Документ z0056-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.02.2018. Подивитися в історії? )

де

-

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);


-

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);


-

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

де

-

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;


-

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);


-

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);


-

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та місцевими правилами приймання.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються місцевими правилами приймання.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строки, визначені місцевими правилами приймання, надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені місцевими правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами та місцевими правилами приймання, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

10. У місцевих правилах приймання конкретизуються питання щодо:

1) відбору проб стічних вод на аналіз;

2) оформлення процедури відбору проб, у тому числі форми супровідного документа, що складатиметься за результатом відбору проб, з фіксуванням інформації щодо відібраної проби (дата, час, місце відбору; вид, об’єм проби; тип матеріалу тари, його об’єм; процедура попередньої обробки проби; відомості про особу, яка відбирала пробу, тощо) з урахування вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування.

Заступник директора
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики
В.В. Токаренко


Додаток 1
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.Додаток 2
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення
(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.Додаток 3
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення
(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

№ з/п

Важкий метал

Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв

Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

1

2

3

4

1

Стронцій

0,14

300,0

2

Свинець

0,5

750,0

3

Ртуть

0,6

15,0

4

Кадмій

0,6

30,0

5

Нікель

0,5

200,0

6

Хром (3+)

0,5

750,0

7

Марганець

-

2000,0

8

Цинк

0,3

2500,0

9

Мідь

0,4

1500,0

10

Кобальт

0,5

100,0

11

Залізо

0,5

25000,0


Додаток 4
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення
(пункт 2 розділу IV)

ВИМОГИ
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод

1

2

3

4

1

Реакція середовища (pH)

од.

6,5 - 9,0

2

Температура

°C

+40

3

БСКповне

мг/дм-3

згідно з проектом КОС
або не більше 350,0

4

ХСК

мг/дм-3

500,0

5

Співвідношення ХСК:БСК5

-

< 2,5

6

Завислі речовини та речовини, що спливають

мг/дм-3

300,0

7

Азот (сума азоту органічного та амонійного)

мг/дм-3

50,0

8

Фосфор загальний (Pзаг)

мг/дм-3

5,0

9

Нафта та нафтопродукти

мг/дм-3

10,0

10

Жири рослинні та тваринні

мг/дм-3

50,0

11

Хлориди (Cl-)

мг/дм-3

350,0*

12

Сульфати (SO4-2-)

мг/дм-3

400,0*

13

Сульфіди

мг/дм-3

1,5

14

СПАР аніонні

мг/дм-3

10,0

15

Феноли

мг/дм-3

0,25

16

Залізо (Fe)

мг/дм-3

3,0

__________
* Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.Додаток 5
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення
(пункт 3 розділу IV)

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

№ з/п

Найменування речовини

ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м-3)

Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)

Лімітуюча ознака шкідливості

Клас небезпеки

1

2

3

4

5

6

1

Азот амонійний

30

0,2-0,6


3

2

Акрилова кислота

-

0,8

с-т

-

3

Акрилонітрил

150

-

-

-

4

Алкіларилсульфонати

20

0,8

орг

3

5

Алкілбензолсульфонати

20

0,8

орг

4

6

Аміни С7-С9

1

-

орг

3

7

Аміни С10-С15

1

-

орг

4

8

Аміни С16-С20

1

-

орг

4

9

Алюміній

5

0,9

с-т

2

10

Арсен

0,1

0,5

с-т

2

11

Ацетальдегід

20

0,95

орг

4

12

Ацетон

40

0,95

заг

3

13

Барій

10

0,95

с-т

2

14

Бензин

100

-

орг

3

15

Бензойна кислота

15

0,60

заг

4

16

Бензол

100

-

с-т

2

17

Бензопірен

20

0,9

с-т

1

18

Бутилацетат

1

-

заг

1

19

Бутилакрелат

-

0,8

орг

4

20

Бутиловий спирт нормальний

10

0,35

с-т

2

21

Вінілацетат

100

0,2

с-т

2

22

Вирівнювач А

20

0,3

орг

4

23

Гідразингідрат

0,1

-

с-т

2

24

Гідрохінон

15

0,2

орг

4

25

Гліказин

30

0,45

-

-

26

Гліцерин

90

-

заг

4

27

Дибутилфталат

0,2

-

заг

3

28

Диметилфенілкарбинол

1

0,8

с-т

2

29

Дибутилацетамід

15

0,98

с-т

3

30

Діетаноламід

100

-

с-т

2

31

Діетаноламін

1

-

орг

4

32

Діетиламін солянокислий

10

0,4

орг

4

33

Діетиленгліколь

-

-

с-т

3

34

Залізо (загальне)

2,5

0,5

орг

3

35

Жири рослинні і тваринні-1

20

0,7

-

-

36

Закріплювач ДЦМ

5

0,5

-

-

37

Закріплювач ДЦУ

5

-

-

-

38

Закріплювач У-2

20

0,7

-

-

39

Ізобутиловий спирт

100

0,8

с-т

2

40

Кадмій

0,01

0,6

с-т

2

41

Капролактам

25

-

заг

4

42

Карбоксиметилцелюлоза

за БСК

-

заг

3

43

Кобальт

1

0,5

с-т

2

44

Ксилол

1

-

орг

3

45

Барвники сірчисті

25

-

орг

4

46

Барвники синтетичні (кислотні)

