Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року (укр/рос)
Рада Митного Співробітництва; Конвенція, Міжнародний документ від 15.12.1950
Документ 995_184, чинний, поточна редакція — Приєднання від 19.06.1992, підстава - 2479-XII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 10.11.1992. Подивитися в історії? )

              Конвенція 
про створення Ради Митного Співробітництва
1950 року
(укр/рос)
( Про приєднання до Конвенції додатково див. Постанову ВР
N 2479-XII ( 2479-12 ) від 19.06.1992 )

Дата приєднання України: 10.11.1992 Дата набуття чинності для України: 10.11.1992
Уряди, які підписали цю Конвенцію,
висловлюючи бажання забезпечити якомога вищий рівень
погодженості й однаковості їх митних систем і посилити вивчення
проблем, що виникають у ході розвитку і поліпшення митної техніки
і митного законодавства,
будучи переконаними, що сприяння співпраці між урядами в цих
питаннях буде здійснюватися в інтересах міжнародної торгівлі,
зважаючи на економічні і технічні чинники, пов'язані з цим,
погодилися про таке:
Стаття I
Цим створюється Рада Митного Співробітництва (тут і далі
"Рада").
Стаття II
a) Членами Ради є:
(i) Договірні Сторони цієї Конвенції;
(ii) Уряд будь-якої окремої митної території, що пропонується
Договірною Стороною, відповідальною за здійснення його
дипломатичних відносин, який самостійно займається зовнішньою
торгівлею і прийняття якого як окремого члена схвалено Радою.
b) Уряд будь-якої окремої митної території, який є членом
Ради відповідно до викладеного вище пункту a) (ii), припиняє
членство шляхом подання в Раду Договірною Стороною, яка несе
відповідальність за здійснення його дипломатичних відносин,
повідомлення про відмову від членства.
c) Кожний член Ради призначає як своїх представників одного
делегата і одного або більше заступників. При представниках можуть
бути радники.
d) Рада може допустити як спостерігачів представників урядів,
які не є членами Ради, або міжнародних організацій.
Стаття III
Функціями Ради є:
a) вивчення всіх питань, що стосуються митного
співробітництва, якому Договірні Сторони погодилися сприяти згідно
з основними цілями цієї Конвенції;
b) вивчення технічних аспектів митних систем, так само як і
пов'язаних із ними економічних чинників, з метою запропонування
членам Ради практичних засобів досягнення якомога вищого рівня
погодженості та однаковості;
c) підготовка проектів конвенцій і поправок до конвенцій, а
також внесення рекомендацій щодо їх прийняття зацікавленими
Урядами;
d) розробка рекомендацій, що забезпечують однакове тлумачення
і застосування конвенцій, укладених як у результаті роботи Ради,
так і конвенцій, що стосуються номенклатури для класифікації
товарів у митних тарифах і оцінки товарів у митних цілях,
підготовлених Групою по вивченню можливості створення
Європейського Митного Союзу, а також здійснення з цією метою
функцій, які йому можуть бути прямо приписані цими конвенціями
відповідно до їх положень;
e) розробка примирювальних рекомендацій для вирішення спорів
по тлумаченню і застосуванню конвенцій, згаданих вище в пункті d),
відповідно до положень цих конвенцій; сторони спору можуть
заздалегідь домовитися вважати для себе рекомендації Ради
обов'язковими;
f) забезпечення розповсюдження інформації, що стосується
митного регулювання і процедур;
g) подання зацікавленим урядам за своєю ініціативою або за їх
проханням інформації або порад по митних справах згідно з основною
метою цієї Конвенції і внесення в зв'язку з цим рекомендацій;
h) співробітництво з іншими міжурядовими організаціями з
питань, що входять до її компетенції.
Стаття IV
Члени Ради повинні надавати Раді будь-яку запитувану нею
інформацію і документи, необхідні для здійснення Радою своїх
функцій за умови, що жодному з членів не доведеться видавати
секретну інформацію, розкриття якої буде перешкоджати застосуванню
його законів або іншим чином суперечити державним інтересам або
зачіпати законні торговельні інтереси будь-якого підприємства, як
державного, так і приватного.
Стаття V
Роботі Ради сприятимуть Постійний технічний комітет і
Генеральний секретаріат.
Стаття VI
a) Рада щороку обирає з числа делегатів - членів Ради Голову
і не менше двох заступників Голови.
b) Вона встановлює свої власні правила процедури більшістю не
менше двох третин голосів її членів.
c) Вона створює Комітет по номенклатурі, передбачений
Конвенцією про номенклатуру для класифікації товарів у митних
тарифах, і Комітет по митній оцінці, передбачений Конвенцією про
оцінку товарів у митних цілях. Вона також утворює й інші комітети,
створення яких буде необхідно для цілей конвенцій, згаданих у
Статті III d), або інших цілей, що підпадають під компетенцію
Ради.
d) Вона визначає завдання і повноваження Постійного
технічного комітету.
e) Вона затверджує свій щорічний бюджет, контролює свої
видатки і дає Генеральному секретаріату вказівки на свій розсуд у
зв'язку з фінансуванням діяльності Ради.
Стаття VII
a) Штаб-квартира Ради розташовується в Брюсселі.
b) Рада, Постійний технічний комітет і будь-які інші
комітети, створювані Радою, можуть за рішенням Ради збиратися і в
будь-якому іншому місці окрім штаб-квартири Ради.
c) Рада скликається не менше двох разів на рік, її перша
сесія повинна бути проведена не пізніше ніж через три місяці після
набуття чинності цією Конвенцією.
Стаття VIII
a) Кожний член Ради володіє одним голосом, за винятком
випадків, коли член Ради не має права голосу з будь-якого питання
тлумачення, застосування або внесення поправок у будь-яку з чинних
конвенцій, згаданих у Статті III d), яка не зачіпає даного члена.
b) За винятком випадків, згаданих у Статті VI d), рішення
Ради приймаються більшістю в дві третини голосів присутніх членів,
які мають право голосу. Рада не приймає рішення з будь-якого
питання, якщо присутні менше половини членів Ради, які мають право
голосу з даного питання.
