Документ 996_013, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 13.05.1999, підстава - 650-XIV


Рамкова угода
щодо грантів технічної допомоги
між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
від 14 січня 1998 р.
( Рамкову угоду ратифіковано Законом
N 650-XIV ( 650-14 ) від 13.05.99 )

Угода, датована 14 січня 1998 р., між Україною (Отримувач) та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк), який діє за
власними повноваженнями (Банк) або як розпорядник грантових коштів
(Розпорядник), наданих різними міжнародними донорами (Донори):
Зважаючи на те, що: (А) Отримувач час від часу звертається до Банку та/або
Донорів з проханням виділити грантові кошти (Гранти), які
необхідні для здійснення технічної допомоги (Технічна Допомога);
(Б) Банк та Донори погоджуються час від часу виділяти вказані
Гранти Отримувачу для здійснення Технічної Допомоги;
(В) Банк погоджується час від часу відповідно до
домовленостей, укладених з певними Донорами, розпоряджатися
Грантами, наданими цими Донорами для фінансування Технічної
Допомоги;
(Г) надання Технічної Допомоги за рахунок кожного Гранту
повинно здійснюватися Отримувачем або установою, призначеною
Отримувачем (Впроваджувана Отримувачем Технічна Допомога), або за
проханням Отримувача та згодою Банку самим Банком (Впроваджувана
Банком Технічна Допомога);
(Д) Отримувач та Банк бажають встановити систему загальних
термінів та умов, за якими такі Гранти надаються Отримувачу.
Цим Сторони погоджуються з наступним:
Стаття I
Визначення
Розділ 1.01. Якщо за контекстом не вимагається іншого,
декілька термінів, визначених у преамбулі до цієї Угоди мають
відповідні вказані там значення, а наступні додаткові терміни
мають такі значення: (а) "консультант" означає фірму або окрему особу, яку наймає
Отримувач або Банк на прохання Отримувача в рамках виконуваних
Банком грантів згідно з процедурами, визначеними у "Керівних
положеннях: відбір та наймання консультантів Позичальниками
Світового банку", виданими Банком в січні 1997 р. та переглянутими
у вересні 1997 р. (Керівні положення Консультантів) для здійснення
заходів Технічної Допомоги, зазначених у Листі-угоді для кожного
конкретного гранту; та
(б) "Утриманці" означає дружину або чоловіка та дітей
консультантів віком до 21 року.
Стаття II
Положення стосовно Грантів, Впроваджуваних Отримувачем
Розділ 2.01. Застосування Рамкової Угоди Банк погоджується надати Отримувачу на загальних умовах,
викладених або на які є посилання в цій Угоді, та на умовах, що
містяться в Листах-угодах, якими повинні обмінятися Отримувач та
Банк, складеними, головним чином, за формою Переліку 1 цієї Угоди
(Лист-угода щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем), Гранти
надаються час від часу Банком та/або Донорами Отримувачу, якого
представляє голова Національного агентства України з реконструкції
та розвитку або призначена ним особа, для здійснення Технічної
Допомоги, яка повинна бути визначена в пункті 1 Доповнення до
кожного Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем.
Розділ 2.02. Загальне впровадження Отримувач повинен: (а) здійснювати Технічну Допомогу з належною старанністю та
ефективністю;
(б) швидко забезпечувати кошти, засоби, послуги та інші
ресурси, необхідні для цієї мети;
(в) забезпечувати вичерпну інформацію стосовно Технічної
Допомоги та використання коштів кожного Гранту відповідно до
обгрунтованих вимог Банку;
(г) час від часу обмінюватися точками зору з представниками
Банку щодо ходу та результатів надання Технічної Допомоги; а також
(д) вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб
забезпечити Банку можливість відвідувати територію України з
цілями, пов'язаними з кожним Грантом. Без обмеження на вищевказане
Отримувач повинен на вимогу Банку підготувати і представити Банку
одразу ж після закінчення надання Технічної Допомоги звіт про
результати та вплив здійснення Технічної Допомоги, що за формою та
змістом відповідає вимогам Банку.
