Пекінська декларація (укр/рос)
ООН; Декларація, Міжнародний документ від 15.09.1995
Документ 995_507, поточна редакція — Підписання від 15.09.1995

            Пекінська декларація 
(укр/рос)
Прийнята на четвертий Всесвітній конференції
зі становища жінок 15 вересня 1995 року

1. Ми, уряди, що беруть участь у четвертій Всесвітній
конференції зі становища жінок,
2. Ті, що зібралися тут, у Пекіні, у вересні 1995 року, у рік
п'ятдесятиріччя заснування Організації Об'єднаних Націй,
3. Сповнені твердої рішучості домагатися досягнення цілей
рівності, розвитку і миру для всіх жінок в усьому світі в
інтересах усього людства,
4. З огляду на сподівання всіх жінок в усьому світі і беручи
до уваги розмаїття жінок та їхніх ролей і обставин, вшановуючи
жінок, що проклали шлях, і натхненні надією, уособленням якої є
молодь світу,
5. Визнаємо, що за останнє десятиліття становище жінок в
основному істотно поліпшилося, але такий прогрес був
нерівномірним, і нерівність між чоловіками та жінками існує, як і
раніше, й основні перешкоди зберігаються, що серйозно відбивається
на добробуті всіх людей,
6. Визнаємо також, що ця ситуація збільшується посиленням
бідності, що позначається на житті більшості людей у світі,
особливо жінок і дітей, і походження якої варто шукати як у
внутрішньодержавній, так і в міжнародній сферах,
7. Заявляємо про свою беззастережну прихильність справі
усунення цих обмежень і перешкод і подальшому поліпшенню в такий
спосіб становища жінок в усьому світі й розширенню їхніх
можливостей та погоджуємося з тим, що це вимагає вживання
невідкладних заходів, перейнятих рішучістю, духом надії,
співробітництва і солідарності, уже сьогодні, аби ми вступили в
наступне сторіччя з новими досягненнями.
Ми підтверджуємо нашу прихильність:
8. Рівноправності та природній людській гідності жінок і
чоловіків та іншим цілям і принципам, проголошеним у Статуті
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), Загальній декларації
прав людини ( 995_015 ) та інших міжнародних документах в галузі
прав людини, зокрема в Конвенції про ліквідацію усіх форм
дискримінації щодо жінок ( 995_207 ), у Декларації про викоренення
насильства щодо жінок ( 995_506 ) і Декларації про право на
розвиток ( 995_301 );
9. Забезпеченню повного здійснення прав людини щодо жінок і
дівчат як невід'ємного та нероздільного складника загальних прав
людини й основних свобод;
10. Розвитку консенсусу і прогресу, досягнутих на попередніх
конференціях і зустрічах на вищому рівні Організації Об'єднаних
Націй - з поліпшення становища жінок у Найробі в 1985 році, з
проблем дітей у Нью-Йорку в 1990 році, з питань довкілля й
розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, з прав людини у Відні в
1993 році, з проблем народонаселення й розвитку в Каїрі в 1994
році та з соціального розвитку в Копенгагені в 1995 році для того,
щоб досягти цілей рівності, розвитку і миру;
11. Забезпеченню повного та ефективного здійснення
Найробійських перспективних стратегій в галузі поліпшення
становища жінок;
12. Розширенню можливостей і поліпшенню становища жінок,
включаючи право на свободу думки, совісті, релігії та переконань,
сприяючи, таким чином, задоволенню моральних, етичних, духовних та
інтелектуальних потреб жінок і чоловіків, або індивідуально разом
з іншими, і завдяки цьому гарантуючи їм можливість повної
реалізації свого потенціалу в суспільстві при формуванні свого
життя відповідно до своїх власних сподівань.
