Договір про заснування Європейської Спільноти
ЄЕС; Договір, Перелік, Міжнародний документ від 25.03.1957
Документ 994_017, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005


              Стаття 288 
Договірну відповідальність Спільноти визначає право, що його
застосовують до дотичного договору.
У разі позадоговірної відповідальності, Спільнота, згідно з
загальними принципами, що є спільними у праві держав-членів,
відшкодовує всі збитки, що їх завдали її інституції чи службовці,
виконуючи свої обов'язки.
Попередню частину належить застосовувати, за тих самих умов,
до збитків, що їх завдав ЄЦБ чи його службовці, виконуючи свої
обов'язки.
Особисту відповідальність службовців перед Спільнотою
регулюють положення, закладені в застосовних щодо них Штатних
правилах посадовців чи Умовах працевлаштування.
Стаття 289
Місце перебування інституцій Спільноти належить визначати за
спільною згодою урядів держав-членів.
Стаття 290 (*)
Без порушення положень, що містяться в Статуті Суду
( 994_618 ), Раді належить одностайно ухвалити правила щодо мов
інституцій Союзу. _______________
(*) Статтю змінено Ніццьким договором ( 994_261 ).
Стаття 291
На територіях держав-членів Спільнота має привілеї та
імунітети, потрібні, аби здійснювати свої завдання, на умовах,
закладених у Протоколі від 8 квітня 1965 року про привілеї та
імунітети Європейських спільнот ( 994_623 ). Те саме стосується
Європейського Центрального Банку, Європейського валютного
інституту та Європейського інвестиційного банку.
Стаття 292
Держави-члени беруть на себе зобов'язання не піддавати спори
щодо тлумачення та застосування цього Договору жодним іншим
методам урегулювання, крім обумовлених тут.
Стаття 293
Держави-члени, тією мірою, якою потрібно, починають між собою
переговори, щоб ґарантувати своїм громадянам:
- захист осіб та надання й захист прав на таких самих умовах,
як кожна держава надає своїм громадянам,
- скасування подвійного оподаткування в межах Спільноти,
- взаємне визнання товариств, у значенні частини другої
статті 48, збереження правосуб'єктності в разі переведення місця
перебування з однієї країни до іншої, та можливість злиття
товариств, регульованих правом різних країн,
- спрощення формальностей, що регулюють визнання та виконання
судових та арбітражних рішень.
Стаття 294
Держави-члени надають громадянам інших держав-членів такий
самий режим, що й своїм громадянам, щодо участі в капіталі
товариств, у сенсі статті 48, та без порушення застосування інших
положень цього Договору.
Стаття 295
Цей Договір у жодному разі не порушує норм держав-членів, що
регулюють систему права власності.
Стаття 296
1. Положення цього Договору не виключають застосування таких
правил:
(a) жодна держава-член не зобов'язана надавати інформацію,
розголошення якої, на її думку, суперечить суттєвим інтересам її
безпеки;
(b) будь-яка держава-член може вживати таких заходів, яких
вважає за потрібне, щоб захищати суттєві інтереси своєї безпеки,
пов'язані з виробництвом зброї, амуніції та військових матеріалів
чи торгівлею ними; ці заходи не повинні негативно впливати на
умови конкуренції на внутрішньому ринку щодо продукції, не
призначеної на суто військові потреби.
2. Рада, на пропозицію Комісії, може одностайно вносити зміни
до складеного 15 квітня 1958 року переліку продукції, до якої
належить застосовувати абзац (b) частини першої.
Стаття 297
Державам-членам належить провадити консультації одна з одною
щодо того, яких спільних заходів треба вживати, щоб запобігти
впливові на функціювання внутрішнього ринку тих заходів, що їх
держава-член може бути змушена вжити в разі серйозних внутрішніх
збурень, що можуть впливати на підтримання правопорядку, в разі
війни, серйозної міжнародної напруги, що становить загрозу війни,
чи для виконання обов'язків, які вона взяла на себе заради
збереження миру та міжнародної безпеки.