Стаття IX
a) Рада встановлює такі відносини з Організацією Об'єднаних
Націй, її головними органами, допоміжними і спеціалізованими
установами і будь-якими іншими міжурядовими організаціями, які
найкращим чином забезпечують співробітництво в досягненні їх
відповідних цілей.
b) Рада може вжити необхідних заходів, що сприяють проведенню
консультацій і здійсненню співробітництва з неурядовими
організаціями, зацікавленими в питаннях, що входять до компетенції
Ради.
Стаття X
a) Постійний технічний комітет утворюється з представників
членів Ради. Кожний член Ради може призначити одного делегата та
одного або більше заступників як представників у Комітеті.
Представники мають бути посадовими особами зі спеціальними
знаннями з питань митної практики. При них можуть бути експерти.
b) Постійний технічний комітет скликається не менше чотирьох
разів на рік.
Стаття XI
a) Рада призначає Генерального секретаря і Заступника
Генерального секретаря, чиї функції, завдання, умови служби і
посадові обов'язки визначаються Радою.
b) Генеральний секретар призначає персонал Генерального
секретаріату. Штат службовців і посадові інструкції схвалюються
Радою.
Стаття XII
a) Кожний член самостійно несе витрати по направленню своєї
делегації в Раду, Постійний технічний комітет і будь-які інші
комітети Ради.
b) Видатки Ради несуть її члени за шкалою, що визначається
Радою.
c) Рада може позбавити права голосу будь-якого члена, який не
сплатить свого внеску протягом трьох місяців після отримання
повідомлення про його розмір.
d) Кожний член виплачує свій повний щорічний внесок у
фінансовому році, протягом якого він стає членом Ради, а також у
фінансовому році, протягом якого повідомлення про його відмову від
членства набирає чинності.
Стаття XIII
a) Рада володіє на території кожного зі своїх членів
необхідною для здійснення своїх функцій правоздатністю в обсязі,
визначеному в Додатку до цієї Конвенції.
b) Рада, представники членів Ради, радники та експерти, що
знаходяться при них, а також посадові особи Ради користуються
привілеями та імунітетами, вказаними в Додатку до цієї Конвенції.
c) Додаток утворює невід'ємну частину цієї Конвенції, і
будь-яке посилання на Конвенцію включає і посилання на Додаток.
Стаття XIV
Договірні Сторони визнають положення Протоколу про Групу по
вивченню можливості створення Європейського Митного Союзу,
відкритого для підписання Брюсселі в день підписання цієї
Конвенції. При визначенні шкали внесків, передбаченої в Статті XII
b), Рада бере до уваги членство в названій Групі.
Стаття XV
Ця Конвенція відкрита для підписання до 31 березня 1951 року.
Стаття XVI
a) Ця Конвенція підлягає ратифікації.
b) Документи про ратифікацію здаються на зберігання в
Міністерство закордонних справ Бельгії, яке повідомляє всі уряди,
що приєдналися і підписали, а також Генерального секретаря про
кожний документ, зданий на зберігання.
Стаття XVII
a) Коли документи про ратифікацію здадуть на зберігання сім
урядів, що підписали цю Конвенцію, вона набуде для них чинності. b) Для кожного уряду, що підписав цю Конвенцію і ратифікував
її, вона набуде чинності в день здачі на зберігання документів про
ратифікацію.
Стаття XVIII
a) Уряд будь-якої держави, що не підписав цю Конвенцію, може
приєднатися до неї з 1 квітня 1951 року.
b) Документи про приєднання здаються на зберігання в
Міністерство закордонних справ Бельгії, яке повідомляє всі уряди,
що підписали і приєдналися, а також Генерального секретаря про
кожний документ, зданий на зберігання.
c) Ця Конвенція набуває чинності для будь-якого уряду, що
приєднався, в день здачі документа про приєднання, але не раніше
ніж вона набуде чинності згідно з пунктом a) Статті XVII.
Стаття XIX
Строк чинності цієї Конвенції не обмежений, однак у будь-який
час по закінченні п'яти років із дня набуття нею чинності згідно з
пунктом a) Статті XVII кожна Договірна Сторона може вийти з цієї
Конвенції. Вихід набуває чинності по закінченні одного року після
одержання Міністерством закордонних справ Бельгії повідомлення про
кожний вихід. Міністерство закордонних справ Бельгії повідомляє
всі уряди, які підписали і приєдналися, а також Генерального
секретаря про кожний такий вихід.
Стаття XX
a) Рада може рекомендувати Договірним Сторонам внесення
поправок до цієї Конвенції.
b) Будь-яка Договірна Сторона, яка схвалила поправку, повинна
письмово повідомити Міністерство закордонних справ Бельгії про її
схвалення, а Міністерство закордонних справ Бельгії повинно
повідомити всі уряди, що підписали і приєдналися, а також
Генерального Секретаря про одержання повідомлення про схвалення.
c) Поправка набуває чинності по закінченні трьох місяців
після отримання Міністерством закордонних справ Бельгії
повідомлення про схвалення її всіма Договірними Сторонами. Коли
поправка схвалена всіма Договірними Сторонами, Міністерство
закордонних справ Бельгії повинно повідомити всі уряди, які
підписали і приєдналися, а також Генерального секретаря про таке
схвалення і дату набуття нею чинності.
d) Після набуття чинності поправкою жодний уряд не може
ратифікувати або приєднатися до цієї Конвенції без схвалення цієї
поправки.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином
уповноважені на те кожний своїм урядом, підписали цю Конвенцію.
Здійснено в Брюсселі в п'ятнадцятий день грудня тисяча
дев'ятсот п'ятдесятого року (15 грудня 1950 р.) на англійській і
французькій мовах, причому обидва тексти мають однакову силу, в
одному примірнику, що підлягає здачі на зберігання в архів уряду
Бельгії, який направляє завірені копії цієї Конвенції кожному
уряду, що підписав або приєднався.
