Документ z0129-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2015  № 1133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2016 р.
за № 129/28259

Про затвердження Положення про Експертно-фондову комісію Міністерства культури України

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-фондову комісію Міністерства культури України, що додається.

2. Управлінню музейної справи та культурних цінностей (Рожко В.М.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ліхового І.Д.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр культури України


В.А. КириленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
30.12.2015  № 1133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2016 р.
за № 129/28259

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-фондову комісію Міністерства культури України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Експертно-фондової комісії Міністерства культури України, а також права та обов’язки її членів.

2. Експертно-фондова комісія Мінкультури (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється для надання рекомендацій та пропозицій з питань обліку та зберігання музейних предметів і музейних колекцій, предметів музейного значення, відбору унікальних музейних предметів для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

музейні заклади – музеї, заповідники, галереї, інші установи та організації державної та комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні предмети, музейні колекції та предмети музейного значення державної частини Музейного фонду України;

терміни "потенційний конфлікт інтересів" та "реальний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції";

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про музеї та музейну справу", Положенні про Музейний фонд України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1147.

4. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

5. Основними завданнями Комісії є:

надання рекомендацій та пропозицій щодо вилучення музейних предметів, що належать до основного фонду, з фондово-облікової документації музейних закладів, переведення музейних предметів з основного до науково-допоміжного фонду, анулювання подвійного обліку музейних предметів у фондово-обліковій документації;

розгляд документів про проведення повного звірення наявності музейних предметів та музейних колекцій державної частини Музейного фонду України музейними закладами, підготовка рекомендацій щодо затвердження таких документів;

надання рекомендацій щодо усунення недоліків, виявлених в обліку, зберіганні та використанні музейних предметів, музейних колекцій, предметів музейного значення, покращення якості їх обліку та умов зберігання;

проведення експертної оцінки та надання пропозицій щодо включення унікальних музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань Музейного фонду України та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

інші питання, пов’язані з обліком та зберіганням музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення.

6. Комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи (за потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Комісії провідних вчених, фахівців, незалежних експертів, спеціалістів-консультантів (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Комісії.

7. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується наказом Мінкультури, до якого можуть вноситися зміни та доповнення.

8. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

До роботи в Комісії залучаються представники Мінкультури, представники інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, фахівці музеїв та заповідників, інших державних установ (за погодженням з їх керівниками), незалежні експерти, фахівці, спеціалісти-консультанти (за їх згодою).

Загальна кількість членів Комісії повинна становити не менше одинадцяти осіб.

Робота Комісії здійснюється на громадських засадах.

9. Голова Комісії та його заступник обираються на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.

10. Голова Комісії:

визначає порядок денний засідань Комісії;

веде засідання Комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Комісії;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Комісії;

підписує протокол засідання Комісії;

представляє Комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, установами та організаціями.

11. Секретарем Комісії, який є працівником Мінкультури, забезпечується ведення протоколів засідань Комісії.

Секретар:

опрацьовує із членами Комісії заяву про відсутність потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

за результатами засідання готує протокол;

доводить протокол Комісії до відома керівництва Мінкультури;

бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

12. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, яка уповноважена головою Комісії.

13. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною;

вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

14. Член Комісії зобов’язаний:

особисто брати участь у роботі Комісії;

бути особисто присутнім на засіданнях Комісії;

зберігати конфіденційність інформації, що стала йому відома у зв’язку з участю у роботі Комісії;

бути об’єктивним та неупередженим під час голосування;

дотримуватися вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

15. Неналежне виконання членом Комісії своїх обов’язків є підставою для позбавлення його повноважень та виключення з персонального складу Комісії.

Виключення зі складу Комісії може бути прийнято у випадках:

відсутності члена Комісії без поважних причин на засіданнях Комісії більше ніж три рази підряд чи при пропущенні ним більше ніж половини засідань Комісії протягом року;

систематичного ухилення члена Комісії від виконання покладених на нього обов’язків.

16. У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків голова Комісії шляхом направлення відповідного протоколу засідання Комісії або витягу з нього повідомляє Міністра культури України про необхідність вирішення питання щодо виключення цього члена зі складу Комісії.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає голова Комісії.

2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Пропозиції та рекомендації Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Комісії опиняється в ситуації, що має ознаки потенційного або реального конфлікту інтересів, він має надати інформацію про зазначені конфлікти інтересів голові Комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування потенційного або реального конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття Комісією протоколу, такий протокол скасовується головою Комісії та призначається повторне засідання Комісії.

Повторне засідання Комісії є остаточним.

Щороку члени Комісії підписують заяву щодо відсутності потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення Комісії оформляється протоколом у двох примірниках, який підписується секретарем, головою та усіма присутніми її членами.

5. Експертні пропозиції та інші матеріали, що стосуються розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, яка пов'язана з процесом прийняття рішення.

6. Протокол Комісії має рекомендаційний характер і виноситься на розгляд та прийняття відповідного рішення Мінкультури.

7. Матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії здійснюється Мінкультури.

8. Оприлюднення інформації про роботу Комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління
музейної справи
та культурних цінностейВ.М. Рожковгору