Стаття 298
Якщо заходи, вжиті за обставин, зазначених у статтях 296 та
297, порушують умови конкуренції на внутрішньому ринку, Комісії
належить, разом із зацікавленою державою, дослідити, яким чином ці
кроки можна пристосувати до правил, закладених у цьому Договорі.
Відступаючи від процедури, закладеної у статтях 226 та 227,
Комісія чи будь-яка держава-член може передати питання
безпосередньо до Суду, якщо вона вважає, що інша держава-член
неналежним чином використовує повноваження, обумовлені у статтях
296 та 297. Судові належить виносити рішення на закритому
засіданні.
Стаття 299
1. (*) Цей Договір має застосування до Королівства Бельгія,
Чеської Республіки, Королівства Данія, Федеративної Республіки
Німеччини, Республіки Естонія, Грецької Республіки, Королівства
Іспанія, Французької Республіки, Ірландії, Італійської Республіки,
Республіки Кіпр, Республіки Латвія, Республіки Литва, Великого
Герцогства Люксембург, Республіки Угорщина, Республіки Мальта,
Королівства Нідерланди, Республіки Австрія, Республіки Польща,
Португальської Республіки, Республіки Словенія, Словацької
Республіки, Республіки Фінляндія, Королівства Швеція, Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. _______________
(*) Частину змінено Актом про умови приєднання Чеської
Республіки, Республіки Естонія, Республіки Кіпр, Республіки
Латвія, Республіки Литва, Республіки Угорщина, Республіки Мальта,
Республіки Польща, Республіки Словенія і Словацької Республіки та
про узгіднення договорів, на яких засновано Союз.
2. Положення цього Договору мають застосування до Французьких
заморських департаментів, Азорських островів, острова Мадейра та
Канарських островів.
Проте, враховуючи структурну економічну та соціальну ситуацію
Французьких заморських департаментів, Азорських островів, острова
Мадейра та Канарських островів, що її ускладнюють віддаленість,
ізольованість, малий розмір, складна топографія та клімат,
економічна залежність від кількох видів продукції, незмінність та
сполучення яких сильно стримує їхній розвиток, Раді, на пропозицію
Комісії та після консультацій з Європейським Парламентом, належить
кваліфікованою більшістю ухвалити окремі заходи, зокрема, щоб
закласти умови застосування цього Договору, зокрема спільних
політик, до цих регіонів.
Раді належить ухвалити дотичні заходи, зазначені в абзаці
другому, враховуючи такі сфери, як митна, торгівельна та фіскальна
політики, вільні зони, сільськогосподарська політика та
рибальство, умови постачання сировини та основних споживчих
товарів, державна допомога та умови доступу до Структурних фондів
та горизонтальних програм Спільноти.
Раді належить ухвалювати заходи, зазначені в абзаці другому,
враховуючи особливі характеристики та обмеження периферійних
регіонів без послаблення цілісності та згідності правового порядку
Спільноти, зокрема внутрішнього ринку та спільних політик.
3. Спеціальні положення про асоціацію, сформульовані в
частині четвертій цього Договору, мають застосування до заморських
країн та територій, перелічених у Додатку II до цього Договору.
Цей Договір не має застосування до не внесених до цього
переліку заморських країн та територій, що мають спеціальні
відносини зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної
Ірландії.
4. Положення цього Договору мають застосування до
європейських територій, за зовнішні відносини яких відповідальною
є держава-член.
5. Положення цього Договору мають застосування до Аландських
островів, згідно з положеннями, сформульованими у Протоколі 2 до
акта про умови приєднання Республіки Австрія, Республіки Фінляндія
та Королівства Швеція.
6. Без огляду на попередні частини:
(a) цей Договір не має застосування до Фарерських Островів;
(b) цей Договір не має застосування до суверенних територій
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на
Кіпрі;
(c) цей Договір має застосування до Нормандських островів та
острова Мен лише мірою, потрібною, щоб забезпечити виконання
положень щодо цих островів, сформульованих у Договорі про
приєднання нових держав-членів до Європейської економічної
спільноти та Європейської спільноти з атомної енергії від 22 січня
1972 року.
