Документ 975-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 07.08.2019, основание - 686-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 975
Київ

Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 686 від 17.07.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 242 від 08.02.2017
№ 686 від 17.07.2019}

Відповідно до статті 44-1 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, частин чотирнадцятої - шістнадцятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”, частини сімнадцятої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, частини одинадцятої статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 686 від 17.07.2019}

1. Затвердити Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 686 від 17.07.2019}

2. Центральним органам виконавчої влади, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання цієї постанови державними та комунальними закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що належать до сфери їх управління або передані на фінансування з відповідних місцевих бюджетів, за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначені цілі у кошторисах закладів освіти, затверджених в установленому порядку.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 686 від 17.07.2019}

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 р., крім підпункту 2 пункту 3 Порядку та умов, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 вересня 2017 року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 242 від 08.02.2017}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 975
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 686)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а саме:

1) особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

3) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

5) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

6) дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Дія цих Порядку та умов поширюється на осіб, які віднесені до категорій, зазначених у підпунктах 2-6 цього пункту, до закінчення такими особами закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

2. Особа, яка належить до однієї із зазначених у пункті 1 цих Порядку та умов категорій громадян, яка навчалася за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти відповідно до умов, визначених цими Порядком та умовами, і не завершила навчання за певним рівнем фахової передвищої та вищої освіти і яка бажає повторно здобути фахову вищу освіту в державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти за тим самим рівнем вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, має право на отримання пільг та гарантій, визначених цими Порядком та умовами, у разі відшкодування коштів державного або відповідного місцевого бюджету згідно з Порядком відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2361).

Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти на умовах, визначених цими Порядком та умовами, і яка за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, має право на повторне навчання у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти на умовах державної цільової підтримки, визначеної цими Порядком та умовами.

3. Державна цільова підтримка надається у вигляді:

1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до цих Порядку та умов, а також умов та правил прийому на навчання до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на відповідний рік (далі - умови та правила прийому);

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

4) соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148);

5) безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

6) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

7) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання.

4. Державна цільова підтримка надається особам, зазначеним у пункті 1 цих Порядку та умов, у вигляді:

повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);

пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

соціальної стипендії для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання.

Особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді:

безоплатного проживання в учнівських гуртожитках - для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти - для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312).

У разі коли під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої або вищої освіти особа отримує державну цільову підтримку як така, що належить до категорій, зазначених у підпунктах 5 і 6 пункту 1 цих Порядку та умов, і при цьому виникають обставини, що змінюють статус такої особи на належну до іншої категорії осіб, зазначених у підпунктах 2-4 пункту 1 цих Порядку та умов, внаслідок чого така особа має право на отримання додаткових можливостей за рахунок державної цільової підтримки, питання надання такій особі державної цільової підтримки з урахуванням нових обставин розглядається закладом освіти відповідно до цих Порядку та умов за її зверненням.

За рішенням керівника закладу освіти державна цільова підтримка надається з дати виникнення нових обставин та за умови надання зазначеними особами відповідних документів не пізніше ніж через три місяці з дня їх видачі.

Державна цільова підтримка за минулий період призначається не більш як за 12 місяців у разі, коли вона не була своєчасно призначена закладом освіти.

Переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місця державного (регіонального) замовлення у державних (комунальних) закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу відповідним державним (регіональним) замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення, здійснюється за рішенням такого замовника.

5. Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб, зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов, забезпечується відповідним закладом освіти за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких закладів освіти, затверджених в установленому порядку.

Особи, які відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов мають право на безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання у цьому ж закладі освіти за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за попереднім рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і до зарахування в установленому законодавством порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) мають право на проживання в учнівському або студентському гуртожитку на умовах, визначених цими Порядком та умовами.

6. Державна цільова підтримка надається особам, зазначеним у пункті 1 цих Порядку та умов, державним (комунальним) закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до якого здобувача освіти зараховано в установленому порядку. Її надання припиняється у разі відрахування особи з такого закладу освіти в порядку та на підставах, визначених законом.

Надання державної цільової підтримки державним (комунальним) закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти припиняється також у разі надання здобувачу освіти академічної відпустки.

У разі поновлення здобувача освіти на навчання до закладу освіти або переведення до іншого закладу освіти питання надання йому державної цільової підтримки розглядається відповідним закладом освіти згідно з цими Порядком та умовами.

7. Документами, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є:

1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цих Порядку та умов:

посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484);

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218);

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 119 “Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 778);

2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цих Порядку та умов:

посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) встановленого зразка;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або матері) встановленого зразка;

свідоцтво про народження дитини;

3) для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 1 цих Порядку та умов:

посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218);

свідоцтво про народження дитини;

4) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 1 цих Порядку та умов:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);

5) для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 1 цих Порядку та умов:

довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108).

8. Для отримання державної цільової підтримки особи, зазначені у пункті 1 цих Порядку та умов, подають особисто на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, зазначених у пункті 7 цих Порядку та умов.

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, передбаченої підпунктом 2 пункту 3 цих Порядку та умов, є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси.

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника закладу освіти.

Державна цільова підтримка, передбачена підпунктом 3 пункту 3 цих Порядку та умов у частині повноважень державного (регіонального) замовника, надається за його рішенням.

9. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою документах, а також забезпечення надання державної цільової підтримки відповідно до вимог цих Порядку та умов покладаються на керівника відповідного закладу освіти.

{Порядок та умови в редакції Постанови КМ № 686 від 17.07.2019}вверх