Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року (укр/рос)
СОТ; Угода, Міжнародний документ, Домовленість від 15.04.1994
Документ 981_003, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

             Генеральна угода 
з тарифів і торгівлі 1994 року
(укр/рос)

1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року
("ГАТТ 1994") складається з:
(a) положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
( 995_264 ) від 30 жовтня 1947 року, доданої до Заключного акту,
прийнятого на завершення другої сесії Підготовчого комітету
Конференції Організації Об'єднаних Націй по торгівлі та зайнятості
(за винятком Протоколу при тимчасове застосування), з подальшими
уточненнями, поправками чи змінами, внесеними правовими
документами, які набрали чинності до набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 );
(b) положень правових документів, зазначених нижче, які
набрали чинності в рамках ГАТТ 1947 ( 995_264 ) до набрання
чинності Угодою СОТ ( 995_342 ):
(i) протоколи та акти стосовно тарифних поступок; (ii) протоколи про приєднання (за винятком положень (a)
стосовно тимчасового застосування та скасування тимчасового
застосування та (b), яке встановлює, що Частина II ГАТТ 1947
( 995_264 ) застосовується тимчасово настільки повно, наскільки
вона є сумісною із законодавством, існуючим на день укладення
Протоколу);
(iii) рішення про звільнення від зобов'язань, надані
Статтею XXV ГАТТ 1947 ( 995_264 ), які зберігають чинність на день
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 );(1)
---------------- (1) Звільнення від зобов'язань, передбачені цим положенням,
перелічені у виносці 7 на сторінках 11 та 12 Частини II документа
MTN/FA від 15 грудня 1993 року та MTN/FA/Corr.6 від
21 березня 1994 року. На своєму першому засіданні Конференція
Міністрів повинна затвердити оновлений перелік звільнень від
зобов'язань, передбачених цим положенням, до якого увійдуть
будь-які звільнення, надані в рамках ГАТТ 1947 ( 995_264 ) після
15 грудня 1993 року до набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), і
з якого будуть виключені звільнення, дія яких до цього часу
завершиться.
(iv) інші рішення СТОРІН ГАТТ 1947 ( 995_264 );
(c) наступних Домовленостей: (i) Домовленість про тлумачення Статті II:1(b) Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;
(ii) Домовленість про тлумачення Статті XVII Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;
(iii) Домовленість про положення Генеральної угоди з тарифів
і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу;
(iv) Домовленість про тлумачення Статті XXIV Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;
(v) Домовленість щодо звільнення від зобов'язань за
Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року;
(vi) Домовленість про тлумачення Статті XXVIII Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;
(d) Марракеського протоколу до Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі 1994 року ( 981_004 ).
2. Пояснювальні примітки
(a) Термін "сторона, що домовляється" в положеннях ГАТТ 1994
слід читати як "Член СОТ". Терміни "менш розвинена сторона, що
домовляється" та "розвинена сторона, що домовляється" слід читати
як "країна-Член СОТ, що розвивається" та "розвинена країна-Член
СОТ". Термін "Виконавчий секретар" слід читати як "Генеральний
директор СОТ".
(b) Посилання на СТОРОНИ, які вживають спільні заходи, у
Статтях XV:1, XV:2, XV:8, XXXVIII і Примітках до Статей XII та
XVIII, а також у положеннях про спеціальні валютні угоди у
Статтях XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 та XV:9 ГАТТ 1994 повинні читатися
як посилання на СОТ. Інші функції, які згідно з положеннями ГАТТ
закріплені за СТОРОНАМИ, що вживають спільні заходи, закріплюються
за Конференцією Міністрів.
(c) (i) Текст ГАТТ 1994 є автентичним англійською,
французькою та іспанською мовами.
(ii) Терміни у тексті ГАТТ 1994 французькою мовою підлягають
уточненням, передбаченим Додатком A до документа MTN.TNC/41.
(iii) Автентичним текстом ГАТТ 1994 іспанською мовою є текст,
наведений у томі IV видання "Basic Instruments and Selected
Documents", і терміни в ньому підлягають уточненням, передбаченим
Додатком B до документа MTN.TNC/41.
3. (a) Положення Частини II ГАТТ 1994 не застосовуються до
заходів, які вживаються Членом СОТ відповідно до специфічного
обов'язкового законодавства, введеного цим Членом СОТ до того, як
він став стороною ГАТТ 1947 ( 995_264 ), яке забороняє
використання, продаж чи оренду суден, побудованих чи
реконструйованих за кордоном для комерційного використання, між
пунктами національних вод чи вод виняткової економічної зони.
Такий виняток застосовується до: (a) продовження дії чи
оперативного поновлення дії конфліктуючого положення такого
законодавства; (b) внесення поправок до конфліктуючого положення
такого законодавства в таких межах, щоб ці поправки не зменшували
відповідність цього положення Частині II ГАТТ 1947. Цей виняток
обмежується заходами, які були введені згідно з вищеописаним
законодавством, про що були подані повідомлення та уточнення до
дати набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ). У випадку, якщо
згодом до такого законодавства вносяться зміни, які зменшують його
відповідність Частині II ГАТТ 1994, воно не підпадає під дію цього
параграфа.
(b) Конференція Міністрів повинна переглянути цей виняток не
пізніше, ніж через п'ять років після набрання чинності Угодою СОТ,
а після цього - кожні два роки протягом часу, доки виняток
залишається чинним, з метою визначення, чи все ще існують умови,
які створювали потребу у виняткові.
(c) Член СОТ, заходи якого підпадають під цей виняток,
повинен щорічно подавати детальне статистичне повідомлення, яке
містить середню за п'ять років величину фактичних та
передбачуваних обсягів поставок відповідних суден, а також
додаткову інформацію щодо використання, продажу, оренди чи ремонту
відповідних суден, передбачених цим винятком.
(d) Член СОТ, який вважає, що цей виняток діє у спосіб, що
виправдовує взаємне та пропорційне обмеження використання,
продажу, оренди чи ремонту суден, побудованих на території
Члена СОТ, який вдається до такого винятку, має право вводити таке
обмеження, попередньо повідомивши Конференцію Міністрів.
(e) Цей виняток не обмежує рішень щодо специфічних аспектів
законодавства, передбаченого цим винятком, погодженим у галузевих
угодах та іншим способом.

Домовленість про тлумачення Статті II:1(b)
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року
Члени цим домовляються про наступне:
1. Для забезпечення транспарентності законних прав та
обов'язків, що випливають з параграфа 1(b) Статті II, характер та
рівень "інших мит або зборів", що стягуються за тарифними
статтями, які підлягають обкладенню зв'язаними тарифами, згаданими
у цьому параграфі, записуються у Розкладах поступок, які додаються
до ГАТТ 1994, проти тарифної статті, до якої вони застосовуються.
Вважається, що такий запис не змінює правовий характер "інших мит
або зборів".
2. Датою, на яку "інші мита або збори" стають зв'язаними, для
цілей Статті II, є 15 квітня 1994 року. "Інші мита або збори"
після цього записуються у Розкладах за рівнями, які застосовуються
на цю дату. При кожних наступних переговорах щодо зміни поступки
або введення нової поступки відповідною датою такої тарифної
статті буде дата включення нової поступки до відповідного
Розкладу. Проте дата прийняття документа, через який поступку за
будь-якою окремою тарифною позицією було спочатку включено до
ГАТТ 1947 ( 995_264 ) або ГАТТ 1994, повинна буде і надалі
записуватися у стовпчику 6 Розкладів із замінюваними аркушами.
3. "Інші мита або збори" повинні записуватися відносно всіх
зв'язаних тарифів.
4. У випадку, якщо тарифна позиція вже була раніше предметом
поступки, рівень "інших мит або зборів", записаний у відповідному
Розкладі, не повинен бути вищим за рівень, який існував тоді, коли
цю поступку було вперше включено до такого Розкладу. Кожен
Член СОТ має право заперечити існування "іншого мита або збору" на
підставі того, що на момент початкового зв'язування певної
тарифної позиції такого "іншого мита або збору" не існувало, а
також відповідність записаного рівня будь-якого "іншого мита або
збору" та попереднього рівня зв'язаного тарифу протягом трьох
років після набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) або трьох
років після передачі на зберігання Генеральному директорові СОТ
документа, яким такий Розклад включається до ГАТТ 1994, в
залежності від того, що відбудеться пізніше.
5. Внесення "інших мит та зборів" до Розкладів не повинен
обмежувати їх відповідності правам та обов'язкам Членів за
ГАТТ 1994, за винятком тих прав, на які поширюється параграф 4.
Всі Члени СОТ зберігають за собою право у будь-який час заперечити
відповідність будь-якого "іншого мита або збору" таким обов'язкам.
6. Для цілей цієї Домовленості положення Статей XXII та XXIII
ГАТТ 1994 застосовуються у тому вигляді, у якому вони розроблені й
застосовуються за Домовленістю про врегулювання суперечок.
7. "Інші мита та збори", які не включено до Розкладу на
момент передачі на зберігання документа, яким такий Розклад
включається до ГАТТ 1994, Генеральному директорові СТОРІН, ЩО
ДОМОВЛЯЮТЬСЯ (до набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), або
Генеральному директорові СОТ (після набрання чинності Угодою СОТ),
не повинні надалі додаватися до нього, і жодні "інші мита та
збори", записані на рівні, меншому за той, що існує на відповідну
дату, не повинні відновлюватися до цього рівня, якщо тільки такі
додавання або зміни не буде зроблено протягом шести місяців після
передачі документа на зберігання.
8. Рішення у параграфі 2 щодо дати, яка застосовується до
кожної поступки, для цілей параграфа 1(b) Статті II ГАТТ 1994
замінює собою рішення щодо відповідної дати, яке було прийнято
26 березня 1980 року (BISD 27S/24).