Стаття 300 (*)
1. У випадку, коли цей Договір обумовлює укладання угод між
Спільнотою та однією чи кількома державами чи міжнародними
організаціями, Комісії належить дати рекомендації Раді, якій
належить надати Комісії повноваження почати переговори. Комісії
належить провадити ці переговори, консультуючись зі спеціальним
комітетом, що його належить призначити Раді, аби допомагати їй у
цьому завданні, та в межах таких директив, які Рада може видати
їй. _______________
(*) Статтю змінено Ніццьким договором ( 994_261 ).
Здійснюючи повноваження, що їх покладає на неї ця частина,
Раді належить діяти кваліфікованою більшістю, за винятком
випадків, коли в абзаці першому частини другої обумовлено, що Раді
належить діяти одностайно.
2. З урахуванням повноважень Комісії в цій сфері, Раді, на
пропозицію Комісії, належить кваліфікованою більшістю вирішити
підписати угоду, супроводжувану положеннями щодо тимчасового її
застосування до набрання чинності. Раді належить діяти одностайно,
коли угода охоплює сферу, в якій внутрішні акти належить
ухвалювати одностайно, та в разі угод, зазначених у статті 310.
Як відступ від правил, закладених у частині третій, таку саму
процедуру належить застосовувати до рішення, що припиняє
застосовування угоди і встановлює позиції, які належить ухвалити
від імені Спільноти в органі, створеному цією угодою, коли цей
орган має ухвалити акти, що мають юридичну силу, за винятком
актів, що доповнюють чи змінюють інституційну структуру угоди.
Європейський Парламент належить негайно й цілковито
інформувати про будь-яке рішення згідно з цією частиною, щодо
тимчасового застосування, припинення застосування чи встановлення
позиції Спільноти в органі, створеному угодою.
3. Раді належить укладати угоди після консультацій з
Європейським Парламентом, за винятком угод, зазначених у частині
третій статті 133, зокрема випадків, коли угода охоплює сферу, в
якій внутрішні акти належить ухвалювати згідно з процедурою,
зазначеною в статті 251 чи статті 252. Європейському Парламентові
належить видати свій висновок протягом строку, який Рада може
закласти залежно від терміновості справи. За браком висновку
протягом цього строку, Рада може діяти.
Як відступ від попереднього абзацу, угоди, зазначені в статті
310, інші угоди, що запроваджують окрему інституційну структуру
через організацію процедур співпраці; угоди з бюджетними
наслідками, важливими для Спільноти; угоди, що спричиняють
внесення змін до акта, ухваленого згідно з процедурою, зазначеною
в статті 251, належить укладати після отримання згоди
Європейського Парламенту.
Рада та Європейський Парламент можуть, у термінових випадках,
узгоджувати часові межі для висловлення згоди.
4. Під час укладання угоди Рада може, як відступ від частини
другої, уповноважити Комісію схвалювати від імені Спільноти зміни
до цієї угоди, коли в останній обумовлено, що їх належить
ухвалювати за спрощеною процедурою чи органові, що його створено
цією угодою. Рада може долучити до такого уповноваження окремі
умови.
5. У випадку, коли Рада планує укласти угоду, що потребує
внести зміни до цього Договору, ці зміни належить спочатку
ухвалити згідно з процедурою, закладеною в статті 48 Договору про
Європейський Союз ( 994_029 ).
6. Європейський Парламент, Рада, Комісія чи держава-член
можуть отримати висновки Суду щодо згідності планованої угоди з
положеннями цього Договору. Якщо висновок Суду негативний,
планована угода може набрати чинності лише згідно зі статтею 48
Договору про Європейський Союз ( 994_029 ).
7. Угоди, укладені на умовах, сформульованих у цій статті, є
обов'язковими для інституцій Спільноти та держав-членів.
Стаття 301
Якщо спільні дії чи спільна позиція, ухвалені згідно з
положеннями Договору про Європейський Союз ( 994_029 ) щодо
спільної зовнішньої та безпекової політики, обумовлюють припинення
чи обмеження, часткове чи цілковите, економічних та фінансових
стосунків з однією чи кількома третіми країнами, Раді належить
ухвалити потрібні термінові заходи. Раді належить діяти на
пропозицію Комісії кваліфікованою більшістю.