Розділ 2.03. Виплати коштів Гранту (а) Сума кожного Гранту повинна переводитись на рахунок,
відкритий Банком в бухгалтерських записах на ім'я Отримувача
(Рахунок Гранту), і може бути одержана з нього Отримувачем у
відповідності до положень цього Розділу та пункту 3 Доповнення до
кожного Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем для
витрат на товари та послуги прийнятної вартості, необхідних для
здійснення Технічної Допомоги, і повинна бути фінансована з коштів
Гранту.
(б) Незважаючи на положення наведеного вище пункту (а),
жодних виплат не може бути здійснено:
(і) на рахунок сплати будь-яких податків, зборів чи інших
обов'язкових платежів, які стягуються Отримувачем або на території
Отримувача;
(іі) на рахунок витрат на території будь-якої країни, яка не
є членом Банку або на товари, що вироблені в, чи послуги, які
постачаються з такої території;
(ііі) для цілей будь-яких платежів особам чи установам чи за
будь-який імпорт товарів, якщо такий платіж чи імпорт, за
відомостями Банку, заборонені рішенням Ради Безпеки Організації
Об'єднаних Націй згідно з Розділом VII Хартії Організації
Об'єднаних Націй.
(в) Якщо, на думку Банку, певна сума певного Гранту,
Впроваджуваного Отримувачем, виділеного на будь-яку зі статей
таблиці пункту 3 Додатка до Листа-угоди щодо Гранту,
Впроваджуваного Отримувачем, буде недостатньою для фінансування
витрат за цією статтею, Банк може, надіславши письмове
повідомлення Отримувачу, перевести на покриття цієї статті суму
вказаного Гранту замість фінансування іншої статті, яка, на думку
Банку, не є надто необхідною для покриття інших витрат.
(г) Якщо Отримувач бажає одержати будь-яку суму з певного
Рахунка Гранту, він повинен подати до Банку письмову заяву про
одержання такої суми за формою, встановленою Банком. Заяви про
одержання повинні:
(а) бути підписані від імені Отримувача головою Національного
агентства України з реконструкції та розвитку або іншими особами,
яких голова уповноважить письмово;
(б) супроводжуватись такими свідченнями на підтримку заяви,
які вимагатиме Банк на обгрунтованих засадах. Автентичні зразки
підписів осіб, уповноважених підписувати заяви про одержання
коштів, повинні надаватися разом з першою заявою, що містить її
або його підпис. Кожна заява про одержання певної суми Гранту і
свідчення на її підтримку повинні бути достатніми за формою та
змістом для того, щоб переконати Банк, що Отримувач має право
одержати таку суму з певного Рахунка Гранту і що така сума повинна
бути використана для здійснення Технічної Допомоги. Банк повинен
виплачувати суми, одержувані Отримувачем з кожного Рахунка Гранту,
тільки Отримувачу або за наказом Отримувача.
(д) Зняття коштів кожного Гранту повинно здійснюватися у
валюті цього Гранту. Банк на прохання Отримувача та, діючи як
Агент Отримувача, повинен купувати за валюту Гранту, одержану з
Рахунка Гранту, кошти в інших валютах, потрібні для сплати витрат,
фінансованих за рахунок коштів Гранту. В разі необхідності для
цілей конкретного Гранту, Впроваджуваного Отримувачем,
визначається вартість однієї валюти до іншої, і ця вартість
повинна бути визначена Банком на обгрунтованих засадах.
Розділ 2.04. Закупки Якщо інше не узгоджено з Банком, закупка товарів, робіт та
консультаційних послуг, що необхідні для здійснення Технічної
Допомоги, та мають фінансуватися з коштів Гранту, повинна
здійснюватися згідно з пунктом 7 та Доповненням II до Додатка до
Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем.
Розділ 2.05. Звітність та аудит (а) Отримувач повинен вести чи забезпечити ведення записів та
рахунків, які б належним чином відображали у відповідності до
звичайної бухгалтерської практики операції, ресурси та витрати
стосовно надання Технічної Допомоги установам або підрозділам
Отримувача, відповідальним за виконання Завдань або будь-якої їх
частини.