Додаток
до Конвенції про створення
Ради Митного Співробітництва
ПРАВОЗДАТНІСТЬ, ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ РАДИ
Стаття I
Визначення
Розділ 1
У цьому Додатку:
(i) для цілей Статті III слова "власність і активи" включають
також власність і засоби, що управляються Радою при здійсненні
своїх статутних функцій;
(ii) для цілей Статті V під висловом "представники членів"
розуміються всі представники, заступники, радники, технічні
експерти і секретарі делегацій.
Стаття II
Правосуб'єктність
Розділ 2
Рада володіє правосуб'єктністю. Вона має право:
a) укладати угоди,
b) набувати і відчужувати нерухоме і рухоме майно,
c) порушувати судове переслідування.
З цих питань Генеральний секретар діє від імені Ради.
Стаття III
Власність, кошти й активи
Розділ 3
Рада, її власність і активи, де б і в кого вони не
знаходилися, володіють імунітетом від правового переслідування, за
винятком випадків прямо висловленої відмови від імунітету. При
цьому, однак, відмова від імунітету не поширюється на будь-які
заходи виконання.
Розділ 4
Приміщення Ради недоторканні.
Власність і активи Ради, де б і в кого вони не знаходилися,
володіють імунітетом від обшуку, реквізиції, конфіскації,
експропріації і від будь-якої іншої форми втручання виконавчої,
адміністративної, судової або законодавчої влади.
Розділ 5
Архіви Ради й у цілому всі документи, що належать їй або
знаходяться в її розпорядженні, недоторканні, де б вони не
знаходилися.
Розділ 6
Не будучи обмеженою фінансовим контролем, приписами або
мораторіями будь-якого виду:
a) Рада може мати засоби і здійснювати фінансові операції у
будь-якій валюті;
b) Рада може вільно переказувати свої кошти з однієї країни в
іншу або в межах будь-якої країни, а також обмінювати будь-яку
валюту, яка знаходиться в її розпорядженні, на будь-яку іншу.
Розділ 7
Рада при використанні своїх прав, викладених вище в розділі
6, бере до уваги будь-яке подання будь-якого члена і вживає
заходів по цих поданнях, якщо Рада визнає, що це не зачіпає її
інтересів.
Розділ 8
Рада, її кошти, доходи та інша власність:
a) звільняються від усіх прямих податків, при цьому, однак,
треба мати на увазі, що Рада не буде вимагати звільнення від
податків, розмір яких фактично не перевищує плати за комунальні
послуги;
b) звільняються від мита, а також заборон і обмежень стосовно
предметів, що імпортуються або експортуються Радою для офіційних
цілей, при цьому, проте, мається на увазі, що предмети, які
імпортуються таким чином, можуть бути продані в країні ввезення
тільки за умов, погоджених з урядом цієї країни;
c) звільняються від усіх мит, заборон і обмежень щодо імпорту
та експорту своїх друкованих матеріалів.
Розділ 9
Як правило, Рада не вимагає звільнення від акцизу або
податків, включених у ціну, що підлягає сплаті, на продаж рухомого
майна; проте, коли Рада робить великі закупівлі майна для
офіційних цілей, яке було обкладено такими митом і податками або
підлягає обкладенню, члени Ради будуть, наскільки це можливо,
вживати необхідних адміністративних заходів для звільнення від
сплати суми мита або податку або її повернення.
Стаття IV
Користування засобами зв'язку
Розділ 10
Рада з метою офіційного зв'язку користується на території
кожного із своїх членів режимом, не менш сприятливим, ніж той, що
може бути наданий цим членом Ради будь-якому іншому уряду, у тому
числі його дипломатичному представництву, стосовно
першочерговості, тарифів і зборів на поштові відправлення, різного
роду телеграми, радіограми, телексний, телефонний та інший
зв'язок, а також тарифів на повідомлення інформації в пресі та по
радіо.
Розділ 11
Офіційна кореспонденція Ради та інші її офіційні повідомлення
не підлягають цензурі.
Ніщо в цьому розділі не повинно розглядатись як перешкода
прийняттю на основі угоди між Радою і будь-яким з її членів
відповідних заходів забезпечення безпеки.
Стаття V
Представники членів Ради
Розділ 12
Представники членів на засіданнях Ради, Постійного технічного
комітету та інших комітетів Ради користуються під час здійснення
своїх функції, а також під час прямування в місце проведення
засідання і з нього такими привілеями та імунітетами:
a) імунітетом від арешту або затримання та обшуку особистого
багажу, а також щодо слів, висловлених або написаних, і будь-яких
дій, здійснених ними в своїй офіційній якості, імунітетом від
різного роду судового переслідування;
b) недоторканністю всіх матеріалів і документів;
c) правом використання шифрів та одержання матеріалів і
кореспонденції кур'єром або в опечатаних валізах;
d) звільненням щодо себе і дружини (чоловіка) від
імміграційних обмежень або реєстрації в державі, в яку або через
яку вони прямують при здійсненні своїх функцій;
e) тим самим режимом стосовно валюти або обмінних обмежень,
що надається представникам іноземних урядів, які виконують
тимчасові офіційні доручення;
f) тими самими імунітетами і режимом щодо їхнього особистого
багажу, які надані членам дипломатичних місій аналогічного рангу.
Розділ 13
З метою забезпечення представникам членів, що беруть участь у
сесіях Ради, Постійного технічного комітету та інших комітетів
Ради, повної свободи мови і повної незалежності при виконанні ними
своїх службових обов'язків імунітет від судового переслідування за
слова, вимовлені або написані, і за будь-які дії, вчинені ними при
виконанні своїх службових обов'язків, триватиме незалежно від
того, що названі особи не виконують більше таких обов'язків.
