Документ z0146-94, поточна редакція — Редакція від 05.04.2019, підстава - z0295-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 73 від 18.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
за N 146/355

Про затвердження Положення про проведення
іспитів на передатестаційних циклах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 484 ( z0693-09 ) від 07.07.2009
N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }

З метою удосконалення підготовки спеціалістів на
передатестаційних циклах, на виконання рішення Координаційної
науково-методичної ради з післядипломної освіти від 26.04.94 р.
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення іспитів на
передатестаційних циклах (додається). 2. Ректорам інститутів удосконалення лікарів, медичних
(фармацевтичних) інститутів, які мають у своєму складі факультети
удосконалення лікарів (провізорів), прийняти до керівництва і
виконання затверджене Положення. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра В.Г.Передерій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 18 травня 1994 р.
N 73
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення іспитів на передатестаційних циклах
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Після закінчення передатестаційного циклу в інститутах
(факультетах) удосконалення провізорів проводиться заключний іспит
з метою встановлення фактичної відповідності кваліфікації
провізора-спеціаліста вимогам певної кваліфікаційної категорії з
конкретної спеціальності.
{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.2. Для проведення іспитів після закінчення провізорами
передатестаційного циклу щорічно наказом по навчальному закладу на
відповідних кафедрах створюються екзаменаційні комісії, що діють
протягом календарного року.
{ Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.3. Голова екзаменаційної комісії призначається із числа
завідуючих профільними кафедрами. До складу екзаменаційної комісії
входять представники деканату, завідуючі кафедрами, професори або
доценти профільних і суміжних кафедр.
1.4. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та
практичну підготовку провізорів, вирішує питання про видачу
свідоцтва про складання іспиту з спеціальності після проведення
передатестаційного циклу з рекомендацією про присвоєння
(підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.
{ Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.5. Провізори допускаються до іспиту за умови виконання ними
встановлених завдань, передбачених навчальними планами і
програмами підготовки на передатестаційному циклі.
{ Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.6. До іспиту на підтвердження певної кваліфікаційної
категорії допускаються провізори, що підтвердили наявність
відповідної категорії, закінчили навчання на передатестаційному
циклі, склали всі заліки з теоретичних і практичних розділів
навчальної програми для даної кваліфікаційної категорії з основної
і суміжних дисциплін.
{ Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.7. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії
допускаються провізори, які засвідчили свою спеціальність
відповідним сертифікатом або наявність відповідної кваліфікаційної
категорії та підтвердили їх під час комп'ютерного тестового
контролю базисних знань при зарахуванні їх на передатестаційний
цикл, мають відповідний стаж роботи за спеціальністю, закінчили
навчання на передатестаційному циклі і склали всі заліки з
теоретичних і практичних розділів навчальної програми для
відповідної кваліфікаційної категорії з основної і суміжних
дисциплін.
{ Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.8. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії
допускаються також провізори-спеціалісти, які закінчують навчання
в клінічній ординатурі чи аспірантурі і мають необхідний стаж
практичної роботи за даною спеціальністю. Передатестаційний іспит
вони складають на кафедрах інститутів (факультетів) удосконалення
провізорів, на яких створені екзаменаційні комісії за відповідним
фахом без проходження передатестаційного циклу.
{ Пункт 1.8 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
1.9. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться для
лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і
програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали
значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між
передатестаційними циклами (додаток 1).
Особи, які не набрали необхідної кількості балів з
відповідної провізорської кваліфікаційної категорії, проходять
комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає
набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого
передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката
провізора-спеціаліста, що дає право продовжувати обіймати посаду
провізора-спеціаліста з певної провізорської спеціальності.
{ Абзац другий пункту 1.9 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
{ Розділ 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 484 ( z0693-09 ) від 07.07.2009 }

