Документ z0254-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - z1320-18

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.02.2018  № 372


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 254/31706

Про затвердження Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 2873 від 25.10.2018}

Відповідно до пункту 10 частини першої, пунктів 1-1 і 2 частини п’ятої статті 12, частини п’ятої статті 48, статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора - розпорядника С.В. Рекрут.

Директор - розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
05.02.2018 № 372


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 254/31706

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечено іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Дія цього Положення не поширюється на договори:

1) укладені з фізичними особами, які є пов’язаними з банком, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом (далі - банк), особами;

2) виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою:

предметом якої є повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти;

предмет якої обтяжений також іншими зобов’язаннями ніж зобов’язання за кредитним договором, кредитна заборгованість за яким реструктуризується;

що є наступною іпотекою, а банк, що є держателем такої наступної іпотеки, не є одночасно попереднім іпотекодержателем, вимоги якого мають найвищий пріоритет.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

дата реструктуризації - дата укладання банком додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем);

кредитна заборгованість фізичної особи - боржника - сума грошових вимог банку до фізичної особи - боржника, що включає основну суму боргу, процентів за користування кредитом, комісійних винагород, передбачених кредитним договором;

пакет документів - документи, що подаються фізичною особою - боржником для прийняття Фондом рішення про проведення реструктуризації;

період реструктуризації - проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати, що передує або припадає на день закінчення строку ліквідації банку, визначеної рішенням виконавчої дирекції Фонду, що діяло станом на дату проведення реструктуризації;

{Абзац п’ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

реструктуризація - зміна істотних умов (зміна процентної ставки; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісійних винагород), черговості платежів) за кредитним договором та договором(ами) забезпечення шляхом укладання додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем) з метою створення сприятливих умов для виконання зобов’язань за кредитним договором.

фізична особа - боржник - фізична особа (крім фізичної особи - підприємця), яка не є пов’язаною з банком особою та звернулася до банку з клопотанням про проведення реструктуризації кредитної заборгованості.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Фонду.

4. У разі якщо майнові права за кредитом є предметом застави, заставодавець протягом трьох робочих днів після проведення реструктуризації надає заставодержателю відомості про її проведення.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

5. Сплату всіх витрат щодо проведення реструктуризації, у тому числі пов’язаних з укладанням відповідних додаткових договорів, забезпечує фізична особа - боржник, та/або заставодавець, та/або поручитель.

6. Зміна валюти зобов’язання не є предметом реструктуризації.

7. Забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором з банком при проведенні реструктуризації кредитної заборгованості не змінюється.

8. Фонд має право відмовити у проведенні реструктуризації у разі, якщо до закінчення строку ліквідації залишилося менше, ніж 180 днів.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

ІІ. Умови щодо реструктуризації, які мають бути передбачені договором

1. Банком реструктуризується кредитна заборгованість фізичної особи - боржника, виконання зобов’язань за якою забезпечене іпотекою, крім кредитної заборгованості, оформленої договорами, визначеними пунктом 2 розділу І цього Положення.

2. Неустойка (штрафи, пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не застосовується у разі виконання фізичною особою - боржником умов реструктуризації.

Сплата неустойки (передбачених відповідними договорами штрафів, у тому числі за несвоєчасну сплату платежів за кредитним договором, невиконання умов щодо страхування предмета іпотеки тощо, та пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не включається до умов проведення реструктуризації.

3. Фізична особа - боржник має забезпечити не пізніше наступного дня після укладання додаткового(их) договору(ів) сплату коштів у розмірі не менше ніж 10 процентів від суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації.

4. Період реструктуризації за кредитною заборгованістю визначається та встановлюється відповідно до пункту 3 розділу І цього Положення у разі проведення реструктуризації за кредитною заборгованістю.

5. Сплата основного боргу та нарахованих процентів, комісійних винагород за кредитним договором у період реструктуризації здійснюється щомісяця у строки, встановлені додатковим договором до кредитного договору, з урахуванням вимог пункту 6 цього розділу.

Нараховані у період реструктуризації проценти та комісійні винагороди сплачуються окремо від щомісячного платежу.

6. Розмір щомісячного платежу в період реструктуризації за кредитним договором розраховується за такою формулою:

де

РЩП

-

розмір щомісячного платежу в період реструктуризації за кредитним договором;


КЗ

-

сума розміру кредитної заборгованості, що склалася на дату, яка передує даті реструктуризації;


РП

-

розмір платежу, визначений пунктом 3 цього розділу;


ЩП

-

сума платежів за основним боргом, що має бути сплачена в період, що відповідає періоду реструктуризації, відповідно до умов кредитного договору станом на дату, що передує даті реструктуризації, незалежно від того, чи здійснювалося дострокове виконання зобов’язань за кредитним договором;


КМ

-

кількість місяців у періоді реструктуризації.