Ми переконані в тому, що:
13. Розширення можливостей жінок та їхня всебічна участь на
основі рівності в усіх сферах життя суспільства, включаючи участь
у процесі прийняття рішень і доступ до влади, мають основне
значення для досягнення цілей рівності, розвитку і миру;
14. Права жінок є правами людини;
15. Рівні права, можливості та доступ до ресурсів, рівний
розподіл сімейних обов'язків між чоловіками і жінками і гармонійне
партнерство між ними мають ключове значення для їхнього добробуту
і добробуту їхніх родин, а також для зміцнення демократії;
16. Ліквідація бідності на основі стійкого економічного
зростання, соціального розвитку, охорони навколишнього середовища
і соціальної справедливості вимагає залучення жінок до
економічного і соціального розвитку, рівних можливостей і повної
та рівноправної участі жінок і чоловіків як рушійних сил і
бенефіціарів орієнтованого на людей стійкого розвитку;
17. Чітке визнання і підтвердження права всіх жінок на
контроль за всіма аспектами свого здоров'я, зокрема їх власною
фертильністю, мають основне значення для їхніх можливостей;
18. Світ на місцевому, регіональному і глобальному рівнях
досяжний і нерозривно пов'язаний з поліпшенням становища жінок,
які є впливовою силою в справі керування, врегулювання конфліктів
і сприяння встановленню міцного миру на всіх рівнях;
19. Необхідно розробляти, здійснювати за всебічною участю
жінок дієві, ефективні та взаємодоповнюючі програми, включаючи
політику і програми в галузі розвитку, що враховують гендерні
аспекти, і спостерігати за їх здійсненням на всіх рівнях, що
будуть сприяти розширенню прав і поліпшенню становища жінок;
20. Участь і внесок усіх сил цивільного суспільства, особливо
жіночих груп і галузевих структур та інших неурядових організацій
і громадських організацій, з повною повагою їхньої самостійності й
у співробітництві з урядами є важливою умовою успішного здійснення
Платформи дій і пов'язаної з нею подальшої діяльності;
21. Здійснення Платформи дій вимагає зобов'язань з боку
урядів і міжнародного співтовариства. Своїми національними і
міжнародними зобов'язаннями щодо практичних заходів, включаючи
зобов'язання, взяті на Конференції, Уряди і міжнародне
співтовариство визнають необхідність уживання негайних заходів
щодо розширення можливостей і поліпшення становища жінок.
Ми перейняті рішучістю:
22. Активізувати зусилля та практичну роботу з досягнення
Найробійських перспективних стратегій в галузі поліпшення
становища жінок до кінця нинішнього сторіччя;
23. Забезпечення жінкам і дівчатам можливості повного
користування всіма правами й основними свободами людини і вживати
дієвих заходів проти порушення цих прав і свобод;
24. Ужити всіх необхідних заходів для ліквідації всіх форм
дискримінації по відношенню до жінок і дівчат і усунення всіх
перешкод на шляху досягнення рівності між чоловіками та жінками,
поліпшення становища жінок і розширення їхніх прав;
25. Домагатися всебічної участі чоловіків в усіх зусиллях з
досягнення рівності;
26. Сприяти досягненню жінками економічної незалежності,
включаючи зайнятість, і покласти край перманентно зростаючому
тягареві бідності, який несуть жінки, шляхом усунення структурно
обумовлених причин зубожіння на основі перетворення економічних
структур, надання всім жінкам, серед них тим, що живуть у
сільських районах, як найважливішим учасникам розвитку, рівного
доступу до виробничих ресурсів, можливостей і державних послуг;
27. Заохочувати орієнтований на людину стійкий розвиток,
включаючи неухильне економічне зростання, на основі надання
дівчатам і жінкам базової освіти, безперервної освіти, можливостей
для здобуття освіченості та професійної підготовки й первинної
медико-санітарної допомоги;
28. Почати позитивні кроки в напрямку встановлення миру в
інтересах поліпшення становища жінок, визнаючи ту керівну роль, що
жінки відіграли в русі за мир, активно домагатися загального і
повного роззброєння в умовах суворого й ефективного міжнародного
контролю і підтримувати переговори про невідкладний висновок
універсального і ефективно контрольованого договору про всеосяжну
заборону ядерних випробувань, що сприяє ядерному роззброєнню й
запобіганню поширенню ядерної зброї в усіх її аспектах;
29. Попереджати й усувати будь-які форми насильства щодо
жінок і дівчат;
30. Забезпечувати жінкам і чоловікам рівний доступ до освіти
та медичної допомоги і рівне ставлення до них у цих галузях і
домагатися поліпшення статевого і репродуктивного здоров'я жінок,
а також підвищення їхнього освітнього рівня;
31. Заохочувати і виборювати всі права людини в застосуванні
до жінок, і дітей;
32. Нарощувати зусилля з надання рівних можливостей
користування всією сукупністю прав людини й основних свобод усім
жінкам і дівчатам, що стикаються з комплексом перешкод на шляху
розширення їхніх прав і поліпшення становища через такі чинники,
як расова приналежність, вік, мова, етнічна приналежність,
культура, релігія, інвалідність, приналежність до корінного
народу;
33. Забезпечувати повагу міжнародного права, включаючи
гуманітарне право, в інтересах захисту насамперед жінок і дівчат;
34. Домагатися максимального розвитку здібностей дівчат і
жінок будь-якого віку, забезпечувати їх всебічну й рівну участь у
розбудові більш досконалого світу для всіх і підвищувати їхню роль
у процесі розвитку.