Домовленість про тлумачення Статті XVII
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року
Члени,
відзначаючи, що Стаття XVII передбачає зобов'язання Членів
СОТ щодо діяльності державних торгових підприємств, яку зазначено
у параграфі 1 Статті XVII і яка повинна відповідати загальним
принципам недискримінації, встановленим ГАТТ 1994 для урядових
заходів щодо імпорту чи експорту, здійснюваного приватними
комерсантами;
відзначаючи також, що Члени СОТ дотримуються своїх
зобов'язань за ГАТТ 1994 стосовно урядових заходів щодо державних
торгових підприємств;
визнаючи, що ця Домовленість не обмежує принципів,
передбачених у Статті XVII;
цим домовляються про наступне:
1. Для забезпечення транспарентності діяльності державних
торгових підприємств Члени СОТ повинні повідомляти про такі
підприємства Раді з торгівлі товарами для розгляду їх робочою
групою, яку буде засновано згідно з параграфом 5, відповідно до
такого робочого визначення:
"Урядові і неурядові підприємства, включаючи Маркетингові
доми, яким було надано виняткові або особливі права чи привілеї, в
тому числі законодавчі або конституційні повноваження, при
здійсненні яких вони впливають шляхом купівлі чи продажу на рівень
або напрямок імпорту чи експорту".
Така вимога щодо повідомлення не поширюється на імпорт
товарів, призначених для безпосереднього або кінцевого споживання
для урядових цілей або використання таким підприємством, як
зазначено вище, але ні в якому разі не для перепродажу чи
використання у виробництві товарів, призначених для продажу.
2. Кожен Член СОТ повинен проводити перегляд своєї політики
стосовно подання повідомлень щодо державних торгових підприємств
до Ради з торгівлі товарами з урахуванням положень цієї
Домовленості. При проведенні таких переглядів кожен Член повинен
мати на увазі необхідність забезпечення максимально можливої
транспарентності у своїх повідомленнях з тим, щоб надати
можливість для об'єктивної оцінки характеру діяльності таких
підприємств, а також впливу їхньої діяльності на міжнародну
торгівлю.
3. Повідомлення здійснюються відповідно до анкети про
державну торгівлю, прийнятої 24 травня 1960 року
(BISD 9S/184-185), причому зрозуміло, що Члени повідомляють про
підприємства, зазначені у параграфі 1, незалежно від того, чи мав
насправді місце імпорт або експорт товарів.
4. Будь-який Член СОТ, який має підставу вважати, що інший
Член не виконав належним чином свого зобов'язання щодо
повідомлення, може привернути увагу такого Члена до цього питання.
Якщо питання не буде вирішено задовільним чином, він може зробити
зустрічне повідомлення до Ради з торгівлі товарами для розгляду
його робочою групою, заснованою згідно з параграфом 5, одночасно
повідомивши про це такого Члена.
5. При Раді з торгівлі товарами створюється робоча група для
розгляду повідомлень та зустрічних повідомлень. Ґрунтуючись на
результатах такого розгляду та без обмеження положень
параграфа 4(с) Статті XVII, Рада з торгівлі товарами може давати
рекомендації стосовно того, чи зроблено повідомлення належним
чином, а також стосовно необхідності надання додаткової
інформації. Ґрунтуючись на отриманих повідомленнях, робоча група
також вивчає, чи заповнено вищезазначену анкету про державну
торгівлю належним чином, та розглядає повноту інформації про
державні торгові підприємства, про які повідомляється відповідно
до параграфа 1. Вона також розробляє наочний перелік, у якому
показано характер стосунків між урядами та підприємствами, а також
характер діяльності, яку ведуть такі підприємства, що може бути
придатним для цілей Статті XVII. Зрозуміло, що Секретаріат
надаватиме робочій групі документ із загальним оглядом тієї
діяльності державних торгових підприємств, яка стосується
міжнародної торгівлі. Членство у робочій групі є відкритим для
всіх Членів СОТ, що заявлять про своє бажання взяти участь у її
роботі. Група повинна провести збори протягом одного року після
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), а також проводити їх
принаймні щороку після цього. Вона щорічно звітує перед Радою з
торгівлі товарами.(2)
---------------- (2) Діяльність цієї робочої групи повинна бути узгоджена з
діяльністю робочої групи, передбаченої у Розділі III
Рішення Міністрів про процедури повідомлення, яку було прийнято
15 квітня 1994 року.