Стаття 302
Комісії доручено забезпечувати підтримування всіх належних
форми співпраці з органами Організації Об'єднаних Націй та окремих
агенцій.
Комісії належить також підтримувати доцільні стосунки з
іншими міжнародними організаціями.
Стаття 303
Спільнота запроваджує всі належні форми співпраці з Радою
Європи.
Стаття 304
Спільнота запроваджує близьку співпрацю з Організацією
економічної співпраці та розвитку, деталі якої належить визначити
за спільною згодою.
Стаття 305
1. Положення цього Договору не впливають на положення
Договору про заснування Європейської спільноти з вугілля та сталі
( 994_026 ), зокрема щодо прав та обов'язків держав-членів,
повноважень інституцій цієї Спільноти та правил, що їх закладає
той Договір для функціювання спільного ринку вугілля та сталі.
2. Положення цього Договору не відступають від положень
Договору про заснування Європейської спільноти з атомної енергії
( 994_027 ).
Стаття 306
Положення цього Договору не виключають існування чи створення
регіональних союзів між Бельгією та Люксембургом, чи між Бельгією,
Люксембургом та Нідерландами тією мірою, якою цілей цих
регіональних союзів не досягнуто через застосування цього
Договору.
Стаття 307
Положення цього Договору не впливають на права та
зобов'язання, що випливають із угод, укладених до 1 січня 1958
року між однією чи кількома державами-членами, з одного боку, та
однією чи кількома третіми країнами - з іншого, чи до дня
приєднання для держав, що приєдналися пізніше.
Тією мірою, якою такі угоди є несумісними з цим Договором,
зацікавленій державі-членові чи державам-членам належить зробити
всі потрібні кроки, щоб усунути посталі несумісності.
Державам-членам, у разі потреби, належить допомагати одна одній у
цьому та, коли доцільно, ухвалювати спільну позицію.
Застосовуючи угоди, зазначені в частині першій,
державам-членам належить враховувати, що переваги, що їх надає
кожна держава-член згідно з цим Договором, формують невідокремну
частину Спільноти і, отже, невідокремно пов'язані зі створенням
спільних інституцій, наданням їм повноважень та таких самих
переваг, як надають усі інші держави-члени.
Стаття 308
Якщо в контексті роботи внутрішнього ринку діяльність
Спільноти визнано потрібною для досягнення однієї з цілей
Спільноти, та якщо в цьому Договорі не обумовлено потрібних
повноважень, то на пропозицію Комісії та після отримання згоди
Європейського Парламенту Раді належить одностайно вжити належних
заходів.
Стаття 309 (*)
1. У разі, коли, згідно з частиною третьою статті 7 Договору
про Європейський Союз ( 994_029 ), ухвалено рішення, що зупиняє
право голосу представника уряду держави-члена, то це право голосу
також зупинено щодо цього Договору. _______________
(*) Статтю змінено Ніццьким договором ( 994_261 ).
2. Крім того, коли згідно з частиною другою статті 7 Договору
про Європейський Союз ( 994_029 ), визнано, що держава-член
серйозно й тривало порушує принципи, зазначені в частині першій
статті 6 Договору про Європейський Союз, Рада може кваліфікованою
більшістю вирішити зупинити деякі права зацікавленої
держави-члена, що випливають із застосування цього Договору.
Водночас Раді належить враховувати можливі наслідки такого
зупинення для прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб.
У будь-якому разі ця держава-член зобов'язана далі виконувати
свої обов'язки за цим Договором.
3. Рада згодом може кваліфікованою більшістю ухвалити рішення
про зміну чи скасування заходів, що їх ужито згідно з частиною
другою, у відповідь на зміну ситуації, що спричинила ці заходи.
4. Ухвалюючи рішення, зазначені в частинах другій та третій,
Раді належить діяти без урахування голосу представника уряду
зацікавленої держави-члена. Як відступ від частини другої статті
205, кваліфіковану більшість належить визначати тим самим
співвідношенням зважених голосів зацікавлених членів Ради, що
закладене в частині другій статті 205.
Цю частину належить застосовувати також у разі зупинення
права голосу згідно з частиною першою. У такому разі рішення, що
потребує одностайності, належить ухвалювати без урахування голосу
представника уряду зацікавленої держави-члена.
