Документ z0271-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2017  № 238


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 271/30139

Про затвердження Переліку документів, які банк повинен надавати для участі у відборі банків - учасників спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»

Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1054 «Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік документів, які банк повинен надавати для участі у відборі банків - учасників спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації», що додається.

2. Департаменту співробітництва з міжнародними організаціями (Колосова В.П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Буцу Ю.Б.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.02.2017 № 238


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 271/30139

ПЕРЕЛІК
документів, які банк повинен надавати для участі у відборі банків - учасників спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»

1. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та річні висновки без застережень за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.

2. Письмове підтвердження Національного банку України (далі - НБУ) того, що:

банк дотримується економічних нормативів, установлених НБУ;

протягом останнього року НБУ не застосовував до банку заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;

банк дотримується позитивного результату від операційної діяльності (операційного прибутку/збитку, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату звернення банку щодо участі у реалізації проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» (далі - Проект);

банк дотримується вимог, установлених НБУ, щодо формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.

3. Довідка Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

4. Письмове підтвердження відсутності випадків невиконання/несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

5. Письмове підтвердження банком наявності належної організаційної структури, стратегії розвитку та кредитного портфеля у галузі малого та середнього підприємництва,  персоналу та інших ресурсів, необхідних для ефективної діяльності та реалізації Проекту.

6. Письмове підтвердження того, що банк не бере участі та не уповноважує, не дозволяє будь-якій афілійованій або будь-якій іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у будь-якій забороненій діяльності відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») від 24 грудня 2014 року, ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 року № 601-VIII (далі - Фінансова угода).

7. Письмове підтвердження відсутності у банку ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються санкції відповідно до Фінансової угоди та Закону України «Про санкції», і ненадання будь-яких коштів прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються санкції.

8. Письмове підтвердження дотримання банком внутрішніх процедур контролю стосовно протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до рекомендацій та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

9. Письмове підтвердження банком відсутності судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію Проекту.

10. Письмове підтвердження банком відсутності конфлікту інтересів між акціонерами банку на дату звернення банку щодо участі у Проекті.

11. Засвідчені  в  установленому  законодавством порядку копії таких документів:

установчих документів банку;

банківської ліцензії НБУ та інших документів, що дають право на здійснення банківських операцій;

рішення уповноваженого органу банку про призначення на посаду Голови та членів Правління банку.

Заступник директора
Департаменту співробітництва
з міжнародними організаціями -
начальник відділу
фінансування проектів
регіональних міжнародних
фінансових організаційС.М. Супрунвгору