Ми перейняті рішучістю:
35. Забезпечувати жінкам рівний доступ до економічних
ресурсів: землі, кредитів, науки і техніки, професійної
підготовки, інформації, засобів комунікації й ринків як один із
засобів подальшого поліпшення становища жінок і дівчат, у тому
числі за рахунок розширення їхніх можливостей користатися благами,
пов'язаними із забезпеченням рівного доступу до цих ресурсів,
зокрема, за допмогою міжнародного співробітництва;
36. Забезпечувати успішне здійснення Платформи дій, чому
сприятиме тверда прихильність з боку урядів, міжнародних
організацій і установ на всіх рівнях. Ми твердо переконані в тому,
що економічний розвиток, соціальний розвиток і охорона
навколишнього середовища є взаємозалежними і взаємодоповнюючими
компонентами стійкого розвитку, що являє собою основу наших
зусиль, спрямованих на підвищення якості життя всіх людей.
Справедливий соціальний розвиток, у межах якого за незаможними,
особливо за жінками, що живуть у злиднях, визнається право
постійного користування екологічними ресурсами, є необхідним
підгрунтям стійкого розвитку. Ми також визнаємо, що для сприяння
забезпеченню соціального розвитку і соціальної справедливості на
постійній основі необхідне всеосяжне і безупинне економічне
зростання в контексті стійкого розвитку. Для успішного здійснення
Платформи дій необхідна також належна мобілізація ресурсів на
національному і міжнародному рівнях, нових і додаткових ресурсів
для країн, що розвиваються, із залученням усіх механізмів
фінансування, включаючи багатосторонні, двосторонні і окремі
джерела, з метою поліпшення становища жінок; фінансові ресурси для
зміцнення потенційних субрегіональних, регіональних і міжнародних
установ; прихильність справі забезпечення рівних прав і рівних
можливостей, а також рівноправної участі жінок і чоловіків в усіх
національних, регіональних і міжнародних органах і процесах
формування, а також створення та зміцнення на всіх рівнях
механізмів, що забезпечують підзвітність перед жінками світу;
37. Забезпечувати також успішне здійснення Платформи дій у
країнах з перехідною економікою, для чого будуть потрібні подальше
міжнародне співробітництво та допомога;
38. Ми цим приймаємо і, як уряди, перебираємо на себе
зобов'язання щодо виконання нижченаведеної Платформи дій, стежачи
за тим, щоб гендерні аспекти знаходили висвітлення в усіх наших
стратегіях і програмах. Ми наполегливо закликаємо систему
Організації Об'єднаних Націй, регіональні і міжнародні фінансові
установи, інші відповідні регіональні і міжнародні заклади і всіх
жінок та і чоловіків, а також неурядові організації, з повною
повагою їхньої самостійності, і всі сектори громадського
суспільства в співробітництві з урядами взяти на себе зобов'язання
із здійснення Платформи дій і всіляко цьому сприяти.
ПЛАТФОРМА ДІЙ. ВИКЛАД МЕТИ
1. Платформа дій являє собою порядок денний для розширення
можливостей жінок. Вона має на меті прискорення здійснення
Найробійських перспективних стратегій у галузі поліпшення
становища жінок на шляху їх активного залучення до усіх сфер
суспільного та приватного життя шляхом забезпечення всебічної і
рівної участі жінок у прийнятті рішень з економічних, соціальних,
культурних і політичних питань. Це означає також, що необхідно
закріпити рівність прав і відповідальність жінок і чоловіків в
сім'ї, на роботі й у більш широкому національному та міжнародному
контексті. Рівноправність жінок і чоловіків є одним з питань прав
людини й однією з умов забезпечення соціальної справедливості, а
також необхідною основною передумовою досягнення рівності,
розвитку і миру. Утвердження відносин партнерства на основі
рівноправності жінок і чоловіків є однією з умов стійкого
розвитку, що ставить у центр уваги інтереси людини. Необхідно
продемонструвати стійку і довгострокову прихильність досягненню
цієї мети, аби жінки і чоловіки могли спільно працювати над
вирішенням завдань XXI століття, відстоюючи свої власні інтереси,
інтереси своїх дітей і суспільства в цілому.