Домовленість про положення
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року
щодо платіжного балансу
Члени,
визнаючи положення Статей XII та XVIII:B ГАТТ 1994 та
Декларації про торговельні заходи, що вживаються у зв'язку з
платіжним балансом, прийнятої 28 листопада 1979 року
(BISD 26S/205-209, у цій домовленості іменується як "Декларація
1979"), і з метою внесення ясності у ці положення;(3)
---------------- (3) Ніщо у цій Домовленості не має на меті зміну прав та
обов'язків Членів СОТ за Статтями XII або XVIII:B ГАТТ 1994.
Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому вигляді, у якому
вони розроблені й застосовуються за Домовленістю про врегулювання
суперечок, можуть використовуватися відносно будь-яких питань, що
виникають у результаті застосування заходів щодо обмеження
імпорту, які вживаються у зв'язку з платіжним балансом.
цим домовляються про наступне:
Застосування заходів
1. Члени СОТ підтверджують своє зобов'язання публічно
оголошувати якомога скоріше розклади відміни заходів щодо
обмеження імпорту, які вживаються у зв'язку з платіжним балансом.
Зрозуміло, що такі розклади можуть змінюватися за необхідністю з
тим, щоб урахувати зміни ситуації з платіжним балансом. У
будь-якому випадку, коли Член СОТ не оголосить публічно цей
розклад, такий Член повинен дати обгрунтування причин цього.
2. Члени СОТ підтверджують своє зобов'язання надавати
перевагу тим заходам, які справляють найменш руйнівний вплив на
торгівлю. Вважається, що такі заходи (які у цій Домовленості
іменуються як "цінові заходи") включають додаткові імпортні збори,
вимоги про внесення депозитів імпортерами або інші рівноцінні
торговельні заходи, що відбиваються на ціні імпортованих товарів.
Зрозуміло, що незалежно від положень Статті II цінові заходи, які
вживаються у зв'язку з платіжним балансом, можуть застосовуватися
Членом СОТ додатково до мит, передбачених у його Розкладі. Крім
того, такий Член повинен згідно з процедурою повідомлення,
передбаченою у цій Домовленості, чітко і окремо зазначити суму, на
яку ціновий захід перевищує зв'язане мито.
3. Члени СОТ повинні намагатися уникнути накладення нових
кількісних обмежень у зв'язку з платіжним балансом, якщо тільки
через критичну ситуацію платіжного балансу цінові заходи не можуть
припинити різкого погіршення положення із зовнішніми платежами. У
таких випадках, коли Член СОТ застосовує кількісні обмеження, він
повинен дати обґрунтування причин, за яких цінові заходи не є
достатнім інструментом для врегулювання ситуації з платіжним
балансом. Член СОТ, що вдається до кількісних обмежень, повинен
вказувати у ході подальших консультацій на прогрес, якого він
досяг у значному зменшенні кількості та обмежувальному впливові
таких заходів. Зрозуміло, що відносно одного товару може вживатися
не більше одного виду заходів щодо обмеження імпорту у зв'язку з
платіжним балансом.
4. Члени СОТ підтверджують, що заходи щодо обмеження імпорту,
які вживаються у зв'язку з платіжним балансом, можуть
застосовуватися лише для регулювання загального рівня імпорту і не
можуть перевищувати тієї міри, якою вони є необхідними для
врегулювання ситуації з платіжним балансом. З метою зведення до
мінімуму будь-яких побічних наслідків протекціоністського
характеру, Член СОТ повинен здійснювати обмеження у транспарентній
формі. Органи влади імпортуючого Члена СОТ повинні дати задовільне
обґрунтування критеріїв, які використовуються для визначення того,
які товари підлягають дії обмежень. Як це передбачено у
параграфі 3 Статті XII та параграфі 10 Статті XVIII, Члени СОТ
можуть у випадку певних життєво необхідних товарів відмінити або
обмежити додаткові збори, які застосовуються до всього імпорту,
або інші заходи, які вживаються у зв'язку з платіжним балансом.
Термін "життєво необхідні товари" означає товари, які
задовольняють основні потреби споживання або які сприяють зусиллям
Члена СОТ поліпшити ситуацію з платіжним балансом, наприклад
основні засоби виробництва або сировинні матеріали, необхідні для
виробництва. При застосуванні кількісних обмежень Член СОТ повинен
використовувати вибіркове ліцензування лише тоді, коли цього
неможливо уникнути, і поступово його відміняти. Щодо вибору
критеріїв, які використовуються для визначення допустимих
кількостей та вартостей товарів для імпорту, повинно надаватися
відповідне обґрунтування.
Процедури консультацій
з питань платіжного балансу
5. Комітет з обмежень у зв'язку з платіжним балансом (який у
цій Домовленості іменується як "Комітет") проводить консультації з
метою розгляду всіх заходів щодо обмеження імпорту, які вживаються
у зв'язку з платіжним балансом. Членство у Комітеті є відкритим
для всіх Членів СОТ, що заявлять про своє бажання взяти участь у
його роботі. Комітет дотримується процедур консультацій з питань
обмежень, що здійснюються у зв'язку з платіжним балансом,
затверджених 28 квітня 1970 року (BISD 18S/48-53, які у цій
Домовленості іменуються як "повні процедури консультацій"),
відповідно до положень, викладених нижче.
6. Член СОТ, що застосовує нові обмеження або піднімає
загальний рівень вже існуючих обмежень шляхом значної
інтенсифікації відповідних заходів, повинен вступити в
консультації з Комітетом протягом чотирьох місяців після прийняття
таких заходів. Член, який приймає такі заходи може вимагати, щоб
консультація проводилася відповідно до параграфа 4(а) Статті XII
або параграфа 12(а) Статті XVIII залежно від того, яка з них є
придатною для цього. Якщо такої вимоги не зроблено, Голова
Комітету повинен запропонувати Членові СОТ провести таку
консультацію. Фактори, які можуть розглядатися у ході такої
консультації, включають, inter alia, введення нових видів
обмежувальних заходів у зв'язку з платіжним балансом або
збільшення рівня обмежень чи кола охоплених ними товарів.
7. Усі обмеження, що застосовуються у зв'язку з платіжним
балансом, повинні періодично переглядатися Комітетом відповідно до
параграфа 4(b) Статті XII або параграфа 12(b) Статті XVIII при
можливості зміни періодичності консультацій за домовленістю з
Членом СОТ, що бере участь у них, або згідно з процедурою окремого
перегляду, яку може рекомендувати Генеральна рада.
8. Консультації можуть проводитися за спрощеними процедурами,
затвердженими 19 грудня 1972 року (BISD 20S/47-49, які у цій
Домовленості іменуються як "спрощені процедури консультацій"),
стосовно найменш розвинених країн-Членів або тих країн-Членів, що
розвиваються, які здійснюють зусилля щодо лібералізації відповідно
до розкладу, представленого ними до Комітету при попередніх
консультаціях. Спрощені процедури консультацій можуть також
застосовуватися тоді, коли Розгляд торговельної політики
країни-Члена, що розвивається, призначено на той же календарний
рік, що й дата, яку визначено для консультацій. У таких випадках
рішення щодо того, чи потрібно застосовувати повні процедури
консультацій, приймається на основі факторів, перелічених у
параграфі 8 Декларації 1979. Окрім випадку з найменш розвиненими
країнами-Членами, за спрощеними процедурами консультацій не може
проводитися більше двох консультацій поспіль.
Повідомлення та документація
9. Член СОТ повинен повідомити Генеральній раді про введення
або зміну порядку проведення заходів щодо обмеження імпорту, які
вживаються у зв'язку з платіжним балансом, а також про будь-які
зміни у розкладах відміни таких заходів, про які робиться
оголошення відповідно до параграфа 1. Про значні зміни Генеральну
раду необхідно повідомляти до їх оголошення або не пізніше, ніж
через 30 днів після нього. Щороку кожен Член СОТ повинен подавати
до Секретаріату для розгляду Членами СОТ зведене повідомлення,
включаючи всі зміни законів, нормативних актів, офіційні урядові
заяви або публічні заяви. Повідомлення повинне включати повну
інформацію, наскільки це можливо, на рівні тарифних позицій, про
вид вжитих заходів, критерії, що використовуються для їх вживання,
коло охоплених ними товарів та торговельні потоки, на які вони
справили вплив.
10. На вимогу будь-якого Члена СОТ Комітет може переглядати
повідомлення. Такі перегляди обмежуються з'ясуванням окремих
питань, про які йдеться у повідомленні, або вивченням того, чи є
необхідність у проведенні консультації відповідно до параграфа
4(а) Статті XII або параграфа 12(а) Статті XVIII. Члени СОТ, які
мають підстави вважати, що певний захід щодо обмеження імпорту,
вжитий іншим Членом, було вжито у зв'язку з платіжним балансом,
можуть привернути до цієї справи увагу Комітету. Голова Комітету
вимагає інформації щодо такого заходу та розповсюджує її серед
усіх Членів. Без обмеження права будь-якого члена Комітету
вимагати відповідного з'ясування питань у ході консультації,
питання можуть надаватися і заздалегідь для їх розгляду
Членом СОТ, що бере участь у консультації.
11. Член СОТ, що бере участь у консультації, повинен
підготувати для консультації Основний документ, який, окрім
будь-якої іншої інформації, яка вважається за придатну, повинен
включати: (a) огляд ситуації з платіжним балансом та її
перспективи, у тому числі оцінку внутрішніх та зовнішніх факторів,
які справляють вплив на ситуацію з платіжним балансом, і заходів
внутрішньої політики, яких було вжито для відновлення рівноваги на
здоровій і тривалій основі; (b) повну характеристику обмежень, що
застосовувалися у зв'язку з платіжним балансом, їхню правову
основу та кроки, здійснені для зменшення побічних наслідків
протекціоністського характеру; (c) заходи, яких було вжито після
останньої консультації для лібералізації імпортних обмежень у
світлі висновків, винесених Комітетом; (d) план усунення та
поступового послаблення обмежень, що залишилися. При необхідності
можуть робитися посилання на інформацію, яку було подано у
попередніх повідомленнях або звітах, що подавалися до СОТ. При
проведенні консультацій за спрощеними процедурами Член СОТ, що
бере участь у консультації, повинен подавати письмову заяву, у
якій міститься суттєва інформація з питань, що охоплюються
Основним документом.
12. З метою полегшення проведення консультацій у Комітеті
Секретаріат повинен готувати документ із фактичним оглядом, що
стосується різних аспектів плану консультацій. Стосовно
країн-Членів, що розвиваються, документ Секретаріату повинен
включати відповідний огляд та аналітичний матеріал щодо впливу
зовнішнього торговельного середовища на ситуацію з платіжним
балансом та її перспективи для Члена СОТ, що бере участь у
консультації. На вимогу країни-Члена СОТ, що розвивається,
Секретаріат повинен надати їй технічну допомогу при підготовці
документації для консультацій.
Завершення консультацій з питань платіжного балансу
13. Комітет звітує про проведені консультації перед
Генеральною радою. У випадку, коли використовувалися повні
процедури консультацій, звіт повинен містити висновки Комітету з
окремих питань плану консультацій, а також факти та підстави, на
яких вони ґрунтуються. Комітет повинен намагатися включити до
своїх висновків пропозиції щодо рекомендацій, які мають на меті
сприяти виконанню Статей XII та XVIII:B, Декларації 1979 та цієї
Домовленості. У тих випадках, коли представлено розклад усунення
обмежувальних заходів, які вживаються у зв'язку з платіжним
балансом, Генеральна рада може рекомендувати, щоб при дотриманні
такого розкладу Членом СОТ вважалося, що той діє відповідно до
своїх зобов'язань за ГАТТ 1994. У тому разі, якщо Генеральна рада
виносить конкретні рекомендації, права та обов'язки Членів СОТ
оцінюються у світлі таких рекомендацій. За відсутності конкретних
пропозицій щодо рекомендацій з боку Генеральної ради у висновках
Комітету повинні фіксуватися різні міркування, які було висловлено
у Комітеті. При застосуванні спрощених процедур консультацій у
звіті повинно міститися резюме основних питань, що розглядалися у
Комітеті, та рішення щодо того, чи існує необхідність у
застосуванні повних процедур консультацій.

