Про невідкладні заходи щодо стабілізації діяльності комерційних банків
Постанова Національного банку України від 02.10.1998412
Документ v0412500-98, поточна редакція — Редакція від 27.04.1999, підстава - v0207500-99

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 412 від 02.10.98
м.Київ
vd981002 vn412

Про невідкладні заходи щодо стабілізації
діяльності комерційних банків
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 207 ( v0207500-99 ) від 27.04.99 )
( Постанова втратила чинність у частині відкликання
у комерційних банків до 01.01.99 ліцензій на здійснення
всіх або окремих банківських операцій з валютними
цінностями на підставі Постанови Нацбанку N 207
( v0207500-99 ) від 27.04.99 )

Економічна ситуація в Україні, яка пов'язана з внутрішньою та
зовнішньою макроекономічною нестабільністю, окремими негативними
тенденціями на грошово-кредитному, валютному та фондовому ринках
країни загострюється некоректною поведінкою окремих комерційних
банків, що негативно позначається на ліквідності та
платоспроможності банківської системи в цілому. Аналіз діяльності
банків свідчить про подальше загострення фінансових проблем.
Особливо це стосується стану ліквідності комерційних банків. На
втрату ліквідності банків негативно вплинули кілька факторів. Так, втрати комерційних банків капіталу у зв'язку із
знеціненням гривні за станом на 01.10.98 порівняно з 13.08.98
становлять 687 млн.доларів США, або приблизно 34%. Разом з тим
комерційні банки не повною мірою виконують власні програми
капіталізації, в тому числі передбачені ними заходи щодо
збільшення статутних капіталів. Таке становище призводить до того,
що деякі комерційні банки мають реальний статутний капітал у
розмірі менше ніж 1 млн.ЕКЮ, не виконують вимоги Національного
банку України щодо розміру зареєстрованого та сплаченого
статутного капіталу, необхідного для виконання тих або інших
банківських операцій, що значно зменшує їх можливості своєчасно та
повною мірою виконувати свої зобов'язання перед кредиторами і
вкладниками. За цей період відплив вкладів населення у гривнях становив
378 млн.грн., або 12%. Порівняно з початком року їх приріст
становить - 918 млн.грн., або 41%. До зазначених негативних
факторів необхідно віднести зростання прострочених кредитів на 387
млн.грн., або на 32,7%, у тому числі прострочених міжбанківських
кредитів на 28,4 млн.грн., або на 69%. Втрати короткотермінової ліквідності банків у зв'язку з
конверсією ОВДП в КОВДП можна оцінити у 0,7 млрд.грн. (зменшення з
2,5 млрд.грн. до 1,8 млрд.грн.). Протягом вересня мали місце
випадки затримки сплати розрахункових документів клієнтів на
загальну суму 52,7 млн.грн. Найбільші з них були у
Промінвестбанку, Ощадбанку, АППБ "Україна", АКБ "Надра", АБ
"Укрінбанк", АБ "Югтокобанк". У 27 банків статутний капітал (виходячи з курсу гривні за
верхньою межею встановленого раніше валютного коридору) менший
розміру, еквівалентного 1 млн.ЕКЮ; 69 банків не виконують вимоги
Національного банку України щодо розміру зареєстрованого та
сплаченого статутного капіталу, необхідного для виконання операцій
з валютними цінностями. Одним із негативних факторів є намагання окремих банків
розміщувати кошти у конвертованих валютах у країнах з власною
неконвертованою валютою. Аналіз діяльності банків, до яких
застосовано заходи фінансового оздоровлення, свідчить про те, що
ряд банків не виконують вимоги чинного законодавства та
нормативних актів Національного банку України. Основними
проблемами банків залишається недостатній розмір капіталу та
неякісні активи банків. У вересні ц.р. 14 банків (77,8% від
загальної кількості банків, що знаходяться в режимі фінансового
оздоровлення) не покращили свій фінансовий стан, що свідчить про
неприйняття керівництвом цих банків відповідних дійових заходів. З метою уникнення подальшої втрати платоспроможності та
ліквідності банківської системи, недопущення системної кризи
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Зобов'язати голів рад та правлінь комерційних банків вжити
додаткових заходів щодо забезпечення нарощення капіталу, а також
поточної платоспроможності та ліквідності. З цією метою: - провести докапіталізацію банків шляхом залучення додаткових
коштів акціонерів, а також за рахунок реорганізації банків через
злиття або приєднання; - забезпечити до 01.01.99 повне формування резервів на
покриття кредитних ризиків. 2. Попередити голів правлінь комерційних банків
Промінвестбанк (В.П.Матвієнко), Ощадбанк (В.Н.Грибков), АППБ
"Україна" (С.М.Подік), АКБ "Надра" (І.В.Гіленко), АБ "Укрінбанк"
(В.М.Лавренчук), АБ "Югтокобанк" (О.І.Лисенко) про недопущення
затримки сплати розрахункових документів клієнтів та зобов'язати
вжити невідкладних заходів щодо відновлення платоспроможності. У
дводенний строк передати наявні матеріали Державній податковій
адміністрації для стягнення штрафів. 3. Відхилити звернення комерційних банків АКБ "Поділля", АКБ
"Зевс", АКБ "Донкредитінвест", ВАБ "Вабанк", Ощадний банк України,
АКБ "Ікар-банк", АКБ "Експобанк", АКБ "Укрсоцбанк", АТ "Креді
Ліоне Україна", АКІБ "УкрСіббанк", Банк Депозитно-кредитний, АКБ
"Креді Свісс Фьорст Бостон", Укрексімбанк, КБ "РЕАЛ БАНК",
Київський міжнародний банк на встановлення індивідуальних
економічних нормативів. Заборонити Департаменту безвиїзного
нагляду вносити пропозиції на розгляд Правління про встановлення
індивідуальних економічних нормативів комерційним банкам до
особливого розпорядження.