Розділ 14
Привілеї та імунітети надаються представникам членів Ради не
для особистої вигоди, а з метою забезпечення незалежного виконання
своїх функцій у межах діяльності Ради. Отже, член Ради не тільки
має право, а й зобов'язаний позбавити свого представника імунітету
в будь-якому випадку, коли, на думку членів Ради, імунітет
перешкоджає відправленню правосуддя і коли він може бути знятий
без шкоди цілям, заради яких імунітет було надано.
Розділ 15
Положення розділів 12 і 13 не поширюються на владу держави,
громадянином якої є особа, яка представляє або представляла цю
державу.
Стаття VI
Посадові особи Ради
Розділ 16
Категорії посадових осіб, до яких застосовується ця Стаття,
будуть визначені Радою. Генеральний секретар повідомляє членам
Ради прізвища посадових осіб, віднесених до цих категорій.
Розділ 17
Посадові особи Ради:
a) користуються імунітетом від судового переслідування за
слова, висловлені або написані, і за будь-які дії, вчинені ними в
своїй офіційній якості й у межах своїх повноважень;
b) звільняються від оподаткування заробітної плати і
винагороди, які виплачуються їм Радою;
c) користуються разом з подружжям і родичами, які перебувають
на їх утриманні, імунітетом від імміграційних обмежень і
реєстрації;
d) наділяються тими самими привілеями стосовно обмінних
операцій, якими наділені посадові особи дипломатичних місій
аналогічного рангу;
e) користуються разом з подружжям і родичами, які перебувають
на їх утриманні, тією самою можливістю репатріації в період
міжнародних криз, як і посадові особи дипломатичних місій
аналогічного рангу;
f) володіють правом безмитного ввезення меблів і речей при
первинному вступі на посаду в країні призначення і правом
безмитного вивезення цих меблів при поверненні в країну постійного
проживання по закінченні терміну здійснення своїх функцій.
Розділ 18
На доповнення до привілеїв та імунітетів, які згадані в
розділі 17, Генеральний секретар Ради користується стосовно себе,
своєї дружини і дітей віком до 21 року привілеями та імунітетами,
пільгами і правами, що надаються згідно з міжнародним правом
главам дипломатичних місій.
Заступник Генерального секретаря користується привілеями,
імунітетами, пільгами і правами, що надаються дипломатичним
представникам аналогічного рангу.
Розділ 19
Привілеї та імунітети надаються посадовим особам виключно в
інтересах Ради, а не для особистої вигоди. Генеральний секретар
володіє правом і зобов'язаний позбавити посадову особу імунітету в
будь-якому випадку, коли, на його думку, імунітет перешкоджає
відправленню правосуддя і коли він може бути знятий без шкоди
інтересам Ради. Щодо Генерального секретаря правом позбавлення
імунітету володіє Рада.
Стаття VII
Експерти, які виконують доручення Ради
Розділ 20
Експертам (іншим, окрім посадових осіб, які згадані в Статті
VI), що виконують доручення Ради, надаються такі привілеї,
імунітети і права, які необхідні для незалежного здійснення ними
своїх функцій під час виконання доручення, включаючи час службових
поїздок у зв'язку з цими дорученнями. Зокрема, їм надаються:
a) імунітет від арешту або затримання та обшуку особистого
багажу;
b) щодо слів, висловлених або написаних, або дій, здійснених
у ході виконання своїх доручень і в межах своїх повноважень, -
імунітет від різного роду судових переслідувань;
c) недоторканність усіх матеріалів і документів.
Розділ 21
Привілеї, імунітети і права надаються експертам в інтересах
Ради, а не для їх особистої вигоди. Генеральний секретар володіє
правом і зобов'язаний позбавити імунітету будь-якого експерта в
будь-якому випадку, коли, на його думку, імунітет перешкоджає
відправленню правосуддя і коли він може бути знятий без шкоди
інтересам Ради.
Стаття VIII
Зловживання привілеями
Розділ 22
Представникам членів Ради на засіданнях Ради, Постійного
технічного комітету та інших комітетів Ради в ході здійснення ними
своїх функцій і під час прямування в місце проведення засідання і
з нього, посадовим особам, згаданим у розділах 16 і 20, не може
бути пред'явлена місцевими владами вимога покинути країну у
зв'язку з будь-якою їх діяльністю, здійснюваною ними в своїй
офіційній якості. Однак у випадку зловживання привілеями в країні
перебування, здійсненого будь-якою такою особою не у зв'язку з
виконанням своїх посадових обов'язків, така вимога може бути йому
пред'явлена урядом цієї країни за умови, що:
(i) представникам членів Ради або особам, що користуються
дипломатичним імунітетом згідно з розділом 18, не може бути
пред'явлена вимога покинути країну інакше, ніж згідно з
дипломатичною процедурою, що застосовується щодо дипломатичних
представників у цій країні;
(ii) стосовно посадової особи, на яку Розділ 18 не
поширюється, постанова про виїзд з країни не може бути прийнята
інакше, як за схваленням Міністра закордонних справ даної країни,
і таке схвалення повинно бути отримане тільки після консультації з
Генеральним секретарем Ради, і у випадку, якщо процедура вислання
застосовується щодо посадової особи, Генеральний секретар Ради
володіє правом вступити в такий процес від імені особи, проти якої
він порушений.
Розділ 23
Генеральний секретар постійно співробітничає з відповідними
владами членів Ради у створенні умов для належного відправлення
правосуддя, забезпечення додержання громадського порядку і
попередження випадків скоєння будь-яких зловживань у використанні
привілеїв, імунітетів і прав, згаданих у цьому Додатку.
Стаття IX
Вирішення спорів
Розділ 24
Рада забезпечує відповідні способи вирішення:
a) спорів, що виникають з угод, або інших спорів приватного
характеру, стороною в яких є Рада;
b) спорів, в які втягнута будь-яка посадова особа Ради, що
користується в силу свого посадового становища імунітетом, у
випадку, якщо імунітет не було знято згідно з положеннями розділів
19 і 21.