Домовленість про тлумачення Статті XXIV
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року
Члени,
зважаючи на положення Статті XXIV ГАТТ 1994;
визнаючи, що з часу заснування ГАТТ 1947 ( 995_264 )
кількість та значення митних союзів та зон вільної торгівлі
неабияк зросли і сьогодні вони займають значну частку світової
торгівлі;
визнаючи той вплив на розвиток світової торгівлі, який може
справити більш тісна інтеграція між економіками країн, що є
учасниками таких угод;
визнаючи також, що цей вплив збільшується, якщо відміна мит
та інших заходів щодо обмеження торгівлі між складовими
територіями митних союзів або зон вільної торгівлі поширюється на
всю торгівлю, і зменшується, якщо будь-який важливий сектор
торгівлі виключається з цього;
знову підтверджуючи, що метою таких угод повинно бути
полегшення торгівлі між складовими територіями і утримання від
встановлення бар'єрів для торгівлі інших Членів СОТ з такими
територіями; що при їх укладенні або розширенні кола учасників
учасники таких угод повинні по можливості максимально уникати
справляння негативного впливу на торгівлю інших Членів;
певні того, що існує необхідність у посиленні ефективності
ролі Ради з торгівлі товарами при розгляді угод, про які надаються
повідомлення відповідно до Статті XXIV, шляхом внесення ясності у
критерії та процедури оцінки нових угод про створення або угод про
розширення існуючих митних союзів та зон вільної торгівлі, а також
збільшення транспарентності всіх угод, укладених відповідно до
Статті XXIV;
визнаючи необхідність у спільній домовленості про обов'язки
Членів СОТ за параграфом 12 Статті XXIV;
цим домовляються про наступне:
1. Митні союзи, зони вільної торгівлі та тимчасові угоди, що
ведуть до створення митного союзу або зони вільної торгівлі, для
відповідності до Статті XXIV, повинні відповідати, inter alia,
положенням параграфів 5, 6, 7 та 8 зазначеної Статті.
Стаття XXIV:5
2. Визначення відповідно до параграфа 5(а) Статті XXIV
загального обсягу мит та інших заходів щодо регулювання торгівлі,
які застосовуються до і після створення митного союзу, стосовно
мит та зборів повинне бути основане на повній оцінці
середньозважених ставок тарифів та мит, що стягуються. Ця оцінка
має ґрунтуватися на статистиці імпорту за попередній
репрезентативний період, яку надає митний союз за тарифними
позиціями, а також у вартісному і кількісному виразі за
країнами-Членами СОТ. Секретаріат розраховує середньозважені
ставки тарифів та мит, що стягуються, за методикою, яка
використовувалася при оцінці тарифних пропозицій у ході
Уругвайського раунду Багатосторонніх торговельних переговорів. Для
цього митами та зборами, які братимуться до розрахунків, будуть
діючі ставки мит. Визнається, що для повної оцінки обсягу інших
заходів щодо регулювання торгівлі, кількісний вираз яких та його
узагальнення є важким, може вимагатися вивчення окремих заходів,
дій, охоплених ними товарів та торговельних потоків.
3. "Розумний проміжок часу", зазначений у параграфі 5(с)
Статті XXIV, повинен перевищувати 10 років лише у виключних
випадках. У випадках, коли Члени СОТ, котрі є учасниками
тимчасової угоди, вважають, що 10 років недостатньо, вони повинні
дати повне пояснення Раді з торгівлі товарами щодо необхідності
продовження цього терміну.
Стаття XXIV:6
4. Параграф 6 Статті XXIV встановлює процедуру, яка
використовується тоді, коли Член СОТ, що створює митний союз,
пропонує підвищити зв'язану ставку мита. У цьому відношенні
Члени СОТ знову підтверджують, що процедура, передбачена у
Статті XXVIII у тому вигляді, у якому її викладено в інструкціях,
прийнятих 10 листопада 1980 року (BISD 27S/26-28), та у
Домовленості про тлумачення Статті XXVIII ГАТТ 1994 повинна бути
порушена до того, як буде змінено або відкликано тарифні поступки
при створенні митного союзу або укладенні тимчасової угоди, що
веде до створення митного союзу.
5. Ці переговори повинні проводитися у доброзичливій
атмосфері з метою досягнення взаємозадовільного компенсаційного
врегулювання. При таких переговорах, як цього вимагає параграф 6
Статті XXIV, належна увага повинна приділятися зменшенню мит за
тими ж тарифними позиціями, за якими мито було зменшено іншими
складовими територіями митного союзу при його створенні. Якщо ж
таке зменшення не буде достатнім для забезпечення необхідного
компенсаційного врегулювання, митний союз пропонує компенсацію,
яку може бути здійснено у формі зменшення мит за іншими тарифними
позиціями. Така пропозиція береться до уваги Членами СОТ, котрі
мають право на ведення переговорів щодо зв'язаних тарифів, які
пропонується змінити або відкликати. Якщо ж компенсаційного
врегулювання знову не буде досягнуто, переговори продовжуються. У
випадках, коли, незважаючи на всі зусилля, домовленості у ході
переговорів щодо компенсаційного врегулювання відповідно до
Статті XXVIII ГАТТ 1994 у тому вигляді, у якому її розроблено у
Домовленості про тлумачення Статті XXVIII ГАТТ 1994, не може бути
досягнуто протягом розумного періоду часу після початку таких
переговорів, митний союз, однак, є вільним змінювати або
відкликати поступки; Члени СОТ, які постраждають від цього, у
такому разі матимуть право відкликати в основному рівноцінні
поступки відповідно до Статті XXVIII.
6. ГАТТ 1994 не накладає жодних зобов'язань на Членів, які
отримають перевагу від зменшення мит після створення митного союзу
або укладення угоди, що веде до створення митного союзу, щодо
компенсаційного врегулювання стосовно його складових територій.
Розгляд митних союзів та зон вільної торгівлі
7. Усі повідомлення, які робляться відповідно до параграфа
7(а) Статті XXIV, повинні вивчатися робочою групою у світлі
відповідних положень ГАТТ 1994 та параграфа 1 цієї Домовленості.
Робоча група повинна подавати звіт Раді з торгівлі товарами про
свої висновки у цьому зв'язку. Рада з торгівлі товарами може
надавати Членам СОТ такі рекомендації, які вважатиме за потрібні.
8. Стосовно тимчасових угод робоча група може у своєму звіті
надати відповідні рекомендації щодо запропонованих часових рамок
та заходів, які є необхідними для завершення створення митного
союзу або зони вільної торгівлі. За необхідністю вона може
передбачити подальший розгляд тимчасової угоди.
9. Члени СОТ, що є учасниками тимчасової угоди, повинні
повідомляти Раду з торгівлі товарами про суттєві зміни в їхньому
плані та розкладі, що додаються до такої угоди, і Рада у разі
необхідності повинна вивчати такі зміни.
10. Якщо тимчасова угода, про яку повідомлено відповідно до
параграфа 7(а) Статті XXIV, не включає план та розклад,
передбачені у параграфі 5(с) Статті XXIV, робоча група повинна у
своєму звіті рекомендувати, щоб такі план та розклад було
включено. Сторони не будуть зберігати або вводити в дію таку
угоду, якщо вони не готові змінити її відповідно до цих
рекомендацій. Повинно бути також передбачено подальший перегляд
виконання рекомендацій.
11. Митні союзи та складові території зон вільної торгівлі
повинні періодично звітувати перед Радою з торгівлі товарами про
дію відповідної угоди, як це передбачено СТОРОНАМИ, ЩО
ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ГАТТ 1947 ( 995_264 ) у їхній інструкції
Раді ГАТТ 1947 стосовно звітів про регіональні угоди
(BISD 18S/38). Про будь-які суттєві зміни та/або доповнення до
угоди у міру їх виникнення повинні надаватися повідомлення.
Врегулювання суперечок
12. Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому вигляді,
у якому вони розроблені і застосовуються згідно з Домовленістю про
врегулювання суперечок, можуть використовуватися стосовно
будь-яких питань, що виникають у результаті застосування тих
положень Статті XXIV, які стосуються митних союзів, зон вільної
торгівлі та тимчасових угод, що ведуть до створення митних союзів
або зон вільної торгівлі.
Стаття XXIV:12
13. Кожен Член СОТ несе повну відповідальність згідно
ГАТТ 1994 за дотриманням всіх положень ГАТТ 1994 і повинен вживати
таких розумних заходів, які можуть бути йому доступними, для
забезпечення відповідного дотримання регіональними та місцевими
органами влади на його території.
14. Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому вигляді,
у якому вони розроблені і застосовуються згідно з Домовленістю про
врегулювання суперечок, можуть використовуватися стосовно
будь-яких заходів з боку регіональних або місцевих органів влади
на території Члена СОТ, які перешкоджають дотриманню ним
відповідних положень. У випадку, коли Орган врегулювання суперечок
робить висновок про те, що певного положення ГАТТ 1994 не було
дотримано, відповідальний Член СОТ повинен вжити таких розумних
заходів, які можуть бути йому доступними, для забезпечення
дотримання відповідного положення. У випадках, коли не виявилося
можливим забезпечити такого дотримання, застосовуються положення
щодо компенсації та тимчасового припинення поступок або інших
зобов'язань.
15. Кожен Член СОТ зобов'язується виявляти доброзичливе
ставлення у ході консультацій, що стосуються будь-яких подань,
зроблених іншим Членом СОТ стосовно тих заходів, які вживаються на
території першого і зачіпають дію ГАТТ 1994, а також надавати
відповідні можливості для таких консультацій.

Домовленість щодо звільнення від зобов'язань
за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року
Члени цим домовляються про наступне:
1. Прохання про звільнення від зобов'язань або продовження
терміну дії існуючого звільнення від зобов'язань повинне містити у
собі характеристику заходів, які пропонує вжити Член СОТ,
конкретних стратегічних цілей, які переслідує Член СОТ, а також
причин, що заважають Членові досягти його стратегічних цілей через
заходи, які відповідають його зобов'язанням за ГАТТ 1994.
2. Звільнення від зобов'язань, що діє на день набрання
чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), повинне бути відмінене, якщо
тільки його не буде продовжено відповідно до вищезазначених
процедур та процедур, описаних у Статті IX Угоди СОТ, у день
припинення його дії або через два роки після набрання чинності
Угодою СОТ, залежно від того, що відбудеться раніше.
3. Будь-який Член СОТ, котрий вважає, що перевага, яка
належить йому відповідно до ГАТТ 1994, зводиться нанівець або
ушкоджується в результаті:
(a) неспроможності Члена СОТ, якому було надано звільнення
від зобов'язань, дотриматися умов такого звільнення від
зобов'язань, або
(b) застосування певного заходу відповідно до умов такого
звільнення від зобов'язань,
може застосувати положення Статті XXIII ГАТТ 1994 у тому
вигляді, у якому вони розроблені й застосовуються за Домовленістю
про врегулювання суперечок.

Домовленість про тлумачення Статті XXVIII
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року
Члени цим домовляються про наступне:
1. Для цілей зміни або відкликання поступки Член СОТ, у
експорті якого найвищу частку становить експорт, на який
поширюється поступка (тобто експорт товару на ринок Члена СОТ, що
змінює або відкликає поступку), вважається таким, що має основний
інтерес до поставки товару, якщо тільки він вже не має права на
початок переговорів або основного інтересу поставки товару, як це
передбачено параграфом 1 Статті XXVIII. Проте, зрозуміло, що цей
параграф буде переглянуто Радою з торгівлі товарами через п'ять
років після набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) з метою
вирішити, чи задовільним чином діяв цей критерій при перерозподілі
прав на переговори на користь малих або середніх експортуючих
Членів СОТ. Якщо цей критерій не діяв задовільним чином, належну
увагу необхідно буде звернути на можливі удосконалення, зокрема, у
світлі наявності відповідних даних, прийняття критерію, основаного
на частці експорту, на який поширюється поступка, від всього
експорту відповідного товару на всі ринки.
2. У випадку, коли Член СОТ вважає, що він має основний
інтерес щодо поставки товару у розумінні параграфа 1, він повинен
передати свою претензію у письмовій формі разом із доказами, що її
підкріплюють, Членові, який пропонує змінити або відкликати
поступку, і одночасно повідомити Секретаріат. У цьому випадку
застосовується параграф 4 "Процедур переговорів відповідно до
Статті XXVIII", прийнятих 10 листопада 1980 року (BISD 27S/26-28).
3. При визначенні того, хто з Членів СОТ має основний інтерес
щодо поставки товару (чи то відповідно до параграфа 1 вище, чи
параграфа 1 Статті XXVIII) або суттєвий інтерес, до уваги береться
лише торгівля відповідним товаром, яка здійснювалася на основі
режиму найбільшого сприяння. Проте торгівля відповідним товаром,
яка здійснювалася не за договірними преференціями, також
братиметься до уваги, якщо при такій торгівлі перестали
отримуватися переваги від преференційного режиму, і вона таким
чином перетворилася на торгівлю у режимі найбільшого сприяння на
момент ведення переговорів про зміну чи відкликання поступки або ж
перетвориться на неї до закінчення таких переговорів.
4. У випадку, коли тарифна поступка змінюється або
відкликається стосовно нового товару (тобто товару, для якого
відсутня статистика за останні три роки), Член СОТ, що має права
на початок переговорів за тією тарифною позицією, за якою
класифікується або раніше класифікувався товар, вважається таким,
що має право на початок переговорів за такою поступкою. При
визначенні основного інтересу щодо поставки товару та суттєвого
інтересу, а також при розрахунку компенсації до уваги повинні
братися, inter alia, виробничі потужності та інвестиції у
відповідний товар з боку експортуючого Члена СОТ та оцінки
зростання експорту, а також прогнози попиту на товар у країні
імпортуючого Члена СОТ. Для цілей цього параграфа, зрозуміло, що
термін "новий товар" включає тарифні позиції, які створюються
шляхом виділення із вже існуючої тарифної позиції.
5. У випадку, коли Член СОТ вважає, що він має основний
інтерес поставки або суттєвий інтерес у розумінні параграфа 4, він
повинен передати свою претензію у письмовій формі разом із
доказами, що її підкріплюють, Членові, який пропонує змінити або
відкликати поступку, і одночасно повідомити Секретаріат. У цих
випадках застосовується параграф 4 вищезазначених "Процедур
переговорів відповідно до Статті XXVIII".
6. Коли необмежену тарифну поступку замінено тарифною квотою,
обсяг наданої компенсації повинен перевищувати обсяг торгівлі, яку
фактично було зачіплено зміною поступки. Основою для розрахунків
компенсації повинен бути прогнозований обсяг, на який майбутня
торгівля перевищить рівень квоти. Зрозуміло, що розрахунок
прогнозованих обсягів майбутньої торгівлі повинен ґрунтуватися на
більшій з наступних величин:
(a) середньорічний обсяг торгівлі за останній
репрезентативний період у три роки, збільшений на середньорічний
темп зростання імпорту за той же період або на 10 відсотків, в
залежності від того, що більше; або
(b) обсяг торгівлі за останній рік, збільшений на
10 відсотків.
У будь-якому разі відповідальність Члена СОТ щодо компенсації
не повинна перевищувати той обсяг, який би виник у результаті
повного відкликання поступки.
7. Будь-якому Членові СОТ, що має основний інтерес щодо
поставки товару, чи то відповідно до параграфа 1 вище, чи
параграфа 1 Статті XXVIII, по поступці, яку змінено або
відкликано, повинне надаватися право на початок переговорів з
компенсаційних поступок, якщо тільки заінтересовані Члени не
погодяться на іншій формі компенсації.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Генеральное соглашение
по тарифам и торговле 1994 года

