Документ z0357-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2019, підстава - z0010-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.03.2015 № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 357/26802

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти, при Українському центрі оцінювання якості освіти

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 418 від 11.04.2016
№ 1353 від 07.12.2018}

1. Це Положення визначає основні засади формування та діяльності експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертна комісія).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

2. Основною метою діяльності експертної комісії є встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до закладу вищої освіти (далі - поріг «склав/не склав»).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016, № 1353 від 07.12.2018}

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. У своїй роботі експертна комісія дотримується принципів об’єктивності, відкритості та прозорості.

5. Основні завдання експертної комісії:

1) встановлення порога «склав/не склав», мінімальної кількості (суми) тестових балів, отримання яких надає учаснику зовнішнього незалежного оцінювання право на участь у конкурсному відборі під час прийому до закладу вищої освіти;

{Підпункт 1 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

2) встановлення адаптивного порога «склав/не склав» з української мови і літератури, що застосовується в процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають(ли) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів та потребують розумного пристосування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

{Пункт 5 доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

3) розроблення таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі - таблиця за шкалою 100 - 200 балів), що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

6. Очолює експертну комісію та забезпечує організацію її роботи директор Українського центру оцінювання якості освіти або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

7. Підготовку до засідань експертної комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

8. Персональний склад експертної комісії (не менше дев’яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цим самим наказом призначаються голова, а також відповідальний секретар експертної комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

9. До складу експертної комісії входять фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки, Національної академії наук (за згодою), Національної академії педагогічних наук (за згодою), Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів загальної середньої, вищої освіти та інших установ і організацій.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

10. Засідання експертної комісії для прийняття рішення щодо встановлення порога «склав/не склав» скликається її головою не пізніше ніж на третій робочий день після завершення обробки сертифікаційних робіт осіб, які брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

На засіданні, під час якого встановлюється поріг «склав/не склав» з української мови і літератури, експертна комісія також установлює адаптивний поріг «склав/не склав» із цього навчального предмета.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

11. Експертна комісія приймає рішення щодо встановлення порога «склав/не склав» з урахуванням експертних висновків членів регіональних експертних груп з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - регіональні експертні групи).

Голова експертної комісії затверджує таблиці за шкалою 100-200 балів, розроблені з урахуванням встановленого експертною комісією порога «склав/не склав».

{Пункт 11 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

12. Рішення експертної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Рішення експертної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами цієї комісії. Протоколи, таблиці за шкалою 100-200 балів та інші документи, необхідні для роботи експертної комісії, зберігаються протягом одного року.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

13. Персональний склад регіональних експертних груп з кожного навчального предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Цим самим наказом призначаються відповідальні секретарі регіональних експертних груп.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

Відповідальний секретар, який є працівником регіонального центру оцінювання якості освіти та не входить до складу регіональної експертної групи, забезпечує підготовку до засідань регіональної експертної групи, оформлення та подання експертній комісії висновків експертів-членів регіональних експертних груп.

14. До роботи в регіональних експертних групах залучаються особи з числа:

1) фахівців, делегованих громадськими об’єднаннями керівників закладів вищої освіти, зареєстрованими в установленому законодавством порядку;

{Підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

2) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;

{Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

3) педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у містах і сільській місцевості.

{Підпункт 3 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

15. Регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечують умови для роботи регіональних експертних груп.

16. Інформація про висновки експертів регіональних експертних груп подається до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії.

{Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

17. Висновки експертів, матеріали та документи, необхідні для роботи регіональної експертної групи, зберігаються протягом одного року.

18. Готує зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав», статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт для розгляду експертною комісією, а також генерує з урахуванням установлених експертною комісією порогів «склав/не склав» таблиці за шкалою 100-200 балів робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група) у складі не менше п’яти осіб.

{Пункт 18 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

19. Очолює робочу групу та забезпечує організацію її роботи один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

20. Персональний склад робочої групи (не менше п’яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цим самим наказом призначаються голова та відповідальний секретар робочої групи.

21. До складу робочої групи входять:

1) працівники Українського центру оцінювання якості освіти;

2) експерти в галузі педагогічних вимірювань.

22. Залучення фахівців до роботи в експертній комісії, регіональних експертних групах та робочій групі здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

Директор департаменту
вищої освіти


Ю.М. Коровайченковгору