Документ 950_029, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 01.07.2015, підстава - 563-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 26.07.2015. Подивитися в історії? )

УГОДА
про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)

{Угоду ратифіковано Законом № 563-VIII від 01.07.2015}

Преамбула

Зважаючи на те, що:

Україна є визнаною державою-партнером НАТО, яка підписала Угоду про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору від 13 березня 1995 року;

Кабінет Міністрів України (далі - Уряд України) висловив зацікавленість у послугах, запропонованих Організацією НАТО з підтримки та постачання, та має бажання започаткувати співпрацю з Організацією НАТО з підтримки та постачання за певними напрямами логістики, операційної підтримки і підтримки систем;

Північноатлантична Рада делегувала свої повноваження Наглядовій раді Організації НАТО з підтримки та постачання щодо укладення Угоди про співробітництво у сфері підтримки з Урядом України, усвідомлюючи, що укладання цієї Угоди за жодних обставин не надає Україні статусу держави-члена Організації Північноатлантичного договору або права претендувати на набуття цього статусу;

Наглядова рада Організації НАТО з підтримки та постачання погодилась надати Уряду України послуги з підтримки (визначені нижче) й уповноважила Генерального менеджера Агенції НАТО з підтримки підписати цю Угоду.

Беручи до уваги:

Статут Організації НАТО з підтримки та постачання, затверджений Північноатлантичною радою 10 березня 2015 року;

те, що ця Угода створює правові підстави для започаткування відносин у галузі логістики, як зазначено у статтях, наведених нижче, між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання.

Уряд України та Організація НАТО з підтримки та постачання (далі - визначені як Сторони), домовилися про таке:

СТАТТЯ 1
Визначення та скорочення

У тексті цієї Угоди та в подальших окремих письмових інструментах:

"НАТО" - Організація Північноатлантичного договору;

"ОНПП" - Організація НАТО з підтримки та постачання, яка є невід’ємною частиною НАТО;

"АНПП" - Агенція НАТО з підтримки та постачання, яка є виконавчим Органом ОНПП та невід’ємною частиною ОНПП;

"Партнерство з підтримки" - будь-яка структура, утворена у рамках Організації НАТО з підтримки та постачання, відповідно до конкретних термінів та умов, погоджених двома або більше державами-членами НАТО, які виявили бажання спільно організувати підтримку та надання послуг у рамках діяльності ОНПП. Держави, які не є членами НАТО, можуть бути допущеними до участі у якості Асоційованих Держав;

"Технічна інформація" - записана або задокументована інформація наукового або технічного характеру, незалежно від формату, документальних характеристик чи способів презентації. До цієї інформації може відноситися, але не обмежуватися цим, таке: дані експериментальних досліджень та випробувань, специфікації, проекти і процеси проектування, інформація про винаходи і відкриття, або інформація, яка входить до винаходів і відкриттів або пов'язана з ними, незалежно від того патентоспроможні вони чи ні, технічні описи та інші роботи технічного характеру, топологія інтегральних мікросхем/шаблонів, технічні та виробничі пакети даних, ноу-хау, комерційна таємниця та інформація, що стосується технологій виробництва. Така інформація може мати форму документів, фоторепродукцій, креслень та інших графічних зображень, записів на дисках та плівці (оптичного, магнітного, лазерного запису), комп'ютерні програми - як програмне забезпечення, так і бази даних, роздрукований зміст пам'яті комп'ютера, дані, що зберігаються в пам'яті комп'ютера, або в будь-якій іншій формі;

"Трастовий фонд" - механізм, запроваджений НАТО для сприяння співпраці з країнами-партнерами НАТО;

"Проекти Трастового фонду" - ініціативи, пов'язані із роззброєнням чи з управлінням наслідками оборонної реформи у країні-партнері, що започатковуються провідною країною (країнами) у відповідності з політикою щодо трастових фондів НАТО/ПЗМ;

"Окремі письмові інструменти" - угоди, наприклад купівлі-продажу, з надання послуг, Партнерств з підтримки або інші угоди, що стосуються окремих напрямів, узгоджених між Сторонами, які повинні бути укладеними у рамках виконання цієї Угоди про співробітництво у сфері підтримки;

"Місцевий персонал" - громадяни України або особи, що постійно проживають на території України;

"Центральні органи виконавчої влади України" - державні органи, які забезпечують формування та реалізують державну політику у визначених Урядом України сферах.

Якщо визначення будь-якого терміну відсутнє у цій Угоді або в окремих письмових інструментах, складених відповідно до неї, то застосовуватиметься відповідний Глосарій термінів і визначень НАТО.