(б) Отримувач повинен: (і) вести записи та рахунки, названі вище у підпункті (а), і
записи та рахунки для Спеціального Рахунка, якщо такий визначено
для та відкрито Реципієнтом у відповідності до пункту 6 та
Доповнення II до Додатка до Листа Угоди, Впроваджуваного
Реципієнтом, за кожний фінансовий рік, що підлягав аудиту, у
відповідності до належних принципів проведення аудиту, перевірених
незалежними аудиторами, прийнятними для Банку;
(іі) подавати до Банку якомога раніше, але у будь-якому
випадку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення
кожного такого фінансового року, звіт про цю перевірку вказаними
аудиторами такого обсягу і викладу, як це обгрунтовано
вимагатиметься Банком;
(ііі) представляти до Банку інформацію стосовно вказаних
записів та рахунків та результатів їхнього аудиту, як це
обгрунтовано вимагатиметься Банком.
(в) Стосовно всіх витрат, для покриття яких передбачається
одержання коштів з певного Рахунка Гранту на основі розрахунків
витрат, Отримувач повинен:
(і) вести або забезпечити ведення у відповідності до
підпункту (а) записів і рахунків, що відображають ці витрати;
(іі) зберігати усі записи (контракти, накази, накладні,
рахунки, квитанції та інші документи), що засвідчують такі
витрати, принаймні протягом одного року після отримання Банком
аудиторського звіту за фінансовий рік, в якому останній раз були
одержані кошти з певного Рахунка Гранту;
(ііі) надати можливість представникам Банку перевіряти ці
звіти;
(іv) забезпечити включення цих записів і рахунків до
щорічного аудиту, названого вище у підпункті (б), а також
забезпечити, щоб такий аудит містив спеціальний висновок вказаних
аудиторів стосовно надійності як розрахунків витрат, поданих
протягом фінансового року, так і процедур та внутрішнього
контролю, пов'язаних з їхньою підготовкою, для підтвердження
відповідних виплат коштів.
Розділ 2.06. Призупинення та відміна (а) Банк може в будь-який момент, повідомивши письмово
Отримувача, призупинити право Отримувача в подальшому знімати
кошти з певного Рахунка Гранту, якщо мала місце і триває одна з
зазначених нижче подій:
(а) Отримувач не спромігся виконати будь-яке зі своїх
зобов'язань, визначених даним документом та відповідним Листом
стосовно Гранту, Впроваджуваного Отримувачем;
(б) було призупинено право Отримувача чи будь-якої іншої
установи, якій було надано Банком кредит під гарантію України,
знімати кошти за будь-якою кредитною угодою з Банком.
(б) Банк може, надіславши Отримувачеві письмове повідомлення,
припинити право Отримувача у подальшому знімати кошти з певного
Рахунка Гранту:
(а) в будь-який момент після того, як право Отримувача
знімати кошти з Рахунка Гранту було призупинено відповідно до
положень пункту 2.06 (а), наведеного вище; або
(б) якщо Отримувач протягом шести місяців з моменту
підписання Листа-угоди не спромігся вжити дій, які б задовольняли
Банк щодо впровадження Технічної Допомоги згідно з заходами,
вказаними у відповідному Листі-угоді щодо Гранту, Впроваджуваного
Отримувачем.
Стаття III
Положення стосовно Грантів, Впроваджуваних Банком
Розділ 3.01. Застосування цієї Рамкової Угоди Банк погоджується надати в розпорядження Отримувача
відповідно до Розділу 3.02 цієї Угоди, на загальних термінах та
умовах, які викладені або на які є посилання в цій Угоді, і на
термінах та умовах, що містяться у листах, якими повинні
обмінятися Отримувач і Банк, головним чином, у формі Переліку 2 до
цієї Угоди (Лист-угода щодо Гранту, Впроваджуваного Банком),
Гранти, які надаються час від часу Банком та/або Донорами
Отримувачу, якого представляє голова Національного агентства
України з реконструкції та розвитку або призначена ним особа, для
здійснення завдань Технічної Допомоги, які повинні бути викладені
у пункті 1 Доповнення до кожного Листа-угоди щодо Гранту,
Впроваджуваного Банком.
Розділ 3.02. Технічна Допомога повинна здійснюватися Банком
лише на прохання Отримувача, надісланого в письмовій формі і на
яке є згода Банку.
Розділ 3.03. Зобов'язання Банку (а) Банк повинен здійснювати Технічну Допомогу від імені
Отримувача.