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года
("ГАТТ 1994 г.") включает в себя:
(a) положения Генерального соглашения по тарифам и торговле
от 30 октября 1947 г. ( 995_264 ), приложенного к Заключительному
Акту, принятому по завершении Второй сессии Подготовительного
Комитета Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
занятости (исключая Протокол о временном применении), с
уточнениями, поправками или изменениями, внесенными на основании
правовых актов, которые вступили в силу до даты вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 );
(b) положения нижеуказанных правовых актов, которые вступили
в силу в рамках ГАТТ 1947 года ( 995_264 ) до даты вступления в
силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ):
(i) протоколы и подтверждения, относящиеся к тарифным
уступкам;
(ii) протоколы о присоединении (исключая положения, (a)
касающиеся временного применения или отзыва временного применения
и (b) предусматривающие временное применение части II ГАТТ 1947
года ( 995_264 ) в наиболее полном объеме, не противоречащим
законодательству, существовавшем на дату Протокола);
(iii) решения об освобождении от обязательств,
предоставленные на основании статьи XXV ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ) и
действующие на дату вступления в силу Соглашения по ВТО*
( 995_342 );
__________________
* Освобождения от обязательств, на которые распространяется
это положение, перечисляются в сноске 7 на страницах 11 и 12 части
II документа MTN/FA от 15 декабря 1993 г. и документа MTN/FA Corr.
6 от 21 марта 1994 г. Конференция министров на своей первой сессии
установит пересмотренный перечень освобождений от обязательств, на
которые распространяется это положение, дополненный любыми
освобождениями от обязательств, предоставленными в рамках ГАТТ
1947 г. ( 995_264 ), после 15 декабря 1993 г. и до момента
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), и исключающий
освобождения от обязательств, срок которых истечет к этому
времени.
(iv) другие решения ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ГАТТ 1947 г.
( 995_264 ); (c) Договоренности, указанные ниже:
(i) Договоренности о толковании статьи II: 1(b)
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.;
(ii) Договоренность о толковании статьи XVII Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 г.;
(iii) Договоренность в отношении положений о платежном
балансе Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.;
(iv) Договоренность о толковании статьи XXIV Генерального
Соглашения по тарифам и торговле 1994 г.;
(v) Договоренность в отношении освобождения от
обязательств по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994
г.;
(vi) Договоренность о толковании статьи XXVIII
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.
(d) Марракешский Протокол к ГАТТ 1994 г. ( 981_004 ). 2. Пояснительные замечания (a) Термин "договаривающаяся сторона", употребляемый в
положениях ГАТТ 1994 г. означает "член". Термины "менее развитая
договаривающаяся сторона" и "развитая договаривающаяся сторона"
означают "развивающаяся страна-член" и "развитая страна-член".
Термин "Исполнительный секретарь" означает "Генеральный директор
ВТО".
(b) Ссылки на ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, действующие совместно
в статьях XV:1, XV:2, XV:8, XXXVIII и в дополнительных положениях
к статьям XII и XVIII; и в положениях о специальных валютных
соглашениях в статьях XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 и XV:9 ГАТТ 1994 г.
означают ссылки на ВТО. Другие функции, которые положения ГАТТ
1994 г. отводят ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТОРОНАМ, действующим совместно,
отводятся Конференции министров.
(c) (i) Текст ГАТТ 1994 г. аутентичен на английском,
французском и испанском языках;
(ii) Текст ГАТТ 1994 г. на французском языке подлежит
корректировке терминологии, указанной в Приложении A к документу
MTN.TNC/41.
(iii) Аутентичным текстом ГАТТ 1994 г. на испанском языке
является текст, содержащийся в томе IV "Основных правовых
инструментов и избранных документов", при условии корректировки
терминов, как это указано в Приложении B к документу MTN.TNC/41.
3. а) Положения части II ГАТТ 1994 г. не применяются к мерам,
принятым членом по специфическому обязательному законодательству,
введенному в силу таким членом до того, как он стал
договаривающейся стороной ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ), которое
запрещает использование, продажу или аренду построенных или
отремонтированных за границей судов для коммерческого
использования между пунктами в национальных водах или водах
исключительной экономической зоны. Такое изъятие применяется к:
(a) продолжению действия или быстрому пересмотру
несоответствующего положения такого законодательства; и (b)
изменению несоответствующего положения такого законодательства в
таких пределах, когда это изменение не уменьшает соответствия
этого положения части II ГАТТ 1947 г. Это изъятие ограничивается
мерами, принятыми в рамках указанного выше законодательства, о чем
делаются уведомления и уточнения до даты вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ). Если такое законодательство
впоследствии изменяется в сторону уменьшения его соответствия с
частью II ГАТТ 1994 г., то оно не будет более подпадать под
действие настоящего пункта. (b) Конференция Министров рассматривает такое изъятие не
позднее чем через пять лет после даты вступления в силу Соглашения
по ВТО ( 995_342 ), а затем каждые два года, до тех пор пока это
изъятие остается в силе, с целью изучения вопроса о наличии
условий, которые обусловили потребность в таком изъятии.
(c) Член, меры которого подпадают под это изъятие, обязан
ежегодно представлять подробное уведомление со статистикой за пять
лет средних показателей фактических и предполагавшихся поставок
соответствующих судов, а также дополнительную информацию по
использованию, продаже, аренде или ремонту соответствующих судов,
подпадающих под это изъятие.
(d) Член, считающий, что указанное изъятие осуществляется
таким образом, чтобы обосновать взаимное и пропорциональное
ограничение использования, продажи, аренды или ремонта судов,
построенных на территории члена, прибегающего к этому изъятию,
может ввести такое же ограничение при условии предварительного
уведомления Конференции министров.
(e) Такое изъятие не ущемляет решений, касающихся
специфических аспектов законодательства, подпадающих под это
изъятие, оговоренное в секторальных соглашениях или на других
форумах.

Договоренность о толковании статьи II:1(b)
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года
Члены настоящим договариваются о следующем: 1. С целью обеспечения гласности в отношении прав и
обязательств, установленных в пункте 1(b) статьи II, характер и
уровень любых "прочих пошлин и сборов", взимаемых по связанным
тарифным позициям, о которых идет речь в указанном положении,
фиксируются в Списках уступок, приложенных к ГАТТ 1994 г., по
каждой тарифной позиции, к которому они применяются. При этом
такая фиксация не изменяет правового статуса "прочих пошлин и
сборов". 2. В целях статьи II "прочие пошлины и сборы" становятся
связанными с 15 апреля 1994 г. Поэтому "прочие пошлины и сборы"
фиксируются в Списках уступок на уровне, применявшемся на эту
дату. В случае каждого последующего пересмотра уступок или
переговоров о новой уступке, датой, действующей по данной тарифной
позиции, становится дата включения новой уступки в соответствующий
Список. Однако дата правового инструмента, на основании которого
уступка по какой-либо конкретной тарифной позиции была впервые
включена в ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ) или в ГАТТ 1994 г., продолжает
указываться в колонке 6 Списка с заменяемыми листами. 3. "Прочие пошлины и сборы" фиксируются по всем связанным
тарифам. 4. В случаях, когда тарифная позиция ранее была предметом
уступки, уровень "прочих пошлин и сборов", зафиксированный в
соответствующем Списке, не должен превышать уровня, действовавшего
на момент первого включения уступки в Список. Любой член может
высказать сомнение в отношении какой-либо "прочей пошлины или
сбора" на том основании, что такая "прочая пошлина или сбор" не
существовали на момент первоначального "связывания" по данной
позиции, а также в отношении совместимости зафиксированного уровня
любой "прочей пошлины или сбора" с ранее связанным уровнем. Это
право действует в течение трех лет с даты вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ) или в течение трех лет с даты
передачи на хранение Генеральному директору ВТО документа о
включении соответствующего Списка в ГАТТ 1994 г., если последняя
дата является более поздней. 5. Фиксирование "прочих пошлин и сборов" в Списках не
предрешает их совместимости с правами и обязательствами по ГАТТ
1994 г., кроме тех, которые затрагиваются в пункте 4. Все члены
сохраняют право в любое время высказать сомнение в совместимости
любой "прочей пошлины или сбора" с такими обязательствами. 6. В целях настоящей Договоренности положения статей XXII и
XXIII ГАТТ 1994 г. применяются в соответствии с Договоренностью о
разрешении споров. 7. "Прочие пошлины и сборы", не включенные в Список на момент
передачи на хранение Генеральному директору ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ
СТОРОН ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ), если это произойдет до вступления
в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), или после его вступления в
силу на хранение Генеральному директору ВТО, документа о включении
соответствующего Списка в ГАТТ 1994 г., не должны в дальнейшем
добавляться к этому Списку, и любая "прочая пошлина или сбор",
зафиксированные на уровне ниже того, который существовал на
применимую дату, не будут доводиться до этого уровня, если такие
дополнения или изменения не произошли в течение шести месяцев с
даты передачи документа на хранение. 8. Решение в пункте 2 в отношении даты, применимой по каждой
уступке в целях пункта 1(b) статьи II ГАТТ 1994 г. заменяет
решение, касающееся применимой даты, принятое 26 марта 1980 г.
(BISD 27 S/24).

