Документ z0071-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 169-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2003 N 847
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за N 71/8670
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 169-р ( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Ліцензійних умов надання
освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за
дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг,
Положення про експертну комісію та порядок
проведення ліцензійної експертизи та
Типового положення про регіональну
експертну раду з питань ліцензування
та атестації навчальних закладів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх
послуг" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі документи (додаються): Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної
освіти; Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної
середньої освіти ( z0072-04 ); Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної
освіти ( z0073-04 ); Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері
професійно-технічної освіти ( z0074-04 ); Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти ( z0075-04 ); Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов
надання освітніх послуг ( z0076-04 ); Положення про експертну комісію та порядок проведення
ліцензійної експертизи ( z0077-04 ); Типове положення про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів ( z0078-04 ).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 11.03.1996 N 72 "Про затвердження Типового
положення про фахову раду з ліцензування та акредитації вищих
закладів освіти та Типового положення про регіональну експертну
раду (центр) з ліцензування та атестації закладів освіти, які
здійснюють діяльність, пов'язану з одержанням загальної середньої
та професійної освіти", зареєстрований в Мін'юсті 26.03.96 за
N 141/1166 ( z0140-96, z0141-96 ).
3. Начальнику управління ліцензування, акредитації та
нострифікації (Домніч В.І.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Журавського В.С.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
24.12.2003 N 847
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за N 71/8670

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003
N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг" та інших
нормативних документів у галузі освіти.
1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи
навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового та
інформаційного забезпечення суб'єктів, які надають освітні послуги
у сфері дошкільної освіти.
2. Вимоги до кадрового забезпечення
2.1. Забезпеченість дошкільного навчального закладу
педагогічними, медичними працівниками, наявність у них відповідної
фахової освіти.
2.2. Забезпеченість дошкільного навчального закладу
технічними працівниками.
2.3. Для фізичних осіб, що надають освітні послуги у сфері
дошкільної освіти, наявність відповідної фахової освіти,
документів про атестацію, медичних довідок.
3. Вимоги до матеріально-технічного утримання
дошкільних навчальних закладів
3.1. Наявність установчих документів та дозволів органів
державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служби, пожежної
охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої
діяльності.
3.2. Відповідність навчальних, побутових, спортивних, ігрових
майданчиків та інших приміщень і споруд санітарним нормам і
правилам, установленим Міністерством охорони здоров'я України та
Міністерством освіти і науки України, а також заявленому
установчими документами типу закладу.
3.3. Відповідність матеріально-технічної бази для організації
харчування дітей санітарним правилам і нормам, установленим для
дошкільних навчальних закладів.
3.4. Наявність матеріальної бази для здійснення медичного
обслуговування дітей.
3.5. Забезпечення природного та штучного освітлення,
повітряно-теплового режиму, вентиляції і опалення, водопостачання
і каналізації, пожежного обладнання приміщень відповідно до
санітарних правил і норм утримання дошкільних навчальних закладів,
установлених Міністерством охорони здоров'я України.
4. Вимоги до організаційного та навчально-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу
4.1. Наявність навчально-виховної програми, затвердженої в
установленому порядку.
4.2. Відповідність обладнання, навчально-наочних посібників
та іграшок переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних
посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, що
затверджується Міністерством освіти і науки України.
5. Інші вимоги
5.1. Суб'єкти, які отримали ліцензію на надання освітніх
послуг у сфері дошкільної освіти (індивідуальні та колективні
форми), зобов'язані: виконувати ці Ліцензійні умови; забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов
Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані
Міністерством юстиції України; провадити діяльність відповідно до заявлених
навчально-виховних програм, плану роботи закладу, який щорічно
погоджується у місцевих органах управління освітою відповідно до
вимог Міністерства освіти і науки України; надавати дітям та їх батькам або особам, які їх замінюють,
достовірну інформацію про тип навчального закладу, форму
власності, умови приймання, плату за утримання, зміст освітньої
діяльності; бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази
(приміщень, відповідного обладнання, устаткування тощо). Термін
дії договору оренди має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії; мати положення про органи самоврядування у навчальному
закладі (батьківський комітет, опікунська рада або інші органи),
передбачені установчими документами закладу.
Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації В.І.Домнічвгору