Стаття X
Додаткові угоди
Розділ 25
Рада може укладати з будь-якою Договірною Стороною або з
Договірними Сторонами додаткові угоди, які конкретизують положення
цього Додатка настільки, наскільки Договірна Сторона або Договірні
Сторони в цьому зацікавлені.
Конвенция
о создании Совета Таможенного Сотрудничества

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, Выражая желание обеспечить возможно более высокий уровень
согласованности и единообразия их таможенных систем и усилить
изучение проблем, возникающих в ходе развития и улучшения
таможенной техники и таможенного законодательства, Будучи убеждены, что содействие сотрудничеству между
правительствами в этих вопросах будет осуществляться в интересах
международной торговли, принимая во внимание экономические и
технические факторы, связанные с этим, Согласились о нижеследующем:
Статья I
Настоящим создается Совет Таможенного Сотрудничества (здесь и
далее "Совет").
Статья II
(a) Членами Совета являются: (i) Договаривающиеся стороны настоящей Конвенции; (ii) Правительство любой отдельной таможенной территории,
предлагаемое Договаривающейся Стороной, ответственной за
осуществление его дипломатических сношений, которое самостоятельно
занимается внешней торговлей и принятие которого в качестве
отдельного Члена одобрено Советом.
(b) Правительство любой отдельной таможенной территории,
являющееся Членом Совета в соответствии с вышеизложенным пунктом
(а) (ii), прекращает членство путем представления в Совет
Договаривающейся Стороной, несущей ответственность за
осуществление его дипломатических сношений, уведомления об отказе
от членства.
(с) Каждый член Совета назначает в качестве своих
представителей одного делегата и одного или более заместителей.
При представителях могут состоять советники.
(d) Совет может допустить в качестве наблюдателей
представителей правительств, не являющихся Членами Совета, или
международных организаций.
Статья III
Функциями совета являются: (а) изучение всех вопросов, касающихся таможенного сотрудничества, которому Договаривающиеся Стороны согласились
содействовать в соответствии с основными целями настоящей
конвенции; (b) изучение технических аспектов таможенных систем, равно
как и связанных с ними экономических факторов, с целью предложения
Членам Совета практических средств достижения возможно более
высокого уровня согласованности и единообразия;
(с) подготовка проектов конвенций и поправок к конвенциям, а
также вынесение рекомендаций относительно их принятия
заинтересованными Правительствами;
(d) разработка рекомендаций, обеспечивающих единообразное
толкование и применение конвенций, заключенных как в результате
работы Совета, так и конвенций, касающихся номенклатуры для
классификации товаров в таможенных тарифах и оценки товаров в
таможенных целях, подготовленных Группой по изучению возможности
создания Европейского Таможенного Союза, а также осуществление в
этих целях функций, которые ему могут быть прямо предписаны этими
конвенциями в соответствии с их положениями;
(е) разработка примирительных рекомендаций для разрешения
споров по толкованию и применению конвенций, упомянутых выше в
пункте (d) в соответствии с положениями этих конвенций; стороны
спора могут заранее договориться считать для себя рекомендации
Совета обязательными;
(f) обеспечение распространения информации, касающейся
таможенного регулирования и процедур;
(g) представление заинтересованным Правительствам по своей
инициативе или по их просьбе информации или советов по таможенным
делам в соответствии с основными целями настоящей Конвенции и
вынесение в связи с этим рекомендаций;
(h) сотрудничество с другими межправительственными
организациями по вопросам, входящим в его компетенцию.
Статья IV
Члены Совета должны предоставлять Совету любую запрашиваемую
им информацию и документы, необходимые для осуществления Советом
своих функций при условии, что ни одному из Членов не придется
выдавать секретную информацию, раскрытие которой будет
препятствовать применению его законов или иным образом
противоречить государственным интересам или ущемлять законные
торговые интересы любого предприятия, как государственного, так и
частного.
Статья V
Работе Совета будут содействовать Постоянный Технический
Комитет и Генеральный Секретариат.
Статья VI
(a) Совет ежегодно избирает из числа делегатов Членов Совета
Председателя и не менее двух заместителей Председателя.
(b) Он устанавливает свои собственные правила процедуры
большинством не менее двух третей голосов его Членов.
(с) Он создает Комитет по Номенклатуре, предусмотренный
Конвенцией о номенклатуре для классификации товаров в таможенных
тарифах, и Комитет по Таможенной Оценке, предусмотренный
Конвенцией об оценке товаров в таможенных целях. Он также образует
и другие комитеты, создание которых будет необходимо для целей
конвенций, упомянутых в Статье III (d), или иных целей,
подпадающих под компетенцию Совета.
(d) Он определяет задачи и полномочия Постоянного
Технического Комитета.
(е) Он утверждает свой ежегодный бюджет, контролирует свои
расходы и дает Генеральному Секретариату указания по своему
усмотрению в связи с финансированием деятельности Совета.
Статья VII
(а) Штаб-квартира Совета располагается в Брюсселе. (b) Совет, Постоянный Технический комитет и любые другие
комитеты, создаваемые Советом, могут по решению Совета собираться
и в любом ином месте помимо Штаб-квартиры Совета.
(с) Совет созывается не менее двух раз в год. Его первая
сессия должна быть проведена не позднее, чем через три месяца
после вступления в силу настоящей Конвенции.
Статья VIII
(а) Каждый Член Совета обладает одним голосом, за исключением
случаев, когда Член Совета не имеет права голоса по любому вопросу
толкования, применения или внесения поправок в любую из
действующих конвенций, упомянутых в Статье III (d), которая не
затрагивает данного Члена.
(b) За исключением случаев, упомянутых в Статье VI (b),
решения Совета принимаются большинством в две трети голосов
присутствующих и имеющих право голоса Членов. Совет не принимает
решение по любому вопросу, если присутствует менее половины Членов
Совета, имеющих право голоса по данному вопросу.