4. У зв'язку із занадто ризиковою діяльністю та нерозважливою
кредитною політикою, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників
банку, систематичним порушенням економічних нормативів капіталу та
статутного капіталу, невиконанням програми капіталізації, втратою
платоспроможності та ліквідності, зловживанням ризиками за
кредитами, наданими інсайдерам, а також враховуючи скрутне
фінансове, становище відкликати ліцензії на здійснення окремих
операцій таких банків: 4.1. АКБ "Західінвестбанк": - ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у
грошовій одиниці України; - вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; - залучення депозитів фізичних осіб; - емісія цінних паперів; - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті; - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України; - відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з ними; - видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за
третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; - управління грошовими коштами та цінними паперами за
дорученням клієнтів. 4.2. АБ "Донвуглекомбанк": - вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; - залучення депозитів фізичних осіб; - відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з ними; - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках; - валютні операції на міжнародних ринках; - фінансування капітальних вкладень за дорученням власників
або розпорядників інвестованих коштів; - видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за
третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; - управління грошовими коштами та цінними паперами за
дорученням клієнтів. 4.3. АКБ "Азов-банк": - надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку; - залучення депозитів фізичних осіб; - факторинг; - управління грошовими коштами та цінними паперами за
дорученням клієнтів. 4.4. АКБ "Інтерконтбанк": - ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у
грошовій одиниці України; - проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету,
ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих
позабюджетних фондів; - кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий
лізинг; - факторинг; - вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; - залучення депозитів юридичних осіб; - залучення депозитів фізичних осіб; - емісія цінних паперів; - фінансування капітальних вкладань за дорученням власників
або розпорядників інвестованих коштів; - видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за
третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; - купівля, продаж цінних паперів та операції з ними; - управління грошовими коштами та цінними паперами за
дорученням клієнтів. 4.5. Встановити з 01.10.98 банкам, зазначеним у п.п.4.1-4.4,
режим фінансового оздоровлення.
5. Відкликати ліцензію на здійснення усіх видів банківських
операцій та вжити заходів щодо ліквідації таких банків: 5.1. За невиконання заходів, передбачених програмою
фінансового оздоровлення, та у зв'язку із значним погіршенням
фінансового стану відкликати ліцензію на здійснення усіх видів
банківських операцій у кримського комерційного банку "Крим-Юрт",
акціонерного комерційного банку "Укрхарчопромбанк", акціонерного
комерційного банку "Сервіс" з дня набуття чинності цієї постанови.
5.2. У зв'язку із значним погіршенням фінансового стану,
відсутністю необхідного рівня капіталу, неспроможністю виконувати
зобов'язання перед кредиторами і вкладниками, порушенням
загальновстановлених норм банківського законодавства: 5.2.1. Відкликати ліцензію на здійснення усіх видів
банківських операцій у комерційного акціонерного банку
"Кримкредит"; 5.2.2. Заборонити проведення комерційному банку "Зоря" таких
банківських операцій: - касове обслуговування клієнтів; - ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у
грошовій одиниці України з дня набуття чинності цієї постанови.