У разі якщо розмір щомісячного платежу, розрахованого відповідно до цього пункту, перевищує 10000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 10000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, або за згодою позичальника - у більшому розмірі.

{Пункт 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

7. На період реструктуризації встановлюється процентна ставка за користування кредитом у розмірі 0,01 процента річних.

8. На період реструктуризації комісійні винагороди встановлюються на рівні 1 гривні.

9. На період реструктуризації встановлюється така черговість погашення кредитної заборгованості, якщо інше не встановлено законом:

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

3) заборгованість за основним боргом;

4) прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

5) прострочена заборгованість за комісійними винагородами;

6) інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

10. З дня, наступного за днем завершення періоду реструктуризації, черговість погашення кредитної заборгованості встановлюється відповідно до умов кредитного договору, що діяв до проведення реструктуризації.

11. У разі дострокового погашення заборгованості за кредитним договором протягом періоду реструктуризації не застосовуються будь-які штрафні санкції за дострокове погашення заборгованості, якщо такі ним передбачені.

12. У разі невиконання або неналежного виконання умов реструктуризації банк має право на застосування неустойки (штрафу, пені) відповідно до умов, що діяли до проведення реструктуризації.

13. У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про продовження ліквідації банку період реструктуризації кредитної заборгованості може бути подовжений на умовах, визначених пунктами 4 - 12 цього розділу, шляхом укладання відповідного(их) додаткового(их) договору(ів).

ІІІ. Порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості

1. Фізична особа - боржник, яка має намір реструктуризувати свою кредитну заборгованість перед банком, звертається до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

Разом із заявою фізична особа - боржник подає документи, що дають можливість:

ідентифікувати саму особу, її поручителів/заставодавців;

підтвердити право власності на майно (на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує протягом одного робочого дня перевірку поданої інформації/документів для визначення можливості реструктуризації кредитної заборгованості фізичної особи - боржника відповідно до умов цього Положення.

У разі подання фізичною особою - боржником неповної інформації, неналежним чином оформлених документів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує інформування про це фізичної особи - боржника або повернення пакета документів для приведення його у відповідність до встановлених Фондом вимог.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, має право запитати у фізичної особи - боржника додаткову інформацію, документи.

3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку після виконання фізичною особою - боржником вимог щодо надання пакета документів та за наявності її згоди з умовами пропонованої реструктуризації забезпечує протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів унесення на розгляд малого комітету з управління активами (далі - МКУА) питання про можливість проведення/неможливість проведення реструктуризації.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

4. МКУА за результатами розгляду документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, приймає одне з таких рішень:

1) про можливість проведення реструктуризації та клопотання перед Фондом про розгляд зазначеного питання (у такому разі рішення має містити всі умови, на яких можливе проведення реструктуризації);

2) про неможливість проведення реструктуризації (з обґрунтуванням підстав, що зумовлюють неможливість її проведення);

3) про необхідність додаткового опрацювання заяви про реструктуризацію та доданого до неї пакета документів.

5. У разі прийняття МКУА рішення про неможливість проведення реструктуризації (з обґрунтуванням підстав, що зумовлюють неможливість її проведення) уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує інформування фізичної особи - боржника про прийняте рішення протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

6. У разі прийняття МКУА рішення про необхідність додаткового опрацювання заяви про реструктуризацію та доданих до неї матеріалів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку в строк до 10 робочих днів з дня прийняття рішення МКУА забезпечує вжиття заходів щодо усунення недоліків, отримання додаткової інформаціі, документів та інших заходів, передбачених відповідним рішенням МКУА, та повторно виносить питання на розгляд МКУА.

7. Прийняте рішення МКУА оформлюється у двох примірниках.

8. У разі прийняття МКУА рішення про можливість проведення реструктуризації та звернення до Фонду про розгляд зазначеного питання уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом наступних 5 робочих днів з дня прийняття МКУА рішення забезпечує підготовку та відправлення до уповноваженого підрозділу Фонду таких документів:

лист-звернення за підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку з пропозиціями щодо проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичної(их) особи (осіб) - боржника(ів);

заява(и) про реструктуризацію кредитної заборгованості фізичної(их) особи (осіб) - боржника(ів);

пакет(и) документів, наданий(і) фізичною(ими) особою (особами) - боржником(ами);

проекти додаткових договорів до кредитного договору та договорів забезпечення, копії кредитного договору та договорів забезпечення з усіма додатковими договорами до них та юридичного висновку, складеного юридичним підрозділом банку, про статус фізичної особи - боржника, статус заставленого майна та відповідність реструктуризації вимогам законодавства;

відомості щодо кредитної заборгованості фізичної особи - боржника станом на дату його звернення до банку;

один примірник рішення МКУА щодо можливості проведення реструктуризації.