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ
2.1. Розклад роботи екзаменаційних комісій затверджується
проректором з навчальної роботи. 2.2. Іспит складається з трьох частин:
а) комп'ютерний контроль рівня знань;
б) оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними
навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для
відповідної кваліфікаційної категорії;
в) заключна співбесіда для підсумкової оцінки рівня
засвоєння навчальної програми. 2.3. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться в
комп'ютерному класі інституту (факультету) за тестовими
комп'ютерними програмами відповідних кваліфікаційних категорій,
затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. Відповідальність за організацію і об'єктивність контролю
рівня знань у комп'ютерному класі покладається на завідуючого
комп'ютерним класом та членів екзаменаційної комісії. 2.3.1. Регламент проведення комп'ютерного тестування
передбачає одночасну роботу всієї групи та індивідуальну роботу
кожного з персональною електронно-обчислювальною машиною. 2.3.2. Кожний провізор повинен відповісти не менше як на
150-200 питань загальної кількості питань відповідної
кваліфікаційної категорії. { Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.3.3 Загальний час роботи з комп'ютером під час іспиту з 150
питань обмежений 1 годиною 40 хвилинами, а при 200 питаннях - 2
годинами 13 хвилинами ( із розрахунку 40 секунд на одне питання). 2.3.4. Оцінювання теоретичної підготовки відбувається за
бінарною системою ("позитивно" або "негативно"). Іспит вважається
складений, якщо провізор набирає або перевищує затверджений
процент правильних відповідей:
спеціаліст II категорії - 80 процентів;
спеціаліст I категорії - 85 процентів;
спеціаліст вищої категорії - 90 процентів. { Підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.3.5. Результати комп'ютерного тестового контролю
теоретичних знань провізорів оформляються у 3 примірниках і
підписуються членами комісії. Один із цих примірників відразу
після закінчення комп'ютерного тестового контролю передається в
деканат, один на кафедру, а один залишається в документації
комп'ютерного класу. { Підпункт 2.3.5 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.3.6. При негативних результатах комп'ютерного тестового
контролю знань провізор вважається таким, що не витримав іспиту
відповідно до певного кваліфікаційного рівня. { Підпункт 2.3.6 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.4. Оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними
навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для
відповідної провізорської кваліфікаційної категорії, проводиться
викладачем протягом одномісячного навчання на передатестаційному
циклі. { Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я N 484 ( z0693-09 ) від 07.07.2009,
N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
{ Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 розділу 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.4.1. При організації цієї частини іспиту повинно бути
передбачене виявлення у провізора: - вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні
технології виготовлення лікарських засобів, аналізу лікарських
препаратів та їх відпуску з аптеки; - володіння сучасними прийомами організації та управління
аптечним закладом; - вміння організувати контроль якості ліків; - вміння виготовити лікарські препарати за індивідуальними
прописами лікарів; - володіння сучасними методами планування та аналізом
основних господарсько-фінансових показників. Під час практичних занять протягом циклу кожний лікар
(провізор) повинен підтвердити своє володіння або оволодіти
навичками та вміннями відповідно до кваліфікаційних вимог. 2.4.2. При незадовільній оцінці володіння практичними
навичками і вміннями провізор вважається таким, що не засвоїв
практичного розділу навчальної програми передатестаційного циклу і
за своєю кваліфікацією не відповідає спеціалісту певної
кваліфікаційної категорії. { Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.4.3. Перед початком підсумкового етапу іспиту викладач
групи повинен подати в комісію зведену відомість про виконання
провізорами навчального плану, заліки з теоретичних і практичних
розділів навчальної програми з основної і суміжних дисциплін. { Підпункт 2.4.3 пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від
22.02.2019 }
2.5. Підсумкова частина іспиту проводиться у формі співбесіди
провізорів з екзаменаційною комісією і передбачає прийняття
рішення (з урахуванням результатів комп'ютерного тестового
контролю знань, оцінок вмінь та володіння професійними навичками)
про загальну оцінку рівня підготовки провізора з рекомендацією про
присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії
спеціаліста. Співбесіда курсантів з екзаменаційною комісією може
відбуватись у формі усних запитань і відповідей, розв'язування
ситуаційних задач, аналізу результатів інструментальних і
лабораторних досліджень тощо. { Пункт 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТІВ
3.1. Результати іспиту оформляються протоколом засідання
екзаменаційної комісії (додаток 2). Протокол оформляється у двох
примірниках. Один з них зберігається на профільній кафедрі, другий
в день екзамену здається в деканат інституту (факультету). { Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 484 ( z0693-09 ) від 07.07.2009 }
3.2. Провізорам, які успішно склали іспит, після закінчення
передатестаційного циклу видається свідоцтво про складання іспиту
з спеціальності після проведення передатестаційного циклу (додаток
N 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України
( v0168282-91 ) від 21.11.91 р. N 168) з рекомендацією про
присвоєння (підтвердження ) відповідної кваліфікаційної категорії
та посвідчення про проходження підвищення кваліфікації (додаток
N 1 до Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів),
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
22.07.93 р. ( z0113-93 ) N 166. { Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
3.3. Провізори, які не витримали іспиту на кваліфікаційну
категорію з певної спеціальності, після закінчення
передатестаційного циклу, отримують лише посвідчення про
проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання
повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу
тільки через рік. { Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
3.4. Після завершення іспиту голова комісії складає звіт. У
звіті має бути аналіз рівня підготовки провізорів, якості
проведеного навчання на циклі та рекомендації щодо удосконалення
роботи по підвищенню рівня підготовки спеціалістів. Звіти
зберігаються в деканатах інститутів (факультетів) удосконалення
провізорів та на профільних кафедрах. { Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }

Додаток 1
до Положення про проведення
іспитів на передатестаційних
циклах

ШКАЛА
значень різних видів діяльності провізорів у
період між передатестаційними циклами

------------------------------------------------------------------ | N | Вид діяльності |Кількість (балів)| |з/п| | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |1 |Навчання на передатестаційному циклі в | | | |закладах (на факультетах) післядипломної | | | |освіти | 40 | |---+------------------------------------------+-----------------| |2 |Підвищення кваліфікації на циклах | | | |тематичного вдосконалення в закладах (на | | | |факультетах) післядипломної освіти | | | |тривалістю: | | | | - 1 тиждень | 10 | | | - 2 тижні | 15 | | | - 4 тижні | 30 | | | - 6 тижнів | 45 | |---+------------------------------------------+-----------------| |3 |Підвищення кваліфікації за дистанційною | | | |формою навчання у закладах (на | | | |факультетах) післядипломної освіти | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |4 |Проведення лекції (крім викладачів): | | | | - для медсестер, пацієнтів, громадян, | | | | виступ та публікація у засобах масової| | | | інформації (10*) | 5 | | | - для лікарів (10*) | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |5 |Навчання на курсах інформації та | | | |стажування в закладах (на факультетах) | | | |післядипломної освіти, охорони здоров'я, | | | |науково-дослідних інститутах, у т.ч. за | | | |кордоном, тривалістю: | | | | - 1 місяць | 20 | | | - 2 місяці | 30 | | | - 3 місяці | 40 | |---+------------------------------------------+-----------------| |6 |Підготовка на короткотривалих курсах | | | |інформації та стажування, переривчастих | | | |курсах, семінарах на місцевих базах, в | | | |регіональних центрах (що підтверджено | | | |обласним відділом охорони здоров'я) | | | |тривалістю: | | | | - не менше 36 годин на рік | 5 | | | - не менше 72 годин на рік | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |7 |Науково-педагогічна (педагогічна) робота у| | | |вищих медичних (фармацевтичних) навчальних| | | |закладах і закладах (на факультетах) | | | |післядипломної освіти | | | |I-II рівнів акредитації: | | | | - за основним місцем роботи | 20 | | | - за сумісництвом | 10 | | |III-IV рівнів акредитації: | | | | - за основним місцем роботи | 30 | | | - за сумісництвом | 15 | |---+------------------------------------------+-----------------| |8 |Керівництво групою інтернів на базі | | | |стажування | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |9 |Участь у науково-практичній конференції, | | | |симпозіумі, з'їзді, конгресі, засіданні | | | |професійної асоціації за спеціальністю: | | | |міжнародних (в країнах Європи, Азії | | | |та Америки (3*)): | | | | - з доповіддю | 9 | | | - без доповіді | 3 | | |міжнародних в країнах СНД (5*): | | | | - з доповіддю | 10 | | | - без доповіді | 2 | | |національних (5*): | | | | - з доповіддю | 5 | | | - без доповіді | 2 | | |10 регіональних (10*): | | | | - з доповіддю | 5 | | | - без доповіді | 2 | |---+------------------------------------------+-----------------| |10 |Видання фахового: | | | | - підручника | 30 | | | - навчального посібника | 20 | | | - монографії | 20 | |---+------------------------------------------+-----------------| |11 |Публікація статті у фахових виданнях: | | | | - одноосібно | 10 | | | - у співавторстві | 5 | |---+------------------------------------------+-----------------| |12 |Отримання патенту на фаховий винахід: | | | | - одноосібно | 20 | | | - у співавторстві | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |13 |Видання: | | | | - галузевих методичних рекомендацій | 6 | | | - інформаційного листка, | | | | раціоналізаторської пропозиції | 3 | | |Підготовка експертного висновку обласного | | | |рівня | 3 | | |Участь у розробці нормативних документів | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |14 |Упровадження у практичну діяльність | | | |інноваційних розробок та технологій, | 10 | | |фарманалізу | | |---+------------------------------------------+-----------------| |15 |Публікації в тезах науково-практичної | | | |конференції, симпозіуму, з'їзду, конгресу:| | | | - міжнародних | 5 | | | - національних | 3 | | | - регіональниха | 2 | |---+------------------------------------------+-----------------| |16 |Виступ у середніх та загальноосвітніх | | | |закладах та на підприємствах | 2 | | |Виступи та публікації в засобах масової | | | |інформації, у тому числі місцевих | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |17 |Присвоєння звання "Заслужений діяч науки і| | | |техніки