Документ z0329-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.02.2018  № 586


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 329/31781

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 5 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
26.02.2018 № 586


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 329/31781

ЗМІНИ
до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі І:

1) у пункті 2 слова «у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2) доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Банки-агенти, які за рішенням виконавчої дирекції були виключені з переліку банків-агентів Фонду, мають право брати участь у наступних процедурах відбору банків-агентів Фонду.».

2. У пункті 1 розділу ІІ:

1) друге речення підпункту «а» викласти в такій редакції: «Для проходження тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду банк подає Фонду засобами електронної пошти Національного банку України лист-заявку про намір тестового підключення до процесингового центру Фонду Автоматизованої системи виплат Фонду за формою, наведеною у додатку до цього Положення;»;

2) підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) останній звіт аудитора, поданий банком до Національного банку України, містить висновок аудиторської фірми (немодифіковану або модифіковану думку - думку із застереженням) про відповідність річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності дійсному фінансовому стану банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;»;

3) у підпункті «е»:

слово «відшкодувань» замінити словами «гарантованих сум відшкодувань»;

після цифр «1548/21860» доповнити словами та цифрами «(у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823)»;

4) у підпункті «ї»:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як співвідношення різниці між величиною активів строком до 31 дня (кумулятивно) та зобов’язань строком до 31 дня (кумулятивно) до загальних активів. Значення критерію - більше (-15%).

ІГ = КГ / Аз х 100%,


де

КГ

-

різниця між величиною  активів строком до 31 дня та величиною  зобов’язань строком до 31 дня, відображених у формі № 631 «Звіт про структуру активів та зобов'язань за строками» відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі - форма № 631);Аз

-

загальні активи банку, що розраховуються як сума даних, наведених у колонках 4 - 10 рядка 1 форми № 631;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) частка неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до сукупних активів. Значення критерію - менше 30%.

ЧНА = НА / А х 100%,


де

НА

-

неробочі (недоходні) активи, що включають:
непрацюючі активи, а саме кошти, розміщені на кореспондентських рахунках у банках, кредити, цінні папери, клас боржників/контрагентів за якими визначений банком як 10 та 5 відповідно до вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351;
рахунки дебіторської заборгованості;
рахунки для обліку майна, яке перейшло у власність банку як заставодержателя;
рахунки основних засобів (крім інвестиційної нерухомості);А

-

сукупні активи банку;

».

3. У пункті 2 розділу ІІІ слова «відшкодувань у разі ліквідації банків» замінити словами «гарантованої суми відшкодувань».

4. У розділі IV:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

«IV. Порядок здійснення Фондом аналізу діяльності банків-агентів»;

2) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 - 7 вважати відповідно пунктами 1 - 6;

3) у пункті 1 абревіатуру «ПЦФ» виключити;

4) пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 2 - 5;

5) у пункті 4:

слово та цифру «пункту 5» замінити словом та цифрою «пункту 3»;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду такого рішення з банком розривається договір про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань.».

5. Доповнити Положення новим додатком, що додається.

Директор департаменту 
дистанційного
та інспекційного моніторингу
діяльності банків
О.Л. ДещеняДодаток
до Положення про порядок
визначення банків-агентів
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
(пункт 1 розділу ІІ)

ЛИСТ-ЗАЯВКА
про намір тестового підключення до процесингового центру Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осібвгору