Договоренность о толковании статьи XVII
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года
Члены, Отмечая, что статья XVII предусматривает обязательства членов
в отношении деятельности государственных торговых предприятий,
указанных в пункте 1 статьи XVII, которые должны соответствовать
общим принципам недискриминационного режима, предписанного ГАТТ
1994 г. для правительственных мер, затрагивающих импорт и экспорт,
осуществляемый частными коммерсантами; Отмечая, что члены несут обязательства по ГАТТ 1994 г. в
отношении тех правительственных мер, которые затрагивают
государственные торговые предприятия; Признавая, что настоящая Договоренность не наносит ущерба
правилам, предусмотренным в статье XVII; Настоящим договариваются о нижеследующем:
1. С целью обеспечения открытости деятельности
государственных торговых предприятий, члены уведомляют о таких
предприятиях Совет по торговле товарами, для рассмотрения рабочей
группой, которая создается согласно положениям пункта 5, исходя из
следующего рабочего определения таких предприятий: "Правительственные и неправительственные предприятия, включая
органы по маркетингу, которые наделены исключительными или
специальными правами или привилегиями, включая законодательные или
конституционные полномочия, осуществляя которые они влияют путем
своих закупок или продаж на уровень или направление импорта или
экспорта". Указанное требование об уведомлении не применяется к импорту
товаров для немедленного или конечного потребления в
правительственных целях или для использования предприятием, как
оно определено выше, для целей, не предусматривающим перепродажу
или использование в производстве товаров для продажи. 2. Каждый член должен рассмотреть свою политику в отношении
представления уведомлений о государственных торговых предприятиях
Совету по торговле товарами, принимая во внимание положения
настоящей Договоренности. Проводя такое рассмотрение, каждый член
должен учитывать необходимость обеспечения максимально возможной
открытости своих уведомлений с тем, чтобы добиться ясного
понимания характера операций указанных предприятий и влияния их
деятельности на международную торговлю. 3. Уведомления делаются на основании вопросника о
государственной торговле, принятого 24 мая 1960 г. (BISD
9S/184-185), при этом члены уведомляют о предприятиях, указанных в
пункте 1, независимо от того, осуществляли ли они фактически
импорт или экспорт или нет. 4. Любой член, имеющий основания полагать, что другой член
выполнил свои обязательства по уведомлению в недостаточной мере,
может поставить этот вопрос перед соответствующим членом. Если
вопрос не получает удовлетворительного решения, он может направить
ответное уведомление в Совет по торговле товарами для рассмотрения
рабочей группой, созданной в соответствии с пунктом 5,
одновременно уведомив об этом затронутого члена. 5. Рабочая группа создается Советом по торговле товарами для
рассмотрения уведомлений и ответных уведомлений. В свете такого
рассмотрения и без ущерба для пункта 4 (c) статьи XVII, Совет по
торговле товарами может давать рекомендации относительно
адекватности сделанных уведомлений и необходимости дополнительной
информации. Рабочая группа также рассматривает на основе
полученных уведомлений вопрос о достаточности указанного выше
вопросника по государственной торговле и охвата государственных
торговых предприятий, указываемых в уведомлениях в соответствии с
пунктом 1. Она также разработает примерный перечень типов
отношений между правительствами и предприятиями, и видов
деятельности, выполняемой этими предприятиями, которые могут
рассматриваться в целях статьи XVII. При этом имеется в виду, что
Секретариат подготовит общий вспомогательный документ для рабочей
группы о деятельности государственных торговых предприятий,
оказывающих воздействие на международную торговлю. Членство в
рабочей группе является открытым для всех членов, высказавших
желание работать в ней. Она проведет свое заседание не позднее
через год после даты вступления в силу Соглашения по ВТО
( 995_342 ) и в дальнейшем будет собираться, по крайней мере, один
раз в год. Ежегодно она представляет доклады Совету по торговле
товарами.* __________________
* Деятельность этой рабочей группы координируется с
деятельностю рабочей группы, предусмотренной разделом III Решения
министров о процедурах уведомления, принятого 15 апреля 1994 г.