2. У Платформі дій знову підтверджується основний принцип,
який був сформульований у Віденській декларації і Програмі дій
( 995_504 ), прийнятих на Всесвітній конференції з прав людини, а
саме, що права жінок і дівчат є невід'ємним і нероздільним
складником загальних прав людини. Окреслюючи порядок денний,
Платформа дій має за мету заохочення та захист повного здійснення
всіх прав людини й основних свобод усіх жінок протягом усього
їхнього життя.
3. У Платформі дій підкреслюється, що перед жінками постають
загальні завдання, пов'язані з досягненням загальної мети -
гендерної рівності в усьому світі, що можуть бути вирішені лише
спільно й у партнерстві з чоловіками. У ній враховується й
оцінюється вся розмаїтість ситуацій і умов, у яких знаходяться
жінки, і визнається, що в деяких випадках жінки стикаються з
особливими перешкодами в справі розширення своїх можливостей.
4. У Платформі дій передбачається прийняття всіма негайних і
послідовних заходів для створення мирних, справедливих і гуманних
умов у світі, який би грунтувався на дотриманні прав людини й
основних свобод, включаючи принцип рівноправності всіх людей усіх
вікових категорій і усіх верств суспільства, і в цих цілях
визнається, що всеосяжне і стійке економічне зростання в контексті
стійкого розвитку необхідне для забезпечення стійкого соціального
розвитку і соціальної справедливості.
5. Успішне здійснення Платформи дій вимагатиме твердої
прихильності з боку урядів, міжнародних організацій і органів на
всіх рівнях. Воно також потребуватиме відповідної мобілізації
ресурсів на національному і міжнародному рівнях, а також нових і
додаткових ресурсів в інтересах країн, що розвиваються, по лінії
всіх наявних механізмів фінансування діяльності з поліпшення
становища жінок, включаючи багатосторонні, двосторонні і окремі
джерела; фінансових ресурсів з метою зміцнення потенціалу
національних, субрегіональних, регіональних і міжнародних
інститутів; прихильності принципам рівних прав, рівних обов'язків,
рівних можливостей і рівної участі жінок і чоловіків у роботі всіх
національних, регіональних і міжнародних органів і в процесі
прийняття рішень; створення або зміцнення на всіх рівнях
механізмів звітності про діяльність в інтересах жінок в усьому
світі.
"Бібліотечка голови профспілкового комітету",
N 5 - 6, травень - червень, 2005 р.
Пекинская декларация
Принята на 16-м пленарном заседании 15 сентября 1995 года

1. Мы, правительства, принимающие участие в четвертой
Всемирной конференции по положению женщин, 2. Собравшиеся здесь, в Пекине, в сентябре 1995 года, в год
пятидесятилетия основания Организации Объединенных Наций, 3. Будучи преисполнены твердой решимости добиваться
достижения целей равенства, развития и мира для всех женщин во
всем мире в интересах всего человечества, 4. Учитывая чаяния всех женщин во всем мире и принимая во
внимание многообразие женщин и их ролей и обстоятельств, воздавая
должное женщинам, которые проложили путь, и будучи воодушевленными
надеждой, олицетворением которой является молодежь мира, 5. Признаем, что за последнее десятилетие положение женщин во
многих отношениях существенно улучшилось, но такой прогресс был
неравномерным, и неравенство между мужчинами и женщинами
по-прежнему существует, а основные препятствия сохраняются, что
серьезно отражается на благосостоянии всех людей, 6. Признаем также, что эта ситуация усугубляется усилением
нищеты, которая сказывается на жизни большинства людей в мире,
особенно женщин и детей, и происхождение которой следует искать
как во внутригосударственной, так и в международной сферах, 7. Заявляем о своей безоговорочной приверженности делу
устранения этих ограничений и препятствий и дальнейшему улучшению
таким образом положения женщин во всем мире и расширению их
возможностей и соглашаемся с тем, что это требует принятия
безотлагательных мер, проникнутых решимостью, духом надежды,
сотрудничества и солидарности, уже сегодня, с тем чтобы мы
вступили в следующее столетие с новыми достижениями.