Статья IX
(а) Совет устанавливает такие отношения с Организацией
Объединенных Наций, ее главными органами, вспомогательными и
специализированными учреждениями и любыми другими
межправительственными организациями, которые наилучшим образом
обеспечивают сотрудничество в достижении их соответствующих целей.
(b) Совет может принять необходимые меры, содействующие
проведению консультаций и осуществлению сотрудничества с
неправительственными организациями, заинтересованными в вопросах,
входящих в компетенцию Совета.
Статья X
(а) Постоянный Технический Комитет образуется из
представителей Членов Совета. Каждый Член Совета может назначить
одного делегата и одного или более заместителей в качестве
представителей в Комитете. Представители должны быть должностными
лицами со специальными знаниями в вопросах таможенной практики.
При них могут состоять эксперты.
(b) Постоянный Технический Комитет созывается не менее
четырех раз в год.
Статья XI
(а) Совет назначает Генерального Секретаря и Заместителя
Генерального Секретаря , чьи функции, задачи, условия службы и
должностные обязанности определяются Советом.
(b) Генеральный Секретарь назначает персонал Генерального
Секретариата. Штат служащих и должностные инструкции одобряются
Советом.
Статья XII
(a) Каждый член самостоятельно несет расходы по направлению
своей делегации в Совет, Постоянный Технический Комитет и любые
другие комитеты Совета.
(b) Расходы Совета несут его Члены по шкале, определяемой
Советом.
(c) Совет может лишить права голоса любого Члена, который не
уплатит своего взноса в течение трех месяцев после получения
уведомления о его размере.
(d) Каждый Член выплачивает свой полный ежегодный взнос в
финансовом году, в течение которого он становится Членом Совета, а
также в финансовом году, в течение которого уведомление о его
отказе от членства вступает в силу.
Статья XIII
(a) Совет обладает на территории каждого из своих Членов
необходимой для осуществления своих функций правоспособностью в
объеме, определенном в Приложении к настоящей Конвенции.
(b) Совет, представители Членов Совета, советники и эксперты,
состоящие при них, а также должностные лица Совета пользуются
привилегиями и иммунитетами, указанными в Приложении к настоящей
Конвенции.
(c) Приложение образует неотъемлемую часть настоящей
Конвенции, и любая ссылка на Конвенцию включает и ссылку на
Приложение.
Статья XIV
Договаривающиеся Стороны признают положения Протокола о
Группе по изучению возможности создания Европейского Таможенного
Союза, открытого для подписания в Брюсселе в день подписания
настоящей конвенции. При определении шкалы взносов,
предусмотренной в Статье XII (b), совет принимает во внимание
членство в названной Группе.
Статья XV
Настоящая Конвенция открыта для подписания до 31 марта 1951
года.
Статья XVI
(а) Настоящая Конвенция подлежит ратификации. (b) Документы о ратификации сдаются на хранение в
Министерство Иностранных Дел Бельгии, которое уведомляет все
подписавшие и присоединившиеся Правительства, а также Генерального
Секретаря о каждом документе, сданном на хранение.
Статья XVII
(а) Когда документы о ратификации будут сданы на хранение
семью подписавшими Правительствами, настоящая Конвенция вступит
для них в силу.
(b) Для каждого подписавшего настоящую Конвенцию и
ратифицировавшего ее Правительства она вступает в силу в день
сдачи на хранение документов о ратификации.
Статья XVIII
(a) Правительство любого государства, не подписавшее
настоящую Конвенцию, может присоединиться к ней с 1 апреля 1951
года.
(b) Документы о присоединении сдаются на хранение в
Министерство Иностранных Дел Бельгии которое уведомляет все
подписавшие и присоединившиеся Правительства, а также Генерального
Секретаря о каждом документе, сданном на хранение.
(с) Настоящая Конвенция вступает в силу для любого
присоединившегося Правительства в день сдачи документа о
присоединении, но не ранее, чем она вступит в силу в соответствии
с пунктом (а) Статьи XVII.
Статья XIX
Срок действия настоящей Конвенции не ограничен, однако в
любое время по истечении пяти лет со дня вступления ее в силу в
соответствии с пунктом (а) Статьи XVII каждая Договаривающаяся
Сторона может выйти из настоящей Конвенции. Выход вступает в силу
по истечении одного года после получения Министерством Иностранных
Дел Бельгии уведомления о каждом выходе. Министерство Иностранных
Дел Бельгии уведомляет все подписавшие и присоединившиеся
Правительства, а также Генерального Секретаря о каждом таком
выходе.
Статья XX
(а) Совет может рекомендовать Договаривающимся Сторонам
внесение поправок в настоящую Конвенцию.
(b) Любая Договаривающаяся Сторона, одобрившая поправку,
должна письменно уведомить Министерство Иностранных Дел Бельгии о
ее одобрении, а Министерство Иностранных Дел Бельгии должно
уведомить все подписавшие и присоединившиеся Правительства, а
также Генерального Секретаря о получении уведомления об одобрении.
(с) Поправка вступает в силу по истечении трех месяцев после
получения Министерством Иностранных Дел Бельгии уведомления об
одобрении ее всеми Договаривающимися Сторонами. Когда поправка
одобрена всеми Договаривающимися Сторонами, Министерство
Иностранных Дел Бельгии должно уведомить все подписавшие и
присоединившиеся Правительства, а также Генерального Секретаря о
таком одобрении и дате ее вступления в силу.
(d) После вступления поправки в силу никакое Правительство не
может ратифицировать или присоединиться к настоящей Конвенции без
одобрения этой поправки.