Договоренность в отношении положений о платежном балансе Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года
Члены, Признавая положения статей XII и XVIII:B ГАТТ 1994 г. и
Декларации по торговым мерам, применяемым в связи с платежным
балансом, принятой 28 ноября 1979 г. (BISD 26S/205-209, указанной
в настоящей Договоренности как "Декларация 1979 г."), и с целью
внесения ясности в эти положения*, ___________________
* Ничто в настоящей Договоренности не преследует цели
изменения прав и обязательств членов по статьям XII или XVIII:B
ГАТТ 1994 г. Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г.,
разработанные и применяемые в рамках Договоренности о разрешении
споров, могут использоваться в отношении любых проблем,
возникающих в связи с применением ограничительных импортных мер,
принятых по соображениям платежных балансов.
Настоящим договариваются о нижеследующем:
Применение мер
1. Члены подтверждают свое обязательство незамедлительно
публично объявлять графики отмены мер по ограничению импорта в
связи с их платежным балансом. Имеется в виду, что названные
графики могут меняться с учетом изменений в состоянии платежного
баланса. Если такой график не объявляется публично членом, такой
член представляет объяснения с указанием причин этого. 2. Члены подтверждают свое обязательство отдавать
предпочтение мерам, оказывающим наименее разрушительное
воздействие на торговлю. Имеется в виду, что такие меры (указанные
в настоящей Договоренности как "меры, основанные на цене")
включают дополнительные импортные сборы, требования в отношении
импортных депозитов, а также другие аналогичные торговые меры,
оказывающие влияние на цены импортируемых товаров.
Устанавливается, что, несмотря на положения статьи II, основанные
на цене меры, принимаемые в связи с платежным балансом, могут
применяться членом дополнительно к пошлинам, зафиксированным в его
Списке уступок. Кроме того, такой член должен указать четко и
отдельно сумму, на которую основанная на цене мера превышает
связанную пошлину, в соответствии с процедурой уведомления,
предусмотренной настоящей Договоренностью. 3. Члены стремятся избегать введения новых количественных
ограничений в связи с платежным балансом, если только в силу
критического состояния платежного баланса основанные на цене меры
не смогут остановить резкого ухудшения положения с внешними
расчетами. В тех случаях, когда член применяет количественные
ограничения, он должен предоставить объяснения с указанием причин
того, почему основанные на цене меры не являются достаточным
средством для урегулирования платежного баланса. Член, сохраняющий
количественные ограничения, сообщает в ходе последующих
консультаций о прогрессе, достигнутом в существенном сокращении
таких мер и их ограничительного воздействия. Имеется в виду, что к
одному и тому же товару не может применяется более одной меры,
ограничивающей импорт по соображениям платежного баланса. 4. Члены подтверждают, что меры по ограничению импорта,
принимаемые в связи с платежным балансом, могут применяться только
в целях контроля за общим уровнем импорта и не могут выходить за
рамки необходимого в связи с состоянием платежного баланса. С
целью сведения до минимума побочного защитного воздействия, член
применяет ограничения гласно. Уполномоченные органы импортирующего
члена предоставляют достаточные обоснования критериев,
используемых для выбора товаров, подпадающих под ограничения. В
соответствии с пунктом 3 статьи XII и пунктом 10 статьи XVIII,
члены могут в отношении некоторых товаров первой необходимости,
исключать или ограничивать применение дополнительных сборов,
применяемых ко всему импорту, или других мер, применяемых в связи
с платежным балансом. Термин "товары первой необходимости"
понимается как обозначающий товары, предназначенные для
удовлетворения основных потребностей потребления, или товары,
которые способствуют усилиям члена по улучшению положения с
платежным балансом, такие как капиталоемкие товары или компоненты,
необходимые для производства. Используя количественные
ограничения, член может применять ограничительное лицензирование
импорта только, если это неизбежно, с постепенной его отменой. В
отношении критериев, используемых для определения количеств или
стоимости товаров, разрешаемых к импорту, необходимо
предоставление соответствующих обоснований.
Процедуры консультаций по мерам в связи с платежным балансом
5. Комитет по ограничениям в связи с платежным балансом
(далее в настоящей Договоренности "Комитет") проводит консультации
с целью рассмотрения всех ограничительных импортных мер,
применяемых в связи с платежным балансом. Членство в Комитете
открыто для всех членов, высказавших желание работать в нем.
Комитет использует процедуру консультаций по вопросам ограничений
в связи с платежным балансом, одобренную 28 апреля 1970 г. (BISD
18S/48-53, далее в настоящей Договоренности, "полная процедура
консультаций"), с учетом нижеследующих положений. 6. Член, применяющий новые ограничения или повышающий общий
уровень существующих ограничений путем значительного увеличения
мер, приступает к консультациям с Комитетом в течение четырех
месяцев с момента введения таких мер. Член, принимающий такие
меры, может просить, чтобы консультации проводились
соответственно, используя пункт 4(a) статьи XII или пункт 12(a)
статьи XVIII. Если запрос о консультациях не был сделан,
председатель Комитета приглашает данного Члена приступить к
консультациям. В ходе консультаций могут рассматриваться такие
факторы, как введение новых типов ограничительных мер, принимаемых
в связи с платежным балансом, повышение уровня ограничений или
круга охватываемых ими товаров. 7. Все ограничения, применяемые в связи с платежным балансом,
подлежат периодическому рассмотрению Комитетом в соответствии с
пунктом 4 (b) статьи XII или пунктом 12 (b) статьи XXVIII с
возможностью изменения периодичности консультаций по
договоренности с консультирующимся членом или на основе
специфической процедуры рассмотрения, которая может быть
рекомендована Генеральным советом. 8. Консультации могут проводиться по упрощенной процедуре,
принятой 19 декабря 1972 г. (BISD 20S/47-49, далее в настоящей
Договоренности "упрощенная процедура консультаций"), в случае
наименее развитых стран-членов или в случае развивающихся
стран-членов, которые предпринимают усилия по либерализации в
соответствии с графиком, представленным Комитету на предыдущих
консультациях. Упрощенная процедура консультаций может также
использоваться в тех случаях, когда Обзор торговой политики
развивающейся страны-члена и проведение консультаций с ней
намечено на один и тот же календарный год. В таких случаях решение
об использовании полной процедуры консультаций принимается на
основе элементов, перечисленных в пункте 8 Декларации 1979 г. За
исключением случаев наименее развитых стран-членов, по упрощенной
процедуре может проводиться не более двух консультаций подряд.
Уведомление и документация
9. Члены уведомляют Генеральный совет о введении или любых
изменениях в применении ограничительных мер в отношении импорта,
принятых по соображениям платежного баланса, а также о любых
изменениях в графиках отмены таких мер, объявленных в соответствии
с пунктом 1. Уведомления о значительных изменениях должны
передаваться Генеральному совету до объявления или не позднее 30
дней после такого объявления. Ежегодно каждый член представляет
Секретариату сводное уведомление, включая все изменения в законах,
актах, правительственных заявлениях и опубликованных сообщениях,
для изучения членами. Уведомления, по возможности, включают полную
информацию на уровне тарифных позиций о применяемых видах мер,
используемых критериях для их осуществления, круге охваченных
товаров и затронутых товаропотоках. 10. По просьбе любого члена, уведомления могут
рассматриваться Комитетом. Такие рассмотрения ограничиваются
выяснением специфических вопросов, поднятых в уведомлении, или
изучением вопроса о необходимости консультаций на основании пункта
4 (a) статьи XII или пункта 12 (a) статьи XVIII. Члены, имеющие
основания полагать, что ограничительные меры в отношении импорта,
принятые другим членом, применяются в связи с платежным балансом,
могут поднять этот вопрос перед Комитетом. При этом председатель
Комитета запрашивает информацию о данной мере и сообщает ее всем
членам. Не ущемляя права любого члена Комитета добиваться
соответствующих разъяснений в ходе консультаций, вопросы могут
заранее представляться для рассмотрения консультирующимся членам. 11. Консультирующийся член готовит к консультациям основной
документ, который, в добавление к любой другой относящейся к делу
информации, включает: (a) анализ эволюции ситуации с платежным
балансом и ее перспективы, включая рассмотрение внутренних и
внешних факторов, имеющих отношение к состоянию платежного
баланса, а также мер внутренней политики, применяемых с целью
восстановить равновесие на прочной и долговременной основе; (b)
полное описание ограничений, принятых в связи с платежным
балансом, их правовую базу и шаги, предпринимаемые для сокращения
побочного защитного воздействия; (c) меры, принятые со времени
последней консультации в целях либерализации импорта в свете
заключений Комитета; (d) план отмены и постепенного ослабления
оставшихся ограничений. В соответствующих случаях, могут делаться
ссылки на информацию, содержащуюся в других уведомлениях или
докладах, представленных в ВТО. В случае упрощенной процедуры
консультаций, консультирующийся член представляет письменное
заявление, содержащее сжатую информацию по элементам, входящим в
основной документ. 12. С целью облегчения консультации в Комитете, Секретариат
готовит основанный на фактах вспомогательный документ по различным
аспектам плана консультаций. В случае развивающейся страны-члена,
документ Секретариата включает относящуюся к делу информацию и
аналитический материал о влиянии внешнеторговой среды на состояние
и перспективы платежного баланса консультирующегося члена. Службы
технического содействия Секретариата по просьбе развивающейся
страны-члена оказывают помощь в подготовке документации к
консультациям.
Заключения по итогам консультаций в связи с платежным балансом
13. Комитет представляет доклад по итогам консультаций
Генеральному совету. В случае использования полной процедуры
консультаций, доклад содержит заключение Комитета по различным
вопросам плана консультаций, а также факты и мотивы, на которых
они основаны. Комитет стремится включать в свои заключения
предложения по рекомендациям, направленным на содействие
выполнению статей XII и XVIII:B, Декларации 1979 г. и настоящей
Договоренности. В случаях представления графиков отмены
ограничительных мер, применяемых в связи с платежным балансом,
Генеральный совет может принимать рекомендацию о том, что член,
соблюдающий такой график, рассматривается как выполняющий свои
обязательства по ГАТТ 1994 г. Если Генеральный совет сделал
конкретные рекомендации, то права и обязательства членов
рассматриваются в свете таких рекомендаций. В отсутствие
конкретных предложений по рекомендациям Генерального совета,
заключения Комитета фиксируют различные точки зрения, высказанные
во время его работы. В случае использования упрощенной процедуры
консультаций, доклад включает резюме основных вопросов,
рассмотренных Комитетом, и решение о целесообразности применения
полной процедуры консультаций.