Мы подтверждаем нашу приверженность:
8. Равноправию и врожденному человеческому достоинству женщин
и мужчин и другим целям и принципам, провозглашенным в Уставе
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), Всеобщей декларации
прав человека ( 995_015 ) и других международных документах в
области прав человека, в частности в Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин ( 995_207 ) и Конвенции о
правах ребенка ( 995_021 ), а также в Декларации об искоренении
насилия в отношении женщин ( 995_506 ) и Декларации о праве на
развитие ( 995_301 ); 9. Обеспечению полного осуществления прав человека женщин и
девочек в качестве неотъемлемой, составной и неделимой части
всеобщих прав человека и основных свобод; 10. Развитию консенсуса и прогресса, достигнутых на
предыдущих конференциях и встречах на высшем уровне Организации
Объединенных Наций - по улучшению положения женщин в Найроби в
1985 году, по детям в Нью-Йорке в 1990 году, по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, по правам человека в Вене в
1993 году, по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году и по
социальному развитию в Копенгагене в 1995 году, с тем чтобы
добиться целей равенства, развития и мира; 11. Обеспечению полного и эффективного осуществления
Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения
женщин; 12. Расширению возможностей и улучшению положения женщин,
включая право на свободу мысли, совести, религии и убеждений,
содействуя, таким образом, удовлетворению моральных, этических,
духовных и интеллектуальных потребностей женщин и мужчин,
индивидуально или совместно с другими, и посредством этого
гарантируя им возможность полной реализации своего потенциала в
обществе при формировании своей жизни в соответствии со своими
собственными чаяниями.
Мы убеждены в том, что:
13. Расширение возможностей женщин и их всестороннее участие
на основе равенства во всех сферах жизни общества, включая участие
в процессе принятия решений и доступ к власти, имеют
основополагающее значение для достижения целей равенства, развития
и мира; 14. Права женщин являются правами человека; 15. Равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное
распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами и
гармоничное партнерство между ними имеют ключевое значение для их
благосостояния и благосостояния их семей, а также для укрепления
демократии; 16. Ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического
роста, социального развития, охраны окружающей среды и социальной
справедливости требует вовлечения женщин в экономическое и
социальное развитие, равных возможностей и полного и равноправного
участия женщин и мужчин как движущих сил и бенефициаров
ориентированного на людей устойчивого развития; 17. Четкое признание и подтверждение права всех женщин на
контроль за всеми аспектами своего здоровья, в частности их
собственной фертильностью, имеют основополагающее значение для
расширения их возможностей; 18. Мир на местном, региональном и глобальном уровнях
достижим и неразрывно связан с улучшением положения женщин,
являющихся важнейшей силой в деле управления, урегулирования
конфликтов и содействия установлению прочному миру на всех
уровнях; 19. Необходимо разрабатывать, осуществлять при всемерном
участии женщин действенные, эффективные и взаимодополняющие
стратегии и программы, включая политику и программы в области
развития, учитывающие гендерные аспекты, и наблюдать за их
осуществлением, на всех уровнях, которые будут содействовать
расширению прав и улучшению положения женщин; 20. Участие и вклад всех сил гражданского общества, особенно
женских групп и сетевых структур и других неправительственных
организаций и общинных организаций, при полном уважении их
самостоятельности и в сотрудничестве с правительствами являются
важным условием успешного осуществления Платформы действий и
связанной с ней последующей деятельности; 21. Осуществление Платформы действий требует обязательств со
стороны правительств и международного сообщества. Своими
национальными и международными обязательствами в отношении
практических мер, включая обязательства, взятые на Конференции,
правительства и международное сообщество признают необходимость
принятия незамедлительных мер в отношении расширения возможностей
и улучшения положения женщин.