5.3. Кримському республіканському управлінню (А.Ф.Бурдюгов),
обласним управлінням Національного банку України: Закарпатському
(В.А.Коляско), Рівненському (В.І.Гнатуш), Управлінню Національного
банку України по м.Києву і Київській області (А.І.Степаненко) в
одноденний строк після прийняття постанови вилучити у
вищезазначених комерційних банків за їх місцем розташування
ліцензію на здійснення банківських операцій і в триденний строк
надіслати її Департаменту реєстрації та ліцензування банків згідно
з вимогами розділу 2 Положення про застосування Національним
банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення
банківського законодавства, затвердженого постановою Правління від
04.02.98 N 38 ( z0177-98 ). 5.4. Ліквідувати кримський комерційний банк "Крим-Юрт",
акціонерний комерційний банк "Укрхарчопромбанк", акціонерний
комерційний банк "Сервіс", комерційний акціонерний банк
"Кримкредит". 5.5. На доповнення до постанови Правління від 14.09.98 N 366
"Про відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій
Акціонерно-комерційним банком інвестування реконструкції та
розвитку "Заводбанк" ліквідувати Акціонерно-комерційний банк
інвестування реконструкції та розвитку "Заводбанк". 5.6. Доручити Кримському республіканському управлінню
(А.Ф.Бурдюгов), Закарпатському обласному управлінню (В.А.Коляско),
Дніпропетровському обласному управлінню (М.Ф.Костров),
Рівненському обласному управлінню (В.І.Гнатуш), Управлінню
Національного банку України по м.Києву і Київській області
(А.І.Степаненко) до 10.10.98 створити та затвердити наказом
ліквідаційні комісії для проведення подальшої ліквідації
кримського комерційного банку "Крим-Юрт", акціонерного
комерційного банку "Сервіс", акціонерного комерційного банку
інвестування реконструкції і розвитку "Заводбанк", комерційного
акціонерного банку "Кримкредит", акціонерного комерційного банку
"Укрхарчопромбанк", комерційного банку "Зоря" та у 3-денний строк
повідомити Департамент з питань роботи з проблемними банками. 5.7. Ліквідаційним комісіям провести ліквідацію кримського
комерційного банку "Крим-Юрт", акціонерного комерційного банку
"Укрхарчопромбанк", акціонерного комерційного банку "Сервіс",
акціонерного комерційного банку інвестування реконструкції і
розвитку "Заводбанк", комерційного акціонерного банку
"Кримкредит", комерційного банку "Зоря" відповідно до чинного
законодавства і нормативних актів Національного банку України,
розділу 6 Положення про застосування Національним банком України
заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського
законодавства, затвердженого постановою Правління від 04.02.98
N 38, скласти ліквідаційний баланс і разом з матеріалами про її
роботу подати на розгляд регіональним управлінням Національного
банку України за місцем розташування комерційних банків для
розгляду і затвердження. 5.8. Кримському комерційному банку "Крим-Юрт", акціонерному
комерційному банку "Сервіс", акціонерному комерційному банку
інвестування реконструкції і розвитку "Заводбанк",
акціонерно-комерційному банку "Укрхарчопромбанк", комерційному
акціонерному банку "Кримкредит", комерційному банку "Зоря" з дня
створення ліквідаційної комісії припинити повноваження Правління
(Ради директорів), Ради банку і загальних зборів комерційних
банків. 5.9. Постанови Правління від 15.01.98 N 15, від 22.05.98
N 160, від 18.05.98 N 199, від 03.09.98 N 343, від 14.09.98 N 366
п.4 вважати такими, що втратили чинність. 5.10. Регіональним управлінням Національного банку України
посилити контроль за діяльністю комерційних банків, які
знаходяться у режимі фінансового оздоровлення, вчасно надавати
пропозиції щодо подальшої діяльності комерційних банків з
урахуванням реальних заходів і можливості виконання програми
капіталізації згідно з вимогами п.3.1 Інструкції про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затвердженої
постановою Правління від 14.04.98 N 141 ( z0323-98 ).
6. З метою зниження ризиків: 6.1. Заборонити комерційним банкам з 05.10.98 відкриття
кореспондентських рахунків "НОСТРО" у вільно конвертованій валюті
I групи Класифікатора іноземних валют ( v0521500-98 ), засобом
платежу яких є іноземна валюта інших груп класифікатора, та
офшорних зонах. 6.2. Протягом 30 днів перевести залишки цих рахунків до
комерційних банків з рейтинговою оцінкою не нижче "А" (за
рейтингом, підтвердженим у бюлетені однієї з провідних рейтингових
компаній (IBCA, Standart & Poor's, Moody's), що розташовані в
країнах, за винятком зазначених у п.6.1. цієї постанови. 6.3. Використання існуючих рахунків дозволяється лише за тими
угодами, що обліковуються на балансових і позабалансових рахунках
та укладені до 05.10.98 і використання яких розпочато до 05.10.98. 6.4. Закрити до 10.10.98 рахунки, що зазначені у п.6.1 цієї
постанови, за якими не ведуться операції. 6.5. Звернути увагу КБ "Металург" (Л.М.Носик) на незаконне
відкриття кореспондентського рахунку в російських рублях в Енімене
Банку (Австралія). 6.6. При невиконанні вищезазначених вимог начальникам
обласних управлінь Національного банку України внести пропозиції
про відкликання ліцензій. 6.7. Департаменту безвиїзного нагляду (Ю.О.Герасименко) до
10.10.98 розробити та довести до комерційних банків механізм
обов'язкової реєстрації кореспондентських рахунків у Національному
банку України.