Договоренность о толковании статьи XXIV
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года
Члены, Принимая во внимание положения статьи XXIV ГАТТ 1994 года; Признавая, что со времени учреждения ГАТТ 1947 г. ( 995_264 )
число и значение таможенных союзов и зон свободной торговли
существенно возросло, и в настоящее время на их долю приходится
значительная часть мировой торговли; Признавая вклад в расширение мировой торговли, который может
быть сделан путем более тесной экономической интеграции участников
таких соглашений; Признавая также, что такой вклад увеличится в случае
распространения на всю торговлю устранения пошлин и других
ограничительных мер регулирования торговли между составляющими
территориями и уменьшится в случае исключения какого-либо важного
сектора торговли, Вновь подтверждая, что целью таких соглашений является
облегчение торговли между составляющими территориями, а не
повышение барьеров в торговле других членов с такими территориями;
и что при их образовании или расширении их участники будут в
максимально возможной степени избегать оказания неблагоприятного
воздействия на торговлю других членов; Убежденные также в необходимости усилить действенную роль
Совета по торговле товарами в рассмотрении соглашений,
нотифицированных на основании статьи XXIV, путем уточнения
критериев и процедуры оценки новых и расширенных соглашений, а
также достижения большей гласности по всем соглашениям,
подпадающим под статью XXIV; Признавая необходимость общего понимания обязательств членов
в соответствии с пунктом 12 статьи XXIV; Настоящим договариваются о нижеследующем:
1. Таможенные союзы, зоны свободной торговли и временные
соглашения, направленные на образование таможенного союза или зоны
свободной торговли, для того, чтобы соответствовать статье XXIV,
должны удовлетворять, в частности, положениям пунктов 5, 6, 7 и 8
указанной статьи.
Статья XXIV:5
2. В соответствии с пунктом 5(a) статьи XXIV оценка степени
влияния пошлин и других мер регулирования торговли, применявшихся
до и после образования таможенного союза, в отношении пошлин и
сборов основывается на полной оценке средневзвешенных тарифных
ставок и взимаемых таможенных пошлин. Эта оценка также
основывается на статистике импорта за предшествующий
представительный период, предоставленной таможенным союзом по
тарифным позициям, в стоимостном и количественном выражении, в
разбивке по странам-членам происхождения. Секретариат будет
исчислять средневзвешенные тарифные ставки и взысканные таможенные
пошлины в соответствии с методологией, использованной при оценке
тарифных предложений в ходе Уругвайского раунда многосторонних
торговых переговоров. Пошлинами и сборами, которые принимаются во
внимание для этой цели, являются применяемые ставки пошлин.
Признается, что для полной оценки влияния других мер регулирования
торговли, количественное выражение и агрегирование которых
затруднительно, может потребоваться изучение отдельных мер
регулирования затронутых товаров и торговых потоков. 3. "Разумный период времени", указанный в пункте 5(c) статьи
XXIV может превышать 10 лет только в исключительных случаях. В
случаях, когда члены, являющиеся сторонами по временному
соглашению, считают, что десятилетний период является
недостаточным, они предоставляют Совету по торговле товарами
исчерпывающие объяснения о необходимости более продолжительного
периода.
Статья XXIV:6
4. Пункт 6 статьи XXIV устанавливает процедуру для случаев,
когда член, создающий таможенный союз, намеревается повысить
связанную ставку пошлины. В этой связи члены вновь подтверждают,
что процедура, установленная в статье XXVIII, с дополнениями на
основании рекомендаций, принятых 10 ноября 1980 (BISD 27S/26-28) и
в Договоренности о толковании статьи XXVIII ГАТТ 1994 г., должна
начинаться до изменения или отзыва тарифных уступок в связи с
образованием таможенного союза или заключением временного
соглашения, ведущего к образованию таможенного союза. 5. Такие переговоры ведутся в духе доброй воли и с целью
достижения взаимоприемлемого компенсационного решения. В ходе
таких переговоров, в соответствии с пунктом 6 статьи XXIV, должным
образом учитываются снижения пошлин по той же тарифной позиции,
осуществленные другими участниками таможенного союза после его
образования. Если такие снижения недостаточны для обеспечения
необходимого урегулирования на компенсационной основе, таможенный
союз предложит компенсацию в виде снижения пошлин по другим
тарифным позициям. Такое предложение должно быть принято во
внимание другими членами, имеющими права на такие переговоры в
связи с изменением или отзывом связывания тарифов. Если
урегулирование на компенсационной основе остается неприемлемым,
переговоры будут продолжены. В тех случаях, когда несмотря на все
усилия, приложенные в ходе переговоров об урегулировании на
компенсационной основе по статье XXVIII, с уч-том положений
Договоренности о толковании статьи XXVIII ГАТТ 1994 г., соглашение
не может быть достигнуто в течение разумного периода времени с
начала переговоров, таможенный союз имеет тем не менее право
изменить или отозвать уступки, а затронутые члены в этом случае
имеют право отозвать равноценные по сути уступки в соответствии со
статьей XXVIII. 6. ГАТТ 1994 г. не налагает обязательство на членов,
извлекающих выгоду из снижения пошлин в результате образования
таможенного союза или временного соглашения, ведущего к
образованию таможенного союза, обеспечивать урегулирование на
компенсационной основе составляющим его территориям.
Рассмотрение таможенных союзов и зон свободной торговли
7. Все уведомления, сделанные в соответствии с пунктом 7(a)
статьи XXIV, рассматриваются рабочей группой в свете
соответствующих положений ГАТТ 1994 г. и пункта 1 настоящей
Договоренности. Рабочая группа представляет доклад со своими
выводами Совету по торговле товарами. Совет по торговле товарами
может давать такие рекомендации членам, которые он считает
необходимыми. 8. По временным соглашениям рабочая группа может в своем
докладе давать соответствующие рекомендации относительно
предполагаемых временных рамок и мер, необходимых для завершения
образования таможенного союза или зоны свободной торговли. В
случае необходимости, она может продлить процедуру рассмотрения
соглашения. 9. Члены, являющиеся сторонами временного соглашения,
уведомляют Совет по торговле товарами о значительных изменениях в
плане и графике, включенных в соглашение, а Совет, в случае
просьбы, рассматривает такие изменения. 10. Если временные соглашения, нотифицированные согласно
пункту 7(a) статьи XXIV, несмотря на положения пункта 5(a) статьи
XXIV, не включают в себя плана и графика, рабочая группа в своем
докладе рекомендует составление такого плана и графика. В таком
случае, участники не будут оставлять в силе или вводить в силу
такое соглашение, если только они не готовы изменить его в
соответствии с указанными рекомендациями. Впоследствии выполнение
указанных рекомендаций подлежит дальнейшему рассмотрению. 11. Таможенные союзы и территории, составляющие зоны
свободной торговли, как это предусмотрено ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ
СТОРОНАМИ ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ) в их инструкции Совету ГАТТ
1947 г., касающейся отчетов о региональных соглашениях (BISD
18S/38), периодически информируют Совет по торговле товарами о
действии соответствующего соглашения. Любые значительные поправки
и/или дополнения к соглашениям сообщаются по мере их внесения.
Урегулирование споров
12. Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г., с учетом
положений Договоренности о разрешении споров, могут быть
использованы в отношении любых вопросов, возникающих в связи с
применением положений статьи XXIV, касающихся таможенных союзов,
зон свободной торговли или временных соглашений, ведущих к
образованию таможенного союза или зоны свободной торговли.
Статья XXIV:12
13. Каждый Член ВТО несет полную ответственность по ГАТТ 1994
г. за соблюдение всех его положений и принимает все разумные меры,
имеющиеся в его распоряжении для обеспечения их соблюдения
региональными и местными правительствами и властями в пределах
своей территории. 14. Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г. с учетом
положений Договоренности о разрешении споров, могут быть
использованы в отношении мер, которые затрагивают их соблюдение,
принятых региональными и местными правительствами и властями в
пределах территории члена. Если Орган разрешения споров
устанавливает факт несоблюдения положений ГАТТ 1994 г., член, к
которому это относится, принимает все разумные меры, имеющиеся в
его распоряжении, для обеспечения их соблюдения. Положения,
касающиеся компенсации и приостановки действия уступок или других
обязательств, применяются в тех случаях, когда невозможно
обеспечить иначе соблюдение указанных обязательств. 15. Каждый член обязуется в духе доброй воли уделять внимание
и предоставлять достаточные возможности для консультаций,
рассматривая представления, сделанные другим членом в отношении
мер, затрагивающих действие ГАТТ 1994 г., принятых в пределах его
территории.

Дороворенность в отношении освобождения от обязательств по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года
Настоящим члены договариваются о нижеследующем:
1. Просьба о временном освобождении от обязательств или
продлении действующего освобождения должна содержать описание мер,
которые член намеревается принять, конкретных политических целей,
которые член преследует, и причин, по которым член не использует
для достижения своих политических целей меры, совместимые с его
обязательствами по ГАТТ 1994 г. 2. Любое освобождение от обязательств, действующее на дату
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), прекращает свое
действие (если оно не продлено в соответствии с указанной выше
процедурой и положениями статьи IX Соглашения по ВТО) по истечении
срока его действия, или через два года после вступления в силу
Соглашения по ВТО, в зависимости от того, какой из этих сроков
наступит раньше. 3. Любой член, считающий, что преимущества, полученные им по
ГАТТ 1994 г., аннулируются или уменьшаются в результате: (a) неспособности члена, которому было предоставлено
освобождение от обязательств, соблюдать его условия, или
(b) применения меры, соответствующей условиям предоставления
освобождения от обязательств,
может прибегнуть к положениям Статьи XXIII ГАТТ 1994 г.,
дополненной и применяемой согласно Договоренности о разрешении
споров.

Договоренность о толковании статьи XXVIII
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года
Настоящим члены договариваются о нижеследующем:
1. Для целей изменения или отзыва уступки, член, имеющий
наиболее высокую долю экспорта, затронутого уступкой (т.е.
экспорта товара на рынок члена, изменяющего или отзывающего
уступку), в его общем экспорте, считается основным
заинтересованным поставщиком, если он уже не имеет первоначальных
переговорных прав или не является основным заинтересованным
поставщиком на основании пункта 1 статьи XXVIII. Одновременно
договорено, что указанный пункт будет вновь рассмотрен Советом по
торговле товарами, через пять лет после вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ) для решения вопроса об
удовлетворительности действия этого критерия по обеспечению
перераспределения переговорных прав в пользу малых и средних
экспортеров-членов. Если его действие будет признано
неудовлетворительным, будут подготовлены предложения о возможных
улучшениях, включая, при наличии соответствующей информации,
принятие критерия, основанного на отношении экспорта, затронутого
уступкой, к экспорту данного товара на все рынки. 2. Если член считает, что он на основании пункта 1, является
основным заинтересованным поставщиком, он направляет свое
требование в письменной форме с соответствующими доказательствами
члену, который намерен изменить или отозвать уступку, и
одновременно информирует об этом Секретариат. В таких случаях
применяется пункт 4 "Процедуры переговоров по статье XXVIII",
принятой 10 ноября 1980 г. (BISD 27S/26-28). 3. При решении вопроса о том, какие члены являются основными
заинтересованными поставщиками (на основании вышеуказанного пункта
1, либо пункта 1 статьи XXVIII), а какие - существенно
заинтересованными поставщиками, учитывается только торговля данным
товаром на основе РНБ. Однако торговля данным товаром на основе
недоговорных преференций учитывается также, если в такой торговле
перестали действовать преимущества преференциального режима, и она
вернулась к режиму наибольшего благоприятствования, во время
переговоров об изменении или отзыве уступки или это произойдет к
моменту завершения этих переговоров. 4. Когда изменяется или отзывается тарифная уступка на новый
товар (т.е. товар, по которому нет торговой статистики за
трехлетний период), член, обладающий первоначальными переговорными
правами по тарифной позиции, по которой товар классифицируется или
классифицировался ранее, рассматривается как имеющий
первоначальное переговорное право по данной уступке. При
определении основных заинтересованных и существенно
заинтересованных поставщиков и при расчете компенсации
учитываются, в частности, производственные мощности и инвестиции
по затронутому товару у члена-экспортера; оценки роста экспорта, а
также прогнозы спроса на данный товар у члена-импортера. Для целей
этого пункта термин "новый товар" понимается как новая тарифная
позиция, образованная путем выделения из существующей тарифной
позиции. 5. Если член считает, что он является основным
заинтересованным или существенно заинтересованным поставщиком на
основании положений пункта 4, он направляет требование в
письменной форме, с соответствующими доказательствами, члену,
намеревающемуся изменить или отозвать уступку, и одновременно
информирует об этом Секретариат. В таких случаях применяется пункт
4 вышеупомянутой "Процедуры переговоров по статье XXVIII". 6. Если неограниченная тарифная уступка заменяется тарифной
квотой, то предусмотренная сумма компенсации должна превышать
объем торговли, реально затронутой изменением уступки. Базой для
расчета компенсации является величина, на которую прогнозируемая
на будущее торговля превышает уровень квоты. При этом расчет
прогнозируемой торговли делается на основе большей из следующих
величин: (a) среднегодовая торговля в наиболее близкий
представительный трехлетний период, увеличенная на среднегодовой
рост импорта за тот же период, либо на 10 процентов, в зависимости
от того, какая из этих величин больше; или
(b) торговля за наиболее близкий период в один год,
увеличенная на 10 процентов.
Уровень обязательства члена по компенсации ни в коем случае
не может превышать уровня, который мог бы возникнуть в результате
полной отмены уступки. 7. Любому члену, являющемуся основным заинтересованным
поставщиком (либо на основании пункта 1, либо на основании пункта
1 статьи XXVIII) в отношении уступки, которая является предметом
изменения или отзыва, предоставляется первоначальное переговорное
право по компенсационным уступкам, если иная форма компенсации не
согласована между соответствующими членами.вгору