турецької Республіки


Дата підписання:

04.10.2017


Дата набрання чинності для України:

04.10.2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Відомство з патентів і торговельних марок Турецької Республіки, які надалі іменуються "Учасниками",

бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною і Турецькою Республікою,

надаючи важливого значення правовим нормам у сфері інтелектуальної власності, результатам науково-технічної та економічної діяльності між обома країнами,

бажаючи розвивати відносини між обома Учасниками на основі взаємної вигоди з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

з метою максимального забезпечення інтересів користувачів,

беручи до уваги обопільний інтерес стосовно вдосконалення і розширення співробітництва, яке дозволяло б налагодити, обмін досвідом в сфері інтелектуальної власності з метою зміцнення існуючих в обох країнах систем в цій області,

прийшли до наступного взаєморозуміння:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до міжнародних угод, учасниками яких є держави обох Учасників.

Стаття 2
Сфера дії

Цей Меморандум включає наступні напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об'єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності;

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються інтелектуальною власністю, зокрема стосовно підготовки та розстановки кадрів, видання публікацій;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом обміну, проведення стажувань та навчальних практик;

g) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня обізнаності з інтелектуальної власності;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

l) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

m) інші види співробітництва, узгоджені Учасниками.

Конкретні заходи відповідно до напрямів співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, програмах або робочих планах.

Учасники зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Учасником, який надав цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншого Учасника.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних програмах робіт, які будуть спільно вироблятися Учасниками і стануть частиною цього Меморандуму.

Стаття 3
Фінансові умови

Якщо не буде погоджено інше, кожен Учасник нестиме свої власні витрати, пов'язані з цим Меморандумом. Вся співпраця в рамках цього Меморандуму, включаючи здійснення будь-якого виду заходу чи діяльності, залежить від наявності необхідних коштів, бюджетних пріоритетів та взаємної згоди обох Учасників.

Стаття 4
Перегляд цього Меморандуму

Учасники регулярно відстежують ефективність виконання положень Меморандуму.

Цей Меморандум може бути змінений за взаємною письмовою згодою Учасників у будь-який час. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Учасниками щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Учасниками.

Стаття 5
Набрання чинності та строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо один із Учасників не повідомить іншого Учасника у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення чергового п'ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Цей Меморандум укладено з метою посилення та розвитку співпраці між Учасниками та не є обов'язковим документом для Учасників відповідно до норм міжнародного права. Жодне положення цього Меморандуму не буде тлумачитися та реалізовуватися як створення юридичних прав або зобов'язань для Учасників.

Учинено в м. Женева 4 жовтня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення будь-яких розбіжностей, переважну силу має текст англійською мовою.


Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

Відомство з патентів
і торговельних марок
Турецької Республіки


Михайло ТІТАРЧУК

Хабіп АСАН


Заступник Міністра

Президент


(підпис)

(підпис)вгору