Стаття 310
Спільнота може укладати з однією чи кількома третіми країнами
чи міжнародними організаціями угоди, що запроваджують асоціацію,
зокрема взаємні права та обов'язки, спільні дії та спеціальні
процедури.
Стаття 311
Протоколи, що їх за спільною згодою держав-членів додано до
цього Договору, є його невідокремною частиною.
Стаття 312
Цей Договір укладено на необмежений строк.
КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 313
Цей Договір належить ратифікувати Високим Договірним Сторонам
згідно з відповідними їхніми конституційними вимогами. Документи
про ратифікацію належить депонувати урядові Італійської
Республіки.
Цей Договір набирає чинності в перший день місяця, наступного
після того, коли остання держава, що підписала Договір, депонує
документ про ратифікацію. Проте, якщо депонування відбувається
менш ніж за 15 днів до початку наступного місяця, цей Договір
набирає чинності в перший день післянаступного місяця після дати
цього депонування.
Стаття 314
Цей Договір складено в єдиному оригіналі голландською,
італійською, німецькою, та французькою мовами. Тексти кожною з цих
чотирьох мов є цілковито автентичними. Його належить депонувати в
архівах уряду Італійської Республіки; останньому належить передати
засвідчену копію урядові кожної держави, що підписала Договір.
Згідно з Договором про приєднання, тексти цього Договору
данською, англійською, фінською, грецькою, ірландською,
португальською, іспанською та шведською мовами також належить
вважати автентичними.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО повноважні представники, що їх названо
нижче, підписали цей Договір.
Вчинено в Римі у двадцять п'ятий день березня року одна
тисяча дев'ятсот п'ятдесят сьомого.
(підписи повноважних представників не відтворено)
ДОДАТОК I
ПЕРЕЛІК, ЩО ЙОГО ЗАЗНАЧЕНО В СТАТТІ 32 ДОГОВОРУ ------------------------------------------------------------------ N в Брюссельській | Опис продукції номенклатурі | --------------------+--------------------------------------------- РОЗДІЛ 1 |Живі тварини | РОЗДІЛ 2 |М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти) | РОЗДІЛ 3 |Риба, ракоподібні та молюски | РОЗДІЛ 4 |Молоко та молочні продукти; пташині яйця; |натуральний мед | РОЗДІЛ 5 | 05.04 |Кишки, міхурі та шлунки тварин |(крім риб'ячих), цілі та шматками | 05.15 |Продукти тваринного походження, яких не |вказано чи не зазначено в іншому місці; |мертві тварини згідно з Розділом 1 чи |Розділом 3, непридатні до споживання | РОЗДІЛ 6 |Живі дерева та інші рослини; цибулеві, |коренеплоди тощо; зрізані квіти та |декоративна зелень | РОЗДІЛ 7 |Їстівні овочі, деякі коренеплоди та бульби | РОЗДІЛ 8 |Їстівні плоди та горіхи; шкурка динь, цедра |цитрусових | РОЗДІЛ 9 |Кава, чай та прянощі, крім мате |[парагвайський чай] (позиція N 09.03) | РОЗДІЛ 10 |Зернові культури | РОЗДІЛ 11 |Продукти борошномельної промисловості; солод |та крохмаль; клейковина; інулін | РОЗДІЛ 12 |Насіння та плоди олійних рослин; різноманітне |зерно, насіння та плоди; технічні та медичні |рослини; солома та фураж | РОЗДІЛ 13 | ex(1) 13.03 |Пектин | РОЗДІЛ 15 | 15.01 |Смалець та інший топлений свинячий жир; |топлений жир свійської птиці | 15.02 |Нетоплений жир великої рогатої худоби, овечий |чи козячий; лій (зокрема "перший сік"), |вироблений з цих жирів | 15.03 |Лярд-стеарин, олеостеарин, смалець, |олеомаргарин та масло тварин, не емульговані, |не змішані, не приготовлені іншим чином | 15.04 |Жири і масла з риби та морських ссавців, |рафіновані або нерафіновані | 15.07 |Рослинні олії, рідинні чи тверді, неочищені |(сирі), рафіновані чи очищені, але без зміни |їх хемічного складу | 15.12 |Жири та масла тваринні чи рослинні, |гідрогенізовані, рафіновані або нерафіновані, |але не піддані подальшій обробці | 15.13 |Маргарин, штучний лярд та інші перероблені |харчові жири | 15.17 |Залишки після обробки жирових речовин або |воску тваринного чи рослинного походження | РОЗДІЛ 16 |Готові харчові продукти з м'яса, риби, |ракоподібних чи молюсків | РОЗДІЛ 17 | 17.01 |Цукор з цукрової тростини або цукрових |буряків, у твердому стані | 17.02 |Інші види цукру; цукрові сиропи; мед штучний |(змішаний чи не змішаний з натуральним |медом); карамель | 17.03 |Патока [меляса], знебарвлена чи не |знебарвлена | 17.05 (*) |Цукор з доданням ароматичних речовин чи |барвників, сиропи та патоки, крім фруктових |соків з доданням цукру в будь-якій пропорції | РОЗДІЛ 18 | 18.01 |Боби какао, цілі чи розмелені, сирі чи |смажені | 18.02 |Шкаралупи, шкірки, лушпиння та [інші] відходи |какао | РОЗДІЛ 20 |Продукти переробки овочів, плодів чи інших |частин рослин | РОЗДІЛ 22 | 22.04 |Виноградне сусло, бродіння якого зупинене |без додавання спирту | 22.05 |Вино зі свіжого винограду; виноградне сусло, |в стадії бродіння чи зброджені, бродіння |якого затримане додаванням спирту | 22.07 |Інші зброджені напої (наприклад, сидр, |грушівка [перрі] та напій медовий) | ex 22.08 (*) | ex 22.09 (*) |Етиловий спирт чи спирт-ректифікат, |денатурований чи неденатурований, будь-якої |концентрації, одержаний з |сільськогосподарських продуктів, перелічених |у Додатку I до Договору, крім лікерів та |інших алкогольних напоїв та алкогольних |сумішей (відомих як "концентровані |екстракти") для виробництва напоїв | 22.10 (*) |Оцет харчовий та його замінники | РОЗДІЛ 23 |Залишки та відходи харчової промисловості; |вироблений фураж для тварин | РОЗДІЛ 24 | 24.01 |Тютюнова сировина, тютюнові відходи | РОЗДІЛ 45 | 45.01 |Натуральний корок, необроблений, подрібнена, |гранульована або мелена пробка, відходи |пробки | РОЗДІЛ 54 | 54.01 |Волокна льону, необроблені чи оброблені, але |непрядені; пачоси та відходи цих волокон |(зокрема прядильні відходи та обтіпана |сировина) | РОЗДІЛ 57 | 57.01 |Волокна коноплі (Cannabis sativa), |необроблені чи оброблені, але непрядені; |пачоси та відходи цих волокон (зокрема |прядильні відходи та обтіпана сировина) _______________
(1) Ex (англ., іт.) - колишній (прим. пер.).
(*) Позиції додано статтею 1 Регламенту N 7a Ради
Європейської економічної спільноти від 18 грудня 1959 року (ОВ N
7, 30.1.1961, С. 71).
ДОДАТОК II
ЗАМОРСЬКІ КРАЇНИ
ТА ТЕРИТОРІЇ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУВАНО
ПОЛОЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧЕТВЕРТОЇ ДОГОВОРУ
- Ґренландія
- Нова Каледонія та залежні території
- Французька Полінезія
- Французькі Південні та Антарктичні Території
- Острови Уолліс і Футуна
- Майотта
- Сен-П'єр і Мікелон
- Аруба
- Нідерландські Антильські Острови:
- Бонайре
- Кюрасао
- Саба
- Сент-Естатіс
- Сент-Мартен
- Ангілья
- Кайманові Острови
- Фолклендські Острови
- Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови
- Монтсеррат
- Піткерн
- Острів Святої Єлени та залежні території
- Британська Територія в Індійському Океані
- Острови Теркс і Кайкос
- Британські Віргінські Острови
- Бермудські Острови

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/
Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:
Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.вгору