7. За недоблокування ОВДП як гарантію під вклади фізичних
осіб попередити голів правлінь таких банків: Промінвестбанк, АКБ
"Енергобанк", АКБ "Новий", АКБ "Геосантріс" про відкликання
ліцензії на право здійснення операції із залучення депозитів
фізичних осіб.
8. Для підтримки ліквідності банківської системи України: 8.1. Встановити з 01.10.98 значення нормативів миттєвої
ліквідності (Н5) та співвідношення високоліквідних активів до
робочих активів банку (Н7) не менше 20%. 8.2. При розрахунку високоліквідних активів зменшувати їх
суму на залишки валютних рахунків в офшорних зонах і країнах,
засобом платежу яких є неконвертована валюта. 8.3. Департаменту безвиїзного нагляду (Ю.О.Герасименко),
департаментам інформатизації (А.С.Савченко) та економічному
(Л.В.Воронова) до 15.10.98 розробити відповідну форму звітності
щодо залишків валютних рахунків в офшорних зонах і в країнах,
засобом платежу яких є неконвертована валюта.
9. Зобов'язати комерційні банки (АБ "Кліринговий Дім", АБ
"Укоопспілка", КБ "Інвестбанк", АБ "Донвуглекомбанк", АКБ
"Старокиївський банк") терміново прийняти рішення про збільшення
їх статутних капіталів до розмірів, встановлених постановами
Правління від 22.02.96 N 39 ( v0039500-96 ) "Вимоги до формування
уповноваженими банками статутного фонду та власних коштів" та від
25.03.96 N 69 ( v0069500-96 ) "Про внесення змін та доповнень до
постанови Правління Національного банку України від 22.02.96 N 39
"Про формування уповноваженими банками статутного фонду та власних
коштів", враховуючи курс гривні за верхньою межею встановленого в
січні поточного року валютного коридору та сплатити і
зареєструвати свої статутні капітали в зазначених розмірах до
01.01.99. 10. Зобов'язати комерційні банки, які прийняли рішення про
збільшення своїх статутних капіталів до розмірів, передбачених
вищезазначеними постановами, до 01.01.99 сплатити та зареєструвати
статутні капітали в необхідних розмірах з урахуванням курсу гривні
за верхньою межею встановленого в січні поточного року валютного
коридору. 11. Встановити, що у комерційних банків, які до 01.01.99 не
виконають встановлені вимоги щодо розмірів зареєстрованого та
сплаченого статутного капіталу, будуть відкликані ліцензії на
здійснення всіх або окремих банківських операцій з валютними
цінностями. 12. Зобов'язати ради та правління банків: Укрексімбанк,
Перший інвестиційний банк, "ІНГ Банк Україна", Київський
міжнародний банк, "Сосьєте Женераль Україна", "Кредитанштальт
Україна", Депозитно-кредитний банк, АК "КІБ-Банк", АКБ "Юнекс", КБ
"Контакт-банк", АКБ "Укргазбанк", АКБ "Укргазпромбанк", Ощадбанк,
АТ "Укрінбанк", АКБ "Брокбізнесбанк", АБ "Полісся", АКБ
"Причорномор'я", "Райффайзеннбанк Україна" до 10.10.98 привести
нормативи відкритої валютної позиції у відповідність до вимог
Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків, затвердженої постановою Правління від 14.04.98
N 141 ( z0323-98 ). 13. Встановити, що Правління Національного банку України не
прийматиме на розгляд звернення комерційних банків про
незастосування штрафних санкцій та інших заходів впливу за
порушення економічних нормативів. Попередити начальників регіональних управлінь Національного
банку України про неприпустимість амністування штрафних санкцій
комерційних банків. 14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління Національного банку України
О.І.Кіреєва, директорів відповідних департаментів та начальників
регіональних управлінь Національного банку України.
Голова В.А.Ющенковгору