В подтверждение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом
уполномоченные на это каждый своим Правительством, подписали
настоящую Конвенцию. Совершено в Брюсселе в пятнадцатый день декабря тысяча
девятьсот пятидесятого года (15 декабря 1950 г.) на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
одном экземпляре, подлежащем сдаче на хранение в архив
Правительства Бельгии, которое направляет заверенные копии
настоящей Конвенции каждому подписавшему или присоединившемуся
Правительству.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Конвенции о создании
Совета Таможенного
Сотрудничества
Правоспособность, привилегии и
иммунитеты совета
Статья I
Определения
Раздел 1
В настоящем Приложении: (i) Для целей Статьи III слова "собственность и активы" включают также собственность и средства, управляемые Советом при
осуществлении своих уставных функций; (ii) Для целей Статьи V под выражением "представители Членов"
понимаются все представители, заместители, советники, технические
эксперты и секретари делегаций.
Статья II
Правосубъектность
Раздел 2
Совет обладает правосубъектностью. Он вправе: (а) совершать сделки, (b) приобретать и отчуждать недвижимое и движимое имущество, (с) возбуждать судебное преследование. По этим вопросам Генеральный Секретарь действует от имени
Совета.
Статья III
Собственность, средства и активы
Раздел 3
Совет, его собственность и активы, где бы и у кого бы они ни
находились, обладают иммунитетом от правового преследования, за
исключением случаев прямо выраженного отказа от иммунитета. При этом, однако, отказ от иммунитета не распространяется на
любые меры исполнения.
Раздел 4
Помещения Совета неприкосновенны. Собственность и активы
Совета, где бы и у кого бы они ни находились, обладают иммунитетом
от обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации и от любой иной
формы вмешательства исполнительной, административной, судебной или
законодательной власти.
Раздел 5
Архивы Совета и в целом все документы, принадлежащие ему или
находящиеся в его распоряжении, неприкосновенны, где бы они ни
находились.
Раздел 6
Не будучи ограниченным финансовым контролем, предписаниями
или мораториями любого рода: (а) Совет может иметь средства и производить финансовые
операции в любой валюте;
(b) Совет может свободно переводить свои средства из одной
страны в другую или в пределах любой страны, а также обменивать
любую находящуюся в его распоряжении валюту на любую другую.
Раздел 7
Совет при использовании своих прав, изложенных выше в разделе
6, принимает во внимание любое представление любого Члена и
принимает меры по этим представлениям, если Совет сочтет, что это
не ущемляет его интересы.
Раздел 8
Совет, его средства, доходы и другая собственность: (а) освобождаются от всех прямых налогов, при этом, однако,
понимается, что Совет не будет требовать освобождения от налогов,
размер которых фактически не превышает платы за коммунальные
услуги;
(b) освобождаются от таможенных пошлин, а также запретов и
ограничений в отношении предметов, импортируемых или
экспортируемых Советом для официальных целей, при этом, однако,
понимается, что предметы, импортируемые таким образом, могут быть
проданы в стране ввоза только на условиях, согласованных с
Правительством этой страны;
(с) освобождаются от всех таможенных пошлин, запретов и
ограничений в отношении импорта и экспорта своих печатных
материалов.
Раздел 9
Как правило, Совет не требует освобождения от акциза или
налогов, включенных в подлежащую уплате цену на продажу движимого
имущества; тем не менее, когда Совет делает крупные закупки
имущества для официальных целей, которое было обложено такими
пошлинами и налогами или подлежит обложению, Члены Совета будут,
насколько это возможно, принимать необходимые административные
меры для освобождения от уплаты суммы пошлины или налога или ее
возврата.
Статья IV
Пользование средствами связи
Раздел 10
Совет в целях официальной связи пользуется на территории
каждого из своих Членов режимом, не менее благоприятным, чем тот,
который может быть предоставлен этим Членом Совета любому иному
Правительству, в том числе его дипломатическому представительству,
в отношении первоочередности, тарифов и сборов на почтовые
отправления, различного рода телеграммы, радиограммы, телексную,
телефонную и иную связь, а также тарифов на сообщение информации в
печати и по радио.
Раздел 11
Официальная корреспонденция Совета и иные его официальные
сообщения не подлежат цензуре. Ничто в настоящем разделе не должно рассматриваться как
препятствие принятию на основе соглашения между Советом и любым из
его Членов соответствующих мер обеспечения безопасности.
Статья V
Представители Членов Совета
Раздел 12
Представители Членов на заседаниях Совета, Постоянного
Технического Комитета и других комитетов Совета пользуются во
время осуществления своих функций, а также во время следования в
место проведения заседания и из него следующими привилегиями и
иммунитетами: (а) иммунитетом от ареста или задержания и обыска личного
багажа, а также в отношении слов, произнесенных или написанных, и
любых действий, совершенных ими в своем официальном качестве,
иммунитетом от различного рода судебного преследования;
(b) неприкосновенностью всех материалов и документов; (с) правом использования шифров и получения материалов и
корреспонденции курьером или в опечатанных вализах;
(d) освобождением в отношении себя и супруги (супруга) от
иммиграционных ограничений или регистрации в Государстве, в
которое или через которое они следуют при осуществлении своих
функций;
(е) тем же режимом в отношении валюты или обменных
ограничений, который предоставляется представителям иностранных
Правительств, выполняющим временные официальные поручения;
(f) теми же иммунитетами и режимом в отношении их личного
багажа, которые предоставлены членам дипломатических миссий
аналогичного ранга.
Раздел 13
В целях обеспечения представителям Членов, участвующих в
сессиях Совета, Постоянного Технического Комитета и других
комитетов Совета, полной свободы речи и полной независимости при
исполнении ими своих служебных обязанностей иммунитет от судебного
преследования за слова, произнесенные или написанные, и за любые
действия, совершенные ими при исполнении своих служебных
обязанностей, будет продолжаться независимо от того, что названные
лица не исполняют более таких обязанностей.
Раздел 14
Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям Членов
Совета не для личной выгоды, а в целях обеспечения независимого
исполнения своих функций в рамках деятельности Совета.
Следовательно, Член Совета не только имеет право, но и обязан
лишить своего представителя иммунитета в любом случае, когда, по
мнению Членов Совета, иммунитет препятствует отправлению
правосудия и когда он может быть снят без ущерба целям, ради
которых иммунитет был предоставлен.