(б) Залучення та контроль діяльності консультантів
(Консультанти), необхідних для здійснення Технічної Допомоги, є
виключним зобов'язанням Банку, і проводяться у відповідності з
порядком, встановленим Банком.
Розділ 3.04. Зобов'язання Отримувача Отримувач повинен співпрацювати з Банком таким чином і у тому
обсязі, як це необхідно для швидкого та ефективного здійснення
Банком Технічної Допомоги та оцінки її результатів. Отримувач
повинен відшкодувати Банку будь-які збитки та заборгованості, що
виникли для Банку завдяки або в результаті будь-яких дій або
упущень, пов'язаних з Технічною Допомогою, за винятком тих
випадків, коли це є наслідком серйозної недбалості або навмисних
хибних дій працівників Банку або зовнішніх консультантів.
Розділ 3.05. Призупинення та відміна Отримувач може в будь-який момент звернутися до Банку з
письмовим проханням припинити надання Технічної Допомоги.
Незалежно від того, звернувся Отримувач з таким проханням чи ні,
Банк може в будь-який момент призупинити або, після консультації з
Отримувачем, відмінити його право на отримання коштів Гранту,
виділених на Технічну Допомогу, якщо будь-яка з наступних подій
мала місце і триває: (а) Отримувач не спромігся виконати будь-яке зі своїх
зобов'язань, визначених даним документом та відповідним Листом
стосовно Гранту, Впроваджуваного Банком;
(б) було призупинено право Отримувача чи будь-якої іншої
установи, якій було надано Банком кредит під гарантію України,
знімати кошти за будь-якою кредитною угодою з Банком.
Розділ 3.06. Статус Банку Банк не виступає в ролі агента чи довіреної особи Отримувача
і не повинен мати жодних довірчих стосунків з Отримувачем.
Отримувач не має права на жодну частину Гранту, яка не буде
витрачена згідно з відповідним Листом-угодою для Грантів,
впроваджуваних Банком.
Стаття IV
Додаткові зобов'язання Отримувача стосовно Грантів,
Впроваджуваних Отримувачем, і Грантів, Впроваджуваних Банком
Розділ 4.01. Отримувач повинен: звільнити Консультантів і персонал Консультантів, призначених
для здійснення Технічної Допомоги, від будь-яких податків, зборів
(крім митних зборів) та інших обов'язкових платежів, що
накладаються згідно із законами та правилами, що діють на
території Отримувача, на Консультантів та їхній персонал стосовно: (і) будь-яких виплат, які можуть бути зроблені Консультантам
і їхньому персоналу (крім громадян країни Отримувача та постійних
мешканців на території країни Отримувача), пов'язаних із
здійсненням Технічної Допомоги;
(іі) будь-якого обладнання, матеріалів та фондів, ввезених на
територію Отримувача Консультантами з метою здійснення Технічної
Допомоги, і які після ввезення на цю територію будуть в подальшому
вивезені Консультантами;
(ііі) будь-якого обладнання, матеріалів та фондів, ввезених
на територію Отримувача Консультантами з метою здійснення
Технічної Допомоги, які будуть спожиті на території Отримувача або
стануть власністю Отримувача;
(іv) будь-яке майно, ввезене на територію Отримувача
Консультантами або їх персоналом (крім громадян країни
Отримувача), або Утриманців цього персоналу для їхніх особистих
цілей, які будуть спожиті на цій території або в подальшому
вивезені з неї при їхньому від'їзді з території Отримувача при
умові, що Консультанти, їх персонал та їх Утриманці будуть
дотримуватися встановлених митних процедур Отримувача при ввезенні
майна на територію Отримувача.
Стаття V
Початок та закінчення дії Угоди
Розділ 5.01. Дана Угода набирає чинності після отримання
свідчень, що задовольняють Банк, про те, що ця Угода була належним
чином підписана і ратифікована, а також набула чинності і була
передана від імені України, і є юридично обов'язковою для України
у відповідності до її умов.
Розділ 5.02. Ця Угода матиме чинність доти, доки кожний
наданий відповідно до даної Угоди Грант або (і) не буде повністю використаний і Сторони кожного Гранту не
виконають своїх зобов'язань відповідно до умов даної Угоди, або
(іі) не буде припинений згідно з умовами цієї Угоди та
відповідного Листа-угоди.