СТАТТЯ 2
Мета

Ця Угода створює правові підстави та визначає основні принципи співробітництва між Урядом України та ОНПП для підтримки України за конкретними напрямами, що включають, але не обмежуються постачанням, технічним обслуговуванням, закупівлею товарів та послуг, транспортуванням, контролем конфігурації, технічною допомогою та реалізацією проектів Трастового фонду, виконавчим агентом яких є АНПП.

СТАТТЯ 3
Імплементація

3.1. Відповідно до цієї Угоди між центральними органами виконавчої влади України та ОНПП можуть укладатись окремі письмові інструменти з метою реалізації співпраці у сфері підтримки.

3.2. При цьому Сторони усвідомлюють, що інструменти, зазначені в пункті 3.1., можуть потребувати попереднього узгодження між зацікавленими центральними органами виконавчої влади України та Наглядовою радою ОНПП, та, у разі необхідності, країною-розробником відповідних систем озброєння або техніки.

СТАТТЯ 4
Фінансові умови

4.1. Українська Сторона покриває витрати на підтримку чи придбання замовлених послуг, які надаються ОНПП відповідно до статей 2 та 3 цієї Угоди, у тому числі витрати, пов'язані з припиненням дії або виходом з Угоди у порядку, визначеному статтею 14.

4.2. Витрати, пов'язані з усіма ризиками, що можуть виникнути у ході надання підтримки або послуг ОНПП відповідно до статей 2 та 3 цієї Угоди, покриваються за рахунок Української Сторони.

4.3. Витрати, що можуть виникнути або бути пов'язаними з юридичною відповідальністю НАТО та/або ОНПП, та, відповідно, АНПП, у зв'язку з наданням підтримки та/або послуг на замовлення України, також покриваються за рахунок Української Сторони. Ця Угода ні за яких обставин не може покладати будь-яку відповідальність на ОНПП та АНПП.

4.4. У разі нанесення шкоди, виникнення фінансових зобов'язань або збитків, заподіяних третіми особами або внаслідок умисної дії або грубої недбалості з боку співробітника АНПП, АНПП зобов'яже відповідальних за це відшкодувати будь-які належні кошти, відповідно до існуючих законів і правил. Ні за яких обставин відмова від покриття зазначених збитків не може призвести до будь-якої відповідальності ОНПП або АНПП.

СТАТТЯ 5
Відповідальність, гарантії та страхування

5.1. Україна, яка отримує матеріально-технічні ресурси або послуги в межах цієї Угоди, не висуватиме претензій у разі нанесення тілесних ушкоджень (у тому числі ушкоджень, що призвели до загибелі), а також збитків або нанесення шкоди внаслідок нормальної експлуатації та/або користування такими матеріально-технічними ресурсами або послугами.

5.2. Україна забезпечить звільнення ОНПП від відповідальності за будь-які претензії від третіх сторін, водночас Сторони надаватимуть одна одній взаємний захист від пред'явлення позовів або будь-яких інших претензій третіми сторонами до однієї із Сторін.

5.3. Без шкоди для положень статті 4 Сторони не несуть відповідальності за неналежне виконання третіми сторонами положень та умов договорів та контрактів, укладених з метою реалізації заходів з підтримки чи надання послуг відповідно до статті 2 цієї Угоди.

5.4. У кожному договорі, зазначеному у пункті 3.1. цієї Угоди, детально визначатимуться гарантійні умови стосовно матеріально-технічних засобів та послуг, щодо яких укладається договір, для кожного виду діяльності та виконуваних завдань. ОНПП не може пропонувати жодних гарантій на товари або послуги, а також не може гарантувати, що доставлені товари або послуги не матимуть дефектів.

5.5. Вантажі, що поставляються ОНПП згідно з договорами, зазначеними у пункті 3.1., як правило, не страхуватимуться, якщо цього не вимагатиме Україна. Вартість страхування на прохання України відшкодовуватиметься на користь ОНПП.

СТАТТЯ 6
Управління

6.1. Підрозділи, призначені у рамках цієї Угоди кожною із Сторін у якості контактних, наведені у додатку 1 до цієї Угоди.

6.2. Для подальших окремих письмових інструментів, зазначених в пункті 3.1., Сторони можуть призначати конкретних контактних осіб.

СТАТТЯ 7
Вимоги щодо безпеки

7.1. Сторони можуть розробляти та реалізувати скоординовану програму забезпечення режиму секретності на підприємствах промисловості на основі політики безпеки НАТО (С-М(2002)49 і С-М(2002)50) та додаткових директив до них.