9. Уповноважений підрозділ Фонду розглядає надані банком матеріали, визначені пунктом 8 цього розділу, протягом 20 робочих днів з дня отримання.

{Абзац перший пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

Уповноважений підрозділ Фонду має право залучити до розгляду отриманого пакета документів відокремлені структурні підрозділи Фонду в межах їх компетенції.

Уповноважений підрозділ Фонду протягом 2 робочих днів з дати отримання матеріалів від банку забезпечує надання:

юридичному департаменту - проектів додаткових договорів до кредитного договору та договорів забезпечення, копій кредитного договору та договорів забезпечення з усіма додатковими договорами до них для вивчення та візування, а також юридичного висновку, складеного юридичним підрозділом банку, про статус фізичної особи - боржника, статус заставленого майна та відповідність реструктуризації вимогам законодавства;

відділу супроводження операцій неплатоспроможних банків Фонду - відомостей щодо кредитної заборгованості фізичної особи - боржника з метою перевірки їх відповідності даним бухгалтерського обліку банку.

У межах строку, встановленого абзацом першим цього пункту:

юридичний департамент Фонду здійснює візування проектів додаткових договорів, наданих банком;

відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків Фонду надає висновок щодо відповідності сум кредитної заборгованості фізичної особи - боржника даним бухгалтерського обліку банку.

У разі наявності питань щодо отриманого пакета документів уповноважений підрозділ Фонду має право здійснити запит на адресу банку або безпосередньо до фізичної особи - боржника щодо надання додаткової інформації, документів.

10. Уповноважений підрозділ Фонду не пізніше двадцять другого робочого дня з дня отримання повного пакета документів/інформації від банку або фізичної особи - боржника забезпечує внесення пропозицій щодо проведення/відмови в проведенні реструктуризації кредитної заборгованості фізичної особи - боржника (у розрізі кожної окремої особи) на розгляд виконавчої дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

11. Виконавча дирекція Фонду або відповідний колегіальний орган Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду приймає рішення про проведення/відмову в проведенні реструктуризації на підставі висновків відповідних відокремлених структурних підрозділів Фонду, банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом, та з урахуванням інформації та документів, наданих фізичною - особою боржником.

12. Рішення виконавчої дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду про здійснення реструктуризації має містити:

позитивний висновок щодо проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичної особи - боржника (щодо кожної особи);

доручення уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку забезпечити укладання та підписання додаткових договорів щодо реструктуризації з фізичною особою - боржником та надання скан-копій підписаних додаткових договорів до уповноваженого підрозділу Фонду; забезпечення контролю здійснення платежів, передбачених умовами реструктуризації, з визначенням строків для підписання відповідних додаткових договорів;

доручення уповноваженому підрозділу Фонду забезпечити координацію між відповідними відокремленими структурними підрозділами Фонду та уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку щодо укладення додаткових договорів на проведення реструктуризації (у разі необхідності);

пропозиції або рішення про зняття відповідного лота (пула), до якого входить право вимоги за цим кредитним договором, з продажу на відкритих торгах (аукціоні) - у разі якщо право вимоги за відповідним кредитним договором виставлено на продаж.

IV. Наслідки для фізичної особи - боржника невиконання умов реструктуризації кредитної заборгованості

1. Звернення фізичної особи - боржника до банку із заявою щодо проведення реструктуризації її кредитної заборгованості, її згода з умовами реструктуризації та підписання додаткового(их) договору(ів) є підставою для припинення роботи щодо підготовки до продажу/продажу права вимоги за цим кредитним договором та зняття відповідного лота, до складу якого входить право вимоги за таким кредитним договором, з продажу на відкритих торгах (аукціоні).

При цьому продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано відповідно до цього Положення, здійснюється в останню чергу з урахуванням вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736.

2. Основними порушеннями фізичною особою - боржником умов реструктуризації є:

незабезпечення своєчасної сплати коштів у розмірі не менше ніж 10 процентів від суми своєї кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації;

{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

невиконання двічі протягом трьох календарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації.

Порушення фізичною особою - боржником умов реструктуризації є підставою для відновлення умов договору(ів), який (які) діяв (діяли) до часу проведення реструктуризації, та поновлення Фондом роботи щодо продажу права вимоги за цим кредитним договором.

3. Фізична особа - боржник та сторони за договорами забезпечення після завершення періоду реструктуризації забезпечують виконання умов договорів, що діяли до проведення реструктуризації.

Директор департаменту
управління активами


О.С. Білайвгору