Мы исполнены решимости:
22. Активизировать усилия и практическую работу по достижению
целей Найробийских перспективных стратегий в области улучшения
положения женщин к концу нынешнего столетия; 23. Обеспечивать женщинам и девочкам возможность полностью
пользоваться всеми правами человека и основными свободами и
принимать действенные меры против нарушения этих прав и свобод; 24. Принять все необходимые меры по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и девочек и устранению всех
препятствий на пути достижения равенства между мужчинами и
женщинами и улучшения положения женщин и расширения их прав; 25. Добиваться всемерного участия мужчин во всех усилиях по
достижению равенства; 26. Содействовать достижению женщинами экономической
независимости, включая занятость, и положить конец перманентному и
усиливающемуся бремени нищеты, которое несут женщины, путем
устранения структурно обусловленных причин нищеты на основе
преобразования экономических структур, предоставления всем
женщинам, в том числе живущим в сельских районах, как важнейшим
участникам развития, равного доступа к производственным ресурсам,
возможностям и государственным услугам; 27. Поощрять ориентированное на человека устойчивое развитие,
включая неуклонный экономический рост, на основе предоставления
девочкам и женщинам базового образования, непрерывного
образования, возможностей для получения грамотности и
профессиональной подготовки и первичной медико-санитарной помощи; 28. Предпринять положительные шаги в направлении установления
мира в интересах улучшения положения женщин, признавая ту ведущую
роль, которую женщины сыграли в движении за мир, активно
добиваться всеобщего и полного разоружения в условиях строгого и
эффективного международного контроля и поддерживать переговоры о
безотлагательном заключении универсального и поддающегося
эффективному контролю договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний, способствующего ядерному разоружению и предотвращению
распространения ядерного оружия во всех его аспектах; 29. Предупреждать и устранять любые формы насилия в отношении
женщин и девочек; 30. Обеспечивать женщинам и мужчинам равный доступ к
образованию и медицинской помощи и равное отношение к ним в этих
сферах и добиваться улучшения полового и репродуктивного здоровья
женщин, а также повышения их образовательного уровня; 31. Поощрять и отстаивать все права человека женщин и детей; 32. Наращивать усилия по предоставлению равных возможностей
пользоваться всей совокупностью прав человека и основных свобод
всем женщинам и девочкам, сталкивающимся с комплексом барьеров,
препятствующих расширению их прав и улучшению положения ввиду
таких факторов, как расовая принадлежность, возраст, язык,
этническая принадлежность, культура, религия или инвалидность или
принадлежность к коренному народу; 33. Обеспечивать уважение международного права, включая
гуманитарное право, в интересах защиты женщин и девочек в первую
очередь; 34. Добиваться максимального развития способностей девочек и
женщин всех возрастов, обеспечивать их всемерное и равное участие
в построении более совершенного мира для всех и повышать их роль в
процессе развития;
Мы исполнены решимости:
35. Обеспечивать женщинам равный доступ к экономическим
ресурсам, включая землю, кредиты, науку и технику,
профессиональную подготовку, информацию, средства коммуникации и
рынки, в качестве одного из средств дальнейшего улучшения
положения женщин и девочек, в том числе за счет расширения их
возможностей пользоваться благами, связанными с обеспечением
равного доступа к этим ресурсам, в частности, посредством
международного сотрудничества; 36. Обеспечивать успешное осуществление Платформы действий,
для чего потребуется твердая приверженность со стороны
правительств, международных организаций и учреждений на всех
уровнях. Мы твердо убеждены в том, что экономическое развитие,
социальное развитие и охрана окружающей среды являются
взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого
развития, представляющего собой основу наших усилий, направленных
на повышение качества жизни всех людей. Справедливое социальное
развитие, в рамках которого за неимущими, особенно за женщинами,
живущими в условиях нищеты, признается право постоянно
пользоваться экологическими ресурсами, является необходимой
основой для устойчивого развития. Мы также признаем, что для
содействия обеспечению социального развития и социальной
справедливости на постоянной основе необходим всеохватывающий и
непрерывный экономический рост в контексте устойчивого развития.
Для успешного осуществления Платформы действий потребуются также
надлежащая мобилизация ресурсов на национальном и международном
уровнях, а также новых и дополнительных ресурсов для развивающихся
стран с привлечением всех имеющихся механизмов финансирования,
включая многосторонние, двусторонние и частные источники, в целях
улучшения положения женщин; финансовые ресурсы для укрепления
потенциала национальных, субрегиональных, региональных и
международных учреждений; приверженность делу обеспечения равных
прав, равных обязанностей и равных возможностей, а также
равноправного участия женщин и мужчин во всех национальных,
региональных и международных органах и процессах формирования
политики; и учреждение или укрепление на всех уровнях механизмов,
обеспечивающих подотчетность перед женщинами мира; 37. Обеспечивать также успешное осуществление Платформы
действий в странах с переходной экономикой, для чего потребуются
дальнейшее международное сотрудничество и помощь; 38. Мы настоящим принимаем и как правительства обязуемся
выполнять нижеследующую Платформу действий, следя за тем, чтобы
гендерные аспекты находили отражение во всех наших стратегиях и
программах. Мы настоятельно призываем систему Организации
Объединенных Наций, региональные и международные финансовые
учреждения, другие соответствующие региональные и международные
учреждения и всех женщин и мужчин, а также неправительственные
организации, с полным уважением их самостоятельности, и все
сектора гражданского общества в сотрудничестве с правительствами
взять на себя обязательство по осуществлению Платформы действий и
всемерно этому содействовать.
A/CONF.177/20/Rev.1, стр 2-6.вгору