7.2. Сторони повідомлятимуть одна одну про присвоєння грифу секретності Стороною, що є джерелом інформації, будь-якій інформації або даним, що передаються іншій Стороні за умовами окремих письмових інструментів, зазначених у пункті 3.1.

7.3. Будь-який обмін інформацією з обмеженим доступом, включаючи контракти, що містять таку інформацію, має відповідати положенням, що встановлені Угодою, про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору, укладеною 13 березня 1995 року, та вимогам безпеки, що встановлені в політиці безпеки НАТО (С-М(2002)49 і С-М(2002)50) та додатковими директивами до них.

СТАТТЯ 8
Обмін технічною інформацією, на яку розповсюджується право власності

8.1. На дані та інформацію, які підлягають передачі, розкриттю або обміну згідно з окремими письмовими інструментами, зазначеними в пункті 3.1. цієї Угоди, та які чітко визначені однією із Сторін шляхом проставляння відповідного штампу, нанесення умовного позначення чи будь-якого іншого напису про захист авторського права, розповсюджуються нижчезазначені положення.

8.2. Кожна із Сторін зобов'язується:

8.2.1. використовувати інформацію, що належить іншій Стороні, тільки для цілей, визначених в окремих письмових інструментах, зазначених у пункті 3.1. цієї Угоди;

8.2.2. повністю зберігати конфіденційність інформації, що належить іншій Стороні, не розголошувати, не передавати та не розкривати у будь-який спосіб таку інформацію третій стороні;

8.2.3. поводитися з інформацією, що належить іншій Стороні, як з інформацією з обмеженим доступом, і захищати її таким же чином, і такими ж методами, які інша Сторона зазвичай застосовує для захисту власної інформації з метою уникнення ненавмисного розголошення, публікації, розповсюдження або передачі, та вживати всіх необхідних заходів для того, щоб до роботи з інформацією, що належить іншій Стороні, допускалися лише ті працівники Сторони, що отримує, яким вона безпосередньо необхідна.

8.3. Інформація не вважається об'єктом захисту авторського права та не створюватиме зобов'язань для Сторони, що отримує, у разі якщо ця інформація:

8.3.1. є або стає публічною через ненавмисні або незаконні дії з боку Сторони, що отримує;

8.3.2. була отримана законним шляхом від третьої сторони, без подібних обмежень і без порушення умов цієї Угоди;

8.3.3. дозволена для розголошення або використання за письмовою згодою Сторони, якій вона належить.

8.4. Якщо Сторони не домовляться про інше, жодна інформація, що міститься у відповідних окремих письмових інструментах, зазначених у пункті 3.1. цієї Угоди, не вважатиметься такою, що надає право або дозвіл на користування будь-якими патентами, винаходами або даними, якими у будь-який час володіє будь-яка зі Сторін.

СТАТТЯ 9
Податки та митні платежі

ОНПП, її майно, доходи та інша власність звільняються:

9.1. від усіх прямих і непрямих податків; проте ОНПП не вимагатиме звільнення від сплати будь-яких платежів або податків, що пов'язані з користуванням комунальними послугами;

9.2. від усіх митних платежів та інших зборів і кількісних обмежень на імпорт або експорт товарів, які ввозяться або вивозяться ОНПП для свого офіційного користування; товари, шо ввозяться в Україну зі звільненням від оподаткування, не можуть реалізовуватися шляхом продажу або дарування на території України, якщо інше не погоджено з Урядом України;

9.3. від усіх митних платежів та інших зборів і кількісних обмежень на імпорт або експорт публікацій ОНПП;

9.4. АНПП має дозвіл на пряме укладення контрактів щодо придбання товарів, послуг і конструкцій від будь-якого постачальника на території України та за її межами. Такі контракти, товари, послуги і конструкції не підлягають оподаткуванню, у тому числі митному, ПДВ або сплаті інших платежів в Україні. Товари, послуги і конструкції, які були придбані із застосуванням зазначеного звільнення від оподаткування, не можуть бути відчужені в Україні, у тому числі шляхом продажу  або дарування, за винятком на умовах, затверджених Урядом України.

СТАТТЯ 10
Імунітети та Привілеї

10.1. Для цілей цієї статті, персонал ОНПП/АНПП, за виключенням місцевого персоналу, включатиме до 15 осіб військового та цивільного персоналу, призначених або відряджених до ОНПП/АНПП, які будуть акредитовані як дипломатичний персонал Офісу зв'язку НАТО в Україні за письмовим запитом керівництва Міжнародного секретаріату НАТО до Міністерства закордонних справ України.