Раздел 15
Положения разделов 12 и 13 не распространяются на власти
Государства, гражданином которого является лицо, представляющее
или представлявшее это Государство.
Статья VI
Должностные лица Совета
Раздел 16
Категории должностных лиц, к которым применяется настоящая
статья, будут определены Советом. Генеральный Секретарь сообщает
Членам Совета имена должностных лиц, отнесенных к этим категориям.
Раздел 17
Должностные лица Совета: (а) пользуются иммунитетом от судебного преследования за
слова, произнесенные или написанные, и за любые действия,
совершенные ими в своем официальном качестве и в пределах своих
полномочий;
(b) освобождаются от налогообложения заработной платы и
вознаграждения, выплачиваемых им Советом;
(с) пользуются вместе с супругами и родственниками,
находящимися на их иждивении, иммунитетом от иммиграционных
ограничений и регистрации;
(d) наделяются теми же привилегиями в отношении обменных
операций, которыми наделены должностные лица дипломатических
миссий аналогичного ранга;
(е) пользуются вместе с супругами и родственниками,
находящимися на их иждивении, той же возможностью репатриации в
период международных кризисов, как и должностные лица
дипломатических миссий аналогичного ранга;
(f) обладают правом беспошлинного ввоза мебели и вещей при
первоначальном вступлении в должность в стране назначения и правом
беспошлинного вывоза этой мебели при возвращении в страну
постоянного проживания по истечении срока осуществления своих
функций.
Раздел 18
В дополнение к привилегиям и иммунитетам, упомянутым в
разделе 17, Генеральный Секретарь Совета пользуется в отношении
себя, своей супруги и детей в возрасте до 21 года привилегиями и
иммунитетами, льготами и правами, предоставляемыми в соответствии
с международным правом главам дипломатических миссий. Заместитель Генерального Секретаря пользуется привилегиями,
иммунитетами, льготами и правами, предоставляемыми дипломатическим
представителям аналогичного ранга.
Раздел 19
Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам
исключительно в интересах Совета, а не для личной выгоды.
Генеральный Секретарь обладает правом и обязан лишить должностное
лицо иммунитета в любом случае, когда, по его мнению, иммунитет
препятствует отправлению правосудия и когда он может быть снят без
ущерба интересам Совета. В отношении Генерального Секретаря правом
лишения иммунитета обладает Совет.
Статья VII
Эксперты, выполняющие поручения Совета
Раздел 20
Экспертам (иным, помимо должностных лиц, упомянутых в Статье
VI), выполняющим поручения Совета, предоставляются такие
привилегии, иммунитеты и права, которые необходимы для
независимого осуществления ими своих функций во время выполнения
поручения, включая время служебных поездок в связи с их
поручениями. В частности, им предоставляются: (а) иммунитет от ареста или задержания и обыска личного
багажа;
(b) в отношении слов, произнесенных или написанных, или
действий, совершенных в ходе выполнения своих поручений и в
пределах своих полномочий,-иммунитет от различного рода судебных
преследований;
(с) неприкосновенность всех материалов и документов.
Раздел 21
Привилегии, иммунитеты и права предоставляются экспертам в
интересах Совета, а не для их личной выгоды. Генеральный Секретарь
обладает правом и обязан лишить иммунитета любого эксперта в любом
случае, когда, по его мнению, иммунитет препятствует отправлению
правосудия и когда он может быть снят без ущерба интересам Совета.
Статья VIII
Злоупотребления привилегиями
Раздел 22
Представителям Членов Совета на заседаниях Совета,
Постоянного Технического Комитета и других комитетов Совета в ходе
осуществления ими своих функций и во время следования в место
проведения заседания и из него, должностным лицам, упомянутым в
разделах 16 и 20, не может быть предъявлено местными властями
требование покинуть страну в связи с любой их деятельностью,
осуществляемой ими в своем официальном качестве. Однако в случае
злоупотребления привилегиями в стране пребывания, совершенного
любым таким лицом не в связи с исполнением своих должностных
обязанностей, такое требование может быть ему предъявлено
Правительством этой страны при условии, что: (i) Представителям Членов Совета или лицам, пользующимся
дипломатическим иммунитетом согласно разделу 18, не может быть
предъявлено требование покинуть страну иначе,чем в соответствии с
дипломатической процедурой, применяемой в отношении
дипломатических представителей в этой стране;
(ii) В отношении должностного лица, на которое раздел 18 не
распространяется, постановление о выезде из страны не может быть
принято иначе, как с одобрения Министра иностранных дел данной
страны, и такое одобрение должно быть получено только после
консультации с Генеральным Секретарем Совета, и в случае, если
процедура высылки применяется по отношению к должностному лицу,
Генеральный Секретарь Совета обладает правом вступить в такой
процесс от имени лица, против которого он возбужден.
Раздел 23
Генеральный Секретарь постоянно сотрудничает с
соответствующими властями Членов Совета в создании условий для
надлежащего отправления правосудия, обеспечения соблюдения
общественного порядка и предупреждения случаев совершения
каких-либо злоупотреблений в использовании привилегий, иммунитетов
и прав, упомянутых в настоящем Приложении.
Статья IX
Разрешение споров
Раздел 24
Совет обеспечивает соответствующие способы разрешения: (а) споров, возникающих из сделок, или иных споров частного
характера, стороной в которых является Совет;
(b) споров, в которые вовлечено любое должностное лицо
Совета, пользующееся в силу своего должностного положения
иммунитетом, в случае, если иммунитет не был снят в соответствии с
положениями разделов 19 и 21.
Статья X
Дополнительные соглашения
Раздел 25
Совет может заключать с любой Договаривающейся Стороной или
Договаривающимися Сторонами дополнительные соглашения,
конкретизирующие положения настоящего Приложения настолько,
насколько Договаривающаяся Сторона или Договаривающиеся Стороны в
этом заинтересованы.
Конвенция вступила в силу для СССР 8 июля 1991 года.вгору