Рішення у справі «Кондрахін та інші проти України» (Заява № 2887/05 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 30.11.2017
Документ 974_c31, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Кондрахін та інші проти України»
(Заява № 2887/05 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
30 листопада 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Кондрахін та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 09 листопада 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у переліку в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. У заявах №№ 2887/05, 68256/12 та 66389/16 заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість кримінальних проваджень у їхніх справах була несумісною із вимогою «розумного строку», та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Пелісьєр та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], № 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II), та «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП1, № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine) № 66561/01, від 30 березня 2004 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

12. Заявник у заяві № 66389/16 також подав іншу скаргу щодо порушення положень Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку). Ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, а також вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною. Розглянувши всі наявні матеріали та з огляду на його висновки в рішенні «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine), № 15007/02, від 07 грудня 2006 року, Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ІНШІ СКАРГИ

13. У заявах №№ 2887/05 та 68256/12 заявники також подали інші скарги щодо порушення положень Конвенції.

14. Суд розглянув заяви та вважає, що з огляду на всі наявні у нього матеріали та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, або не розкривають жодних ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

Таким чином ця частина заяви повинна бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Бевз проти України» (Bevz v. Ukraine), № 7307/05, п. 52, від 18 червня 2009 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості кримінальних проваджень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, зазначені у переліку в додатку, а решту скарг у заявах №№ 2887/05 та 68256/12 - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції та протоколів до неї щодо іншої скарги, поданої відповідно до усталеної практики Суду (див. переліку додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в переліку у додатку; ці суми мають бути конвертовані, окрім за заявою № 5722/12, в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 листопада 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції
(надмірна тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження

П. І. Б. представника та місце проживання

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

2887/05
06/01/2005

Юрій Павлович
КОНДРАХІН
18/02/1957

11/09/1997

20/05/2004

6 років, 8 місяців та 10 днів, дві інстанції

2 300

2

48927/11
26/07/2011

Іван Васильович
КАЛМИКОВ
16/06/1989

02/02/2007

18/11/2011

4 роки, 9 місяців та 17 днів, дві інстанції

1 600

3

5722/12
12/01/2012

Михайло Миколайович
БУРІН
14/11/1953

31/03/1999

12/09/2013

14 років, 5 місяців та 13 днів, чотири інстанції

3 000

4

68256/12
16/10/2012

Олександр Олександрович
СІНІЧУК
01/02/1980

25/07/2006

02/12/2013

7 років, 4 місяці та 8 днів, три інстанції

900

5

57300/16
21/09/2016

Михайло Олексійович
ЛОЗІНСЬКИЙ
28/10/1952

29/09/2008

триває

Більше ніж 9 років та 1 місяць, дві інстанції

2 400

6

61243/16
11/10/2016

Валентин Миколайович
КУЛИКІВСЬКИЙ
20/11/1978

Юлія Анатоліївна Бічук
Житомир

20/12/2010

триває

Більше ніж 6 років та 10 місяців, одна інстанція

2 400

7

64904/16
02/11/2016

Олексій Петрович
ЛЕВЧЕНКО
20/03/1955

12/09/2003

триває

Більше ніж 14 років та 1 місяць, три інстанції

4 800

8

66389/16
05/11/2016

Світлана Михайлівна
ІВАНОВА
13/09/1973

Павло Володимирович Голівер
Кривий Ріг

30/03/2006
20/04/2016

29/12/2014
30/05/2016

8 років та 9 місяців, дві інстанції;
1 місяць та 11 днів, дві інстанції

Пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

3 100

9

70406/16
18/11/2016

Сергій Григорович
ОЛЬХОВСЬКИЙ
06/12/1963

26/05/2008

30/05/2016

8 років та 5 днів, одна інстанція

3 000

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.вгору