Стаття VI
Чинність Листів-Угод
Відповідальність за цією Угодою;
Неможливість реалізувати права; Арбітраж
Розділ 6.01. Чинність Листів-Угод Кожен Лист-Угода, виконаний в основному у формі Переліку 1 та
Переліку 2 до цієї Угоди, набиратиме чинності з дати його
підписання Реципієнтом та Банком.
Розділ 6.02. Відповідальність за цією Угодою За даною Угодою права та обов'язки Банку та Отримувача мають
силу і виконуються згідно з їхніми умовами, навіть якщо вони
протирічать законам будь-якої країни або суб'єкта її політичного
або адміністративного підпорядкування. Згідно з даною Статтею ні
Банк, ні Отримувач не мають права на основі будь-якого положення
Статей Статуту Банку пред'являти будь-які претензії з приводу
того, що будь-яке положення цієї Угоди не є чинним чи не має сили.
Розділ 6.03. Неможливість реалізувати права Ніякі затримки виконання, ні упущення у виконанні, ні
спроможність або будь-які права, чи засоби будь-якої Сторони цієї
Угоди, так само як будь-які невиконання зобов'язань не можуть
зашкоджати будь-якому праву, спроможності чи засобам або
тлумачитись як відмова від зазначеного спричинення такого
невиконання зобов'язання. Жодне з дій згаданої із сторін стосовно
будь-якого упущення чи спричинення такого упущення не буде
впливати та підривати будь-які права, спроможності чи засоби цієї
Сторони щодо інших або наступних дій.
Розділ 6.04. Арбітраж (а) Будь-які розходження між Сторонами даної Угоди, а також
будь-які претензії будь-якої із Сторін до іншої, що виникають у
зв'язку з даною Угодою і не врегульовані за спільною згодою, мають
бути подані на розгляд Арбітражного Суду у нижчевизначеному
порядку;
(б) Сторонами такого розгляду виступають Банк, з одного боку,
та Отримувач, з іншого;
(в) Арбітражний Суд повинен складатися з трьох суддів,
призначених у наступному порядку: один суддя має бути призначений
Банком. Другий суддя має бути призначений Отримувачем; третій
суддя (який у подальшому інколи зветься Третейським суддею) має
бути призначений за спільною згодою Сторін або, якщо таке не
досягнуте, Президентом Міжнародного Суду або, якщо призначення
вказаним суддею не відбулося, Генеральним Секретарем ООН. Якщо
будь-яка із Сторін не призначила суддю, то його призначає
Третейський суддя. У разі, якщо будь-який із суддів, призначений
згідно з даним Розділом, піде у відставку, помре або стане
недієспроможним, його наступник має бути призначений у такому ж
порядку, як це визначено для призначення початкового судді, і
вказаний наступник повинен мати всі повноваження та обов'язки
початкового судді;
(г) згідно з даним Розділом судовий розгляд може розпочатися
після повідомлення Стороною-ініціатором розгляду іншої Сторони.