України", "Заслужений працівник | | | |охорони здоров'я України", "Заслужений | | | |працівник освіти" | 20 | |---+------------------------------------------+-----------------| |18 |Нагородження грамотою Верховної Ради | | | |України, Почесною грамотою Кабінету | | | |Міністрів України, Почесною грамотою | | | |Міністерства охорони здоров'я України, | | | |Почесною грамотою Міністерства охорони | | | |здоров'я Автономної Республіки Крим та | | | |грамотами облдержадміністрацій | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |19 |Обіймання посади головного позаштатного | | | |спеціаліста району, міста, області | 5 | |---+------------------------------------------+-----------------| |20 |Захист дисертації на здобуття учених | | | |ступенів: | | | | - доктора медичних наук | 40 | | | - кандидата медичних наук | 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |21 |Закінчення клінічної ординатури, | | | |аспірантури, магістратури, докторантури | 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |22 |Робота в закладах охорони здоров'я, | | | |розташованих у сільській місцевості, | | | |не менше 3 років | 10 | ------------------------------------------------------------------
* Кількість заходів.
Критерії відповідності Шкали значень певній провізорській
категорії: Для вищої кваліфікаційної категорії:
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | | нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | | (на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | |рівнів акредитації| | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 8 балів |48 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 16 балів |56 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 24 бали |64 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 32 бали |72 бали | |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 40 балів |80 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------
Для першої кваліфікаційної категорії:
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | | нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | | (на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | |рівнів акредитації| | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 6 балів |46 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 12 балів |52 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 18 балів |58 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 24 бали |64 бали | |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 30 балів |70 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------
Для другої кваліфікаційної категорії:
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | |нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | |(на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | | рівнів | | | | | акредитації | | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 4 бали |44 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 8 балів |48 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 12 балів |52 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 16 балів |56 балів| |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 20 балів |60 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------ { Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 484 ( z0693-09 ) від 07.07.2009; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 446
( z0295-19 ) від 22.02.2019 }

Додаток 2
до Положення про проведення
іспитів на передатестаційних
циклах
ПРОТОКОЛ N ____
засідання екзаменаційної комісії ________________________________
(назва закладу, в якому проводиться іспит)
від "___" ________20___ р. про складання заключного іспиту на
передатестаційному циклі зі спеціальності _______________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Прізвище, |Стаж |Кваліфі-|Резуль- | Результати |Підтверд- | |ім'я, по |робо-|каційна |тати | заключного |жено | |батькові |ти за|катего- |базисно-| іспиту |(присвоє- | |провізора |фахом|рія, рік|го конт-|——————————————|но) ква- | | | |присво- |ролю |комп'ю-|оцін- |ліфіка- | | | |єння |знань |терний |ка |ційну ка- | | | | | |тесто- |вмінь |тегорію | | | | | |вий |та во-|(друга, | | | | | |конт- |лодін-|перша, | | | | | |роль |ня |вища) | | | | | |рівня |про- | | | | | | |знань |фесій-| | | | | | | |ними | | | | | | | |прак- | | | | | | | |тични-| | | | | | | |ми на-| | | | | | | |вичка-| | | | | | | |ми | | ——+———————————+—————+————————+————————+———————+——————+——————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова комісії
Члени комісії
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }вгору