25

-

орг

4

47

Крезоли

100

0,4

с-т

2

48

Кротоновий альдегід

6

-

с-т

3

49

Латекс ЛМФ

10

-

орг

4

50

Лудигол

100

0,7

орг

4

51

Малеїнова кислота

60

-

орг

4

52

Марганець

30

-

орг

3

53

Масляна кислота

500

0,1

заг

4

54

Мідь

0,5

0,4

орг

3

55

Метазин

10

0,4

орг

3

56

Метанол

30

0,95

с-т

2

57

Метилметакрилат

500

0,8

с-т

2

58

Метилстирол

1

-

орг

3

59

Метилетилкетон

50

0,8

орг

3

60

Моноетаноламін

5

0,6

с-т

2

61

Молібден

-

0,4

с-т

2

62

Нафта та нафтопродукти-2

10

0,85

орг

4

63

Нікель

0,5

0,5

с-т

3

64

Нітрати (за NO3)

45

-

с-т

3

65

Нітрити

3,3

-

с-т

2

66

Олово

10

-

-

-

67

Поліакриламід

40

0,05

с-т

2

68

Полівініловий спирт

20

-

орг

4

69

Полівінілацетатна емульсія

10

0,23

-

-

70

Пропіловий спирт

12

-

заг

4

71

Резорцин

12

0,95

заг

4

72

Ртуть

0,005

0,6

с-т

1

73

Свинець

0,1

0,5

с-т

2

74

Селен

10

0,5

с-т

2

75

Сечовина

за БСК

-

заг

4

76

Сірководень

1

-

заг

3

77

Сірковуглець

1

-

орг

4

78

Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні-3

20

0,8

орг

4

79

СПАР неіоногенні-3

25

0,8

орг

4

80

Стирол

10

0,6

орг

3

81

Стронцій

26

0,14

с-т

2

82

Сульфіди

1

-

заг

3

83

Тіосечовина

10

0,5

с-т

2

84

Титан

0,1

-

заг

3

85

Толуол

15

0,6

орг

4

86

Трилон Б

20

0,4

с-т

2

87

Трикрезолфосфат

40

0,4

с-т

2

88

Триетаноламін

5

0,47

орг

4

89

Оцтова кислота

45

0,95

заг

4

90

Оцтово-етиловий ефір

13

-

орг

4

91

Фенол

10

0,95

орг

4

92

Формальдегід

100

0,8

с-т

2

93

Фосфати

10

-

заг

4

94

Фталева кислота

0,5

-

заг

3

95

Хром (тривалентний)

2,5

0,5

с-т

3

96

Хром (шестивалентний)

0,1

0,5

с-т

3

97

Ціаніди

1,5

0,7

с-т

2

98

Цинк

1

0,3

заг

3

99

Етанол

14

-

-

-

100

Етиленгліколь

1000

0,8

с-т

3

101

Етилхлоргідрин

5

-

с-т

1

Речовини, які не піддаються біологічній деструкції-4

102

Анізол

-

-

с-т

3

103

Ацетофенон

-

-

с-т

3

104

Гексахлорбензол

-

-

с-т

3

105

Гексаген

-

-

с-т

2

106

Гексахлоран

-

-

орг

4

107

Гексаметилендіамін

-

-

с-т

2

108

2,3-дихлор-1,4-нафтохінон

-

-

с-т

3

109

Диметилдихлорвініл- фосфат

-

-

орг

3

110

ДДТ (технічний)

-

-

с-т

2

111

Діетиланілін

-

-

орг

3

112

Діетилртуть

-

-

с-т

1

113

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

-

-

с-т

2

114

Дихлоранілін

-

-

орг

4

115

Дихлорбензол

-

-

орг

3

116

Дихлоргідрин

-

-

орг

4

117

Дихлоретан

-

-

с-т

2

118

Діетилдитіофосфорна кислота

-

-

орг

3

119

Діетиловий ефір

-

-

орг

4

120

Ізопропіламін

-

-

с-т

3

121

Ізопрен

-

-

орг

4

122

Карбофос

-

-

орг

4

123

Меркаптодіетиламін

-

-

орг

4

124

Метафос

-

-

орг

4

125

Метилнітрофос

-

-

орг

3

126

Натрій-5

200

-

с-т

2

127

Нітробензол

-

-

с-т

3

128

Нітрохлорбензол

-

-

с-т

3

129

Пентаеритрит

-

-

с-т

2

130

Петролатум

-

-

с-т

3

131

Пікринова кислота

-

-

орг

3

132

Пірогалол

-

-

орг

3

133

Поліхлорпінен

-

-

с-т

2

134

Поліетиленімін

-

-

с-т

2

135

Пропіл бензол

-

-

орг

3

136

Сульфати-5

500

-

орг

4

137

Тетрахлорбензол

-

-

с-т

2

138

Тетраетилсвинець

-

-

с-т

1

139

Трифторхлорпропан

-

-

с-т

2

140

Триетиламін

-

-

с-т

2

141

Тетрахлоргептан

-

-

орг

4

142

Тетрахлорнонан

-

-

орг

4

143

Тетрахлорпентан

-

-

орг

4

144

Тетрахлорпропан

-

-

орг

4

145

Тетрахлорундекан

-

-

орг

4

146

Тетрахлоретан

-

-

орг

4

147

Тіофен

-

-

орг

3

148

Тіофос

-

-

орг

4

149

Трибутилфосфат

-

-

орг

4

150

Трихлорбензол

-

-

орг

3

151

Фенілендіамін (n)

-

-

с-т

3

152

Фозалон

-

-

орг

4

153

Фосфамід

-

-

орг

4

154

Фурфурол

-

-

орг

4

155

Хлориди 5

350

-

орг

4

156

Хлорбензол

-

-

с-т

3

157

Хлоропрен

-

-

с-т

2

158

Циклогексан

-

-

с-т

2

159

Циклогексанол

-

-

с-т

2

160

Циклогексаноксин

-

-

с-т

2

161

Циклогексан

-

-

с-т

2

162

Чотирихлористий вуглець

-

-

с-т

2

163

Етилбензол

-

-

орг

4вгору