Таке повідомлення повинно містити виклад суті розбіжностей або
претензій, представлених на арбітраж, запропонований спосіб
вирішення спірного питання, а також ім'я судді, призначеного
Стороною-ініціатором розгляду. Протягом тридцяти днів після такого
повідомлення Сторона повинна повідомити Стороні-ініціатору
розгляду ім'я судді, призначеного цією іншою Стороною;
(д) якщо протягом шістдесяти (60) днів після подання
повідомлення про початок судового розгляду Сторони не досягли
взаємної згоди щодо кандидатури Третейського судді, будь-яка із
Сторін може зажадати призначення Третейського судді, як
передбачено пунктом (в) даного Розділу;
(е) Арбітражний Суд скликається у строк та в місці, яке
визначає Третейський суддя. Після чого Арбітражний Суд визначає,
де і коли відбуватимуться засідання;
(є) Арбітражний Суд вирішує всі питання, що стосуються його
компетенції, і, керуючись положеннями даного Розділу, визначає
процедуру судового розгляду, якщо Сторони не дійшли згоди щодо
іншого. Всі рішення Арбітражного Суду приймаються більшістю
голосів;
(ж) Арбітражний Суд забезпечує всім Сторонам неупереджене
слухання справи і подає своє рішення у письмовому вигляді. Рішення
суду може бути винесене заочно. Рішення, підписане більшістю
членів Арбітражного Суду, є рішенням цього суду. Підписана копія
рішення вручається кожній із Сторін. Будь-яке рішення, винесене
відповідно до положень даного Розділу, є остаточним і обов'язковим
для Сторін даної Угоди. Кожна із Сторін повинна керуватися і
виконувати рішення Арбітражного Суду, винесене відповідно до
положень даного Розділу;
(з) Сторони визначають свою винагороду суддям та іншим
особам, участь яких може знадобитися при проведенні судового
розгляду. Якщо Сторони не дійдуть обопільної згоди щодо суми
винагороди до скликання Арбітражного Суду, Арбітражний Суд
встановлює цю суму на власний розсуд. Банк та Отримувач покривають
свою частку витрат на ведення судового розгляду. Витрати
Арбітражного Суду діляться і порівну покладаються на Банк, з
одного боку, та Отримувача, з іншого. Будь-які питання щодо
розподілу витрат Арбітражного Суду або процедури оплати визначає
Арбітражний Суд;
(и) положення про судовий розгляд, встановлені у даному
Розділі, мають пріоритет перед будь-якою іншою процедурою
врегулювання спірних питань, що виникають між Сторонами даної
Угоди, або будь-яких претензій будь-якої із Сторін до іншої
Сторони:
(і) Банк не має повноважень розпочинати судовий процес щодо
винесення судового рішення проти Отримувача, приводити судове
рішення проти Отримувача в дію, або застосовувати будь-які інші
заходи проти Отримувача для запровадження судового рішення за
винятком процедур проти Отримувача, передбачених положеннями цього
Розділу. Якщо протягом тридцяти (30) днів після вручення Сторонам
копій рішення Суду, це рішення не буде виконане Банком, Отримувач
може вжити будь-яких заходів, спрямованих на примусове виконання
Банком судового рішення.
(ї) всі судові повідомлення та розпорядження, пов'язані з
судовим розглядом, або пов'язані з будь-яким судовим розглядом
щодо примусового виконання рішення, винесеного відповідно до
положень даного Розділу, подаються письмово. Такі повідомлення або
запити вважаються поданими або виконаними своєчасно, якщо вони
доставлені особисто або поштою, кабельним зв'язком, телеграфом,
телексом або радіограмою Стороні, якій належить або дозволено їх
вручити, або направлені за адресою цій Стороні, зазначеною у даній
Угоді, або за іншою адресою, яку ця Сторона повинна вказати
Стороні, що подає повідомлення або запит. Сторони даної Угоди
відмовляються від будь-яких інших вимог щодо способу доставки
судових повідомлень або розпоряджень.
Стаття VII
Представники
Розділ 7.01. Голова Національного агентства України з
реконструкції та розвитку призначається представником Отримувача
для цілей виконання будь-яких обов'язкових або дозволених дій та
складання будь-яких обов'язкових або дозволених документів
відповідно до даної Угоди від імені України. Розділ 7.02. Якщо інше не передбачене в Угоді щодо
конкретного гранту, всі обов'язкові або дозволені письмові
повідомлення за цією Угодою повинні направлятися за такою адресою:
Для Отримувача: Для Банку:
Україна 252030, Київ, International Bank for
вул. Б.Хмельницького,19, Reconstruction and Development
Національне агентство України 1818 H. Street N.W.
з реконструкції та розвитку Washington, D.C. 20433
United States of America
Адреса кабельного зв'язку: Телекс:
INTBAFRAD 248423 (MCI)
Washington, D.C. 64145 (MCI)
Стаття VIII
Різне
Розділ 8.01. До будь-яких положень цієї Угоди можуть бути
зроблені зміни лише за письмовою згодою між Сторонами відповідно
до чинного законодавства України та правил і положень Банку. Розділ 8.02. Заголовки цієї Угоди використовуються лише для
зручності і не можуть бути використані для тлумачення положень
цієї Угоди.
Цим засвідчується, що Сторони Угоди, діючи через своїх
належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду, яка
має бути підписана їхніми відповідними іменами у день і рік, що
зазначені на першій сторінці Угоди.вгору