10.2. Персонал ОНПП/АНПП, як визначено пунктом 10.1. цієї Угоди, користується привілеями, імунітетами та сприянням у такій мірі, у якій вони звичайно надаються дипперсоналу дипломатичних місій, акредитованих в Україні, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, включаючи дипломатичний імунітет від переслідування у порядку цивільного, кримінального або адміністративного судочинства, що може виникнути унаслідок дії чи бездіяльності на території України.

10.3. У межах виконання своїх обов'язків, визначених НАТО, персонал ОНПП/АНПП може мати доступ до режимних об'єктів на території України відповідно до вимог законодавства України та за попереднім погодженням компетентними органами державної влади України.

10.4. На місцевий український персонал, найнятий АНПП, розповсюджуються положення законодавства України. Проте, цей персонал користується імунітетом від переслідування у порядку цивільного або адміністративного судочинства, що може виникнути під час виконання ними офіційних обов'язків.

СТАТТЯ 11
Порядок візиту

11.1. На відповідний запит представникам Сторін буде надаватися доступ до державних або приватних установ, де проводяться роботи, у тому числі тестування та випробування, згідно з окремими письмовими інструментами, укладеними у рамках цієї Угоди, якщо це необхідно для виконання завдань у рамках двосторонньої співпраці.

11.2. Організація цих візитів повинна відповідати національному законодавству України та правилам безпеки, визначеним у Додатку G до СМ(2002)49 під назвою "Міжнародні візити".

Передача комерційної та іншої технічної інформації відвідувачам буде трактуватись як передача конфіденційної інформації іншій Стороні у відповідності із статями 7 та 8 цієї Угоди.

СТАТТЯ 12

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що оформлюються відповідними протоколами, які набиратимуть чинності в порядку, передбаченому статтею 15 цієї Угоди, та становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ 13

13.1. Якщо одна із Сторін бажає припинити дію цієї Угоди або припинити дію чи вийти з одного з її подальших окремих письмових інструментів, передбачених пунктом 3.1. цієї Угоди, Сторона повідомить у письмовій формі іншу Сторону про таке припинення дії або вихід не пізніше ніж за шість місяців до дати припинення або виходу.

13.2. У разі надання письмового повідомлення однією із Сторін про свій намір припинити дію цієї Угоди або окремого письмового інструменту, передбаченого пунктом 3.1. цієї Угоди, Сторони своєчасно проконсультуються одна з одною стосовно найбільш прийнятних умов припинення дії чи відмови від виконання. Сторона, яка виявила бажання припинити дію або відмовитися від виконання, виконуватиме свої зобов'язання у повній мірі до дати припинення дії чи припинення виконання.

13.3. Сторони користуватимуться правами та нестимуть відповідальність незалежно від припинення виконання чи припинення дії цієї Угоди або будь-якого окремого письмового інструменту, передбаченого пунктом 3.1. цієї Угоди.

СТАТТЯ 14

Будь-які розбіжності між Сторонами стосовно тлумачення, реалізації або застосування цієї Угоди вирішуватиметься шляхом переговорів між ними без залучення будь-якої третьої сторони та не розглядатимуться у національному або міжнародному судах чи трибуналах.

СТАТТЯ 15

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Вчинено в м. Брюссель, Бельгія, 27.04.2015 року у двох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Кабінет
Міністрів України

(підпис)

І.О. Долгов,
Глава Місії України при НАТО


За Організацію НАТО
з підтримки та постачання

(підпис)

М.М. Лайден,
Генеральний менеджер
Агенції НАТО з підтримки та постачанняДодаток 1

Контактними особами, відповідальними за усі питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди, є:


від Міністерства оборони України:


Директор Департаменту
міжнародного оборонного
співробітництва.
Бульвар Лесі Українки, 256,
01014, м. Київ. Україна
тел.: (+38) 044 286-22-40
факс: (+38) 044 285-54-29

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу правового забезпечення
воєнної політики Департаменту
правового забезпечення.
Проспект Повітрофлотський, 6,
03168, м. Київ, Україна
тел.: (+38) 044 454-40-62
факс: (+38) 044 454-44-29


від ОНПП:


Юридичний радник
L-8302, м. Капеллен,
Люксембург
тел.:+ (352) 3063 6554
факс: + (352) 3063 6986
вгору